2.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/63


SMERNICA KOMISIE 2007/32/ES

z 1. júna 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha VI k smernici Rady 96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a príloha VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (1), a najmä na jej článok 21c,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (2), a najmä na jej článok 21b,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 18 smernice 96/48/ES a s článkom 18 smernice 2001/16/ES zmluvná strana alebo jej splnomocnený zástupca vyzve notifikovaný orgán, ktorý vybrala na tieto účely, aby uplatňoval postup overenia ES uvedený v prílohe VI k týmto smerniciam.

(2)

Na základe osvedčenia o zhode, ktoré vydal notifikovaný orgán, a technickej dokumentácie sprevádzajúcej osvedčenie zmluvná strana alebo jej splnomocnený zástupca vypracuje vyhlásenie ES o overení.

(3)

V bode 2 prílohy VI k smernici 96/48/ES a v bode 2 prílohy VI k smernici 2001/16/ES sa uvádza, že subsystém sa kontroluje v každej z týchto etáp: projektová dokumentácia; štruktúra subsystému, najmä vrátane stavebných činností, montáže zložiek a celkového nastavenia; záverečné odskúšanie subsystému.

(4)

Súčasné poňatie „záverečného odskúšania subsystému“ nie je dostatočne jasné a presné. Pozostáva z kontroly zhody subsystému s ustanoveniami smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES a s inými platnými regulačnými ustanoveniami a z možnosti jeho uvedenia do prevádzky predovšetkým prostredníctvom kontroly rozhraní s inými subsystémami za prevádzkových podmienok.

(5)

Určité skúšky však výrobca môže vykonávať na oddelenej zložke interoperability (KI) alebo subsystéme, pričom nezohľadňuje konečné prostredie, v ktorom sa KI alebo subsystém nainštaluje a v ktorom sa bude využívať. Tieto „samostatné skúšky“, ktoré sú užitočné a konečné, nezávisia od železničnej siete, v ktorej bude výrobok uvedený do prevádzky.

(6)

V prílohe VI k obom smerniciam 96/48/ES a 2001/16/ES je preto potrebné ustanoviť možnosť pre výrobcu uskutočniť ako prvý krok (fáza návrhu alebo výrobná fáza) posúdenie, ktorého výsledkom bude čiastkové vyhlásenie o overení (ISV) vydané notifikovaným orgánom. Na základe tohto ISV bude môcť hlavný dodávateľ alebo výrobca vypracovať Vyhlásenie ES o čiastkovej zhode zložiek interoperability alebo subsystému pre každú príslušnú fázu.

(7)

Smernice 96/48/ES a 2001/16/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 21 smernice 96/48/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha VI k smernici 96/48/ES sa nahrádza prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Príloha VI k smernici 2001/16/ES sa nahrádza prílohou k tejto smernici.

Článok 3

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 2. decembra 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 1. júna 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996. s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 114).

(2)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/50/ES.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VI

POSTUP PRI OVEROVANÍ SUBSYSTÉMOV

1.   ÚVOD

Overovanie ES je postup, ktorým notifikovaný orgán skontroluje a osvedčí, že subsystém:

spĺňa ustanovenia tejto smernice,

spĺňa ustanovenia iných predpisov vyplývajúcich zo zmluvy a môže sa uviesť do prevádzky.

2.   ETAPY

Subsystém sa kontroluje v každej z týchto etáp:

projektová dokumentácia,

výroba: výstavba subsystému vrátane napríklad stavebných činností, výroby, montáže zložiek a celkového nastavenia,

záverečné odskúšanie subsystému.

Vo fáze návrhu (vrátane typových skúšok) a vo výrobnej fáze môže hlavný dodávateľ (alebo výrobca) alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v Spoločenstve ako prvý krok požiadať o posúdenie.

Výsledkom tohto posúdenia je čiastkové vyhlásenie o overení (ISV) vydané notifikovaným orgánom, ktorý zvolil hlavný dodávateľ (alebo výrobca). Ten potom vypracuje Vyhlásenie ES o čiastkovej zhode subsystému pre každú príslušnú fázu.

3.   OSVEDČENIE

Notifikovaný orgán zodpovedný za overenie ES vypracuje osvedčenie o overení určené pre zmluvnú stranu alebo jej splnomocneného zástupcu so sídlom v Spoločenstve, ktorý potom vypracuje vyhlásenie ES o overení určené pre dozorný orgán v členskom štáte, v ktorom je subsystém umiestnený a/alebo sa prevádzkuje.

Notifikovaný orgán zodpovedný za overenie ES posúdi projekt a výrobu subsystému.

Ak je dostupné, notifikovaný orgán zohľadňuje Čiastkové vyhlásenie o overení (ISV) a s cieľom vydať osvedčenie ES o overení:

kontroluje, či:

sa na subsystém vzťahuje príslušné ISV týkajúce sa projektu a výroby, dodané hlavnému dodávateľovi (alebo výrobcovi), ak tento žiadal notifikovaný orgán o tieto dve fázy,

vyrobený subsystém spĺňa všetky aspekty, na ktoré sa vzťahuje ISV týkajúce sa projektu, dodané hlavnému dodávateľovi (alebo výrobcovi), ak tento žiadal notifikovaný orgán len o fázu návrhu,

overí, či ISV spĺňa požiadavky TSI a posúdi projektové a výrobné prvky, na ktoré sa nevzťahuje ISV týkajúce sa projektu a/alebo výroby, dodané hlavnému dodávateľovi (alebo výrobcovi).

4.   TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Technická dokumentácia sprevádzajúca vyhlásenie o overení musí byť vyhotovená týmto spôsobom:

pre infraštruktúru: technické a stavebné plány, schválené záznamy o výkopových prácach a o výstužiach, správy o skúškach a kontrole betónu atď.,

pre ostatné subsystémy: všeobecné a podrobné výkresy v súlade s realizáciou, elektrické a hydraulické schémy, schémy riadiacich obvodov, opis systémov na spracovanie údajov a automatických systémov, prevádzkové a údržbárske manuály atď.,

zoznam zložiek interoperability podľa článku 3, ktoré sú začlenené do subsystému,

kópie vyhlásení ES o zhode alebo o vhodnosti použitia, ktorými musia byť uvedené zložky vybavené v súlade s článkom 13 smernice spolu s prípadnými príslušnými výpočtami a kópiou záznamov o skúškach a prešetreniach vykonaných notifikovanými orgánmi na základe všeobecných technických špecifikácií,

ak sú dostupné, čiastkové vyhlásenia o overení (ISV) a v takom prípade aj vyhlásenia ES o čiastkovej zhode subsystému, ktoré sprevádzajú osvedčenie ES o overení, spolu s výsledkom overenia jeho platnosti notifikovaným orgánom,

osvedčenie notifikovaného orgánu, ktorý je zodpovedný za overovanie ES, spolu s výpočtami a potvrdené týmto orgánom, v ktorom sa uvádza, že projekt je v súlade so smernicou, a uvádzajú sa všetky pripomienky zaznamenané počas výkonu činností – pokiaľ nebudú stiahnuté; k osvedčeniu musí byť priložená aj kontrolná správa a správa z auditu vypracovaná tým istým orgánom v rámci jeho úloh, tak ako je to špecifikované v oddieloch 5.3 a 5.4.

5.   MONITOROVANIE

5.1.

Cieľom monitorovania ES je zabezpečiť, že povinnosti vyplývajúce z technickej dokumentácie sa počas výroby subsystému splnia.

5.2.

Notifikovaný orgán zodpovedný za kontrolu výroby musí mať trvalý prístup na stavenisko, do výrobných dielní, do skladovacích priestorov a v prípade potreby aj do prefabrikačných a skúšobných zariadení a celkovo do všetkých ostatných priestorov, ak je to z hľadiska splnenia úlohy nevyhnutné. Zmluvná strana alebo jej splnomocnený zástupca v Spoločenstve musí zaslať tomuto orgánu všetky dokumenty potrebné na tento účel, a najmä technickú dokumentáciu a realizačné plány týkajúce sa daného subsystému.

5.3.

Notifikovaný orgán zodpovedný za kontrolu realizácie musí pravidelne vykonávať audity, aby potvrdil zhodu s ustanoveniami smernice. Tým, ktorí sú zodpovední za realizáciu, musí poskytnúť správu z auditu. Môže požadovať, aby mu umožnili prítomnosť v určitých etapách stavebných činností.

5.4.

Navyše notifikovaný orgán môže vykonať neočakávané návštevy na pracovisku alebo vo výrobných dielňach. V čase takýchto návštev môže notifikovaný orgán vykonať úplný alebo čiastočný audit. Tým, ktorí sú zodpovední za realizáciu, musí poskytnúť kontrolnú správu a prípadne aj správu z auditu.

6.   PREDKLADANIE

Kompletná dokumentácia uvedená v odseku 4 sa musí uschovať u zmluvnej strany alebo jej splnomocneného zástupcu so sídlom v Spoločenstve súčasne s osvedčením o zhode, ktoré vydal notifikovaný orgán zodpovedný za overenie subsystému v prevádzkovom stave. Táto dokumentácia sa musí pripojiť k vyhláseniu ES o overení, ktoré zmluvná strana zašle dozornému orgánu príslušného členského štátu.

Kópiu dokumentácie musí zmluvná strana uchovávať po celé obdobie životnosti subsystému. Na základe požiadania sa musí zaslať aj ostatným členským štátom.

7.   UVEREJŇOVANIE

Každý notifikovaný orgán musí pravidelne uverejňovať príslušné informácie týkajúce sa:

prijatých žiadostí o overenie ES,

vydaných alebo zamietnutých čiastkových vyhlásení o overení (ISV),

vydaných alebo zamietnutých osvedčení o overení.

8.   JAZYK

Korešpondencia a zväzky týkajúce sa postupov overovania ES musia byť napísané v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má zmluvná strana alebo jej splnomocnený zástupca v rámci Spoločenstva sídlo, alebo v jazyku, ktorý táto strana akceptuje.“