21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/127


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektore mäsa v Poľsku

[oznámené pod číslom K(2007) 6490]

(Text s významom pre EHP)

(2007/864/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho prílohu XII kapitolu 6 oddiel B pododdiel I bod 1 písm. e),

keďže:

(1)

Poľsku sa poskytli prechodné obdobia určitým prevádzkarňam uvedeným v dodatku B (1) k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003. Možnosť poskytnúť prechodné obdobia prevádzkarňam v sektore mäsa v Poľsku sa skončí 31. decembra 2007.

(2)

Dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa zmenil a doplnil rozhodnutiami Komisie 2004/458/ES (2), 2004/471/ES (3), 2004/474/ES (4), 2005/271/ES (5), 2005/591/ES (6), 2005/854/ES (7), 2006/14/ES (8), 2006/196/ES (9), 2006/404/ES (10), 2006/555/ES (11), 2006/935/ES (12), 2007/202/ES (13), 2007/443/ES (14) a 2007/555/ES (15).

(3)

Podľa oficiálneho vyhlásenia príslušného poľského orgánu určité prevádzkarne v sektore mäsa ukončili svoj modernizačný proces a v súčasnosti v plnej miere spĺňajú podmienky právnych predpisov Spoločenstva. Určité prevádzkarne ukončili svoje činnosti, na ktoré sa vzťahovalo prechodné obdobie. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie.

(4)

Dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat bol oboznámený s opatreniami ustanovenými v tomto rozhodnutí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prevádzkarne uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa vypúšťajú z dodatku B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 227 E, 23.9.2003, s. 1392.

(2)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 53.

(3)  Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 73.

(5)  Ú. v. EÚ L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 96.

(7)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2005, s. 17.

(8)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 66.

(9)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 80.

(10)  Ú. v. EÚ L 156, 9.6.2006, s. 16.

(11)  Ú. v. EÚ L 218, 9.8.2006, s. 17.

(12)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 105.

(13)  Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 86.

(14)  Ú. v. EÚ L 166, 28.6.2007, s. 24.

(15)  Ú. v. EÚ L 212, 14.8.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Zoznam prevádzkarní, ktoré sa vypustia z dodatku B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003

Zoznam prevádzkarní na spracovanie červeného mäsa, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Zoznam nízkokapacitných prevádzkarní na spracovanie bieleho mäsa, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Zoznam prevádzkarní na spracovanie červeného mäsa, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk