20.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/11


SMERNICA KOMISIE 2007/16/ES

z 19. marca 2007,

ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (1), a najmä na jej článok 53 písm. a),

keďže:

(1)

Smernica 85/611/EHS obsahuje niekoľko vymedzení pojmov, ktoré sú v niektorých prípadoch vzájomne prepojené a súvisia s aktívami, do ktorých sú podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „PKIPCP“) oprávnené investovať, ako napríklad vymedzenie pojmu prevoditeľné cenné papiere a pojmu nástroje peňažného trhu.

(2)

Od prijatia smernice 85/611/EHS sa významne rozrástla škála finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch, v dôsledku čoho vzniká neistota, či sú v predmetných vymedzeniach pojmov obsiahnuté určité kategórie finančných nástrojov. Neistota pri uplatňovaní týchto pojmov vedie k rozdielnym výkladom smernice.

(3)

V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania smernice 85/611/EHS, pomoci členským štátom pri dosahovaní spoločného chápania, či daná kategória aktív patrí medzi aktíva, do ktorých PKIPCP môže investovať, a zabezpečenia, aby boli tieto definície chápané v súlade so zásadami, z ktorých vychádza smernica 85/611/EHS, ako sú zásady diverzifikácie a obmedzovania rizík, či schopnosti PKIPCP na žiadosť podielnikov vyplatiť svoje podielové listy a vypočítať čistú hodnotu svojich aktív vždy pri vydávaní a vyplácaní podielových listov je v tejto súvislosti potrebné príslušným orgánom a účastníkom trhu poskytnúť vyššiu úroveň istoty. Väčšia istota zároveň prispeje k lepšiemu fungovaniu notifikačného postupu cezhraničnej distribúcie PKIPCP.

(4)

V dôsledku objasnení uvedených v tejto smernici nevznikajú príslušným orgánom ani účastníkom trhu nijaké nové záväzky týkajúce sa správania alebo prevádzkové povinnosti. Namiesto ustanovovania podrobných zoznamov finančných nástrojov a transakcií slúžia na objasnenie základných kritérií, ktoré majú pomôcť pri posudzovaní, či sa na danú triedu finančných nástrojov vzťahujú, prípadne nevzťahujú, rôzne vymedzenia pojmov.

(5)

Prípustnosť aktíva na investovanie pre PKIPCP sa musí posudzovať nielen vzhľadom na skutočnosť, či patrí pod vymedzenie pojmov v zmysle objasnenia v tomto texte, ale aj vzhľadom na iné požiadavky smernice 85/611/EHS. Príslušné vnútroštátne orgány by mohli uskutočňovať úzku spoluprácu prostredníctvom Výboru európskych regulačných orgánov pre cenné papiere (Committee of European Securities regulators, CESR) pri dosahovaní spoločných prístupov týkajúcich sa každodenného uplatňovania týchto objasnení v praxi v kontexte svojich úloh týkajúcich sa dohľadu, a to najmä v súvislosti s ďalšími požiadavkami smernice 85/611/EHS, akými sú napríklad postupy kontroly a riadenia rizík, a okrem toho zabezpečovať plynulé fungovanie produktového pasu.

(6)

V smernici 85/611/EHS sa pojem „prevoditeľné cenné papiere“ vymedzuje výlučne z formálno-právneho hľadiska. Preto je vymedzenie pojmu prevoditeľné cenné papiere uplatniteľné na široké spektrum finančných produktov s odlišnými charakteristikami a rôznymi úrovňami likvidity. Pre každý z týchto finančných produktov by sa mal zabezpečiť súlad vymedzenia pojmu prevoditeľné cenné papiere s ostatnými ustanoveniami smernice.

(7)

Fondy uzavretého typu predstavujú skupinu aktív, ktorá nie je v smernici 85/611/EHS explicitne uvedená ako aktívum prípustné na investovanie pre PKIPCP. S cennými papiermi fondov uzavretého typu sa však často zaobchádza ako s prevoditeľnými cennými papiermi a ich kótovanie na regulovanom trhu je často základom pre takýto druh zaobchádzania. Z tohto dôvodu je nevyhnutné príslušným orgánom a účastníkom trhu poskytnúť právnu istotu v otázke, či sa na cenné papiere fondov uzavretého typu vzťahuje vymedzenie pojmov týkajúce sa prevoditeľných cenných papierov. Príslušné vnútroštátne orgány by mohli úzko spolupracovať prostredníctvom CESR na dosiahnutí spoločných prístupov týkajúcich sa každodenného praktického uplatňovania kritérií uplatniteľných v prípade fondov uzavretého typu, predovšetkým pokiaľ ide o minimálne základné normy v súvislosti s mechanizmami riadenia podniku.

(8)

Rovnako je potrebné posilniť právnu istotu pri finančných nástrojoch, ktoré sú naviazané na výkonnosť iných aktív, vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v smernici 85/611/EHS alebo ktoré sú takýmito aktívami kryté, pokiaľ ide o ich zaradenie pod vymedzenie pojmu prevoditeľné cenné papiere. Malo by sa objasniť, že ak už naviazanie na podkladový alebo iný prvok nástroja znamená prvok, ktorý je nutné považovať za vložený derivát, tento finančný nástroj patrí do podkategórie prevoditeľné cenné papiere obsahujúce derivátový prvok. V dôsledku toho treba vzhľadom na predmetný prvok uplatňovať kritériá pre deriváty v zmysle smernice 85/611/EHS.

(9)

Na účely predmetného finančného nástroja vymedzením pojmu „nástroje peňažného trhu“ v zmysle smernice 85/611/EHS je potrebné, aby tento finančný nástroj spĺňal isté kritériá. Predovšetkým je nutné, aby sa s ním bežne obchodovalo na peňažnom trhu, aby bol likvidný a aby mal kedykoľvek presne stanoviteľnú hodnotu. Je potrebné zabezpečiť jednotné uplatňovanie týchto kritérií pri zohľadnení niektorých trhových postupov. Okrem toho je potrebné objasniť nevyhnutnosť chápania týchto kritérií v súlade s inými princípmi smernice 85/611/EHS. Vymedzenie pojmu nástroje peňažného trhu by sa malo rozšíriť aj na finančné nástroje, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie alebo obchodované na regulovanom trhu a pre ktoré sa v smernici 85/611/EHS okrem všeobecných kritérií týkajúcich sa nástrojov peňažného trhu uvádzajú aj ďalšie kritériá. Preto bolo rovnako dôležité objasniť tieto kritériá s prihliadnutím na požiadavky ochrany investora, ako aj na princípy uvedené v smernici, napríklad princíp likvidity portfólia, ako to vyplýva z článku 37 uvedenej smernice.

(10)

V zmysle smernice 85/611/EHS sa finančné derivátové nástroje považujú za likvidné finančné aktíva, ak spĺňajú kritériá uvedené v predmetnej smernici. Je potrebné zabezpečiť jednotné uplatňovanie týchto kritérií a zároveň vysvetliť, že je nutné chápať ich v súlade s ostatnými ustanoveniami smernice. Okrem toho by sa malo objasniť, že ak úverové (kreditné) deriváty spĺňajú tieto kritériá, ide o derivátové finančné nástroje v zmysle smernice 85/611/EHS, a teda sú prípustné pre zaobchádzanie s nimi ako s likvidnými finančnými aktívami.

(11)

Obzvlášť žiaduce je uviesť objasnenie týkajúce sa derivátov na finančné indexy. Existuje široká škála finančných indexov, ktoré predstavujú podkladové aktívum derivátového nástroja. Tieto indexy sa môžu líšiť, pokiaľ ide o ich zloženie alebo váhu ich prvkov. V každom prípade je potrebné zabezpečiť, aby si podniky PKIPCP plnili svoje povinnosti vzhľadom na likviditu portfólia, ako to vyplýva z článku 37 smernice 85/611/EHS, ako aj výpočet čistej hodnoty aktív, a aby sa vylúčil negatívny dosah vlastností podkladového aktíva derivátu na tieto povinnosti. Treba objasniť, že deriváty na finančné indexy s dostatočne diverzifikovaným zložením, ktoré predstavujú primeraný základ (benchmark) pre trh, ktorého sa týkajú, a o ktorých je potrebné podávať príslušné informácie týkajúce sa zloženia indexu a jeho výpočtu, patria do kategórie derivátov ako likvidných finančných aktív. Príslušné vnútroštátne orgány by mohli vzájomne spolupracovať prostredníctvom CESR na dosiahnutí spoločných prístupov týkajúcich sa každodenného uplatňovania týchto kritérií v praxi vo vzťahu k indexom založeným na aktívach, ktoré v smernici nie sú jednotlivo označené ako prípustné aktíva.

(12)

V smernici 85/611/EHS sa ako podkategória prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvádzajú tie, ktoré obsahujú derivátový prvok. Vloženie derivátového prvku do prevoditeľného cenného papiera a nástroja peňažného trhu nemení celý finančný nástroj na derivátový finančný nástroj, ktorý by nepatril pod vymedzenie pojmu prevoditeľný cenný papier alebo pojmu nástroj finančného trhu. Z tohto dôvodu je potrebné objasniť, či možno finančný derivát považovať za vložený prvok v inom nástroji. Okrem toho vložením derivátu do prevoditeľného cenného papiera alebo nástroja finančného trhu vzniká riziko obchádzania pravidiel týkajúcich sa derivátov uložených smernicou 85/611/EHS. Preto sa v smernici vyžaduje identifikácia vloženého derivátového prvku a rešpektovanie predmetných pravidiel. Vzhľadom na úroveň finančných inovácií identifikácia vloženého derivátového prvku nie je vždy zrejmá. V záujme získania väčšej miery istoty v tejto súvislosti by sa mali stanoviť kritériá týkajúce sa identifikácie takýchto prvkov.

(13)

Podľa smernice 85/611/EHS nepatria techniky a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje finančného trhu na účely efektívneho riadenia portfólia do vymedzenia pojmu prevoditeľné cenné papiere a pojmu nástroje finančného trhu. Na účely objasnenia vymedzení týchto pojmov je potrebné stanoviť kritériá na určenie transakcií patriacich k predmetným technikám a nástrojom. Zároveň treba mať na pamäti, že tieto techniky a nástroje je nutné chápať v súlade s ostatnými povinnosťami PKIPCP, predovšetkým pokiaľ ide o jeho rizikový profil. To znamená, že musia byť v súlade s pravidlami týkajúcimi sa riadenia rizík a diverzifikácie rizík ustanovenými v smernici 85/611/EHS, ako aj s obmedzeniami tejto smernice týkajúcimi sa krátkych predajov a požičiavania.

(14)

V smernici 85/611/EHS sa stanovujú kritériá na vymedzenie PKIPCP, ktoré kopírujú dlhopisové alebo akciové indexy. Na PKIPCP, ktoré spĺňajú tieto kritériá, sa v súvislosti s obmedzeniami koncentrácie emitentov vzťahuje pružnejšie zaobchádzanie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné dosiahnuť jasné chápanie týchto kritérií a zabezpečovať ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch. Súčasťou tohto procesu je ďalšie objasňovanie, či PKIPCP možno chápať ako PKIPCP kopírujúci index, a následne získanie väčšej istoty v súvislosti s podmienkami oprávňujúcimi takéto preferenčné zaobchádzanie s PKIPCP kopírujúcim index.

(15)

Poradenstvo týkajúce sa technických záležitostí poskytol Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere.

(16)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru cenných papierov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

V tejto smernici sa stanovujú pravidlá, ktorými sa na účely jednotného uplatňovania objasňujú nasledujúce pojmy:

1.

prevoditeľné cenné papiere, ako sú vymedzené v článku 1 ods. 8 smernice 85/611/EHS;

2.

nástroje peňažného trhu, ako sú vymedzené v článku 1 ods. 9 smernice 85/611/EHS;

3.

likvidné finančné aktíva v zmysle vymedzenia pojmu PKIPCP uvedeného v článku 1 ods. 2 smernice 85/611/EHS vzhľadom na finančný derivátový nástroj;

4.

prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu obsahujúce deriváty, v zmysle štvrtého pododseku článku 21 ods. 3 smernice 85/611/EHS;

5.

techniky a nástroje na účely efektívneho riadenia portfólia v zmysle článku 21 ods. 2 smernice 85/611/EHS;

6.

PKIPCP kopírujúci index v zmysle článku 22a ods. 1 smernice 85/611/EHS.

Článok 2

Ustanovenie článku 1 ods. 8 smernice 85/611/EHS

Prevoditeľné cenné papiere

1.   Odkaz v článku 1 ods. 8 smernice 85/611/EHS týkajúci sa prevoditeľných cenných papierov sa chápe ako odkaz na finančné nástroje spĺňajúce tieto kritériá:

a)

potenciálna strata, ktorú môže PKIPCP utrpieť v súvislosti s držaním týchto nástrojov, sa obmedzuje na čiastku na ne vynaloženú;

b)

ich likvidita neoslabuje schopnosť PKIPCP dosiahnuť súlad s článkom 37 smernice 85/611/EHS;

c)

je pre ne k dispozícii spoľahlivé oceňovanie, a to:

i)

v prípade cenných papierov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle článku 19 ods. 1 písm. a) až d) smernice 85/611/EHS formou presných, spoľahlivých a pravidelných cien, ktoré sú buď trhovými cenami, alebo cenami, ktoré sú k dispozícii na základe systémov oceňovania nezávislých od emitentov;

ii)

v prípade iných cenných papierov v zmysle článku 19 ods. 2 smernice 85/611/EHS formou pravidelného oceňovania vychádzajúceho z informácií od emitenta cenného papiera alebo odborného investičného výskumu;

d)

sú pre ne k dispozícii takéto primerané informácie:

i)

v prípade cenných papierov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle článku 19 ods. 1 písm. a) až d) smernice 85/611/EHS formou poskytovania pravidelných, presných a komplexných informácií určených pre trh, ktoré sa týkajú cenného papiera, prípadne portfólia cenného papiera;

ii)

v prípade iných cenných papierov v zmysle článku 19 ods. 2 smernice 85/611/EHS formou pravidelných a presných informácií PKIPCP, ktoré sa týkajú cenného papiera, prípadne portfólia cenného papiera;

e)

sú obchodovateľné;

f)

ich nadobudnutie je v súlade s investičnými cieľmi alebo investičnou politikou PKIPCP v zmysle smernice 85/611/EHS;

g)

s nimi súvisiace riziká sú primerane ošetrené v rámci procesu riadenia rizika konkrétneho PKIPCP.

Na účely písmen b) a e) prvého pododseku a v prípade, že nie sú k dispozícii informácie dostupné pre PKIPCP, ktoré by viedli k odlišnému určeniu, sa pri finančných nástrojoch, ktoré sú prijaté na obchodovanie alebo s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v súlade s ustanoveniami článku 19 ods. 1 písm. a), b) alebo c) smernice 85/611/EHS predpokladá, že neznižujú schopnosť PKIPCP dodržiavať požiadavky uvedené v článku 37 smernice 85/611/EHS, a zároveň sa predpokladá, že sú obchodovateľné.

2.   Medzi prevoditeľné cenné papiere v zmysle článku 1 ods. 8 smernice 85/611/EHS patria:

a)

podielové listy fondov uzavretého typu zriadených ako investičné spoločnosti alebo ako investičné fondy spĺňajúce tieto kritériá:

i)

spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1;

ii)

podliehajú mechanizmom riadenia podnikov (corporate governance) uplatňovaným v rámci spoločností;

iii)

v prípade, že riadenie investícií vykonáva v mene fondu uzatvoreného typu iný subjekt, tento subjekt podlieha vnútroštátnym právnym predpisom na účel ochrany investora;

b)

podielové listy fondov uzatvoreného typu zriadených na základe zmluvného práva, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

i)

spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1;

ii)

podliehajú mechanizmom riadenia podnikov (corporate governance), ktoré sú rovnocenné mechanizmom uplatňovaným v rámci spoločností podľa písmena a) bodu ii);

iii)

sú spravované subjektom, na ktorý sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy na účel ochrany investora;

c)

finančné nástroje spĺňajúce tieto kritériá:

i)

spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1;

ii)

sú kryté inými aktívami alebo viazané na výkonnosť iných aktív, pričom sa tieto aktíva môžu líšiť od aktív uvedených v článku 19 ods. 1 smernice 85/611/EHS.

3.   V prípade, že finančný nástroj uvedený v odseku 2 písmene c) obsahuje vložený derivátový prvok, ako sa to uvádza v článku 10 tejto smernice, požiadavky ustanovené v článku 21 smernice 85/611/EHS sa vzťahujú na predmetný prvok.

Článok 3

Ustanovenie článku 1 ods. 9 smernice 85/611/EHS

Zvyčajne obchodované nástroje na peňažnom trhu

1.   Odkaz v článku 1 ods. 9 smernice 85/611/EHS týkajúci sa nástrojov peňažného trhu sa chápe ako odkaz na nižšie uvedené:

a)

finančné nástroje, ktoré sú prijaté na obchodovanie alebo sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 85/611/EHS;

b)

finančné nástroje, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie.

2.   Odkaz v článku 1 ods. 9 smernice 85/611/EHS týkajúci sa nástrojov peňažného trhu ako nástrojov, s ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu, sa chápe ako odkaz na finančné nástroje, ktoré spĺňajú jedno z týchto kritérií:

a)

v čase emisie majú splatnosť najviac 397 dní vrátane;

b)

majú zostatkovú splatnosť najviac 397 dní vrátane;

c)

najmenej každých 397 dní sú predmetom pravidelných úprav výnosov v súlade s podmienkami peňažného trhu;

d)

ich rizikový profil vrátane úverových a úrokových rizík zodpovedá rizikovému profilu finančných nástrojov, ktoré majú splatnosť v zmysle písmen a) a b) alebo ktoré sú predmetom úprav výnosov v zmysle písmena c).

Článok 4

Ustanovenie článku 1 ods. 9 smernice 85/611/EHS

Likvidné nástroje s hodnotou, ktorú možno kedykoľvek presne určiť

1.   Odkaz v článku 1 ods. 9 smernice 85/611/EHS na nástroje peňažného trhu, ktoré sú likvidné, sa chápe ako odkaz na finančné nástroje, ktoré možno predať v rámci obmedzených nákladov v primerane krátkom období pri zohľadnení povinnosti PKIPC odkúpiť alebo vyplatiť svoje podielové listy na žiadosť ktoréhokoľvek podielnika.

2.   Odkaz v článku 1 ods. 9 smernice 85/611/EHS na nástroje peňažného trhu ako nástroje, ktorých hodnotu možno kedykoľvek presne určiť, sa chápe ako odkaz na finančné nástroje, pre ktoré sú k dispozícii presné a spoľahlivé systémy oceňovania, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

a)

umožňujú PKIPCP vypočítať čistú hodnotu aktív v súlade s hodnotou, za ktorú by si v rámci nezávislej transakcie mohli informované a ochotné strany navzájom vymeniť predmetný finančný nástroj, ktorý je súčasťou portfólia;

b)

vychádzajú buď z trhových údajov, alebo z modelov oceňovania vrátane systémov založených na zostatkovej hodnote.

3.   O kritériách uvedených v odsekoch 1 a 2 sa predpokladá, že sú splnené v prípade finančných nástrojov, s ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu v zmysle článku 1 ods. 9 smernice 85/611/EHS, a v prípade finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie alebo s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a), b) alebo c) príslušnej smernice, ak pre PKIPCP nie sú k dispozícii informácie, ktoré by viedli k odlišnému určeniu.

Článok 5

Ustanovenie článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS

Nástroje, pri ktorých je v záujme ochrany investorov a úspor regulovaná emisia alebo emitent

1.   Odkaz v článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS týkajúci sa nástrojov peňažného trhu s výnimkou nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu, pri ktorých ich emisia alebo ich emitent podlieha dohľadu na účel ochrany investorov a úspor, sa chápe ako odkaz na finančné nástroje, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

a)

spĺňajú jedno z kritérií uvedených v článku 3 ods. 2 a všetky kritériá uvedené v článku 4 ods. 1 a 2;

b)

sú pre ne k dispozícii primerané informácie vrátane informácií umožňujúcich náležité posúdenie úverových rizík týkajúcich sa investícií do takýchto nástrojov s prihliadnutím na odseky 2, 3 a 4 tohto článku;

c)

sú voľne prevoditeľné.

2.   V prípade nástrojov peňažného trhu, na ktoré sa vzťahuje druhá a štvrtá zarážka článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS, alebo v prípade nástrojov peňažného trhu vydávaných miestnym alebo regionálnym orgánom členského štátu, prípadne orgánom medzinárodného verejného práva, ktoré však nie sú zaručené členským štátom, alebo v prípade spolkového štátu, ktorý je členským štátom, vydávaných jedným z členov tvoriacich federáciu, primerané informácie podľa ods. 1 písm. b) tohto článku obsahujú:

a)

informácie o emisii alebo emisnom programe, ako aj právnom a finančnom stave emitenta pred vydaním emisie nástroja peňažného trhu;

b)

aktualizácie informácií uvedených v písmene a) – v pravidelných intervaloch, ako aj pri akejkoľvek významnej udalosti;

c)

informácie uvedené v písmene a), overené primerane kvalifikovanými tretími stranami, ktoré nepodliehajú pokynom emitenta;

d)

dostupné a spoľahlivé štatistické údaje týkajúce sa emisie alebo emisného programu.

3.   V prípade nástrojov peňažného trhu, na ktoré sa vzťahuje tretia zarážka článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS, primerané informácie podľa ods. 1 písm. b) tohto článku obsahujú:

a)

informácie o emisii alebo emisnom programe, alebo o právnom a finančnom stave emitenta pred emisiou nástroja peňažného trhu;

b)

aktualizácie informácií uvedených v písmene a) – v pravidelných intervaloch, ako aj pri akejkoľvek významnej udalosti;

c)

dostupné a spoľahlivé štatistické údaje týkajúce sa emisie alebo emisných programov, alebo iných údajov slúžiacich na primerané posúdenie úverových rizík súvisiacich s investíciami do takýchto nástrojov.

4.   V prípade všetkých nástrojov peňažného trhu, na ktoré sa vzťahuje prvá zarážka článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odseku 2 tohto článku, ako aj nástrojov vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo centrálnou bankou členského štátu obsahujú primerané informácie v zmysle ods. 1 písm. b) tohto článku informácie týkajúce sa emisie, prípadne emisného programu, alebo informácie týkajúce sa právneho a finančného stavu emitenta pred vydaním emisie nástroja peňažného trhu.

Článok 6

Ustanovenie článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS

Subjekt podliehajúci pravidlám obozretného podnikania a zároveň ich dodržiavajúci, pričom príslušné orgány tieto pravidlá považujú za minimálne rovnako striktné ako pravidlá stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva

Odkaz v tretej zarážke článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS týkajúci sa subjektu podliehajúceho pravidlám obozretného podnikania a zároveň ich dodržiavajúceho, pričom príslušné orgány tieto pravidlá považujú za minimálne rovnako striktné ako pravidlá ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva, sa chápe ako odkaz na emitenta podliehajúceho a dodržiavajúceho pravidlá obozretného podnikania, ktorý spĺňa tieto kritériá:

1.

má sídlo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru;

2.

má sídlo v krajinách OECD patriacich do skupiny G 10;

3.

má rating minimálne na úrovni „investment grade“;

4.

na základe hĺbkovej analýzy emitenta možno preukázať, že pravidlá obozretného podnikania uplatniteľné v prípade tohto emitenta sú aspoň také prísne ako príslušné pravidlá ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva.

Článok 7

Ustanovenie článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS

Nástroje sekuritizácie s využitím bankovej likvidity

1.   Odkaz vo štvrtej zarážke článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS týkajúci sa zabezpečenia záväzkov cennými papiermi (nástrojov sekuritizácie) sa chápe ako odkaz na štruktúry či už vo forme spoločnosti, fondu alebo v zmluvnej podobe, ktoré boli zriadené na účely operácií sekuritizácie.

2.   Odkaz v štvrtej zarážke článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS týkajúci sa bankovej likvidity sa chápe ako odkaz na bankové nástroje zabezpečené finančnou inštitúciou spĺňajúcou požiadavky uvedené v tretej zarážke článku 19 ods. 1 písm. h) smernice 85/611/EHS.

Článok 8

Ustanovenie článku 1 ods. 2 a článku 19 ods. 1 písm. g) smernice 85/611/EHS

Likvidné finančné aktíva vo vzťahu k derivátovým finančným nástrojom

1.   Odkaz v článku 1 ods. 2 smernice 85/611/EHS týkajúci sa likvidných finančných aktív sa vo vzťahu k derivátovým finančným nástrojom chápe ako odkaz na finančné nástroje spĺňajúce tieto kritériá:

a)

ich podkladové nástroje sú tvorené jednou alebo viacerými z nasledujúcich zložiek:

i)

aktíva uvedené v článku 19 ods. 1 smernice 85/611/EHS vrátane finančných nástrojov s jedným alebo viacerými charakteristickými znakmi týchto aktív;

ii)

úrokové sadzby;

iii)

výmenné kurzy mien alebo meny;

iv)

finančné indexy;

b)

v prípade OTC derivátov sú v súlade s podmienkami uvedenými v druhej a tretej zarážke článku 19 ods. 1 písm. g) smernice 85/611/EHS.

2.   K derivátovým finančným nástrojom uvedeným v článku 19 ods. 1 písm. g) smernice 85/611/EHS patria nástroje spĺňajúce tieto kritériá:

a)

umožňujú presun úverového rizika súvisiaceho s aktívom podľa tohto článku ods. 1 písm. a) nezávisle od ostatných rizík spojených s týmto aktívom;

b)

nevedú k odovzdaniu alebo presunu, vrátane vo forme hotovosti, iných aktív, ako sú aktíva uvedené v článku 19 ods. 1 a 2 smernice 85/611/EHS;

c)

sú v súlade s kritériami pre deriváty OTC uvedené v druhej a tretej zarážke článku 19 ods. 1 písm. g) smernice 85/611/EHS a odsekoch 3 a 4 tohto článku;

d)

s nimi súvisiace riziká sú primerane ošetrené v rámci procesu riadenia rizika konkrétneho PKIPCP a v rámci vnútorných kontrolných mechanizmov v prípade, že úverový derivát je vystavený riziku asymetrie informácií, ktoré si vzájomne poskytujú PKIPCP a jeho protistrana, v dôsledku potenciálneho prístupu protistrany k neverejným informáciám týkajúcich sa podnikov, ktorých aktíva sa používajú ako podkladové nástroje v úverových derivátoch.

3.   Na účely ustanovenia v tretej zarážke článku 19 ods. 1 písm. g) smernice 85/611/EHS sa odkaz týkajúci sa spravodlivej ceny chápe ako odkaz na čiastku, za ktorú možno vymeniť aktívum alebo vyrovnať záväzky medzi informovanými a ochotnými stranami v rámci nezávislej transakcie.

4.   Na účely ustanovenia v tretej zarážke článku 19 ods. 1 písm. g) smernice 85/611/EHS sa odkaz týkajúci sa spoľahlivého a overiteľného ocenenia chápe ako odkaz na ocenenie, ktoré z hľadiska PKIPCP zodpovedá reálnej hodnote v zmysle odseku 3 tohto článku, ktoré nevychádza len z cenových ponúk protistrany a ktoré spĺňa tieto kritériá:

a)

ako základ oceňovania slúži spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja alebo v prípade, že takáto hodnota nie je k dispozícii, model oceňovania s využitím adekvátnej uznávanej metodológie;

b)

overovanie oceňovania vykonáva buď:

i)

príslušná tretia strana, ktorá je nezávislá od protistrany derivátu OTC, a to v primeraných časových intervaloch a takým spôsobom, aby toto overenie mohol predmetný PKIPCP skontrolovať; alebo

ii)

útvar v rámci PKIPCP, ktorý je nezávislý od oddelenia zodpovedného za riadenie investícií, a ktorý je na takýto účel primerane vybavený.

5.   Odkaz v článku 1 ods. 2 a článku 19 ods. 1 písm. g) smernice 85/611/EHS týkajúci sa likvidných finančných aktív sa chápe ako odkaz na tieto aktíva bez derivátov na komodity.

Článok 9

Ustanovenie článku 19 ods. 1 písm. g) smernice 85/611/EHS

Finančné indexy

1.   Odkaz v článku 19 ods. 1 písm. g) smernice 85/611/EHS týkajúci sa finančných indexov sa chápe ako odkaz na indexy spĺňajúce tieto kritériá:

a)

sú dostatočne diverzifikované, a pritom sú splnené tieto kritériá:

i)

index je zložený tak, že pohyby cien alebo obchodné aktivity týkajúce sa jedného prvku príliš neovplyvňujú výkonnosť celého indexu;

ii)

v prípade, že index pozostáva z aktív uvedených v článku 19 ods. 1 smernice 85/611/EHS, je jeho zloženie aspoň diverzifikované v súlade s článkom 22a predmetnej smernice;

iii)

v prípade, že index pozostáva z iných aktív, ako sú uvedené v článku 19 ods. 1 smernice 85/611/EHS, je diverzifikovaný spôsobom, ktorý je rovnocenný so spôsobom ustanoveným v článku 22a predmetnej smernice;

b)

predstavujú primeraný základ (benchmark) pre trh, ktorého sa týkajú, a pritom sú splnené tieto kritériá:

i)

index slúži na meranie výkonnosti reprezentatívnej skupiny podkladových nástrojov, a to náležitým a vhodným spôsobom;

ii)

index sa pravidelne aktualizuje a vyvažuje s cieľom zabezpečiť, aby naďalej slúžil na mapovanie trhov, na ktoré sa vzťahuje, a to podľa verejne dostupných kritérií;

iii)

východiskové nástroje sú dostatočne likvidné, čo v prípade potreby užívateľom umožňuje replikovať index;

c)

sú zverejňované primeraným spôsobom za splnenia týchto kritérií:

i)

ich proces zverejňovania vychádza z riadnych postupov zisťovania cien a výpočtu, ako aj následného zverejnenia hodnoty indexu, vrátane postupov oceňovania prvkov v prípade nedostupnosti trhovej ceny;

ii)

relevantné informácie týkajúce sa napríklad výpočtu indexu, metodológií jeho vyváženia, zmien indexu alebo akýchkoľvek prevádzkových ťažkostí pri zabezpečovaní včasných a presných informácií sa poskytujú širokospektrálne a včas.

2.   V prípade, že zloženie aktív, ktoré finančné deriváty používajú ako podkladové nástroje v súlade s článkom 19 ods. 1 smernice 85/611/EHS, nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku, sa takéto finančné deriváty v prípade, že vyhovujú kritériám uvedeným v článku 8 ods. 1 tejto smernice, považujú za finančné deriváty kombinácie aktív uvedených v bodoch i), ii) a iii) článku 8 ods. 1 písm. a).

Článok 10

Ustanovenie článku 21 ods. 3 štvrtého pododseku smernice 85/611/EHS

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu s vloženými derivátmi

1.   Odkaz v štvrtom pododseku článku 21 ods. 3 smernice 85/611/EHS týkajúci sa prevoditeľných cenných papierov obsahujúcich derivát sa chápe ako odkaz na finančné nástroje, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 2 ods. 1 tejto smernice a ktoré obsahujú prvok spĺňajúci tieto kritériá:

a)

na základe vlastností tohto prvku sa niektoré alebo aj všetky peňažné toky, ktoré sa inak vyžadujú v prevoditeľnom cennom papieri predstavujúcom základnú zmluvu, môžu upravovať podľa špecifikovanej úrokovej sadzby, ceny finančného nástroja, výmenného kurzu mien, indexu cien alebo sadzieb, úverového ratingu alebo úverového indexu, prípadne iných ukazovateľov, a teda odlišovať podobne ako samostatné deriváty;

b)

jeho ekonomické charakteristiky a riziká nie sú úzko prepojené s ekonomickými charakteristikami a rizikami základnej zmluvy;

c)

má významný vplyv na rizikový profil a oceňovanie prevoditeľného cenného papiera.

2.   Nástroje peňažného trhu, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 3 ods. 2 a všetky kritériá uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 a ktoré obsahujú prvok spĺňajúci kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za nástroje peňažného trhu obsahujúce derivát.

3.   Prevoditeľný cenný papier sa nepovažuje za prevoditeľný cenný papier s vloženým derivátom v prípade, že obsahuje prvok, ktorý je zmluvne prevoditeľný nezávisle od prevoditeľného cenného papiera alebo nástroja peňažného trhu. Takýto prvok sa pokladá za osobitný finančný nástroj.

Článok 11

Ustanovenie článku 21 ods. 2 smernice 85/611/EHS

Postupy a nástroje zamerané na účinnú správu portfólia

1.   Odkaz v článku 21 ods. 2 smernice 85/611/EHS na techniky a nástroje súvisiace s prevoditeľnými cennými papiermi, slúžiace na efektívne riadenie portfólia, sa chápe ako odkaz na techniky a nástroje spĺňajúce tieto kritériá:

a)

sú ekonomicky primerané, t. j. realizované nákladovo efektívnym spôsobom;

b)

využívajú sa na dosiahnutie jedného alebo viacerých z týchto osobitných cieľov:

i)

znižovanie rizík;

ii)

znižovanie nákladov;

iii)

vytváranie ďalšieho kapitálu a príjmov PKIPCP s úrovňou rizika, ktorá je v súlade s rizikovým profilom predmetného PKIPCP a s pravidlami diverzifikácie rizík podľa článku 22 smernice 85/611/EHS;

c)

s nimi súvisiace riziká sú primerane ošetrené v rámci procesu riadenia rizika konkrétneho PKIPCP.

2.   Techniky a nástroje, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1 a ktoré sa vzťahujú na nástroje peňažného trhu, sa považujú za techniky a nástroje vzťahujúce sa na nástroje peňažného trhu slúžiace na efektívne riadenie správy portfólia v zmysle článku 21 ods. 2 smernice 85/611/EHS.

Článok 12

Ustanovenie článku 22a ods. 1 smernice 85/611/EHS

PKIPCP replikujúci index

1.   Odkaz v článku 22a ods. 1 smernice 85/611/EHS týkajúci sa kopírovania zloženia indexu akcií alebo dlhových cenných papierov sa chápe ako odkaz na kopírovanie zloženia podkladových aktív indexu vrátane použitia derivátov alebo iných techník a nástrojov uvedených v článku 21 ods. 2 smernice 85/611/EHS a článku 11 tejto smernice.

2.   Odkazom na index, ktorého zloženie je dostatočne diverzifikované, v článku 22a ods. 1 prvej zarážke smernice 85/611/EHS sa rozumie odkaz na index, ktorý spĺňa pravidlá diverzifikácie rizika v článku 22a predmetnej smernice.

3.   Odkaz v druhej zarážke článku 22a ods. 1 smernice 85/611/EHS týkajúci sa indexu predstavujúceho primeraný základ (benchmark) sa chápe ako odkaz na index, ktorého poskytovateľ uplatňuje uznávanú metodológiu, v dôsledku čoho nedochádza k vylúčeniu dôležitého emitenta z trhu, na ktorý sa vzťahuje.

4.   Odkaz v tretej zarážke článku 22a ods. 1 smernice 85/611/EHS týkajúci sa uverejňovania indexu primeraným spôsobom sa chápe ako odkaz na index spĺňajúci tieto kritériá:

a)

je verejne dostupný;

b)

poskytovateľ indexu je nezávislý od PKIPCP kopírujúceho index.

Na základe ustanovenia v písmene b) sa nevylučuje účasť poskytovateľov indexu a PKIPCP v rámci rovnakej ekonomickej skupiny, pod podmienkou uplatňovania účinných opatrení týkajúcich sa riešenia prípadov konfliktu záujmov.

Článok 13

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 23. marca 2008. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 23. júla 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob odkazu určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 19. marca 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).