18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/77


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. septembra 2007

o konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení ES

(vec COMP/E-2/39.141 – Fiat)

[oznámené pod číslom K(2007) 4274]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2007/841/ES)

(1)

Toto rozhodnutie prijaté podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (1) je určené spoločnosti Fiat Auto SpA (ďalej len „Fiat“) a týka sa poskytovania technických informácií potrebných na opravu motorových vozidiel značky Fiat, Alfa Romeo a Lancia.

(2)

Technické informácie obsahujú údaje, metódy a inštrukcie, ktoré sú potrebné na kontrolu, opravu a výmenu poškodených/pokazených/použitých dielov motorového vozidla alebo na opravenie porúch ktorýchkoľvek systémov motorového vozidla. Obsahujú sedem hlavných kategórií:

základné parametre (dokumentácia všetkých referenčných hodnôt a požadovaných hodnôt merateľných hodnôt týkajúcich sa motorového vozidla, ako je napríklad nastavenie točivého momentu motora, meranie vôle bŕzd, hydraulický tlak a tlak pneumatík),

schémy a opisy vykonaných opráv a údržbárskych prác (servisné knižky, technické dokumenty ako napríklad napríklad pracovné plány, opisy nástrojov, ktoré sa používajú pri oprave, a schematické a hydraulické zapojenie),

testovanie a diagnostika (vrátane chybovej diagnostiky/kódov chybových hlásení, softvéru a ostatných informácií potrebných na zistenie chýb na vozidlách) – mnohé, aj keď nie všetky tieto informácie, sú obsiahnuté v špecializovaných elektronických nástrojoch,

kódy, softvér a informácie, ktoré sú potrebné na preprogramovanie, obnovenie nastavení alebo opätovné spustenie elektronických riadiacich jednotiek (ECU), ktoré sa nachádzajú vo vozidle. Táto kategória súvisí s predchádzajúcou v tom, že na zistenie chýb sa často používajú tie isté elektronické nástroje a následne sa robia potrebné úpravy prostredníctvom elektronických riadiacich jednotiek,

informácie o náhradných dieloch, vrátane katalógov dielov s kódmi a opismi a metódy identifikácie motorového vozidla (t. j. údaje týkajúce sa konkrétneho vozidla, ktoré opravovni umožňujú zistiť individuálne kódy dielov použitých pri jeho výrobe, a určiť tak zodpovedajúce kódy kompatibilných originálnych náhradných dielov pre dané vozidlo),

osobitné informácie (oznámenia o zvolávacích akciách a o častých chybách),

materiály pre odbornú prípravu.

(3)

V decembri 2006 začala Komisia konanie a zaslala spoločnosti Fiat predbežné posúdenie zahŕňajúce predbežné stanovisko, že dohody, ktoré Fiat uzatvoril so svojimi partnermi v oblasti popredajných servisných služieb vzbudzujú obavy, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s článkom 81 ods. 1 Zmluvy o ES.

(4)

Podľa predbežného posúdenia Komisie sa zdá, že Fiat pravdepodobne neposkytol určité kategórie technických opravárenských informácií po skončení prechodného obdobia stanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (2). Navyše v čase, keď Komisia začala svoje zisťovanie, Fiat ešte stále nezaviedol účinný systém umožňujúci nezávislým opravovniam neviazaný prístup k technickým opravárenským informáciám. Hoci Fiat počas zisťovania Komisie zlepšil dostupnosť svojich technických informácií, konkrétne zriadením internetovej stránky venovanej technickým informáciám (ďalej len „TI stránka“) v júni 2005, zdá sa, že nezávislým opravovniam sú aj naďalej dostupné len neúplné informácie.

(5)

Z tohto predbežného posúdenia vyplynulo, že takýmto postupom bol ako relevantný trh dotknutý trh s poskytovaním opráv a údržby pre osobné vozidlá a takisto aj trh s poskytovaním technických informácií opravovniam. Autorizované siete Fiatu mali veľmi vysoký trhový podiel na prvom z týchto trhov, kým na druhom trhu bol Fiat jediným dodávateľom schopným poskytnúť všetky technické informácie potrebné pre opravovne jeho vozidiel.

(6)

Fiat v dohodách týkajúcich sa servisu a dodávok náhradných dielov vyžaduje, aby členovia jeho autorizovaných sietí vykonávali celý rad opráv spojených s príslušnými značkami vozidiel a vystupovali ako veľkopredajcovia náhradných dielov. Komisia sa obáva, že by prípadné negatívne dôsledky takýchto dohôd mohla posilniť aj skutočnosť, že Fiat neposkytol nezávislým opravovniam primeraný prístup k technickým informáciám, čím sú vlastne z poskytovania služieb vylúčené iné firmy, ktoré by chceli ponúkať odlišné opravárske služby.

(7)

Napokon Komisia dospela k predbežnému záveru, že opatrenia spoločnosti Fiat týkajúce sa poskytovania jej technických informácií nezávislým opravovniam nezodpovedajú potrebám nezávislých opravovní, ani pokiaľ ide o rozsah dostupných informácií a ani pokiaľ ide o ich dostupnosť, a že takýto postup v kombinácii s podobnými postupmi ostatných výrobcov motorových vozidiel by mohol prispieť k zhoršeniu postavenia nezávislých opravovní na trhu. Mohlo by to významným spôsobom poškodiť spotrebiteľa, či už podstatným zmenšením ponuky náhradných dielov, zvýšením cien opravárenských služieb, alebo zmenšením výberu opravovní, a takisto viesť aj k problémom s bezpečnosťou a k nedostatočnému prístupu k inovatívnym opravovniam.

(8)

Okrem toho by skutočnosť, že Fiat zjavne neposkytol nezávislým opravovniam primeraný prístup k technickým informáciám, mohla brániť uplatneniu výnimky podľa nariadenia (ES) č. 1400/2002 na dohody s jeho partnermi v oblasti popredajných servisných služieb, keďže podľa článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia sa uvedená výnimka neuplatňuje, ak dodávateľ motorových vozidiel odmietne poskytnúť nezávislým operátorom prístup k technickým informáciám, diagnostickým alebo iným zariadeniam, alebo nástrojom, vrátane akéhokoľvek relevantného softvéru alebo školenia vyžadovaného na opravu a údržbu týchto motorových vozidiel. Podľa vysvetlenia uvedeného v odôvodnení 26 uvedeného nariadenia nesmie v súvislosti s podmienkami týkajúcimi sa prístupu dochádzať k diskriminácii medzi autorizovanými a nezávislými operátormi.

(9)

Napokon Komisia dospela k predbežnému názoru, že v súvislosti s nedostatočným prístupom k technickým opravárenským informáciám sa na dohody uzatvorené medzi Fiatom a jeho autorizovanými opravovňami pravdepodobne nemôže uplatniť ustanovenie článku 81 ods. 3.

(10)

Fiat ponúkol 22. januára 2007 Komisii záväzky s cieľom rozptýliť obavy uvedené v súvislosti s hospodárskou súťažou v predbežnom posúdení.

(11)

Podľa týchto záväzkov sa pri určovaní rozsahu informácii, ktoré sa majú poskytnúť, používa zásada nediskriminácie medzi nezávislými a autorizovanými opravovňami. V tejto súvislosti Fiat zabezpečí, aby všetky technické informácie, nástroje, zariadenia, softvér a školenia nevyhnutné na realizáciu opráv a údržby jeho motorových vozidiel a poskytnuté zo strany alebo v mene Fiatu autorizovaným opravovniam a/alebo nezávislým dovozcom v ktoromkoľvek členskom štáte, boli takisto poskytnuté nezávislým opravovniam.

(12)

V záväzkoch sa spresňuje, že „technické informácie“ v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1400/2002 zahŕňajú všetky informácie poskytované autorizovaným opravovniam potrebné na opravu a údržbu motorových vozidiel značky Fiat, Alfa Romeo a Lancia. Konkrétne sem patrí softvér, chybové kódy a iné parametre spolu s aktualizáciami, ktoré sú pri elektronických riadiacich jednotkách potrebné na zadanie alebo obnovenie nastavení odporúčaných spoločnosťou Fiat, ďalej metódy identifikácie motorového vozidla, katalógy náhradných dielov, pracovné riešenia vyvinuté na základe praktických skúseností týkajúcich sa problémov typických pre ten ktorý model alebo sériu, oznámenia o zvolávacích akciách a iné oznámenia o opravách, ktoré môžu byť realizované bezplatne v rámci autorizovanej siete opravovní.

(13)

Prístup k nástrojom zahŕňa aj prístup k elektronickým diagnostickým alebo iným opravárskym nástrojom spolu s príslušným softvérom vrátane jeho pravidelných aktualizácií, ako aj popredajný servis pre tieto nástroje.

(14)

Navrhované záväzky zaviažu Fiat a s ním spojené podniky, nebudú však priamo záväzné pre nezávislých dovozcov motorových vozidiel značky Fiat. Preto Fiat súhlasil s tým, že sa v tých členských štátoch, do ktorých distribuuje svoje motorové vozidlá značky Fiat, Alfa Romeo a/alebo Lancia prostredníctvom nezávislých dovozcov, bude usilovať zmluvne zaviazať tieto podniky, aby poskytli Fiatu akékoľvek technické informácie alebo jazykové verzie takýchto technických informácií, ktoré poskytli autorizovaným opravovniam v dotknutom členskom štáte. Fiat sa zaviazal bezodkladne zverejniť tieto technické informácie alebo jazykové verzie na svojej TI stránke.

(15)

Podľa odôvodnenia 26 nariadenia (ES) č. 1400/2002 nie je Fiat povinný poskytovať nezávislým opravovniam technické informácie, ktoré by tretej strane umožnili obísť alebo vypnúť zabudované poplašné zariadenie proti odcudzeniu vozidla a/alebo rekalibrovať (3) elektronické zariadenia alebo zasahovať do zariadení, ktoré určujú výkon vozidla. Ako každú výnimku uvedenú v právnych predpisoch EÚ, je potrebné aj odôvodnenie 26 interpretovať veľmi úzko. V záväzkoch sa uvádza, že ak by sa aj Fiat chcel odvolávať na túto výnimku, aby nezávislým opravovaniam nemusel poskytnúť technické informácie, zaviazal sa obmedziť množstvo neposkytnutých informácií len na tie, ktoré by mohli narušiť ochranu uvedenú v odôvodnení 26, a zabezpečiť, že absencia takýchto informácií nebude brániť nezávislým opravovniam vo výkone iných prác, ako sú práce uvedené v odôvodnení 26, vrátane prác na takých častiach, ako je elektronické riadenie motora, airbagy, napínače bezpečnostných pásov alebo prvky centrálneho uzamykania.

(16)

V článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1400/2002 sa stanovuje, že technické informácie musia byť sprístupnené takým spôsobom, ktorý vyhovuje potrebám nezávislých opravovní. Z uvedeného vyplýva ako sprístupnenie informácií, tak aj také stanovenie cien, pri ktorom sa zohľadní rozsah, v akom nezávislé opravovne využívajú dané informácie.

(17)

V súlade s týmto pravidlom sa v záväzkoch vysvetľuje, že Fiat umiestni na TI stránku všetky technické informácie týkajúce sa modelov, ktoré boli uvedené na trh po roku 1996, a zabezpečí, aby sa na TI stránke alebo na akejkoľvek inej stránke, ktorá by ju mohla v budúcnosti nahradiť, nachádzali vždy všetky aktualizované technické informácie. Fiat vždy zabezpečí, aby bolo stránku možné kedykoľvek rýchlo nájsť a aby poskytovala ekvivalentnú úroveň informácií, akú umožňujú metódy poskytovania technických informácií členom jeho autorizovaných sietí. Ak Fiat alebo podnik konajúci v mene Fiatu sprístupní určité technické informácie autorizovaným opravovniam, najmä ak budú v jazykovej verzii niektorého zo štátov EÚ, Fiat zabezpečí, aby bola táto jazyková verzia informácií bezodkladne umiestnená na TI stránku.

(18)

Fiat sa zaviazal umiestniť do 31. decembra 2007 na TI stránku tieto tri kategórie technických informácií, ktoré sa tam zatiaľ nenachádzajú:

preklady technických informácií do príslušných jazykov, ktoré v súčasnosti Fiat nevlastní, ale poskytnú mu ich jeho nezávislí dovozcovia z dotknutých členských štátov,

informácie o opravách, ktoré je možné realizovať bezplatne v rámci siete autorizovaných opravovní, a

informácie o mediačných centrách uvedených v odôvodnení 21 tohto oznámenia.

(19)

V záväzkoch sa vysvetľuje, že systém spoplatnenia prístupu na internetovú stránku Fiatu vychádza z ročného poplatku za kompletný balík CD-ROM-ov poskytovaných zo strany Fiatu autorizovaným opravovniam, ktorý konkrétne predstavuje sumu 3 356 EUR a 65 EUR za katalóg náhradných dielov a dodatočný mesačný poplatok 134 EUR za aktualizácie údajov. Aby bola dodržaná požiadavka vyváženosti stanovená v nariadení, súhlasil Fiat s tým, že poskytne mesačnú, dennú a hodinovú pomernú tarifu pre vstupy pri cene 3 EUR za hodinu, 22 EUR za deň a 350 EUR za mesiac pre každú uvedenú značku vozidla. Fiat sa zaviazal počas obdobia platnosti záväzkov zachovať tento systém spoplatnenia prístupu na stránku a nezvyšovať poplatky nad priemernú mieru inflácie v rámci EÚ.

(20)

Záväzky, ktoré na seba prevzal Fiat, sa nedotýkajú žiadnych súčasných ani budúcich požiadaviek stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré by mohli zväčšiť rozsah technických informácií, ktoré musí Fiat poskytnúť nezávislým operátorom, a/alebo stanoviť lepší spôsob poskytnutia týchto informácií.

(21)

Fiat sa zaväzuje prijať mediačný mechanizmus na urovnanie sporu týkajúceho sa poskytovania technických informácií, ak si jeho uplatnenie vyžiada nezávislá opravovňa alebo združenie takýchto opravovní. Miesto konania mediácie je v tom členskom štáte, v ktorom má žiadajúca strana svoje sídlo, podľa pravidiel uznaného mediačného centra. Mediáciou nie je dotknuté právo podať v danej záležitosti žalobu na príslušnom vnútroštátnom súde.

(22)

V rozhodnutí sa uvádza, že so zreteľom na uvedené záväzky už nejestvujú dôvody na zásah Komisie. Tieto záväzky budú záväzné do 31. mája 2010.

(23)

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenia vydal 9. júla 2007 súhlasné stanovisko.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 411/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30.

(3)  T. j. modifikovať pôvodné nastavenia ECU odlišne od odporúčaní Fiatu.