28.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/65


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 17. decembra 2007

o príslušných trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronickej komunikácie umožňujúcich reguláciu ex ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

[oznámené pod číslom K(2007) 5406]

(Text s významom pre EHP)

(2007/879/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernicou 2002/21/ES sa vytvára nový legislatívny rámec sektora elektronickej komunikácie, je prejavom snahy reagovať na konvergentné trendy pokrytím všetkých elektronických komunikačných sietí a služieb v rámci svojho rozsahu. Zámerom regulačného rámca je postupne s rozvojom hospodárskej súťaže na trhu znížiť počet pravidiel ex ante špecifické pre daný sektor.

(2)

Účelom tohto odporúčania je určiť tie trhy výrobkov a služieb, na ktorých môže byť opodstatnená regulácia ex ante v súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 2002/21/ES. Cieľom regulačnej intervencie ex ante je v konečnom dôsledku získanie výhod pre koncových používateľov pomocou zabezpečenia konkurencieschopnosti maloobchodných trhov na dlhodobo udržateľnom základe. Vymedzenie relevantných trhov sa v priebehu času môže zmeniť a aj sa mení v dôsledku vývoja vlastností výrobkov a služieb a nových možností zameniteľnosti na strane dopytu a ponuky. Keďže odporúčanie 2003/311/ES je v platnosti už viac ako štyri roky, bolo by vhodné preskúmať teraz jeho pôvodné znenie na základe vývoja na trhu. Preto sa týmto odporúčaním nahrádza odporúčanie Komisie 2003/311/ES (2).

(3)

V článku 15 ods. 1 smernice 2002/21/ES sa vyžaduje, aby Komisia definovala trhy v súlade so zásadami právnych predpisov EHP o hospodárskej súťaži. Preto sa tieto zásady v tomto odporúčaní využívajú na vymedzenie hraníc trhu výrobkov v sektore elektronickej komunikácie, pričom určenie alebo výber trhov definovaných pre reguláciu ex ante závisí od takých trhov, ktoré majú vlastnosti, ako napríklad oprávniť zavedenie regulačných povinností ex ante. Terminológia použitá v tomto odporúčaní je založená na terminológii smernice 2002/21/ES a smernice 2002/22/ES. Vo vysvetlivke k tomuto odporúčaniu sa opisujú vyvíjajúce sa technológie v súvislosti s týmito trhmi. V súlade so smernicou 2002/21/ES je úlohou vnútroštátnych regulačných orgánov definovať relevantné trhy vyhovujúce vnútroštátnym pomerom, a najmä určiť príslušné geografické trhy v rámci svojho územia.

(4)

Východiskom určovania trhov v tomto odporúčaní je vymedzenie pojmu maloobchodných trhov na základe perspektívy do budúcnosti, pričom sa zohľadňuje zameniteľnosť strany dopytu a strany ponuky. Na základe tohto vymedzenia je vhodné určiť príslušné veľkoobchodné trhy. Ak produkty a služby na „nasledujúci trh“ dodáva vertikálne integrovaný podnik alebo podniky, bez regulácie by (komerčný) veľkoobchodný trh ani nemusel vzniknúť. Ak je však určenie trhu opodstatnené, môže vzniknúť potreba vytvorenia teoretického veľkoobchodného trhu smerom nahor. Trhy v sektore elektronickej komunikácie majú často dvojstranný charakter; keďže poskytujú služby prostredníctvom sietí alebo platforiem, ktoré spájajú používateľov na oboch stranách trhu, napr. koncových používateľov, ktorí navzájom komunikujú, či odosielateľov a prijímateľov informácií alebo obsahu. Tieto aspekty je potrebné vziať do úvahy pri určovaní a vymedzovaní trhov, pretože môžu ovplyvniť spôsob, akým sú trhy vymedzené, a takisto skutočnosť, či majú trhy vlastnosti, ktoré môžu opodstatniť zavedenie regulačných povinností ex ante.

(5)

S cieľom určiť trhy, ktoré umožňujú reguláciu ex ante, je vhodné uplatňovať nasledujúce kumulatívne kritériá. Prvým kritériom je existencia podstatných a trvalých prekážok vstupu. Môžu mať štrukturálnu, právnu alebo regulačnú povahu. Vzhľadom na dynamický charakter a fungovanie trhov elektronickej komunikácie je však pri analýze predpokladov na určenie príslušných trhov pre možnú reguláciu ex ante potrebné brať do úvahy i možnosti prekonať prekážky vstupu v rámci príslušnej lehoty. Preto sa na základe druhého kritéria pripúšťajú iba také trhy, ktorých štruktúra nie je priaznivá pre účinnú hospodársku súťaž v rámci príslušnej lehoty. Uplatňovanie tohto kritéria zahŕňa prieskum stavu hospodárskej súťaže za prekážkami vstupu. Tretie kritérium je splnené vtedy, keď samotným uplatňovaním právnych predpisov o hospodárskej súťaži nemožno primerane reagovať na príslušné zlyhanie(-a) trhu.

(6)

Hlavné ukazovatele, ktoré treba vziať do úvahy pri posudzovaní prvého a druhého kritéria, sú podobné ukazovateľom skúmaným v rámci analýzy trhu zameranej do budúcnosti, najmä ukazovateľom prekážok vstupu v prípade chýbajúcej regulácie (vrátane rozsahu stratených nákladov), trhovej štruktúry, vývoja trhu a trhovej dynamiky vrátane ukazovateľov, ako napríklad podiely a trendy na trhu, trhové ceny a trendy a rozsah a pokrytie konkurenčných sietí alebo infraštruktúr. Pri trhoch, ktoré spĺňajú všetky tri kritériá pri neexistencii regulácie ex ante, prichádza regulácia ex ante do úvahy.

(7)

Vznikajúce trhy by nemali v súlade so smernicou 2002/21/ES podliehať neprimeraným povinnostiam ani v prípade, keď podnikom, ktoré boli na trhu prvé, môžu z tohto postavenia plynúť výhody. Tieto trhy obsahujú výrobky alebo služby, pri ktorých je pre ich novosť veľmi ťažké predvídať podmienky dopytu alebo vstup na trh a podmienky ponuky, a teda aj použiť tieto tri kritériá. Účelom nezavádzania neprimeraných povinností pre vznikajúce trhy je snaha propagovať inováciu, ako sa požaduje v článku 8 smernice 2002/21/ES; a súčasne snaha zabrániť uzavretiu týchto trhov vedúcim podnikateľským subjektom, ako sa uvádza v usmerneniach Komisie o analýze trhu a hodnotení veľkej trhovej sily podľa regulačného rámca Spoločenstva pre elektronické komunikačné siete a služby (3). Postupné zlepšovanie existujúcej infraštruktúry sietí má len výnimočne za následok vznikanie nových trhov. Nedostatočnú zameniteľnosť výrobku je potrebné ustanoviť z hľadísk stránky dopytu aj ponuky predtým, ako sa dospeje k záveru, že výrobok už je súčasťou existujúceho trhu. Vznikanie nových maloobchodných služieb môže podnietiť vznik nového odvodeného veľkoobchodného trhu len za predpokladu, že takéto maloobchodné služby nemožno poskytnúť prostredníctvom existujúcich veľkoobchodných výrobkov.

(8)

Pokiaľ ide o prekážky vstupu, na účely tohto odporúčania sú relevantné len dve z nich: štrukturálne prekážky a právne alebo regulačné prekážky.

(9)

Štrukturálne prekážky vstupu vyplývajú z prvotných nákladov alebo z podmienok dopytu, ktoré vytvárajú asymetrické podmienky pre etablovaných a nových účastníkov, čo zabraňuje novým účastníkom vstúpiť na trh. Napríklad podstatné štrukturálne prekážky môžu existovať, ak sú pre trh príznačné značné absolútne cenové výhody, úspory z veľkovýroby a/alebo úspory z rozsahu, obmedzenia kapacity a vysoké stratené náklady. V súčasnosti je takéto prekážky stále možné identifikovať vzhľadom na rozsiahle rozmiestnenie a/alebo poskytovanie miestnych prístupových sietí k pevným miestam. Štrukturálna prekážka tohto typu môže vzniknúť aj v prípade keď si poskytovanie služby vyžaduje sieťový komponent, ktorý nie je technicky možné zduplikovať alebo ho možno zduplikovať, no náklady na výrobu duplikátu sú ekonomicky nevýhodné pre konkurentov.

(10)

Právne alebo regulačné prekážky nevyplývajú z ekonomických podmienok, ale sú dôsledkom legislatívnych, administratívnych alebo iných štátnych opatrení, ktoré majú priamy účinok na podmienky vstupu a/alebo na postavenie operátorov na príslušnom trhu. Príkladom právnych alebo regulačných prekážok zabraňujúcich vstupu na trh je obmedzenie počtu podnikateľských subjektov, ktoré majú prístup k spektru na poskytovanie základných služieb. Inými príkladmi právnych alebo regulačných prekážok sú cenové kontroly alebo iné opatrenia týkajúce sa cien, zavedené pre podnikateľské subjekty, ktoré vplývajú nielen na vstup, ale aj na postavenie podnikateľských subjektov na trhu. Právne alebo regulačné prekážky, ktoré možno odstrániť v príslušnej lehote, by sa za bežných okolností nemali v zmysle prvého kritéria považovať za ekonomickú prekážku vstupu.

(11)

Prekážky vstupu sa takisto môžu stať menej podstatnými vzhľadom na trhy, ktoré sa rozvíjajú prostredníctvom inovácií a vyznačujú nepretržitým technickým pokrokom. Konkurenčný tlak na takýchto trhoch často vyplýva z hrozby možných inovácií potenciálnych konkurentov, ktorí v súčasnosti na trhu nie sú. Na trhoch rozvíjajúcich sa inováciami môže dynamická alebo dlhodobá konkurencia prebiehať medzi firmami, ktoré nemusia byť nevyhnutne konkurentmi na jestvujúcom „statickom“ trhu. Toto odporúčanie sa nevzťahuje na trhy, na ktorých sa očakáva odstránenie prekážok v dohľadnom čase. Pri určovaní pravdepodobnosti pretrvania prekážok vstupu bez regulačného zásahu je potrebné preskúmať, či sa v odvetví uskutočnili časté a úspešné vstupy a či tieto vstupy boli alebo budú neskôr dostatočne pružné a trvalé, aby obmedzili trhovú silu. Závažnosť prekážok vstupu bude okrem iného závisieť od minimálneho účinného rozsahu výroby a stratených nákladov.

(12)

Aj na trhu, ktorý sa vyznačuje podstatnými prekážkami vstupu, môžu iné štrukturálne faktory spôsobiť, že na ňom v príslušnom časovom horizonte vznikne účinná hospodárska súťaž. Dynamiku trhu môže ovplyvniť napríklad technický rozvoj alebo konvergencia výrobkov a trhov, ktoré môžu podnietiť vznik konkurenčného tlaku medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré pôsobia v rozdielnych oblastiach trhu s výrobkami. Môže ísť napríklad o trhy s obmedzeným, ale postačujúcim počtom podnikateľských subjektov, ktoré majú odlišné nákladové štruktúry a čelia cenovej pružnosti trhového dopytu. Na trhu môže byť aj nadbytočná kapacita, ktorá by za normálnych okolností umožnila konkurenčným firmám veľmi rýchlo rozširovať výrobu v reakcii na akékoľvek zvýšenie cien. Na takýchto trhoch môže časom dôjsť k zmene podielov na trhu a/alebo k poklesu cien. V prípade, že sa dynamika trhu rýchlo mení, malo by sa pri výbere príslušného časového horizontu postupovať opatrne, aby sa zohľadnil prípadný vývoj na trhu.

(13)

Rozhodnutie o určení trhu vhodného pre reguláciu ex ante by malo závisieť aj od posúdenia primeranosti právnych predpisov EHP o hospodárskej súťaži reagovať na zlyhania trhu, ktoré vyplývajú zo splnenia prvých dvoch kritérií. Zásahy na základe týchto právnych predpisov spravidla nie sú postačujúce v prípadoch, keď nutné zásahy s cieľom nápravy zlyhaní trhu musia spĺňať veľký počet požiadaviek alebo keď sú nevyhnutné časté a/alebo včasné zásahy.

(14)

Uplatnením troch kritérií by sa mal obmedziť počet trhov v sektore elektronickej komunikácie, na ktorých sú zavedené povinnosti regulácie ex ante, a teda prispievajú k zámeru regulačného rámca postupne s rozvojom hospodárskej súťaže na trhu znížiť pravidlá ex ante špecifické pre daný sektor. Tieto kritériá by sa mali uplatňovať kumulatívne, aby nesplnenie niektorého nemalo za následok to, že určený trh nebude viac prichádzať do úvahy pre reguláciu ex ante.

(15)

Regulačné kontroly maloobchodných služieb by sa však mali uplatniť len vtedy, keď vnútroštátne regulačné orgány usúdia, že príslušné veľkoobchodné opatrenia alebo opatrenia týkajúce sa výberu operátora alebo predbežného výberu operátora nezaručia dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečenie efektívnej hospodárskej súťaže a verejného záujmu. Zásahom na úrovni veľkoobchodu vrátane náprav, ktoré by mohli ovplyvniť maloobchodné trhy, môžu členské štáty zaistiť, aby bol hodnotový reťazec čo najviac otvorený bežným postupom hospodárskej súťaže a aby sa tak konečným spotrebiteľom dodávali najlepšie výrobky a služby. V tomto odporúčaní sa teda určujú najmä veľkoobchodné trhy, ktorých vhodná regulácia je zameraná na nedostatok účinnej hospodárskej súťaže, ktorý je očividný na trhoch pre koncových používateľov. Ak štátny regulačný orgán preukáže, že zásahy v oblasti veľkoobchodu boli neúspešné, môže príslušný maloobchodný trh za predpokladu splnenia troch vyššie uvedených kritérií prichádzať do úvahy pre reguláciu ex ante.

(16)

Trhy vymedzené v osobitných prípadoch podľa právnych predpisov EHP o hospodárskej súťaži nie sú dotknuté určením trhov v tomto odporúčaní. Okrem toho rozsah možných aktivít analyzovaných podľa právnych predpisov EHP o hospodárskej súťaži nie je dotknutý rozsahom regulácie ex ante.

(17)

Trhy uvedené v prílohe sa určili na základe týchto troch kumulatívnych kritérií. Vnútroštátne regulačné orgány by mali pri trhoch, ktoré nie sú uvedené v tomto odporúčaní, uplatniť test troch kritérií. Vnútroštátne regulačné orgány by ďalej mali mať právo použiť test troch kritérií na posúdenie toho, či na základe daných podmienok v krajine trhy uvedené v prílohe k odporúčaniu 2003/311/ES z 11. februára 2003, ktoré nie sú uvedené v prílohe k tomuto odporúčaniu, ešte stále prichádzajú do úvahy pre reguláciu ex ante. Vnútroštátny regulačný orgán sa môže rozhodnúť nevykonať postup analýzy trhu, ak usúdi, že kritériá na danom trhu nie sú splnené. Vnútroštátne regulačné orgány takisto môžu identifikovať trhy odlišné od trhov uvedených v tomto odporúčaní za predpokladu, že konajú v súlade s článkom 7 smernice 2002/21/ES. Neoznámenie návrhu opatrenia, ktoré ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi, ako sa uvádza v odôvodnení 38 smernice 2002/21/ES, môže mať za následok konanie vo veci porušenia predpisov. Trhy, ktoré nie sú uvedené v tomto odporúčaní, by sa mali vymedziť na základe princípov hospodárskej súťaže ustanovených v oznámení Komisie o definícii relevantného trhu na účely súťažného práva Spoločenstva (4), zhodovať sa s usmernením Komisie o analýze trhu a hodnotení veľkej trhovej sily (5) a takisto splniť tri vyššie uvedené kritériá.

(18)

Skutočnosť, že v tomto odporúčaní sa určujú tie trhy výrobkov a služieb, na ktorých by mohla byť opodstatnená regulácia ex ante, neznamená, že takáto regulácia je vždy opodstatnená alebo že tieto trhy budú predmetom zavedenia regulačných povinností ustanovených v osobitných smerniciach. Regulácia nie je opodstatnená, ak je na týchto trhoch účinná hospodárska súťaž. V prípade, že účinná hospodárska súťaž na týchto trhoch existuje bez regulácie, teda ak žiadny hospodársky subjekt nemá veľkú trhovú silu v zmysle článku 14 smernice 2002/21/ES, regulácia sa nesmie zaviesť alebo sa musí odstrániť. Regulačné povinnosti musia byť náležité, zakladať sa na povahe určeného problému, primerané a oprávnené z hľadiska cieľov ustanovených v smernici 2002/21/ES; ide najmä o tieto ciele: maximalizáciu prínosu pre používateľov, zabezpečenie nedeformovanej alebo neobmedzenej hospodárskej súťaže, povzbudenie efektívnych investícií do infraštruktúry a podporu inovácie, povzbudenie efektívneho používania a riadenia rozhlasových frekvencií a zdrojov číslovania.

(19)

Toto odporúčanie bolo predmetom verejnej konzultácie a konzultácie s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.

Vnútroštátne regulačné orgány by pri určovaní primeraných trhov v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2002/21/ES mali analyzovať trhy výrobkov a služieb uvedených v prílohe k tomuto odporúčaniu.

2.

Pri určovaní trhov, ktoré nie sú uvedené v prílohe, by sa vnútroštátne regulačné orgány mali uistiť, že sú splnené tri kumulačné kritériá:

a)

existencia podstatných a trvalých prekážok vstupu. Môžu mať štrukturálny, právny alebo regulačný charakter;

b)

štruktúra trhu, ktorá nie je priaznivá pre vznik efektívnej hospodárskej súťaže v príslušnom časovom období. Uplatňovanie tohto kritéria zahŕňa prieskum stavu hospodárskej súťaže za prekážkami vstupu;

c)

nedostatočnosť právnych predpisov EHP o hospodárskej súťaži primerane reagovať na zlyhania dotknutého trhu.

3.

Toto odporúčanie sa nedotýka vymedzenia pojmov trhu, výsledkov trhovej analýzy a regulačných povinností prijatých vnútroštátnymi regulačnými orgánmi v súlade s článkom 15 ods. 3 a článkom 16 smernice 2002/21/ES pred dátumom prijatia tohto odporúčania.

4.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 717/2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 32).

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 45.

(3)  Ú. v. ES C 165, 11.7.2002, s. 6.

(4)  Ú. v. ES C 372, 9.12.1997, s. 5.

(5)  Ú. v. ES C 165, 11.7.2002, s. 6.


PRÍLOHA

Maloobchodná úroveň

1.

Prístup k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste pre súkromné osoby a podniky.

Veľkoobchodná úroveň

2.

Zriadenie hovoru v pevnej telefónnej sieti poskytovanej na pevnom mieste.

Na účely tohto odporúčania zriadenie hovoru zahŕňa miestny prenos hovorov a je vymedzené tak, aby bolo na vnútroštátnej úrovni v súlade s vymedzenými hranicami trhov pre prenos hovorov a ukončenie hovorov vo verejnej pevnej telefónnej sieti poskytovanej na pevnom mieste.

3.

Ukončenie hovoru v pevnej telefónnej sieti poskytovanej na pevnom mieste.

Na účely tohto odporúčania ukončenie hovoru zahŕňa miestny prenos hovorov a je vymedzené tak, aby bolo na úrovni štátu v súlade s vymedzenými hranicami trhov pre zriadenie hovorov a prenos hovorov vo verejnej pevnej telefónnej sieti poskytovanej na pevnom mieste.

4.

Veľkoobchodný (fyzický) prístup poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry (vrátane spoločného prístupu alebo uvoľneného prístupu) na pevnom mieste.

5.

Veľkoobchodný širokopásmový prístup.

Tento trh zahŕňa virtuálny prístup k sieti vrátane prístupu k toku bitov na pevnom mieste. Tento trh je situovaný smerom nadol od fyzického prístupu, ktorý je zahrnutý vo vyššie uvedenom trhu 4, keďže môže použiť tento prístup v kombinácii s inými prvkami.

6.

Veľkoobchodné koncové segmenty prenajatých vedení bez ohľadu na technológiu použitú na zabezpečenie prenajatej kapacity.

7.

Ukončenie hlasového hovoru v individuálnych mobilných sieťach.