18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/103


ROZHODNUTIE RADY 2007/845/SVV

zo 6. decembra 2007

o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 30 ods. 1 písm. a) a b) a 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na podnet Belgického kráľovstva, Rakúskej republiky a Fínskej republiky,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Hlavným motívom cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti je finančný prospech. Tento finančný prospech dáva podnet na páchanie ďalšej trestnej činnosti s cieľom dosiahnuť ešte väčší zisk. Preto by útvary vynucovania práva mali mať potrebné zručnosti na vyšetrovanie a analyzovanie finančných stôp trestnej činnosti. Na účinný boj s organizovanou trestnou činnosťou je potrebné, aby si členské štáty Európskej únie rýchlo vymieňali informácie, ktoré môžu viesť k vypátraniu a zaisteniu príjmov z trestnej činnosti a iného majetku patriaceho zločincom.

(2)

Rada prijala rámcové rozhodnutie 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (2) a rámcové rozhodnutie 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti (3), ktoré sa zaoberajú určitými hľadiskami justičnej spolupráce v trestných veciach v oblasti zmrazovania a konfiškácie príjmov z trestnej činnosti, nástrojov trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou.

(3)

Je potrebné, aby príslušné orgány členských štátov, ktoré sa podieľajú na vypátraní nezákonných príjmov a iného majetku, ktorý môže byť predmetom konfiškácie, úzko spolupracovali a aby sa vypracovali ustanovenia umožňujúce priamu komunikáciu medzi týmito orgánmi.

(4)

Na tento účel by členské štáty mali mať zriadené vnútroštátne úrady pre vyhľadávanie majetku s právomocami v týchto oblastiach a mali by zabezpečiť, aby si tieto úrady mohli rýchlo vymieňať informácie.

(5)

Camdenská medziagentúrna sieť pre vyhľadávanie majetku (CARIN – Camden Assets Recovery Inter-Agency Network) zriadená v Haagu 22. a 23. septembra 2004 Rakúskom, Belgickom, Nemeckom, Írskom, Holandskom a Spojeným kráľovstvom už tvorí celosvetovú neformálnu sieť odborníkov a expertov s cieľom zlepšiť vzájomné poznatky o metodikách a technikách v oblasti cezhraničnej identifikácie, zmrazenia, zaistenia a konfiškácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou. Toto rozhodnutie by malo doplniť CARIN poskytnutím právneho základu na výmenu informácií medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku všetkých členských štátov.

(6)

Vo svojom oznámení Rade a Európskemu parlamentu – Haagsky program: Desať priorít na nasledujúcich päť rokov – Komisia obhajovala posilnenie nástrojov na riešenie finančných aspektov organizovanej trestnej činnosti okrem iného podporou zriaďovania spravodajských jednotiek na sledovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v členských štátoch.

(7)

Spolupráca medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku a medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku a inými jednotkami poverenými zjednodušením vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti by sa mala uskutočňovať na základe postupov a v lehotách ustanovených v rámcovom rozhodnutí Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (4) vrátane dôvodov na zamietnutie, ktoré sú v ňom uvedené.

(8)

Toto rozhodnutie by nemalo mať vplyv na dojednania o spolupráci podľa rozhodnutia Rady 2000/642/SVV zo 17. októbra 2000 upravujúceho spoluprácu pri výmene informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami členských štátov pri výmene informácií (5) a na existujúce dojednania o policajnej spolupráci,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Úrady pre vyhľadávanie majetku

1.   Každý členský štát zriadi alebo určí vnútroštátny úrad pre vyhľadávanie majetku na účely zjednodušenia vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť predmetom príkazu vydaného príslušným justičným orgánom na jeho zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného, alebo ak je to možné podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, občianskoprávneho konania.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členský štát môže v súlade so svojím vnútroštátnym právom zriadiť alebo určiť dva úrady pre vyhľadávania majetku. Ak sú v členskom štáte viac ako dva orgány poverené zjednodušením vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti, členský štát určí najviac dva zo svojich úradov pre vyhľadávanie majetku ako kontaktné body.

3.   Každý členský štát určí orgány, ktoré sú vnútroštátnymi úradmi pre vyhľadávanie majetku v zmysle tohto článku. Členské štáty oznámia túto informáciu a všetky jej následné zmeny písomne Generálnemu sekretariátu Rady. Toto oznámenie nebráni iným orgánom povereným zjednodušením vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti, aby si podľa článkov 3 a 4 vymieňali informácie s úradom pre vyhľadávanie majetku v inom členskom štáte.

Článok 2

Spolupráca medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku

1.   Členské štáty zabezpečia, aby ich úrady pre vyhľadávanie majetku navzájom spolupracovali na účely uvedené v článku 1 ods. 1 prostredníctvom výmeny informácií a najlepších postupov buď na žiadosť, alebo bez vyžiadania.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby tejto spolupráci nebránilo postavenie úradov pre vyhľadávanie majetku podľa vnútroštátneho práva, bez ohľadu na to, či sú súčasťou správneho orgánu, orgánu vynucovania práva, alebo justičného orgánu.

Článok 3

Výmena informácií medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku na žiadosť

1.   Úrad pre vyhľadávanie majetku členského štátu alebo iné orgány členského štátu poverené zjednodušením vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti môžu požiadať úrad pre vyhľadávanie majetku iného členského štátu o informácie na účely uvedené v článku 1 ods. 1. Na tento účel uplatní rámcové rozhodnutie 2006/960/SVV a pravidlá prijaté na jeho vykonanie.

2.   Pri vypĺňaní formulára ustanoveného v rámcovom rozhodnutí 2006/960/SVV dožadujúci úrad pre vyhľadávanie majetku spresní tiež predmet a dôvody tejto žiadosti a charakter konania. Taktiež poskytne podrobné údaje o cieľovom alebo požadovanom majetku (bankové účty, nehnuteľnosti, autá, jachty a iné cenné položky) a/alebo o pravdepodobne zainteresovaných fyzických alebo právnických osobách (napr. mená, adresy, dátumy a miesta narodenia, dátum registrácie, akcionárov, ústredia). Takéto podrobné údaje musia byť čo možno najpresnejšie.

Článok 4

Nevyžiadaná výmena informácií medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku

1.   Úrady pre vyhľadávanie majetku alebo iné orgány poverené zjednodušením vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti si môžu v rámci uplatniteľného vnútroštátneho práva a bez podania žiadosti na tento účel vymieňať informácie, ktoré považujú za potrebné na vykonávanie úloh iného úradu pre vyhľadávanie majetku v súlade s účelom ustanoveným v článku 1 ods. 1.

2.   Na výmenu informácií podľa tohto článku sa primerane uplatní článok 3.

Článok 5

Ochrana údajov

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby sa pravidlá zavedené na ochranu údajov uplatňovali aj v rámci postupu výmeny informácií stanoveného podľa tohto rozhodnutia.

2.   Použitie informácií, ktoré boli priamo alebo dvojstranne vymenené na základe tohto rozhodnutia, podlieha vnútroštátnym právnym predpisom na ochranu údajov prijímajúceho členského štátu, pričom informácie podliehajú rovnakým pravidlám na ochranu údajov, ako keby sa zhromažďovali v prijímajúcom členskom štáte. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s uplatňovaním tohto rozhodnutia sú chránené v súlade so zásadami Dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovávaní osobných údajov a v členských štátoch, ktoré ho ratifikovali, dodatočného protokolu z 8. novembra 2001 k tomuto dohovoru týkajúceho sa dozorných orgánov a cezhraničných tokov údajov. Zásady odporúčania Rady Európy č. R(87) 15, ktoré upravuje používanie osobných údajov v policajnom sektore, by sa tiež mali zohľadňovať pri zaobchádzaní s osobnými údajmi získanými podľa tohto rozhodnutia zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

Článok 6

Výmena najlepších postupov

Členské štáty zabezpečia, aby si úrady pre vyhľadávanie majetku vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa spôsobov zlepšenia účinnosti úsilia členských štátov pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktoré môžu byť predmetom príkazu príslušného justičného orgánu na zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu.

Článok 7

Vzťah k existujúcim dojednaniam o spolupráci

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z nástrojov Európskej únie o vzájomnej právnej pomoci alebo vzájomnom uznávaní rozhodnutí týkajúcich sa trestných vecí a z dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo dojednaní medzi členskými štátmi a tretími krajinami o vzájomnej právnej pomoci a z rozhodnutia 2000/642/SVV a rámcového rozhodnutia 2006/960/SVV.

Článok 8

Vykonávanie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli schopné plne spolupracovať v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia, do 18. decembra 2008. Do toho istého dňa členské štáty doručia Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení svojho vnútroštátneho práva, ktoré im umožnia dodržiavanie povinností uložených podľa tohto rozhodnutia.

2.   Pokiaľ členské štáty zatiaľ nevykonali rámcové rozhodnutie 2006/960/SVV, odkazy na uvedené rámcové rozhodnutie v tomto rozhodnutí znamenajú odkazy na uplatniteľné nástroje policajnej spolupráce medzi členskými štátmi.

3.   Rada do 18. decembra 2010 a na základe správy Komisie posúdi, či členské štáty dodržiavajú toto rozhodnutie.

Článok 9

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. decembra 2007

Za Radu

predseda

A. COSTA


(1)  Stanovisko z 12. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 45.

(3)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 49.

(4)  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89.

(5)  Ú. v. ES L 271, 24.10.2000, s. 4.