1.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/17


SMERNICA KOMISIE 2007/9/ES

z 20. februára 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre aldikarb

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny (1), a najmä na jej článok 7,

keďže:

(1)

V prípade obilnín a produktov rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny svedčia hladiny rezíduí o používaní minimálnych množstiev pesticídov potrebných na dosiahnutie účinnej ochrany rastlín, ktoré sa používajú takým spôsobom, aby bolo množstvo rezíduí čo najnižšie a zároveň toxikologicky najprijateľnejšie, predovšetkým so zreteľom na ochranu životného prostredia a odhadovaný potravinový príjem spotrebiteľov. Maximálne hladiny rezíduí (maximum residue levels – MRL) stanovené Spoločenstvom predstavujú hornú hranicu množstva takých rezíduí, ktorých výskyt možno v produktoch predpokladať pri dodržiavaní osvedčených poľnohospodárskych postupov.

(2)

MRL pre pesticídy sa preskúmavajú a upravujú vzhľadom na nové informácie a údaje. MRL sa stanovujú na dolnej hranici analytického určenia v prípade, ak povolené použitie produktov na ochranu rastlín nespôsobuje zistiteľné hladiny rezíduí pesticídov v potravinovom produkte alebo na ňom, alebo v prípade, ak použitie týchto produktov nie je povolené, alebo bolo členskými štátmi povolené bez predloženia potrebných údajov, alebo ak použitie týchto produktov v tretích krajinách nie je podložené potrebnými údajmi a môže dôjsť k uvedeniu do obehu na trhu Spoločenstva rastlinných produktov, v ktorých alebo na ktorých sa nachádzajú rezíduá po použití týchto produktov.

(3)

Členský štát informoval Komisiu o svojom záujme prehodnotiť vnútroštátne MRL v súlade s článkom 8 smernice 90/642/EHS na základe obáv týkajúcich sa príjmu spotrebiteľov. Komisii boli predložené návrhy na prehodnotenie MRL stanovených Spoločenstvom.

(4)

V súlade s postupmi a praxou Spoločenstva a s prihliadnutím na usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou (2) sa opätovne posúdilo a prehodnotilo celoživotné a krátkodobé vystavenie spotrebiteľov účinkom pesticídov uvedených v tejto smernici prostredníctvom potravinových produktov. Z tohto dôvodu je vhodné stanoviť nové MRL, prostredníctvom ktorých sa zabráni neprijateľnému vystaveniu spotrebiteľov týmto účinkom.

(5)

V súlade s postupmi a praxou Spoločenstva a s prihliadnutím na usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou sa v príslušných prípadoch vykonalo posúdenie a vyhodnotenie akútneho vystavenia spotrebiteľov účinkom pesticídov prostredníctvom jednotlivých potravinových produktov s možným obsahom rezíduí. Dospelo sa k záveru, že prítomnosť rezíduí pesticídov na úrovni nových MRL alebo pod touto úrovňou nespôsobuje akútne toxické účinky.

(6)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie sa otázka nových MRL prerokovala s obchodnými partnermi Spoločenstva a zohľadnili sa ich pripomienky v súvislosti s uvedenými hladinami.

(7)

Na žiadosť Komisie poskytol EÚBP (3) stanovisko o riziku MRL aldikarbu uvedených v tejto smernici.

(8)

Prílohy k smernici 90/642/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Časť A prílohy II k smernici 90/642/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 1. septembra 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 2. septembra 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravujú členské štáty.

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/92/ES (Ú. v. EÚ L 311, 10.10.2006, s. 31).

(2)  Usmernenia na stanovenie predpokladaného potravinového príjmu rezíduí pesticídov (Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues) (upravené znenie), vypracované v rámci programu GEMS/potraviny v spolupráci s Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov, uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3)  The EFSA Journal (2006) 409, s. 1 – 23.


PRÍLOHA

V časti A prílohy II k smernici 90/642/EHS sa riadky pre aldikarb nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL

Aldikarb (súčet hodnôt aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfónu vyjadrený ako aldikarb)

„1.

Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené, konzervované mrazením, bez prídavku cukru; orechy

0,02 (1)

i)

CITRUSOVÉ PLODY

 

grapefruity

 

citróny

 

limety

 

mandarínky (vrátane klementíniek a iných hybridov)

 

pomaranče

 

pomelá

 

iné

 

ii)

ORECHY STROMOVÉ (vylúpané alebo nevylúpané)

 

mandle

 

para orechy

 

kešu orechy

 

gaštany

 

kokosové orechy

 

lieskové orechy

 

makadamové orechy

 

pekanové orechy

 

píniové orechy

 

pistácie

 

vlašské orechy

 

iné

 

iii)

JADROVÉ OVOCIE

 

jablká

 

hrušky

 

dule

 

iné

 

iv)

KÔSTKOVÉ OVOCIE

 

marhule

 

čerešne

 

broskyne (vrátane nektáriniek a podobných hybridov)

 

slivky

 

iné

 

v)

BOBUĽOVÉ A DROBNÉ OVOCIE

 

a)

stolové a vínne hrozno

 

stolové hrozno

 

vínne hrozno

 

b)

jahody (okrem lesných)

 

c)

krovité ovocné druhy (okrem lesných)

 

ostružiny

 

ostružinové maliny

 

ostružiny Loganove

 

maliny

 

iné

 

d)

iné drobné ovocie a bobuľoviny (okrem lesných)

 

čučoriedky

 

Brusnice

 

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

Egreše

 

Iné

 

e)

lesné bobuľoviny a ovocie

 

vi)

RÔZNE OVOCIE

 

avokáda

 

banány

 

datle

 

figy

 

kivi

 

kumkváty

 

liči

 

mangá

 

olivy (stolové)

 

olivy (na výrobu oleja)

 

papáje

 

plody mučenky

 

ananásy

 

granátové jablká

 

iné

 

2.

Zelenina, čerstvá alebo nevarená, mrazená alebo sušená

 

i)

KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA

0,02 (1)

cvikla

 

mrkva

 

maniok (kasava)

 

zeler

 

chren

 

topinambury

 

paštrnák

 

koreň petržlenu

 

Reďkovka

 

kozia brada

 

sladké zemiaky

 

kvaka

 

okrúhlica

 

yamy

 

iné

 

ii)

CIBUĽOVÁ ZELENINA

0,05

cesnak

 

cibuľa

 

šalotka

 

cibuľa jarná

 

iné

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

0,02 (1)

a)

ľuľkovité

 

rajčiaky

 

papriky

 

baklažány

 

ibištek jedlý

 

iné

 

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

uhorky

 

uhorky nakladačky

 

cukety

 

iné

 

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

melóny cukrové

 

tekvice

 

melóny vodové

 

iné

 

d)

sladká kukurica

 

iv)

HLÚBOVÁ ZELENINA

0,02 (1)

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

brokolica

 

karfiol

 

iné

 

b)

hlúbová zelenina hlávková

 

ružičkový kel

 

hlávková kapusta

 

iné

 

c)

hlúbová zelenina listová

 

čínska kapusta

 

kel kučeravý

 

iné

 

d)

kaleráb

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

0,02 (1)

a)

šalát a podobné plodiny

 

žerucha

 

valeriánka poľná

 

šalát

 

endívia (širokolistá)

 

rukola

 

listy a stonky hlúbovej zeleniny

 

iné

 

b)

špenát a podobné plodiny

 

špenát

 

mangold

 

iné

 

c)

potočnica lekárska

 

d)

witloof (belgická čakanka)

 

e)

bylinky

 

trebuľka

 

cesnak pažítkový

 

petržlenová vňať

 

zelerová vňať

 

iné

 

vi)

STRUKOVINY (čerstvé)

0,02 (1)

fazuľa (so strukmi)

 

fazuľa (bez strukov)

 

hrach (so strukmi)

 

hrach (bez strukov)

 

iné

 

vii)

STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,02 (1)

špargľa

 

artičoky bodliakové (kardy)

 

zeler stonkový

 

fenikel

 

artičoky pravé

 

pór

 

rebarbora

 

iné

 

viii)

HUBY

0,02 (1)

a)

pestované huby

 

b)

divorastúce huby

 

3.

Strukoviny

0,02 (1)

fazuľa

 

šošovica

 

hrach

 

vlčí bôb

 

iné

 

4.

Olejnaté semená

0,05 (1)

ľanové semená

 

plody podzemnice olejnej

 

makové semená

 

sezamové semená

 

slnečnicové semená

 

semená repky

 

sójové bôby

 

horčicové semená

 

semená bavlny

 

semená konope

 

iné

 

5.

Zemiaky

0,02 (1)

skoré zemiaky

 

konzumné zemiaky

 

6.

Čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

0,05 (1)

7.

Chmeľ (sušený) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

0,05 (1)


(1)  Označuje dolnú hranicu analytického určenia.“