14.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 154/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/23/ES

z 23. mája 2007

o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v členských štátoch pre uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh sú rozdielne, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné a technické charakteristiky.

(2)

Tieto zákony, právne predpisy a správne opatrenia, ktoré často kladú prekážky obchodu v rámci Spoločenstva, by sa mali harmonizovať tak, aby bol zaručený voľný pohyb pyrotechnických výrobkov na vnútornom trhu a súčasne sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti a ochrana spotrebiteľov a profesionálnych konečných užívateľov.

(3)

Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení týkajúcich sa uvádzania výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie (3) vylučuje pyrotechnické výrobky z rozsahu svojej pôsobnosti a uvádza, že s ohľadom na pyrotechnické výrobky sa vyžadujú primerané opatrenia zabezpečujúce ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť verejnosti a že v tejto oblasti sa plánuje ďalšia smernica.

(4)

Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (4) stanovuje bezpečnostné požiadavky na zariadenia, v ktorých sa nachádzajú výbušniny vrátane pyrotechnických látok.

(5)

Medzi pyrotechnické výrobky by mala patriť zábavná pyrotechnika, scénická pyrotechnika a pyrotechnické výrobky na technické účely, ako napríklad generátory plynu, ktoré sa používajú v airbagoch a napínačoch bezpečnostných pásov.

(6)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na pyrotechnické výrobky, na ktoré sa uplatňuje smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (5) a príslušné v nej uvedené medzinárodné dohovory.

(7)

Na zabezpečenie primerane vysokej úrovne ochrany by sa mali pyrotechnické výrobky zaradiť do tried predovšetkým podľa úrovne nebezpečenstva s ohľadom na spôsob ich použitia, účel alebo hladinu hluku.

(8)

V súlade so zásadami stanovenými v uznesení Rady zo 7. mája 1985 o novom prístupe k technickej harmonizácii a normám (6) by mal byť pyrotechnický výrobok pri prvom uvedení na trh Spoločenstva v súlade s touto smernicou. So zreteľom na náboženské, kultúrne a tradičné slávnosti členských štátov nemožno zábavnú pyrotechniku vyrobenú výrobcom na vlastné použitie považovať za uvedenú na trh, ak členský štát schváli jej použitie na vlastnom území, a preto nemusí byť v súlade s touto smernicou.

(9)

Vzhľadom na nebezpečenstvá, ktoré vyplývajú z používania pyrotechnických výrobkov, je vhodné stanoviť vekové hranice pre ich predaj spotrebiteľom a ich používanie a zabezpečiť, aby ich označenie obsahovalo dostatočné a primerané informácie o bezpečnom používaní s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí a životné prostredie. Pre určité pyrotechnické výrobky je potrebné zaviesť také ustanovenie, na základe ktorého budú tieto výrobky sprístupnené iba oprávneným odborníkom s potrebnými znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami. So zreteľom na pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách by sa pri požiadavkách na označenie mala zohľadniť súčasná prax a skutočnosť, že tieto výrobky sa dodávajú výlučne profesionálnym užívateľom.

(10)

Používanie pyrotechnických výrobkov, a najmä používanie zábavnej pyrotechniky podlieha značne rozdielnym kultúrnym zvyklostiam a tradíciám v rôznych členských štátoch. Je preto potrebné umožniť členským štátom prijať vnútroštátne opatrenia na obmedzenie používania alebo predaja určitých tried zábavnej pyrotechniky širokej verejnosti z dôvodov verejnej bezpečnosti.

(11)

Je vhodné zaviesť základné bezpečnostné požiadavky na pyrotechnické výrobky s cieľom ochrániť spotrebiteľov a predísť nehodám.

(12)

Zodpovednosť za zabezpečenie, aby pyrotechnické výrobky boli v súlade s touto smernicou, a najmä s uvedenými základnými bezpečnostnými požiadavkami, má výrobca. Ak výrobca nie je usadený v Spoločenstve, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dováža pyrotechnické výrobky do Spoločenstva, by mala zabezpečiť, aby si výrobca splnil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice, alebo prevziať všetky jeho povinnosti.

(13)

V prípadoch, keď sú splnené základné bezpečnostné požiadavky, by nemalo byť možné, aby členské štáty zakázali, obmedzili alebo zabránili voľnému pohybu pyrotechnických výrobkov. Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa povolení, ktoré vydávajú výrobcom, distribútorom a dovozcom členské štáty.

(14)

Na uľahčenie postupu preukazovania zhody so základnými bezpečnostnými požiadavkami sa pripravujú harmonizované normy pre návrh, výrobu a skúšanie pyrotechnických výrobkov.

(15)

Európske harmonizované normy vypracúva, prijíma a upravuje Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC) a Európsky ústav telekomunikačných noriem (ETSI). Tieto organizácie sú uznané organizácie oprávnené prijímať harmonizované normy, ktoré vytvorili v súlade so všeobecným usmernením týkajúcim sa spolupráce medzi nimi a Európskou komisiou a Európskym združením voľného obchodu (7) a s postupom ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (8). So zreteľom na pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách by sa mala zohľadniť medzinárodná orientácia dodávok pre európsky priemysel v oblasti vozidiel tým, že sa zohľadnia príslušné medzinárodné normy ISO.

(16)

V súlade s „novým prístupom k technickej harmonizácii a normalizácii“ by sa na pyrotechnické výrobky vyrobené v súlade s harmonizovanými normami mala uplatňovať domnienka zhody so základnými bezpečnostnými požiadavkami tejto smernice.

(17)

Rozhodnutím 93/465/EHS z 22. júla 1993 o moduloch používaných v technických zosúlaďovacích smerniciach pre rozličné fázy procesu posudzovania zhody a pravidlá pre uvedenie a používanie označenia CE, ktoré sú určené na používanie v smerniciach v oblasti technickej harmonizácie (9), Rada zaviedla harmonizované prostriedky na uplatňovanie postupov na posudzovanie zhody. Uplatňovanie týchto modulov na pyrotechnické výrobky umožní stanoviť zodpovednosť výrobcov a orgánov zapojených do postupu posudzovania zhody zohľadnením charakteru príslušných pyrotechnických výrobkov.

(18)

Skupiny pyrotechnických výrobkov, ktoré sú konštrukciou, funkciou alebo vlastnosťami podobné, by mali notifikované orgány posudzovať ako odvodené varianty výrobkov.

(19)

Aby mohli byť pyrotechnické výrobky uvedené na trh, mali by byť označené označením CE, ktoré vyjadruje ich zhodu s ustanoveniami tejto smernice, s cieľom umožniť ich voľný pohyb v Spoločenstve.

(20)

Podľa „nového prístupu k technickej harmonizácii a normalizácii“ je potrebný postup na použitie ochranného ustanovenia, ktorý umožní napadnúť zhodu pyrotechnického výrobku alebo nedostatky. Členské štáty by preto mali prijať všetky náležité opatrenia, ktorých cieľom bude zakázať alebo obmedziť uvedenie výrobkov s označením CE na trh alebo ich stiahnuť z trhu v prípade, ak tieto výrobky ohrozujú zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov pri použití na určený účel.

(21)

Pokiaľ ide o bezpečnosť pri preprave, na pravidlá týkajúce sa prepravy pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú medzinárodné dohovory a dohody vrátane odporúčaní Organizácie Spojených národov v oblasti prepravy nebezpečného tovaru.

(22)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré bolo prijaté v súlade s touto smernicou, a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá vykonali. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(23)

Je v záujme výrobcu a dovozcu dodávať bezpečné výrobky a tak zabrániť nákladom vyplývajúcim zo zodpovednosti za chybné výrobky, ktoré spôsobili škodu osobám a na majetku. Z tohto hľadiska dopĺňa smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (10) túto smernicu, pretože ustanovuje prísny režim zodpovednosti výrobcov a dovozcov a zabezpečuje primeranú úroveň ochrany spotrebiteľov. Táto smernica ďalej ustanovuje, že notifikované orgány by mali byť primerane poistené, pokiaľ ide o ich profesionálne činnosti, okrem prípadov, keď ich zodpovednosť prevezme štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo keď je členský štát priamo zodpovedný za skúšky.

(24)

Je nutné poskytnúť prechodné obdobie, aby sa vnútroštátne právne predpisy mohli v určených oblastiach postupne upraviť. Výrobcovia a dovozcovia potrebujú dostatok času na výkon práv podľa platných vnútroštátnych predpisov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, napríklad na predaj zásob už vyrobených výrobkov. Okrem toho by špecifické prechodné obdobie poskytnuté na uplatňovanie tejto smernice ponechalo viac času na prijatie harmonizovaných noriem a zabezpečilo by rýchle vykonanie tejto smernice, ktoré by zvýšilo ochranu spotrebiteľov.

(25)

Keďže ciele tejto smernice nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(26)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (11).

(27)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na prijatie opatrení Spoločenstva týkajúce sa odporúčaní OSN, požiadaviek na označovanie pyrotechnických výrobkov a prispôsobenia príloh II a III technickému pokroku v súvislosti s bezpečnostnými požiadavkami a postupom posudzovania zhody. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice alebo doplniť túto smernicu o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(28)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (12) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Ciele a rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica stanovuje pravidlá vytvorené na dosiahnutie voľného pohybu pyrotechnických výrobkov na vnútornom trhu, pričom súčasne zabezpečuje vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, verejnej bezpečnosti a ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov a zohľadňuje príslušné aspekty týkajúce sa ochrany životného prostredia.

2.   Táto smernica stanovuje základné bezpečnostné požiadavky, ktoré musia pyrotechnické výrobky splniť, aby mohli byť uvedené na trh.

3.   Táto smernica sa vzťahuje na pyrotechnické výrobky vymedzené v článku 2 ods. 1 až 5.

4.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

pyrotechnické výrobky určené v súlade s vnútroštátnym právom na nekomerčné používanie ozbrojenými silami, políciou alebo hasičským zborom;

b)

zariadenie, ktoré spadá do rozsahu pôsobnosti smernice 96/98/ES;

c)

pyrotechnické výrobky určené na používanie v leteckom a kozmickom priemysle;

d)

kapsle určené osobitne do hračiek, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (13);

e)

výbušniny, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice 93/15/EHS;

f)

muníciu – projektily a hnacie náplne a nábojky, ktoré sa používajú v ručných strelných zbraniach, iných zbraniach a delostrelectve.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1.

„Pyrotechnický výrobok“ je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky alebo zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií.

2.

„Uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie individuálneho výrobku na trhu Spoločenstva s cieľom jeho distribúcie a/alebo používania, či už za odplatu, alebo bezplatne. Zábavná pyrotechnika vyrobená výrobcom na vlastné použitie sa nepovažuje za uvedenú na trh, ak členský štát schváli jej použitie na svojom území.

3.

„Zábavná pyrotechnika“ sú pyrotechnické výrobky určené na zábavné účely.

4.

„Scénická pyrotechnika“ znamená pyrotechnické výrobky určené na použitie na javisku v interiéri alebo v exteriéri vrátane filmovej a televíznej produkcie alebo na podobné použitie.

5.

„Pyrotechnický výrobok určený na použitie vo vozidlách“ je prvok bezpečnostných zariadení vo vozidlách, ktorý obsahuje pyrotechnické zlože používané na iniciáciu týchto alebo iných zariadení.

6.

„Výrobca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá navrhuje a/alebo vyrába pyrotechnický výrobok alebo z podnetu ktorej bol pyrotechnický výrobok navrhnutý a vyrobený na účely jeho uvedenia na trh pod svojím vlastným menom alebo obchodnou značkou.

7.

„Dovozca“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v Spoločenstve, ktorá prvýkrát počas svojho podnikania umiestňuje pyrotechnický výrobok pochádzajúci z tretej krajiny na trh Spoločenstva.

8.

„Distribútor“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá v rámci svojho podnikania umiestňuje pyrotechnický výrobok na trh.

9.

„Harmonizovaná norma“ je európska norma prijatá európskym normalizačným orgánom na základe splnomocnenia udeleného Komisiou v súlade s postupmi stanovenými v smernici 98/34/ES, s ktorou súlad nie je povinný.

10.

„Odborne spôsobilá osoba“ je osoba, ktorej členský štát povolil zaobchádzať na jeho území so zábavnou pyrotechnikou triedy 4, so scénickou pyrotechnikou triedy T2 a/alebo s inými pyrotechnickými výrobkami triedy P2 vymedzenými v článku 3 a/alebo ich používať.

Článok 3

Zaradenie do tried

1.   Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do tried podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku. Notifikované orgány uvedené v článku 10 potvrdzujú zaradenie do tried ako súčasť postupov posudzovania zhody podľa článku 9.

Zaradenie do tried je takéto:

a)

Zábavná pyrotechnika

Trieda 1:

zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na použitie v obmedzených priestoroch, vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov.

Trieda 2:

zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch.

Trieda 3:

zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

Trieda 4:

zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby (všeobecne známa ako „zábavná pyrotechnika na profesionálne použitie“) a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

b)

Scénická pyrotechnika

Trieda T1:

pyrotechnické výrobky na použitie na javisku, ktoré predstavujú malé riziko.

Trieda T2:

pyrotechnické výrobky na použitie na javisku, ktoré môžu používať iba odborne spôsobilé osoby.

c)

Iné pyrotechnické výrobky

Trieda P1:

pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo.

Trieda P2:

pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používanie iba odborne spôsobilými osobami.

2.   Členské štáty informujú Komisiu o postupoch, ktorými určujú odborne spôsobilé osoby a povoľujú im zaobchádzať s pyrotechnickými výrobkami.

Článok 4

Povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora

1.   Výrobcovia zabezpečia, aby pyrotechnické výrobky uvedené na trh spĺňali základné bezpečnostné požiadavky stanovené v prílohe I.

2.   Ak výrobca nie je usadený v Spoločenstve, dovozca pyrotechnických výrobkov zabezpečí, že výrobca splnil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice, alebo prevezme tieto povinnosti na seba.

V súvislosti s týmito povinnosťami úrady a orgány v Spoločenstve môžu brať na zodpovednosť dovozcu.

3.   Distribútori konajú s náležitou starostlivosťou v súlade s uplatniteľným právom Spoločenstva. Overia najmä to, či pyrotechnické výrobky majú požadované označenie zhody a či ich sprevádza požadovaná dokumentácia.

4.   Výrobcovia pyrotechnických výrobkov:

a)

predložia pyrotechnický výrobok notifikovanému orgánu uvedenému v článku 10, ktorý vykonáva posudzovanie zhody v súlade s článkom 9, a

b)

pripoja označenie CE a označia pyrotechnický výrobok v súlade s článkom 11 a článkom 12 alebo 13.

Článok 5

Uvádzanie na trh

1.   Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa pyrotechnické výrobky mohli uvádzať na trh iba vtedy, ak spĺňajú požiadavky tejto smernice, sú označené CE a sú v súlade s ustanoveniami o posudzovaní zhody.

2.   Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby pyrotechnické výrobky neboli neoprávnene označené CE.

Článok 6

Voľný pohyb

1.   Členské štáty nezakážu, neobmedzia ani nebránia uvedeniu tých pyrotechnických výrobkov na trh, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Ustanovenia tejto smernice neobmedzujú opatrenia členských štátov, ktoré sú oprávnené z dôvodu verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia, ktorých cieľom je zakázať alebo obmedziť držbu, používanie a/alebo predaj zábavnej pyrotechniky triedy 2 a 3, scénickej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov širokej verejnosti.

3.   Na obchodných veľtrhoch, výstavách a počas predvádzania na účely obchodovania s pyrotechnickými výrobkami členské štáty nebránia vystavovaniu a používaniu pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice, za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza názov a dátum konania príslušného obchodného veľtrhu, výstavy alebo predvádzania a nesúlad a nedostupnosť výrobkov na účely predaja, až kým výrobca, ak je takýto výrobca usadený v Spoločenstve, alebo dovozca nezabezpečí súlad týchto pyrotechnických výrobkov so smernicou. Počas takýchto akcií sa prijmú príslušné bezpečnostné opatrenia v súlade s požiadavkami stanovenými príslušným orgánom príslušného členského štátu.

4.   Členské štáty nebránia voľnému pohybu a používaniu pyrotechnických výrobkov, ktoré sú vyrobené na účely výskumu, vývoja a skúšania a ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice, za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza ich nesúlad a ich nedostupnosť na iné účely ako vývoj, skúšanie a výskum.

Článok 7

Vekové obmedzenia

1.   Pyrotechnické výrobky sa nepredávajú ani inak nesprístupňujú spotrebiteľom, ktorých vek je nižší ako tieto vekové obmedzenia:

a)

Zábavná pyrotechnika

Trieda 1: 12 rokov.

Trieda 2: 16 rokov.

Trieda 3: 18 rokov.

b)

Iné pyrotechnické výrobky a scénická pyrotechnika

Trieda T1 a P1: 18 rokov.

2.   Členské štáty môžu v odôvodnených prípadoch zvýšiť vekové obmedzenia podľa odseku 1 z dôvodu verejného poriadku a bezpečnosti. Členské štáty môžu znížiť vekové obmedzenia v prípade osôb, ktoré sú odborne vyškolené alebo ktoré práve absolvujú takúto odbornú prípravu.

3.   Výrobcovia, dovozcovia a distribútori nepredávajú ani inak nesprístupňujú tieto pyrotechnické výrobky, s výnimkou odborne spôsobilých osôb:

a)

zábavná pyrotechnika triedy 4;

b)

pyrotechnické výrobky triedy P2 a scénická pyrotechnika triedy T2.

Článok 8

Harmonizované normy

1.   Komisia môže v súlade s postupmi stanovenými v smernici 98/34/ES požiadať európske normalizačné orgány, aby na podporu tejto smernice vytvorili alebo upravili európske normy, alebo vyzvať príslušné medzinárodné orgány, aby vypracovali alebo upravili medzinárodné normy.

2.   Komisia uverejňuje odkazy na takéto harmonizované normy v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Členské štáty zabezpečia, že sa uznajú a prijmú harmonizované normy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Členské štáty považujú pyrotechnické výrobky spadajúce do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ktoré spĺňajú príslušné vnútroštátne normy, ktorými sa transponujú harmonizované normy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, za vyhovujúce základným bezpečnostným požiadavkám stanoveným v prílohe I. Členské štáty zverejnia odkazy na vnútroštátne normy, ktorými sa transponujú tieto harmonizované normy.

Po vnútroštátnej transpozícii harmonizovaných noriem členské štáty uverejnia referenčné čísla týchto transpozícií.

4.   Ak sa členský štát alebo Komisia domnieva, že harmonizované normy uvedené v odseku 2 tohto článku nespĺňajú úplne základné bezpečnostné požiadavky stanovené v prílohe I, Komisia alebo príslušný členský štát predloží vec stálemu výboru, ktorý bol zriadený smernicou 98/34/ES, a uvedie svoje dôvody. Stály výbor predloží svoje stanovisko do šiestich mesiacov od predloženia veci. Na základe stanoviska stáleho výboru Komisia informuje členské štáty o opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o harmonizované normy a uverejnenie uvedené v odseku 2.

Článok 9

Postupy posudzovania zhody

Na účely posudzovania zhody pyrotechnických výrobkov výrobca postupuje podľa jedného z týchto postupov:

a)

postup skúšky typu ES (modul B) uvedený v prílohe II oddiele 1 a podľa voľby výrobcu buď:

i)

postup zhody s typom (modul C) uvedený v prílohe II oddiele 2;

ii)

postup zabezpečenia kvality výroby (modul D) uvedený v prílohe II oddiele 3 alebo

iii)

postup zabezpečenia kvality výrobkov (modul E) uvedený v prílohe II oddiele 4;

b)

postup overovania jednotlivých typov (modul G) uvedený v prílohe II oddiele 5 alebo

c)

postup komplexného systému kvality výroby (modul H) uvedený v prílohe II oddiele 6, pokiaľ ide o zábavnú pyrotechniku triedy 4.

Článok 10

Notifikované orgány

1.   Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré určili na vykonávanie postupov posudzovania zhody, uvedené v článku 9, spolu s rozsahom poverenia a identifikačnými číslami, ktoré im Komisia pridelila.

2.   Komisia sprístupní verejnosti na svojej internetovej stránke zoznam notifikovaných orgánov a ich identifikačné čísla a rozsah, na ktorý boli notifikované. Komisia zabezpečí aktualizáciu tohto zoznamu.

3.   Na hodnotenie orgánov, o ktorých musí byť Komisia informovaná, členské štáty uplatňujú minimálne kritériá stanovené v prílohe III. Orgány, ktoré spĺňajú hodnotiace kritériá stanovené harmonizovanými normami pre notifikované orgány, sa považujú za orgány, ktoré spĺňajú príslušné minimálne kritériá.

4.   Členský štát, ktorý oznámil Komisii daný orgán, zruší notifikáciu, ak zistí, že tento orgán už viac nespĺňa kritériá uvedené v odseku 3. Bezodkladne o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

5.   Ak je notifikácia orgánu zrušená, potvrdenia zhody a príslušná dokumentácia vystavená týmto orgánom zostanú aj naďalej platné, pokiaľ sa nezistí bezprostredné a priame nebezpečenstvo pre zdravie a bezpečnosť.

6.   Komisia na svojej internetovej stránke sprístupní verejnosti zrušenie notifikácie predmetného orgánu.

Článok 11

Povinnosť pripojiť označenie CE

1.   Po úspešnom dokončení postupu posudzovania zhody podľa článku 9 výrobcovia pripoja na výrobok označenie CE takým spôsobom, aby bolo viditeľné, čitateľné a nezmazateľné zo samotných pyrotechnických výrobkov, alebo ak to nie je možné, na identifikačný štítok pripojený k výrobku alebo na balení výrobku. Identifikačný štítok musí byť navrhnutý tak, aby sa nedal znovu použiť.

Model, ktorý sa má použiť na označenie výrobkov označením CE, musí byť v súlade s rozhodnutím 93/465/EHS.

2.   Na pyrotechnické výrobky nemôžu byť pripojené žiadne označenia ani nápisy, ktoré môžu zavádzať tretie osoby, pokiaľ ide o význam a formu označenia CE. Iné označenia sa môžu pripojiť na pyrotechnické výrobky za predpokladu, že nie je zhoršená viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.

3.   V prípadoch, ak sa na pyrotechnické výrobky vzťahujú iné právne predpisy Spoločenstva, ktoré sa týkajú iných aspektov a nariaďujú pripájanie označenia CE, toto označenie musí uvádzať, že uvedené výrobky sa považujú aj za výrobky, ktoré spĺňajú ustanovenia ostatných právnych predpisov, ktoré sa na ne uplatňujú.

Článok 12

Označenie iných výrobkov ako pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách

1.   Výrobcovia zabezpečia, aby iné pyrotechnické výrobky ako pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách boli riadne označené, a to viditeľne, čitateľne a nezmazateľne, v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu, v ktorom sa výrobok predáva spotrebiteľovi.

2.   Označenie pyrotechnických výrobkov zahŕňa minimálne meno a adresu výrobcu alebo ak výrobca nie je usadený v Spoločenstve, meno výrobcu a meno a adresu dovozcu, názov a druh výrobku, minimálne vekové obmedzenia, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 a 2, príslušnú triedu a návod na použitie, v prípade zábavnej pyrotechniky tried 3 a 4 rok výroby a podľa potreby aj bezpečnú vzdialenosť. Označenie zahŕňa čistý ekvivalent množstva (NEQ) aktívneho výbušného materiálu.

3.   Zábavná pyrotechnika musí ešte navyše obsahovať tieto minimálne informácie:

Trieda 1:

v prípade potreby: „používať iba vonku“ a minimálnu bezpečnú vzdialenosť.

Trieda 2:

„používať iba vonku“ a podľa potreby minimálnu bezpečnú vzdialenosť (vzdialenosti).

Trieda 3:

„používať iba vonku“ a minimálnu bezpečnú vzdialenosť (vzdialenosti).

Trieda 4:

„určené iba na použitie odborne spôsobilou osobou“ a minimálnu bezpečnú vzdialenosť (vzdialenosti).

4.   Scénická pyrotechnika musí ešte navyše obsahovať tieto minimálne informácie:

Trieda T1:

v prípade potreby: „používať iba vonku“ a minimálnu bezpečnú vzdialenosť.

Trieda T2:

„určené iba na použitie odborne spôsobilou osobou“ a minimálnu bezpečnú vzdialenosť (vzdialenosti).

5.   Ak na pyrotechnickom výrobku nie je dostatok priestoru, pokiaľ ide o požiadavky na označenie uvedené v odsekoch 2 až 4, informácie sa uvádzajú na najmenšom spotrebiteľskom balení.

6.   Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú na pyrotechnické výrobky vystavované na obchodných veľtrhoch, výstavách a počas predvádzania na účely obchodovania s pyrotechnickými výrobkami, ako je uvedené v článku 6 ods. 3, alebo na výrobky, ktoré sa vyrábajú na účely výskumu, vývoja a skúšania, ako je uvedené v článku 6 ods. 4.

Článok 13

Označenie pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách

1.   Označenie pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách obsahuje meno výrobcu alebo v prípade, že výrobca nie je usadený v Spoločenstve, meno dovozcu, názov a typ výrobku a bezpečnostné pokyny.

2.   Ak na pyrotechnickom výrobku nie je dostatok miesta, pokiaľ ide o požiadavky na označenie uvedené v odseku 1, informácie sa uvádzajú na balení.

3.   Karta bezpečnostných údajov, ktorá bola vypracovaná v súlade s prílohou k smernici Komisie 2001/58/ES z 27. júla 2001, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa smernica 91/155/EHS (14), sa poskytne profesionálnym užívateľom v jazyku, ktorý si vybrali.

Karta bezpečnostných údajov sa môže poskytnúť v tlačenej alebo elektronickej podobe, ak osoba, ktorej je určená, disponuje nevyhnutnými prostriedkami na jej sprístupnenie.

Článok 14

Dohľad nad trhom

1.   Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, aby zabezpečili, že pyrotechnické výrobky možno uvádzať na trh len vtedy, ak pri riadnom skladovaní a používaní na určený účel neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb.

2.   Členské štáty vykonávajú pravidelné kontroly pyrotechnických výrobkov pri ich vstupe do Spoločenstva, ako aj v zariadeniach na ich uskladnenie a výrobu.

3.   Členské štáty prijmú náležité opatrenia, aby zabezpečili, že sa pri preprave pyrotechnických výrobkov na území Spoločenstva dodržiavajú bezpečnostné požiadavky, ako aj požiadavky na verejnú bezpečnosť a ochranu, ktoré sú uvedené v tejto smernici.

4.   Členské štáty organizujú a vykonávajú primeraný dohľad nad výrobkami uvedenými na trh, pričom primerane zohľadňujú domnienku zhody výrobkov s označením CE.

5.   Členské štáty každoročne informujú Komisiu o svojich činnostiach v oblasti dohľadu nad trhom.

6.   Ak členský štát zistí, že pyrotechnický výrobok s označením CE, sprevádzaný vyhlásením o zhode ES a používaný v súlade s určeným účelom, pravdepodobne ohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb, prijme všetky náležité prechodné opatrenia na stiahnutie takéhoto výrobku z trhu, zakáže jeho uvedenie na trh alebo obmedzí jeho voľný pohyb. Členský štát o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

7.   Komisia na svojej internetovej stránke sprístupní verejnosti názvy výrobkov, ktoré v súlade s odsekom 6 boli stiahnuté z trhu, boli zakázané alebo sa uvádzajú na trh s určitými obmedzeniami.

Článok 15

Rýchle informovanie o výrobkoch, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo

Ak má členský štát dostatočné dôvody domnievať sa, že pyrotechnický výrobok predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie a/alebo bezpečnosť osôb v Spoločenstve, informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty a vykoná príslušné hodnotenie. Informuje Komisiu a ostatné členské štáty o súvislostiach a výsledkoch hodnotenia.

Článok 16

Ochranné ustanovenie

1.   Ak členský štát nesúhlasí s dočasnými opatreniami iného členského štátu prijatými v súlade s článkom 14 ods. 6 alebo ak sa Komisia domnieva, že takéto opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Spoločenstva, Komisia bezodkladne konzultuje so všetkými zúčastnenými stranami, vyhodnotí dané opatrenie a prijme stanovisko s ohľadom na opodstatnenosť opatrenia. Komisia oznámi svoje stanovisko členským štátom a informuje o ňom zainteresované strany.

Ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenia sú opodstatnené, ostatné členské štáty vykonajú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nebezpečného výrobku zo svojho vnútroštátneho trhu a informujú o tom Komisiu.

Ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenia nie sú opodstatnené, dotknutý členský štát ich zruší.

2.   Ak sú dočasné opatrenia uvedené v odseku 1 založené na nedostatku v harmonizovaných normách, Komisia postúpi vec stálemu výboru, ktorý bol zriadený smernicou 98/34/ES, ak členský štát pôvodu opatrení zotrvá na svojom stanovisku, a Komisia alebo členský štát začne konanie uvedené v článku 8.

3.   Ak pyrotechnický výrobok nevyhovuje požiadavkám, ale je označený označením CE, príslušný členský štát prijme náležité opatrenia proti komukoľvek, kto pripojil toto označenie na výrobok, a informuje o tom Komisiu. Komisia informuje ostatné členské štáty.

Článok 17

Opatrenia o zamietnutí alebo obmedzení

1.   Akékoľvek opatrenie prijaté podľa tejto smernice:

a)

ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť uvedenie výrobku na trh alebo

b)

stiahnuť výrobok z trhu,

uvádza presné dôvody, na ktorých je založené. Takéto opatrenia sa bezodkladne oznámia dotknutej strane, ktorá má byť súčasne informovaná o dostupných prostriedkoch nápravy, ktoré má k dispozícii podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, a o lehotách, ktoré sa vzťahujú na takéto prostriedky nápravy.

2.   V prípade opatrenia uvedeného v odseku 1 dotknutá strana musí mať príležitosť vopred predložiť svoje stanovisko okrem prípadu, ak takáto konzultácia nie je možná z dôvodu naliehavosti opatrenia, ktoré sa má prijať, ako opodstatnené, najmä pokiaľ ide požiadavky na verejné zdravie alebo bezpečnosť.

Článok 18

Vykonávacie opatrenia

1.   V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 2 sa prijmú tieto opatrenia, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného jej doplnenia novými nepodstatnými prvkami:

a)

úpravy nevyhnutné na zohľadnenie akýchkoľvek budúcich zmien a doplnení odporúčaní Organizácie Spojených národov;

b)

úpravy príloh II a III vzhľadom na technický pokrok;

c)

úpravy požiadaviek na označenie stanovených v článku 12 a 13.

2.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 sa prijmú tieto opatrenia:

a)

vytvorenie systému identifikácie vrátane registračného čísla a registra na úrovni EÚ s cieľom určiť typy pyrotechnických výrobkov a ich výrobcov;

b)

vytvorenie spoločných kritérií pre pravidelný zber a aktualizáciu údajov o nehodách spojených s pyrotechnickými výrobkami.

Článok 19

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 20

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie, ktoré sa uplatňujú v prípade porušenia ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a zabezpečia vykonávanie týchto pravidiel. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty tiež prijmú potrebné opatrenia, ktoré im umožnia zadržať zásielky pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou.

Článok 21

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 4. januára 2010. Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených opatrení.

2.   Uvedené ustanovenia uplatňujú do 4. júla 2010 v prípade zábavnej pyrotechniky triedy 1, 2 a 3 a do 4. júla 2013 v prípade iných pyrotechnických výrobkov, zábavnej pyrotechniky triedy 4 a scénickej pyrotechniky.

3.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

4.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

5.   Vnútroštátne povolenia udelené pred príslušným dátumom uvedeným v odseku 2 ostávajú v platnosti na území členského štátu, ktorý udelil povolenie, až do dátumu uplynutia ich platnosti alebo do 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice, podľa toho, čo nastane skôr.

6.   Odchylne od odseku 5 vnútroštátne povolenia na pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách, udelené pred príslušným dátumom uvedeným v odseku 2, zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 23

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. mája 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

G. GLOSER


(1)  Ú. v. EÚ C 195, 18.8.2006, s. 7.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 30. novembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. apríla 2007.

(3)  Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 20. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 97).

(5)  Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).

(6)  Ú. v. ES C 136, 4.6.1985, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ C 91, 16.4.2003, s. 7.

(8)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(9)  Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 23.

(10)  Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/34/ES (Ú. v. ES L 141, 4.6.1999, s. 20).

(11)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(12)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 212, 7.8.2001, s. 24.


PRÍLOHA I

Základné bezpečnostné požiadavky

1.

Na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti každý pyrotechnický výrobok musí dosahovať funkčné vlastnosti, ktoré výrobca uviedol notifikovanému orgánu.

2.

Každý pyrotechnický výrobok musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby sa mohol bezpečne zlikvidovať vhodným postupom s minimálnym účinkom na životné prostredie.

3.

Každý pyrotechnický výrobok musí správne fungovať, keď sa používa na určený účel.

Každý pyrotechnický výrobok sa musí skúšať za reálnych podmienok. Ak to nie je možné v laboratóriu, skúšky sa musia vykonať v podmienkach, za akých sa má pyrotechnický výrobok používať.

Podľa potreby sa musia posúdiť alebo vyskúšať nasledujúce informácie a vlastnosti:

a)

návrh, konštrukcia a charakteristické vlastnosti vrátane podrobného chemického zloženia (hmotnosť a percentuálne zloženie použitých materiálov) a rozmery;

b)

fyzikálna a chemická stabilita pyrotechnického výrobku za všetkých normálnych, predvídateľných a environmentálnych podmienok;

c)

citlivosť na obvyklé predvídateľné zaobchádzanie a prepravu;

d)

zlučiteľnosť všetkých zložiek, pokiaľ ide o ich chemickú stabilitu;

e)

odolnosť pyrotechnického výrobku voči vlhkosti, ak je určený na používanie vo vlhkých alebo mokrých podmienkach a ak by jeho bezpečnosť alebo spoľahlivosť mohla byť nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou;

f)

odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám, ak je pyrotechnický výrobok určený na uchovávanie alebo používanie pri takýchto teplotách a ak by jeho bezpečnosť alebo spoľahlivosť mohla byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo ohriatím jeho častí alebo pyrotechnického výrobku ako celku;

g)

bezpečnostné vlastnosti, ktoré majú zabrániť predčasnému alebo neúmyselnému zapáleniu alebo iniciácii;

h)

vhodné pokyny a podľa potreby označenia týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania, používania (vrátane bezpečných vzdialeností) a likvidácie, ktoré sú k dispozícii v úradnom jazyku alebo jazykoch prijímajúceho členského štátu;

i)

schopnosť pyrotechnického výrobku, jeho obalu alebo iných zložiek zabezpečiť funkčné vlastnosti za normálnych predvídateľných podmienok skladovania;

j)

presné vymedzenie všetkých potrebných zariadení a príslušenstva a návodu na používanie pre bezpečné fungovanie pyrotechnického výrobku.

Pyrotechnické výrobky by mali zabrániť uvoľňovaniu pyrotechnických zloží počas prepravy a obvyklého zaobchádzania, ak neboli stanovené pokynmi výrobcu.

4.

Pyrotechnické výrobky nesmú obsahovať:

a)

priemyselné trhaviny s výnimkou čierneho prachu alebo zábleskovej zlože;

b)

vojenské trhaviny.

5.

Rôzne skupiny pyrotechnických výrobkov musia prinajmenšom spĺňať aj tieto požiadavky:

A.   Zábavná pyrotechnika

1.

Výrobca musí podľa článku 3 zaradiť zábavnú pyrotechniku do rôznych tried, ktoré sú charakterizované podľa obsahu čistej výbušniny, bezpečných vzdialeností, hladiny hluku alebo podobne. Trieda musí byť jasne uvedená na označení.

a)

Pyrotechnické výrobky triedy 1 musia spĺňať tieto podmienky:

i)

minimálna bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 1 m. Bezpečnostná vzdialenosť však môže byť v prípade potreby menšia;

ii)

najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu zmeranú inou vhodnou metódou;

iii)

trieda 1 nesmie zahŕňať petardy, batérie petárd, zábleskové petardy a batérie zábleskových petárd;

iv)

búchacie guľôčky triedy 1 nesmú obsahovať viac ako 2,5 mg traskavého striebra.

b)

Pyrotechnické výrobky triedy 2 musia spĺňať tieto podmienky:

i)

bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 8 m. Bezpečná vzdialenosť však môže byť v prípade potreby menšia;

ii)

najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presahovať 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu zmeranú inou vhodnou metódou.

c)

Pyrotechnické výrobky triedy 3 musia spĺňať tieto podmienky:

i)

bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 15 m. Bezpečná vzdialenosť však môže byť v prípade potreby menšia;

ii)

najvyššia hladina hluku v bezpečnostnej vzdialenosti nesmie presahovať 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou.

2.

Zábavná pyrotechnika môže byť vyrobená iba z materiálov, ktoré minimalizujú riziko poškodenia zdravia, majetku a životného prostredia úlomkami.

3.

Spôsob zapálenia musí byť jasne viditeľný alebo musí byť uvedený na označení alebo v návode na použitie.

4.

Výrobky zábavnej pyrotechniky sa nesmú pohybovať nerovnomerným a nepredvídateľným spôsobom.

5.

Zábavná pyrotechnika triedy 1, 2 a 3 musí byť chránená pred neúmyselným zapálením buď ochranným krytom, obalom alebo konštrukciou výrobku. Zábavná pyrotechnika triedy 4 musí byť chránená pred neúmyselným zapálením spôsobmi, ktoré stanovil výrobca.

B.   Iné pyrotechnické výrobky

1.

Pyrotechnické výrobky musia byť navrhnuté tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zdravia, majetku a životného prostredia počas obvyklého používania.

2.

Spôsob zapálenia musí byť jasne viditeľný alebo musí byť uvedený na označení alebo v návode na použitie.

3.

Pyrotechnický výrobok musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zdravia, majetku a životného prostredia úlomkami, ak sa výrobok iniciuje neúmyselne.

4.

Pyrotechnický výrobok musí fungovať riadne podľa potreby až do dátumu „použite do“, ktorý stanovil výrobca.

C.   Iniciátory

1.

Iniciátory sa musia dať spoľahlivo iniciovať a musia mať dostatočnú iniciačnú schopnosť za všetkých obvyklých predvídateľných podmienok použitia.

2.

Iniciátory musia byť chránené pred elektrostatickým výbojom za obvyklých predvídateľných podmienok skladovania a použitia.

3.

Elektrický iniciátor musí byť chránený pred elektromagnetickým poľom za obvyklých predvídateľných podmienok skladovania a použitia.

4.

Krytka zápalnice musí mať primeranú mechanickú pevnosť a primerane chrániť náplň z výbušniny, keď je vystavená obvyklému predvídateľnému mechanickému namáhaniu.

5.

Parametre týkajúce sa času horenia zápalnice sa musia poskytovať spolu s výrobkom.

6.

Elektrické charakteristiky (napr. bezpečný prúd, odpor atď.) elektrických iniciátorov sa musia poskytovať spolu s výrobkom.

7.

Vodiče elektrických iniciátorov musia byť dostatočne izolované a musia mať dostatočnú mechanickú pevnosť vrátane pevnosti pripojenia k iniciátoru vzhľadom na účel ich použitia.


PRÍLOHA II

Postupy posudzovania zhody

1.   MODUL B: Skúška typu ES

1.

Tento modul opisuje tú časť postupu, ktorým notifikovaný orgán zisťuje a osvedčuje, či skúšobná vzorka predpokladanej výroby spĺňa príslušné ustanovenia smernice 2007/23/ES (ďalej len „táto smernica“).

2.

Výrobca podáva žiadosť o skúšku typu ES notifikovanému orgánu, ktorý si výrobca zvolil.

Žiadosť musí obsahovať:

a)

názov a adresu výrobcu;

b)

písomné vyhlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.

Žiadateľ musí dať notifikovanému orgánu k dispozícii skúšobnú vzorku predpokladanej výroby (ďalej len „typ“). Notifikovaný orgán môže požiadať o ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu.

3.

Technická dokumentácia musí umožniť posudzovanie zhody výrobku s požiadavkami tejto smernice. Musí sa týkať, ak je to dôležité pre posudzovanie, návrhu, výroby a prevádzkovania výrobku a musí obsahovať, ak je to dôležité pre posudzovanie:

a)

všeobecný opis typu;

b)

koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy zložiek, montážnych podskupín, obvodov atď.;

c)

opisy a vysvetlenia potrebné na porozumenie výkresov, schém a prevádzkovania výrobku;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uvedených v článku 8 tejto smernice, ktoré sa uplatňujú v celom rozsahu alebo čiastočne, a opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice v prípade, že sa harmonizované normy uvedené v článku 8 tejto smernice neuplatnili;

e)

výsledky urobených konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok atď.;

f)

protokoly o skúškach.

4.

Notifikovaný orgán musí:

a)

preskúmať technickú dokumentáciu, overiť, či bol typ vyrobený v súlade s touto dokumentáciou, a určiť prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s príslušnými ustanoveniami harmonizovaných noriem uvedených v článku 8 tejto smernice, ako aj zložky, ktoré boli navrhnuté bez uplatnenia príslušných ustanovení uvedených harmonizovaných noriem;

b)

vykonať alebo zabezpečiť vykonanie podrobnej prehliadky a potrebných skúšok, aby skontroloval, či riešenia prijaté výrobcom v prípade, keď neboli uplatnené harmonizované normy uvedené v článku 8 tejto smernice, spĺňajú základné bezpečnostné požiadavky smernice;

c)

vykonať alebo zabezpečiť vykonanie podrobnej prehliadky a potrebných skúšok, aby skontroloval, či výrobca, ktorý sa rozhodol uplatniť príslušné harmonizované normy, ich aj skutočne uplatnil;

d)

dohodnúť so žiadateľom miesto, na ktorom sa má vykonať prehliadka a potrebné skúšky.

5.

V prípade, že typ spĺňa príslušné ustanovenia tejto smernice, notifikovaný orgán musí vydať žiadateľovi certifikát o skúške typu ES. Certifikát musí obsahovať meno a adresu výrobcu, výsledky preskúšania a potrebné údaje na identifikáciu schváleného typu.

Zoznam príslušných častí technickej dokumentácie musí byť pripojený k certifikátu a kópiu si uchováva notifikovaný orgán.

Ak dôjde k zamietnutiu vydania certifikátu, notifikovaný orgán musí uviesť výrobcovi podrobné dôvody tohto zamietnutia.

Musí sa poskytnúť možnosť odvolať sa.

6.

Žiadateľ informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu o skúške typu ES, o všetkých úpravách schváleného výrobku, ktoré musia byť dodatočne schválené, ak takéto zmeny môžu ovplyvniť zhodu so základnými požiadavkami alebo predpísanými podmienkami používania výrobku. Toto dodatočné schválenie sa vydáva vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu o skúške typu ES.

7.

Každý notifikovaný orgán musí oznámiť ostatným notifikovaným orgánom príslušné informácie o certifikátoch o skúške typu ES a vydaných alebo zamietnutých dodatkoch.

8.

Ostatné notifikované orgány môžu získať kópie certifikátov o skúške typu ES a/alebo dodatkov k nim. Prílohy k certifikátom musia byť k dispozícii ostatným notifikovaným orgánom.

9.

Spolu s technickou dokumentáciou musí výrobca uchovávať aj kópie certifikátov o skúške typu ES a kópie dodatkov k nim najmenej 10 rokov od posledného dátumu výroby daného výrobku.

Ak výrobca nie je usadený v Spoločenstve, povinnosť uchovávať dostupnú technickú dokumentáciu má osoba, ktorá uvádza výrobok na trh.

2.   MODUL C: Zhoda s typom

1.

Tento modul opisuje tú časť postupu, ktorým výrobca zaručuje a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte o skúške typu ES a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktorá sa na ne vzťahuje. Výrobca musí ku každému pyrotechnickému výrobku pripojiť označenie CE a pripraviť písomné vyhlásenie o zhode.

2.

Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, že výrobný proces zaistí zhodu vyrobeného výrobku s typom opísaným v certifikáte o skúške typu ES a so základnými bezpečnostnými požiadavkami tejto smernice.

3.

Výrobca musí uchovávať kópiu vyhlásenia o zhode najmenej 10 rokov od posledného dátumu výroby daného výrobku.

Ak výrobca nie je usadený v Spoločenstve, povinnosť uchovávať dostupnú technickú dokumentáciu má osoba, ktorá uvádza výrobok na trh.

4.

Notifikovaný orgán, ktorý si výrobca vybral, musí vykonať alebo zabezpečiť vykonanie preskúšania výrobku v náhodných intervaloch. Zodpovedajúca vzorka dokončených výrobkov, ktorú notifikovaný orgán odoberie priamo na mieste, sa preskúma a vykonajú sa príslušné skúšky, ktoré sú vymedzené v príslušnej harmonizovanej norme uvedenej v článku 8 tejto smernice, alebo rovnocenné skúšky s cieľom preveriť zhodu výrobku s požiadavkami tejto smernice. V prípade, že jedna alebo viac kontrolovaných vzoriek výrobkov nevyhovuje požiadavkám, notifikovaný orgán musí prijať primerané opatrenia.

Notifikovaný orgán je zodpovedný, že výrobca pripojí jeho identifikačné číslo na výrobok počas výrobného procesu.

3.   MODUL D: Zabezpečenie kvality výroby

1.

Tento modul opisuje postup, ktorým výrobca, ktorý spĺňa povinnosti v bode 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte o skúške typu ES a spĺňajú požiadavky tejto smernice. Výrobca pripojí označenie CE na každý výrobok a pripraví písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE je sprevádzané identifikačným číslom notifikovaného orgánu, ktorý je zodpovedný za monitorovanie uvedené v bode 4.

2.

Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výroby, kontrolu a skúšky konečných výrobkov uvedené v bode 3. Podlieha monitorovaniu uvedenému v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podá notifikovanému orgánu, ktorý si zvolil, žiadosť o posúdenie systému kvality pre príslušné pyrotechnické výrobky.

Žiadosť musí obsahovať:

a)

všetky príslušné informácie týkajúce sa predpokladanej triedy pyrotechnického výrobku;

b)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

c)

technickú dokumentáciu prislúchajúcu schválenému typu a kópiu certifikátu o skúške typu ES.

3.2.

Systém kvality musí zabezpečiť zhodu pyrotechnických výrobkov s typom opísaným v certifikáte o skúške typu ES a s požiadavkami tejto smernice, ktorá sa na ne uplatňuje.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa musia systematicky a metodicky zdokumentovať vo forme písomných koncepcií, postupov a pokynov. Dokumentácia o systéme kvality musí umožniť jednotný výklad programov, plánov, príručiek kvality a záznamov o kvalite.

Musí obsahovať najmä primeraný opis:

a)

cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu z hľadiska kvality pyrotechnického výrobku;

b)

výrobných postupov, riadenia kvality a metód zabezpečenia kvality, postupov a systematických krokov, ktoré sa budú používať;

c)

prehliadok a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po jej skončení, a frekvenciu, s akou sa budú vykonávať;

d)

záznamov o kvalite, ako sú správy z kontrol a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii a záznamy o kvalifikácii príslušných pracovníkov atď.;

e)

prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality pyrotechnických výrobkov a účinnej funkcie systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán musí posúdiť systém kvality, aby určil, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Musí predpokladať zhodu s takými požiadavkami, pokiaľ ide o systémy kvality, ktoré vykonávajú príslušnú harmonizovanú normu. Kontrolný tím musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním danej technológie príslušného výrobku. Postup posudzovania musí zahŕňať inšpekčnú prehliadku v prevádzke výrobcu.

Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení systému kvality sa musí oznámiť výrobcovi. Musí obsahovať výsledky previerky.

3.4.

Výrobca sa musí zaviazať na plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality, a udržiavať tento systém na primeranej a účinnej úrovni.

Výrobca musí informovať notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o akejkoľvek navrhovanej zmene v systéme kvality.

Notifikovaný orgán musí posúdiť navrhované zmeny a rozhodnúť, či upravený systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné posudzovanie zopakovať.

Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení systému kvality sa musí oznámiť výrobcovi. Musí obsahovať výsledky previerky.

4.   Monitorovanie, za ktoré je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Účelom monitorovania je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného systému kvality.

4.2.

Výrobca musí notifikovanému orgánu povoliť vstup do výrobných, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov na účely kontroly a poskytnúť mu všetky potrebné informácie, najmä:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

záznamy týkajúce sa kvality, ako sú správy z kontrol a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii a záznamy o kvalifikácii príslušných pracovníkov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán musí pravidelne vykonávať audit, aby sa zabezpečilo, že výrobca dodržiava a uplatňuje systém kvality a poskytuje výrobcovi správu z vykonaného auditu.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonať u výrobcu aj neohlásený audit. Počas takýchto auditov môže notifikovaný orgán vykonať skúšky alebo zabezpečiť ich vykonanie, aby overil správnosť funkcie systému kvality; ak je to nutné, notifikovaný orgán musí poskytnúť výrobcovi správu z auditu, a ak sa vykonala skúška, aj protokol o skúške.

5.

Výrobca musí uchovávať aspoň 10 rokov od posledného dátumu výroby výrobku a dať vnútroštátnym orgánom k dispozícii:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. b);

b)

dokumentáciu súvisiacu s aktualizáciou uvedenou v druhom odseku bodu 3.4;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v štvrtom odseku bodu 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.

6.

Každý notifikovaný orgán musí poskytnúť ostatným notifikovaným orgánom príslušné informácie týkajúce sa vydaných alebo zrušených schválení systému kvality.

4.   MODUL E: Zabezpečenie kvality výrobkov

1.

Tento modul opisuje postup, ktorým výrobca, ktorý spĺňa povinnosti uvedené v bode 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte o skúške typu ES. Výrobca musí ku každému výrobku pripojiť označenie CE a pripraviť písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE musí sprevádzať identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý je zodpovedný za monitorovanie uvedené v bode 4.

2.

Výrobca musí pri kontrole a skúške konečných pyrotechnických výrobkov uplatňovať schválený systém kvality, ktorý je uvedený v bode 3. Musí sa podrobiť monitorovaniu uvedenému v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie systému kvality svojich pyrotechnických výrobkov notifikovanému orgánu, ktorý si zvolil.

Žiadosť musí obsahovať:

a)

všetky príslušné informácie týkajúce sa predpokladanej pyrotechnickej triedy;

b)

dokumentáciu o systéme kvality;

c)

technickú dokumentáciu prislúchajúcu k schválenému typu a kópiu certifikátu o skúške typu ES.

3.2.

Každý pyrotechnický výrobok sa preskúša podľa systému kvality a vykonajú sa príslušné skúšky vymedzené v príslušnej harmonizovanej norme (normách) uvedenej(-ných) v článku 8 tejto smernice alebo rovnocenné skúšky s cieľom overiť jeho zhodu s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa musia systematicky a metodicky zdokumentovať vo forme písomných koncepcií, postupov a pokynov. Táto dokumentácia o systéme kvality musí umožniť jednotný výklad programov, plánov, príručiek kvality a záznamov o kvalite.

Musí obsahovať najmä primeraný opis:

a)

cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu z hľadiska kvality pyrotechnického výrobku;

b)

prehliadok a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe;

c)

prostriedkov na monitorovanie účinného fungovania systému kvality;

d)

záznamov o kvalite, ako sú správy z kontrol a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii a záznamy o kvalifikácii príslušných pracovníkov atď.

3.3.

Notifikovaný orgán musí posúdiť systém kvality, aby určil, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Musí predpokladať zhodu s takými požiadavkami, pokiaľ ide o systémy kvality, ktoré vykonávajú príslušnú harmonizovanú normu.

Kontrolný tím musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním technológie príslušného výrobku. Postup posudzovania musí zahŕňať inšpekčnú prehliadku v prevádzke výrobcu.

Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení systému kvality sa musí oznámiť výrobcovi. Musí obsahovať výsledky previerky.

3.4.

Výrobca sa musí zaviazať na plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality, a udržiavať tento systém na primeranej a účinnej úrovni.

Výrobca musí informovať notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o akejkoľvek navrhovanej zmene v systéme kvality.

Notifikovaný orgán musí posúdiť navrhované zmeny a rozhodnúť, či upravený systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné posudzovanie zopakovať. Musí informovať výrobcu o svojom rozhodnutí.

Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení sa musí oznámiť výrobcovi. Musí obsahovať výsledky previerky.

4.   Monitorovanie, za ktoré je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Účelom monitorovania je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného systému kvality.

4.2.

Výrobca musí povoliť notifikovanému orgánu vstup do výrobných, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov na účely kontroly a poskytnúť mu všetky potrebné informácie, najmä:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

technickú dokumentáciu;

c)

záznamy týkajúce sa kvality, ako sú správy z kontrol a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii a záznamy o kvalifikácii príslušných pracovníkov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán musí pravidelne vykonávať audit, aby sa zabezpečilo, že výrobca dodržiava a uplatňuje systém kvality, a musí výrobcovi poskytnúť správu z vykonaného auditu.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonať u výrobcu aj neohlásený audit. Počas takýchto auditov môže notifikovaný orgán vykonať skúšky alebo zabezpečiť ich vykonanie, aby overil správnosť funkcie systému kvality; ak je to nutné, notifikovaný orgán musí poskytnúť výrobcovi správu z auditu, a ak sa vykonala skúška, aj protokol o skúške.

5.

Výrobca musí uchovávať aspoň 10 rokov od posledného dátumu výroby výrobku a dať vnútroštátnym orgánom k dispozícii:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. b);

b)

dokumentáciu súvisiacu s aktualizáciou uvedenou v druhom odseku bodu 3.4;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v štvrtom odseku bodu 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.

6.

Každý notifikovaný orgán musí poslať ostatným notifikovaným orgánom príslušné informácie týkajúce sa schválení systému kvality, ktoré boli vydané a zamietnuté.

5.   MODUL G: Overovanie jednotlivých výrobkov

1.

Tento modul opisuje postup, ktorým výrobca zabezpečuje a vyhlasuje, že pyrotechnický výrobok, na ktorý bol vydaný certifikát uvedený v bode 2, zodpovedá príslušným požiadavkám tejto smernice. Výrobca musí pripojiť k výrobku označenie CE a pripraviť vyhlásenie o zhode.

2.

Notifikovaný orgán musí preskúšať pyrotechnický výrobok a vykonať príslušné skúšky stanovené v príslušnej harmonizovanej norme (normách) uvedenej (uvedených) v článku 8 tejto smernice alebo rovnocenné skúšky, aby zabezpečil jeho zhodu s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

Notifikovaný orgán musí pripojiť svoje identifikačné číslo alebo zariadiť, aby toto identifikačné číslo bolo pripojené ku každému schválenému pyrotechnickému výrobku, a pripraviť certifikát zhody týkajúci sa vykonaných skúšok.

3.

Cieľom technickej dokumentácie je umožniť posudzovanie zhody s požiadavkami tejto smernice a porozumieť návrhu, výrobe a prevádzkovaniu pyrotechnického výrobku.

Ak je to nevyhnutné pre posudzovanie, dokumentácia musí obsahovať:

a)

všeobecný opis typu;

b)

koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy zložiek, montážnych podskupín a obvodov;

c)

opisy a vysvetlenia, ktoré sú potrebné na porozumenie koncepčného návrhu a výrobných výkresov, schém zložiek, montážnych podskupín a obvodov a prevádzkovania výrobku;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uvedených v článku 8 tejto smernice, ktoré sa uplatňujú v celom rozsahu alebo čiastočne, a opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice v prípade, že sa harmonizované normy uvedené v článku 8 tejto smernice neuplatnili;

e)

výsledky urobených konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok;

f)

protokoly o skúškach.

6.   MODUL H: Komplexný systém kvality výroby

1.

Tento modul opisuje postup, ktorým výrobca, ktorý splní povinnosti bodu 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky tejto smernice. Výrobca alebo jeho dovozca pripojí označenie CE na každý výrobok a pripraví písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE je sprevádzané identifikačným číslom notifikovaného orgánu, ktorý je zodpovedný za monitorovanie uvedené v bode 4.

2.

Výrobca musí používať schválený systém kvality navrhovania, výroby, kontroly a skúšania konečných výrobkov uvedený v bode 3 a podlieha monitorovaniu uvedenému v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie jeho systému kvality notifikovanému orgánu.

Žiadosť musí obsahovať:

a)

všetky príslušné informácie týkajúce sa predpokladanej triedy pyrotechnického výrobku;

b)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality.

3.2.

Systém kvality musí zabezpečiť zhodu výrobkov s požiadavkami tejto smernice.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa musia systematicky a metodicky zdokumentovať vo forme písomných koncepcií, postupov a pokynov. Dokumentácia o systéme kvality musí umožniť jednotný výklad programov, plánov a príručiek kvality a záznamov o kvalite.

Obsahuje najmä dostatočný opis:

a)

cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu z hľadiska návrhu a kvality výrobku;

b)

technických konštrukčných špecifikácií vrátane technických noriem a v prípade, ak sa normy uvedené v článku 8 tejto smernice neuplatňujú v plnom rozsahu, prostriedky, ktorými sa má zabezpečiť splnenie príslušných základných požiadaviek tejto smernice;

c)

metód kontroly a hodnotenia výsledkov vývoja, postupov a systematických opatrení, ktoré sa uplatnili pri vývoji výrobkov patriacich do príslušnej triedy výrobkov;

d)

výroby, postupov kontroly kvality a zabezpečenia kvality, postupov a systematických krokov, ktoré sa uplatnili;

e)

prehliadok a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po jej skončení, a frekvenciu, s akou sa budú vykonávať;

f)

záznamov o kvalite, ako sú správy z kontrol a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných pracovníkov;

g)

prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality výrobku a účinnej funkcie systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán musí posúdiť systém kvality, aby určil, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Pokiaľ ide o systémy kvality, musí predpokladať zhodu s takými požiadavkami, ktoré vykonávajú príslušnú harmonizovanú normu.

Kontrolný tím musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním technológie príslušného výrobku. Postup posudzovania zahŕňa inšpekčnú prehliadku v prevádzkach výrobcu.

Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení systému kvality sa musí oznámiť výrobcovi. Musí obsahovať výsledky previerky.

3.4.

Výrobca sa musí zaviazať na plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality, a udržiavať tento systém na primeranej a účinnej úrovni.

Výrobca musí informovať notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o akejkoľvek navrhovanej aktualizácii systému kvality.

Notifikovaný orgán musí posúdiť navrhované zmeny a rozhodne, či upravený systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné posudzovanie zopakovať.

Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení systému kvality sa musí oznámiť výrobcovi. Musí obsahovať výsledky previerky.

4.   Monitorovanie ES, za ktoré je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Účelom monitorovania ES je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného systému kvality.

4.2.

Na účely monitorovania musí výrobca umožniť notifikovanému orgánu vstup do výrobných, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, najmä:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

záznamy o kvalite, tak ako sa vyskytujú v časti systému kvality pre oblasť vývoja, ako sú výsledky analýz, výpočtov a skúšok;

c)

záznamy o kvalite, tak ako sa vyskytujú v časti systému kvality pre oblasť výroby, ako sú správy z kontrol a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii a záznamy o kvalifikácii príslušných pracovníkov.

4.3.

Notifikovaný orgán musí vykonáva pravidelný audit, aby sa zabezpečilo, že výrobca dodržiava a uplatňuje systém kvality a poskytne výrobcovi správu z vykonaného auditu.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonať u výrobcu aj neohlásené audity. Počas takýchto auditov môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky alebo zabezpečiť ich vykonanie, aby overil správnosť funkcie systému kvality. Notifikovaný orgán musí poskytnúť výrobcovi správu o výsledku auditu, a ak sa vykonala skúška, aj protokol o skúške.

5.

Výrobca musí uchovávať aspoň 10 rokov od posledného dátumu výroby výrobku a dať vnútroštátnym orgánom k dispozícii:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. b);

b)

dokumentáciu súvisiacu s aktualizáciou uvedenou v druhom odseku bodu 3.4;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v štvrtom odseku bodu 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.

6.

Každý notifikovaný orgán musí poskytnúť ostatným notifikovaným orgánom príslušné informácie týkajúce sa vydaných alebo zrušených schválení systémov kvality.


PRÍLOHA III

Minimálne kritériá, ktoré zohľadňujú členské štáty, pokiaľ ide o orgány zodpovedné za posudzovanie zhody

1.

Orgánom, jeho riaditeľom a pracovníkmi, ktorí sú zodpovední za vykonanie kontrolných skúšok, nesmie byť konštruktér, výrobca, dodávateľ ani subjekt inštalujúci pyrotechnické výrobky alebo dovozca pyrotechnických výrobkov, ktoré kontrolujú, ani splnomocnený zástupca týchto strán. Nesmú byť zapojení priamo ani ako splnomocnení zástupcovia do návrhu, konštruovania, predaja, údržby alebo dovozu takýchto výrobkov. To nebráni možnosti výmeny technických informácií medzi výrobcom a orgánom.

2.

Orgán a jeho zamestnanci musia vykonávať kontrolné skúšky s najvyšším stupňom profesionality a technickej spôsobilosti a nesmú byť vystavení žiadnym tlakom a výhodám, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie alebo výsledky kontroly, najmä od osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku overovaní.

3.

Orgán musí mať k dispozícii potrebných pracovníkov a vlastniť zariadenia, ktoré mu umožňujú riadne plniť administratívne a technické úlohy spojené s overovaním; musí mať tiež prístup k zariadeniu, ktoré je potrebné na špeciálne overovanie.

4.

Pracovníci zodpovední za kontrolu musia mať:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách na vykonávanie skúšok, ktoré vykonávajú, a zodpovedajúce skúsenosti z takýchto skúšok;

c)

schopnosť vystavovať certifikáty, záznamy a správy, ktoré sa vyžadujú na zaznamenanie priebehu skúšok.

5.

Musí byť zaručená nestrannosť pracovníkov vykonávajúcich kontroly. Ich odmeňovanie nezávisí od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov takýchto skúšok.

6.

Orgán musí uzavrieť poistenie občianskoprávnej zodpovednosti, pokiaľ jeho zodpovednosť neprevzal štát v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo pokiaľ samotný členský štát nie je priamo zodpovedný za skúšky.

7.

Pracovníci orgánu musia zachovávať povinnosť mlčanlivosti, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh (okrem prípadov kontaktu s príslušnými správnymi orgánmi štátu, v ktorom vykonávajú svoju činnosť) podľa tejto smernice alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré ju uvádza do účinnosti.


PRÍLOHA IV

Označovanie zhody

Označovanie zhody ES pozostáva z písmen „CE“ a má túto podobu:

Image

Ak sa označenie zmenšuje alebo zväčšuje, musia sa rešpektovať pomery dané na uvedenom odstupňovanom výkrese.