26.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/6


SMERNICA KOMISIE 2007/28/ES

z 25. mája 2007,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smerniciam Rady 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, chlórfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotrinu, hydrazidu kyseliny maleínovej, metalaxylu-M a trifloxystrobínu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986, ktorou sa stanovujú maximálne úrovne rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny (2), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

V súlade so smernicou 91/414/EHS je povoľovanie produktov na ochranu rastlín používaných u špecifických plodín úlohou členských štátov. Takéto povolenia sa musia zakladať na zhodnotení účinkov na ľudské zdravie a zdravie zvierat a vplyvu na životné prostredie. Medzi prvky, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri týchto hodnoteniach, patria vystavenie pracovníkov a nezúčastnených osôb účinkom produktov a dosah na zemské, vodné a vzdušné prostredie, ako aj dosah na ľudí a zvieratá prostredníctvom spotreby rezíduí na ošetrených plodinách.

(2)

Maximálne hladiny rezíduí (MRL) odrážajú použitie minimálnych množstiev pesticídov na dosiahnutie efektívnej ochrany rastlín, ktoré sa aplikujú tak, aby množstvo rezíduí bolo najmä z hľadiska odhadovaného potravinového príjmu prakticky čo najmenšie a toxicky prijateľné.

(3)

Maximálne hladiny rezíduí pesticídov, na ktoré sa vzťahujú smernice 86/363/EHS a 90/642/EHS, sa majú neustále kontrolovať a môžu sa upravovať, aby sa zohľadnili nové alebo zmenené spôsoby použitia pesticídov. Komisii boli oznámené informácie o nových alebo zmenených spôsoboch použitia pesticídov, v dôsledku čoho by malo dôjsť k zmenám hladín rezíduí azoxystrobínu, chlórfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotrinu, hydrazidu kyseliny maleínovej, metalaxylu-M a trifloxystrobínu.

(4)

Dlhodobé vystavenie spotrebiteľov účinkom týchto pesticídov prostredníctvom potravinových produktov, ktoré môžu obsahovať rezíduá týchto pesticídov, sa posúdilo a vyhodnotilo v súlade s postupmi a praxou Spoločenstva, pričom sa zohľadnili usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou (4). Na základe týchto posudkov a hodnotení by sa pri stanovení MRL týchto pesticídov malo zabezpečiť, aby sa neprekročil prijateľný denný príjem.

(5)

V prípade chlórfenapyru, folpetu, lambda-cyhalotrinu, v súvislosti s ktorými existuje akútna referenčná dávka (ArfD), sa akútne vystavenie spotrebiteľov prostredníctvom jednotlivých potravinových výrobkov, ktoré môžu obsahovať rezíduá týchto pesticídov, posúdilo a zhodnotilo v súlade s postupmi a praxou, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Spoločenstve, pričom sa zohľadnili usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou. Zohľadnili sa stanoviská Vedeckého výboru pre rastliny, najmä inštrukcie a odporúčania týkajúce sa ochrany spotrebiteľa potravinových produktov ošetrených pesticídmi (5). Na základe posúdenia potravinového príjmu by bolo potrebné stanoviť MRL týchto pesticídov, aby sa zabezpečilo, že ich akútna referenčná dávka nebude prekročená. Pokiaľ ide o ďalšie látky, z posúdenia dostupných informácií vyplýva, že ARfD sa nepožaduje, a preto nie je krátkodobé posúdenie potrebné.

(6)

Maximálne hladiny rezíduí by sa mali stanoviť na nižšej hranici analytického určenia v prípade, ak povolené spôsoby použitia prípravkov na ochranu rastlín nemajú za následok zistiteľné hladiny rezíduí pesticídov v potravinovom produkte alebo na ňom, alebo v prípade, ak použitie týchto produktov nie je povolené, alebo bolo členskými štátmi povolené bez predloženia potrebných údajov, alebo ak v prípade použitia týchto prípravkov v tretích krajinách, ktoré má za následok rezíduá v potravinových produktoch alebo na nich, nie sú predložené potrebné údaje a môže dôjsť k ich uvedeniu do obehu na trhu Spoločenstva.

(7)

Stanovenie alebo úpravy prechodných maximálnych hladín rezíduí na úrovni Spoločenstva nezabraňujú členským štátom stanoviť prechodné maximálne hladiny rezíduí pre hydrazid kyseliny maleínovej a trifloxystrobín v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS a prílohou VI k tejto smernici. Za postačujúce na povolenie ďalšieho použitia týchto látok sa považuje obdobie štyroch rokov. Prechodné MRL Spoločenstva sa potom stanú konečnými.

(8)

Preto je potrebné upraviť MRL stanovené v prílohách k smerniciam 86/363/EHS a 90/642/EHS s cieľom umožniť vhodný dozor a kontrolu použitia daných prípravkov na ochranu rastlín a zabezpečiť ochranu spotrebiteľa. V prípade, že MRL v prílohách k týmto smerniciam už boli vymedzené, je vhodné ich zmeniť a doplniť. V prípade, že ešte vymedzené neboli, je vhodné ich stanoviť.

(9)

Smernice 86/363/EHS a 90/642/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 86/363/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tejto smernici.

Článok 2

Smernica 90/642/EHS sa mení a dopĺňa podľa prílohy II k tejto smernici.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 26. novembra 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 27. novembra 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravujú členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 25. mája 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/27/ES (Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 31).

(2)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/27/ES.

(3)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/25/ES (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 34).

(4)  Usmernenia pre predpovedanie dietetického príjmu rezíduí pesticídov (revidované) vypracované v rámci Programu GEMS/potraviny v spoluprácis Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Stanovisko k otázkam týkajúcim sa zmien a doplnení príloh k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko poskytol Vedecký výbor pre rastliny 14. júla 1998). Stanovisko týkajúce sa variabilných rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine (stanovisko poskytol Vedecký výbor pre rastliny 14. júla 1998). Http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


PRÍLOHA I

V časti B prílohy II k smernici 86/363/EHS sa vkladá nasledujúci riadok:

 

Maximálne hladiny v mg/kg

Rezíduá pesticídov

v prípade mäsa vrátane tuku, mäsových prípravkov, vnútorností a živočíšnych tukov uvedených v prílohe I v položkách ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 160 a 1602

v prípade mlieka a mliečnych výrobkov uvedených v prílohe I v položkách 0401, 0402, 0405 a 0406

v prípade čerstvých vajec bez škrupín, vtáčích vajec a vaječných žĺtkov uvedených v prílohe I v položkách 0407 a 0408

„hydrazid kyseliny maleínovej (2)

mäso (okrem hydiny) 0,05 (3)

pečeň (okrem hydiny) 0,05 (3)

oblička (okrem hydiny) 0,5 (3)

iné 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

(2)  Definícia rezídua pre mlieko a mliečne výrobky je: hydrazid kyseliny maleínovej a jeho konjugáty vyjadrené ako hydrazid kyseliny maleínovej.

(3)  Označuje, že maximálna hodnota rezíduí je stanovená prechodne v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS.

(4)  Označuje, že maximálna hladina rezíduí je stanovená prechodne dovtedy, kým žiadateľ nepredloží údaje, a platí do 30. júna 2008. Ak do uvedeného dátumu žiadateľ údaje nepredloží, MRL bude vypustená zo smernice alebo z nariadenia.“


PRÍLOHA II

V časti A prílohy II k smernici 90/642/EHS sa stĺpce pre azoxystrobín, chlórfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, hydrazid kyseliny maleínovej, metalaxyl a trifloxystrobín nahrádzajú takto:

 

Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL

Azoxystrobín

Chlórfenapyr

Folpet

Iprodión

Lambda-cyhalotrin

Hydrazid kyseliny maleínovej

Metylaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane metaxylu-M (zmes izomérov)

Trifloxystrobín

„1.

Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené, zachované zmrazením, bez obsahu pridaného cukru; orechy

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

CITRUSOVÉ PLODY

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

grapefruity

 

 

 

 

0,1

 

 

 

citróny

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

limety

 

 

 

 

0,2

 

 

 

mandarínky (vrátane klementínok a iných hybridov)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

pomaranče

 

 

 

 

0,1

 

 

 

pomelá

 

 

 

 

0,1

 

 

 

iné

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

ORECHY STROMOVÉ (vylúpané alebo nevylúpané)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

para orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

kešu orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

gaštany

 

 

 

 

 

 

 

 

gaštany

 

 

 

 

 

 

 

 

lieskové orechy

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

makadamové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

pekanové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

píniové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

pistáciové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

vlašské orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

JADROVÉ OVOCIE

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

dule

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

KÔSTKOVÉ OVOCIE

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

marhule

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

čerešne

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

broskyne (vrátane nektaríniek a podobných hybridov)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

slivky

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

iné

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

BOBUĽOVINY A DROBNÉ OVOCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

stolové a vínne hrozno

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

stolové hrozno

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

vínne hrozno

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

jahody (iné ako divorastúce)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

krovité ovocné druhy (okrem lesných)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ostružiny

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

ostružinové maliny

 

 

 

 

 

 

 

 

ostružiny Loganove

 

 

 

 

 

 

 

 

maliny

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

iné

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

iné drobné ovocie a bobuľoviny (okrem lesných)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

čučoriedky

 

 

 

 

 

 

 

 

brusnice

 

 

 

 

 

 

 

 

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

egreše

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

iné

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

lesné bobuľoviny a ovocie

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

RÔZNE

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

avokáda

 

 

 

 

 

 

 

 

banány

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

datle

 

 

 

 

 

 

 

 

figy

 

 

 

 

 

 

 

 

kivi

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

kumkváty

 

 

 

 

 

 

 

 

liči

 

 

 

 

 

 

 

 

mangá

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

olivy (stolové)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

olivy (na výrobu oleja)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

papáje

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

plody mučenky

 

 

 

 

 

 

 

 

ananásy

 

 

 

 

 

 

 

 

granátové jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Zelenina, čerstvá alebo nevarená, mrazená alebo sušená

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

cvikla

 

 

 

 

 

 

 

 

mrkva

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

maniok (kasava)

 

 

 

 

 

 

 

 

zeler

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

chren

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

topinambury

 

 

 

 

 

 

 

 

paštrnák

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

koreň petržlenu

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

reďkovka

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

kozia brada

0,2

 

 

 

 

 

 

 

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

kvaka

 

 

 

 

 

 

 

 

okrúhlica

 

 

 

 

 

 

 

 

yamy

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

CIBUĽOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

cesnak

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

cibuľa

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

šalotka

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

cibuľa jarná

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

iné

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

ľuľkovité

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

rajčiaky

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

papriky

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

baklažány

 

 

 

 

0,5

 

 

 

ibištek jedlý

 

 

 

 

0,1

 

 

 

iné

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

tekvicovité s jedlou šupou

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

uhorky

 

 

 

 

 

 

0,5

 

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

melóny cukrové

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

tekvice

 

 

 

 

 

 

 

 

melóny vodové

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

iné

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Sladká kukurica

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

HLÚBOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

brokolica (vrátane odrody calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

hlúbová zelenina hlávková

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

ružičkový kel

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

hlávková kapusta

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

iné

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

hlúbová zelenina listová

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

čínska kapusta

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

kel kučeravý

 

 

 

 

 

 

0,2

 

iné

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

kaleráb

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

šalát a podobné plodiny

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

žerucha

 

 

 

 

 

 

 

 

valeriánka poľná

 

 

 

 

 

 

0,2

 

šalát

 

 

2

 

0,5

 

2

 

endívia (širokolistá)

 

 

 

 

 

 

1

 

rukola

 

 

 

 

 

 

 

 

listy a stonky hlúbovej zeleniny vrátane okrúhlice

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

špenát a podobné plodiny

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

špenát

 

 

10

 

 

 

 

 

mangold

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

potočnica lekárska

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

witloof (belgická čakanka)

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

bylinky

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

trebuľka

 

 

 

 

 

 

 

 

cesnak pažítkový

 

 

 

 

 

 

 

 

petržlenová vňať

 

 

 

 

 

 

 

 

zelerová vňať

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

STRUKOVINY (čerstvé)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

fazuľa (so strukmi)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

fazuľa (bez strukov)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

hrach (so strukmi)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

hrach (bez strukov)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

iné

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

špargľa

 

 

 

 

 

 

 

 

artičoky bodliakové (kardy)

 

 

 

 

 

 

 

 

zeler stonkový

5

 

 

 

0,3

 

 

 

fenikel

 

 

 

 

0,3

 

 

 

artičoky pravé

1

 

 

 

 

 

 

 

pór

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

rebarbora

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

iné

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

HUBY

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

pestované huby

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

divorastúce huby

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Strukoviny

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

fazuľa

 

 

 

 

 

 

 

 

šošovica

 

 

 

 

 

 

 

 

hrach

 

 

 

 

 

 

 

 

vlčí bôb

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Olejnaté semená

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

ľanové semená

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej

 

 

 

 

 

 

 

 

mak

 

 

 

 

 

 

 

 

sezamové semená

 

 

 

 

 

 

 

 

slnečnicové semená

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

semená repky a repice

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

sójové bôby

0,5

 

 

 

 

 

 

 

horčicové semená

 

 

 

 

 

 

 

 

semená bavlny

 

 

 

 

 

 

 

 

semená konope

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Zemiaky

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

skoré zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

konzumné zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Chmeľové šištičky (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

(2)  Súčet množstva kaptánu a folpetu.

(3)  Označuje, že maximálna úroveň rezíduí je stanovená prechodne v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS.“