22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/104


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/692/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách

[oznámené pod číslom K(2007) 6693]

(Text s významom pre EHP)

(2007/869/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

V dôsledku výskytu ohniska vtáčej chrípky spôsobenej vysokopatogénnym vírusovým kmeňom H5N1 v juhovýchodnej Ázii začiatkom decembra 2003 Komisia prijala v súvislosti s vtáčou chrípkou niekoľko ochranných opatrení. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä rozhodnutie Komisie 2005/692/ES zo 6. októbra 2005 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách (3).

(2)

Rozhodnutie 2005/692/ES sa uplatňuje do 31. decembra 2007. Keďže sa však v juhovýchodnej Ázii a v Číne naďalej zisťujú ohniská ázijského kmeňa vírusu vtáčej chrípky, je vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania uvedeného rozhodnutia do 31. decembra 2008.

(3)

Rozhodnutie 2005/692/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 7 rozhodnutia 2005/692/ES sa dátum „31. decembra 2007“ nahrádza dátumom „31. decembra 2008“.

Článok 2

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a dané opatrenia uverejnia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(3)  Ú. v. EÚ L 263, 8.10.2005, s. 20. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/99/ES (Ú. v. EÚ L 43, 15.2.2007, s. 35).