29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/15


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2007,

ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú daňovú sadzbu na bezolovnatý benzín používaný ako pohonná hmota a uvoľnený na spotrebu v departementoch Korziky podľa článku 19 smernice 2003/96/ES

(Iba francúzske znenie je autentické)

(2007/880/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (1), a najmä na jej článok 19 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 18 ods. 1 smernice 2003/96/ES v spojení s jej prílohou II sa Francúzsku udelilo povolenie na uplatňovanie zníženej daňovej sadzby na spotrebu na Korzike. Toto povolenie sa udelilo s platnosťou do 31. decembra 2006.

(2)

Francúzske orgány požiadali listom zo 16. októbra 2006 o povolenie uplatňovať v rámci energetickej dane zníženú sadzbu iba na bezolovnatý benzín používaný ako pohonná hmota, v súlade s postupom uplatňovaným v rámci uvedenej odchýlky, do uplynutia doby jej platnosti. Zníženie predstavuje 1 EUR za jeden hektoliter. Povolenie sa požadovalo na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2012. Na Korzike je dodávanie bezolovnatého benzínu spojené so značnými dodatočnými nákladmi v porovnaní s dodávaním na pevninu a konečné ceny sú o 4 až 7 EUR/hl vyššie než ceny uplatňované na pevnine.

(3)

Znížením dane z bezolovnatého benzínu, ktorej bremeno znášajú spotrebitelia na Korzike, sa znižuje rozdiel medzi týmito spotrebiteľmi a spotrebiteľmi na pevnine. Toto opatrenie preto spĺňa ciele regionálnej a kohéznej politiky.

(4)

Zníženie daní však nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na zohľadnenie dodatočných nákladov na dopravu a distribúciu, ktoré znášajú spotrebitelia na Korzike.

(5)

Konečná úroveň zdanenia je v súlade s minimálnou úrovňou zdanenia stanovenou smernicou 2003/96/ES, ktorá je v súčasnosti 359 EUR/1 000 l (alebo 35,90 EUR/hl). Platí to aj vtedy, keď sa berie do úvahy povolenie udelené rozhodnutím Rady 2005/767/ES (2), ktorého účinky sa môžu kumulovať s účinkami tohto rozhodnutia.

(6)

Z hľadiska odľahlosti a ostrovného charakteru departementov, na ktoré sa vzťahuje, ako aj z hľadiska miernosti zníženia sadzby, ktorá je mimochodom stále oveľa vyššia ako minimálna úroveň zdanenia v Spoločenstve, nebude mať toto opatrenie za následok presun, ktorý sa osobitne spája s dodávkou pohonných hmôt

(7)

Opatrenie, ktorého sa týka žiadosť o povolenie, je preto prijateľné z hľadiska dobrého fungovania vnútorného trhu a nutnosti zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a je zlučiteľné s politikami Spoločenstva v oblasti životného prostredia, energetiky a dopravy.

(8)

Preto by sa podľa ustanovení článku 19 ods. 2 smernice 2003/96/ES malo Francúzsku udeliť povolenie na uplatňovanie zníženej sadzby dane na bezolovnaté benzíny používané ako pohonná hmota a uvoľnené na spotrebu na Korzike, a to na obdobie do 31. decembra 2012.

(9)

Preto by sa malo zabezpečiť, aby Francúzsko mohlo uplatňovať uvedené presné zníženie daní, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, bez porušenia plynulosti vo vzťahu k právnym predpisom uplatniteľným do 1. januára 2007 v kontexte odchýlky uvedenej v článku 18 a v spojitosti s prílohou II k smernici 2003/96/ES. Preto je vhodné udeliť požadované povolenie s účinnosťou k 1. januáru 2007,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Francúzsku sa povoľuje uplatňovať zníženú daňovú sadzbu na bezolovnaté benzíny používané ako pohonná hmota a uvoľnené na spotrebu v departementoch Korziky.

Zníženie nesmie vo vzťahu ku kontinentálnemu Francúzsku presiahnuť dodatočné náklady na dopravu, skladovanie a distribúciu, aby sa predišlo akejkoľvek nadmernej kompenzácii.

Znížená sadzba musí byť v súlade s požiadavkami smernice 2003/96/ES, a najmä s minimálnymi sadzbami uvedenými v článku 7.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2007 a stráca účinnosť 31. decembra 2012.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/75/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100).

(2)  Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 25.