23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. novembra 2007,

ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES

[oznámené pod číslom K(2007) 5357]

(2007/756/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (1), a najmä na jej článok 14 ods. 4 a 5,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (2), a najmä na jej článok 14 ods. 4 a 5,

keďže:

(1)

Ak členské štáty povolia uvedenie železničných koľajových vozidiel do prevádzky, musia zabezpečiť, aby každé vozidlo malo pridelený identifikačný kód. Tento kód by sa mal potom zadať do národného registra vozidiel (ďalej len „NRV“). Tento register musí byť dostupný oprávneným zástupcom príslušných orgánov a zainteresovaným stranám na konzultáciu. Rôzne národné registre by mali byť konzistentné z hľadiska obsahu údajov a formátovania údajov. To si vyžaduje, aby boli vytvorené na základe spoločných prevádzkových a technických špecifikácií.

(2)

Spoločné špecifikácie pre NRV by sa mali prijať na základe návrhu špecifikácie, ktorý vypracovala Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“). Tieto návrhy špecifikácií by mali obsahovať najmä definíciu obsahu, funkčnej a technickej architektúry, formátu údajov, prevádzkových režimov vrátane pravidiel zadávania údajov a konzultácie.

(3)

Toto rozhodnutie bolo vypracované na základe odporúčania agentúry č. ERA/REC/INT/01-2006 z 28. júla 2006.

NRV členského štátu by mal obsahovať všetky vozidlá povolené v tomto členskom štáte. Nákladné vozne a osobné automobily by však mali byť zaregistrované iba v NRV členského štátu, v ktorom boli prvýkrát uvedené do prevádzky.

(4)

Na účely registrácie vozidiel, potvrdenia registrácie, zmeny zaregistrovanej(-ých) položky(-žiek) a potvrdenia zmeny (zmien) by sa mal používať štandardný formulár.

(5)

Každý členský štát by si mal vytvoriť počítačový NRV. Všetky NRV by mali byť prepojené na centrálny virtuálny register vozidiel (ďalej len „VRV“) riadený agentúrou, aby vznikol register dokumentov o interoperabilite uvedený v článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (3). VRV by mal používateľom umožňovať prehľadávanie všetkých NRV cez jediný portál a povoľovať výmenu údajov medzi národnými NRV. Z technických príčin však nemožno okamžite vytvoriť prepojenie na VRV. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať prepojenie ich NRV na centrálny VRV až vtedy, keď sa preukáže efektívne fungovanie VRV. S týmto cieľom vykoná agentúra pilotný projekt.

(6)

Podľa bodu 8 zápisnice zo štyridsiateho zasadnutia regulačného výboru ustanoveného podľa článku 21 smernice 2001/16/ES by sa mali všetky súčasné vozidlá zaregistrovať v NRV členského štátu, v ktorom ich predtým registrovali. Prenos údajov by mal zohľadňovať primerané prechodné obdobie a dostupnosť údajov.

(7)

V súlade s článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 2001/16/ES by NRV mal viesť a aktualizovať orgán nezávislý od akéhokoľvek železničného podniku. Členské štáty by mali Komisii a ostatným členským štátom oznámiť, ktorý orgán určili na tento účel, okrem iného preto, aby sa uľahčila výmena informácií medzi týmito orgánmi.

(8)

Niektoré členské štáty majú rozsiahlu sieť s rozchodom 1 520 mm a prevádzkujú vozne železničných koľajových vozidiel, ktoré sú bežné pre krajiny Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Z toho vyplynul spoločný registračný systém, ktorý je dôležitým prvkom interoperability a bezpečnosti tejto 1 520 mm siete. Túto osobitnú situáciu treba uznať a vytvoriť osobitné pravidlá, aby nedošlo k nezhode v povinnostiach týkajúcich sa rovnakého vozidla v EÚ a SNŠ.

(9)

Pravidlá stanovené v prílohe P k TSI o prevádzke a riadení dopravy sa uplatňujú na systém číslovania vozidiel na účel registrácie v NRV. Na harmonizované uplatňovanie týchto pravidiel vypracuje agentúra sprievodcu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného podľa článku 21 smernice 96/48/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijímajú spoločné špecifikácie národného registra vozidiel v súlade s článkom 14 ods. 5 smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 5 smernice 2001/16/ES, ako sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Pri registrácii vozidiel po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia budú členské štáty používať spoločné špecifikácie stanovené v prílohe.

Článok 3

Členské štáty zaregistrujú súčasné vozidlá, ako je stanovené v oddiele 4 prílohy.

Článok 4

1.   V súlade s článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 2001/16/ES členské štáty určia národný orgán zodpovedný za vedenie a aktualizáciu národného registra vozidiel. Týmto orgánom môže byť národný bezpečnostný orgán príslušného členského štátu. Členské štáty zabezpečia, aby tieto orgány spolupracovali a delili sa o informácie s cieľom zabezpečiť včasné oznamovanie zmien údajov.

2.   Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o orgáne určenom v súlade s odsekom 1 do dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 5

1.   Železničné koľajové vozidlá uvedené do prevádzky prvýkrát v Estónsku, Lotyšsku alebo Litve a určené na používanie mimo Európskej únie ako súčasť vozňov koľajových vozidiel spoločného 1 520 mm systému železníc sa zaregistrujú v NRV aj v informačnej databáze Rady železničnej dopravy Spoločenstva nezávislých štátov. V tomto prípade možno namiesto systému číslovania uvedeného v prílohe použiť systém 8-ciferného číslovania.

2.   Železničné koľajové vozidlá uvedené do prevádzky prvýkrát v tretej krajine a určené na používanie vnútri Európskej únie ako súčasť vozňov koľajových vozidiel spoločného 1 520 mm systému železníc nebudú zaregistrované v NRV. V súlade s článkom 14 ods. 4 smernice 2001/16/ES však musí byť možné vybrať z informačnej databázy Rady železničnej dopravy SNŠ informácie uvedené v článku 14 ods. 5 písm. c), d) a e).

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. novembra 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/32/ES (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 63).

(2)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/32/ES.

(3)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

1.   ÚDAJE

V tomto zozname sa uvádza navrhovaný formát údajov NRV.

Číslovanie položiek sleduje logiku navrhovaného štandardného registračného formulára v dodatku 4.

Okrem toho možno pridať pole(-ia) na pripomienky, ako je napr. identifikácia skúmaných vozidiel (pozri bod 3.4).

1.

Európske číslo vozidla

Povinné

Obsah

Číselný identifikačný kód podľa definície v prílohe P k TSI o „prevádzke a riadení dopravy“ (ďalej len „OPE TSI“) (1)

 

Formát

1.1.

Číslo

12-ciferné (2)

1.2.

Predchádzajúce číslo (v príslušných prípadoch pri prečíslovanom vozidle)

12-ciferné (2)

2.

Členský štát a NSA

Povinné

Obsah

Identifikácia členského štátu a NSA, kde bolo vozidlo povolené. V prípade vozidiel pochádzajúcich z tretej krajiny, členský štát, v ktorom bolo povolené.

 

Formát

2.1.

Číselný kód členského štátu podľa definície v prílohe P k OPE TSI

2-ciferný kód

2.2.

Názov NSA

Text

3.

Rok výroby

Povinné

Obsah

Rok, v ktorom vozidlo opustilo továreň.

 

Formát

3.

Rok výroby

RRRR

4.

Referencia ES

Povinné

Obsah

Odkazy na vyhlásenie „ES“ o overení a na vydávajúci orgán (zmluvný subjekt)

 

Formát

4.1.

Dátum vyhlásenia

Dátum

4.2.

Referencia ES

Text

4.3.

Názov vydávajúceho orgánu (zmluvného subjektu)

Text

4.4.

IČO

Text

4.5.

Adresa organizácie, ulica a číslo domu

Text

4.6.

Mesto/obec

Text

4.7.

Kód krajiny

ISO

4.8.

PSČ

Alfanumerický kód

5.

Odkaz na register železničných koľajových vozidiel

Povinné

Obsah

Odkaz na subjekt zodpovedný za register železničných koľajových vozidiel (3)

 

Formát

5.1.

Subjekt zodpovedný za register

Text

5.2.

Adresa subjektu, ulica a číslo domu

Text

5.3.

Mesto/obec

Text

5.4.

Kód krajiny

ISO

5.5.

PSČ

Alfanumerický kód

5.6.

E-mailová adresa

E-mail

5.7.

Referencia, ktorá umožňuje vyberanie príslušných technických údajov z registra železničných koľajových vozidiel

Alfanumerický kód

6.

Obmedzenia

Povinné

Obsah

Akékoľvek obmedzenia týkajúce sa spôsobu používania vozidla

 

Formát

6.1.

Kódované obmedzenia

(pozri dodatok 1)

Kód

6.2.

Nekódované obmedzenia

Text

7.

Vlastník

Nepovinné

Obsah

Identifikácia vlastníka vozidla

 

Formát

7.1.

Názov organizácie

Text

7.2.

IČO

Text

7.3.

Adresa organizácie, ulica a číslo domu

Text

7.4.

Mesto/obec

Text

7.5.

Kód krajiny

ISO

7.6.

PSČ

Alfanumerický kód

8.

Prevádzkovateľ

Povinné

Obsah

Identifikácia prevádzkovateľa vozidla

 

Formát

8.1.

Názov organizácie

Text

8.2.

IČO

Text

8.3.

Adresa organizácie, ulica a číslo domu

Text

8.4.

Mesto/obec

Text

8.5.

Kód krajiny

ISO

8.6.

PSČ

Alfanumerický kód

8.7.

VKM – nepovinné

Alfanumerický kód

9.

Subjekt zodpovedný za údržbu

Povinné

Obsah

Odkaz na subjekt zodpovedný za údržbu (4)

 

Formát

9.1.

Subjekt zodpovedný za údržbu

Text

9.2.

Adresa subjektu, ulica a číslo domu

Text

9.3.

Mesto/obec

Text

9.4.

Kód krajiny

ISO

9.5.

PSČ

Alfanumerický kód

9.6.

E-mailová adresa

E-mail

10.

Stiahnutie

V príslušných prípadoch povinné

Obsah

Dátum úradného zošrotovania a/alebo iného likvidačného opatrenia a kód režimu stiahnutia

 

Formát

10.1.

Spôsob likvidácie

(pozri dodatok 3)

2-ciferný kód

10.2.

Dátum stiahnutia

Dátum

11.

Členský štát, v ktorom je vozidlo povolené

Povinné

Obsah

Zoznam členských štátov, v ktorých je vozidlo povolené.

 

Formát

11.

Číselný kód členského štátu podľa definície v prílohe P.4 k OPE TSI

Zoznam

12.

Číslo povolenia

Povinné

Obsah

Harmonizované číslo povolenia na uvedenie do prevádzky, ktoré generuje NSA.

 

Formát

12.

Číslo povolenia

Alfanumerický kód založený na EIN, pozri dodatok 2.

13.

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Povinné

Obsah

Dátum povolenia na uvedenie vozidla do prevádzky (5) a jeho platnosť

 

Formát

13.1.

Dátum vydania povolenia

Dátum (RRRRMMDD)

13.2.

Povolenie platné do

Dátum (vrátane)

13.3.

Pozastavenie povolenia

Áno/nie

2.   ARCHITEKTÚRA

2.1.   Prepojenia s ďalšími registrami

V dôsledku nového regulačného režimu EÚ vzniklo niekoľko registrov. V tabuľke je uvedený súhrn, ktoré registre a databázy môžu mať po implementácii prepojenia s NRV.

Register alebo databázy

Zodpovedný subjekt

Ďalšie subjekty, ktoré majú povolený prístup

NRV

(smernice o interoperabilite)

RE (6)/NSA

Ďalšie NSA/RE/RU/IM/IB/RB/prevádzkovateľ/vlastník/ERA/OTIF

RRS

(smernice o interoperabilite)

Rozhodujú členské štáty

RU/IM/NSA/ERA/OTIF/prevádzkovateľ/dielne

RSRD

(TAF TSI a SEDP)

Prevádzkovateľ

RU/IM/NSA/ERA/prevádzkovateľ/dielne

WIMO

(TAF TSI a SEDP)

Ešte nie je rozhodnuté

RU/IM/NSA/ERA/prevádzkovateľ/dielne/používateľ

Register železničných koľajových vozidiel (7)

(Dohovor z Kapského Mesta)

Registrátor

Verejné

Register OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Príslušné orgány RU/IM/IB/RB/prevádzkovateľ/vlastník/ERA/OTIF bezp.

Pri implementácii NRV nemožno čakať na vývoj všetkých registrov. Špecifikácia NRV preto musí umožňovať neskoršie prepojenie s ostatnými registrami. S týmto cieľom:

RRS: odkaz je uvedený v NRV, kde je uvedený subjekt zodpovedný za RRS. Kľúčom na prepojenie oboch registrov je položka 5.7,

RSRD: obsahuje niektoré „administratívne“ položky NRV. Podľa špecifikácie v rámci TAF TSI SEDP. SEDP zohľadňuje špecifikáciu NRV,

WIMO: obsahuje údaje z RSRD a údaje o údržbe. Nepredpokladá sa prepojenie s NRV,

VKMR: ten by mali riadiť ERA a OTIF v spolupráci (ERA za EÚ a OTIF za všetky nečlenské štáty EÚ OTIF). Prevádzkovateľ je uvedený v NRV. TSI OPE špecifikuje ďalšie globálne centrálne registre (ako sú kódy typu vozidla, kódy interoperability, kódy krajín atď.), ktoré by mal riadiť „centrálny orgán“, ktorý vznikne zo spolupráce ERA a OTIF,

register železničných koľajových vozidiel (dohovor z Kapského Mesta): ide o registráciu finančných informácií súvisiacich s mobilným vybavením. Tento register môže vyplynúť z diplomatickej konferencie vo februári 2007. Prepojenie je možné, lebo register UNIDROIT potrebuje informácie o čísle a vlastníkovi vozidla. Kľúčom na prepojenie obidvoch registrov je EVN,

OTIF register: OTIF bude špecifikovaný so zohľadnením tohto rozhodnutia a ďalších registrov EÚ.

Definícia architektúry celého systému, ako aj prepojenia medzi NRV a ďalšími registrami je špecifikovaná tak, aby v prípade potreby umožňovala vyberanie potrebných informácií.

2.2.   Globálna architektúra NRV v EÚ

NRV registre sa implementujú decentralizovaným riešením. Cieľom je implementovať nástroj na vyhľadávanie distribuovaných údajov pomocou bežnej softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom vyberať údaje zo všetkých miestnych registrov (MR) v členských štátoch.

Údaje NRV sa ukladajú na vnútroštátnej úrovni a prístup k nim zabezpečuje internetová aplikácia (s vlastnou internetovou adresou).

Európsky centralizovaný virtuálny register vozidiel (EC VRV) (European Centralized Virtual Vehicle Register) tvoria dva subsystémy:

virtuálny register vozidiel (VRV) (Virtual Vehicle Register), ktorý je centrálnym nástrojom vyhľadávania v ERA,

národný(-é) register(-re) vozidiel (NRV) (National Vehicle Registers), čo sú MR v členských štátoch.

Obrázok 1

Architektúra EC VRV

Image

Táto architektúra je založená na dvoch komplementárnych subsystémoch, ktoré umožňujú vyhľadávať údaje uložené miestne vo všetkých členských štátoch, a pozostáva z:

vytvorenia počítačových registrov na vnútroštátnej úrovni a ich otvorenia na krížovú konzultáciu,

nahradenia papierových registrov počítačovými záznamami. To umožní členskému štátu riadiť a deliť sa o informácie s ostatnými členskými štátmi,

povolenia prepojení medzi NRV a VRV pomocou spoločným noriem a terminológie.

Hlavnými zásadami tejto architektúry sú:

všetky NRV sa stanú súčasťou počítačového sieťového systému,

všetky členské štáty uvidia po vstupe do systému spoločné údaje,

po vytvorení VRV nebude dochádzať k zdvojenej registrácii údajov a prípadným možným chybám,

aktuálne údaje.

Táto architektúra sa implementuje prostredníctvom týchto krokov:

prijatie tohto rozhodnutia,

implementácia pilotného projektu agentúrou vrátane VRV najmenej s tromi pripojenými NRV členských štátov vrátane úspešného pripojenia existujúceho NRV pomocou prekladača,

hodnotenie pilotného projektu a v príslušných prípadoch aktualizácia tohto rozhodnutia,

agentúra vydá špecifikáciu, ktorú budú používať členské štáty na prepojenie svojich NRV s centrálnym VRV,

posledným krokom je pripojenie všetkých národných NRV k centrálnemu VRV na základe osobitného rozhodnutia po vyhodnotení pilotného projektu.

3.   PREVÁDZKOVÝ REŽIM

3.1.   Používanie NRV

NRV sa používa na tieto účely:

záznam o povolení,

záznam o EVN pridelenom vozidlu,

hľadanie celoeurópskych stručných informácií o osobitnom vozidle,

sledovanie právnych aspektov, ako sú povinnosti a právne informácie,

informácie pre kontroly súvisiace najmä s bezpečnosťou a údržbou,

kontakt s vlastníkom a prevádzkovateľom,

krížová kontrola niektorých bezpečnostných požiadaviek pred vydaním bezpečnostného osvedčenia,

sledovanie určitého vozidla.

3.2.   Formuláre žiadostí

3.2.1.   Žiadosť o zápis do registra

Formulár, ktorý sa bude používať, je uvedený v dodatku 4.

Subjekt, ktorý požiada o registráciu vozidla, označí kolónku Nová registrácia. Potom vyplní prvú časť formulára všetkými potrebnými informáciami od položky 2 po položku 9 a položku 11 a formulár zašle:

RE členského štátu, v ktorom chce vozidlo zareistrovať,

RE prvého členského štátu, v ktorom plánuje prevádzkovať vozidlo pochádzajúce z tretej krajiny.

3.2.2.   Registrácia vozidla a vydanie európskeho čísla vozidla

V prípade prvej registrácie vydá európske číslo vozidla daný RE.

Na každé vozidlo možno použiť osobitný registračný formulár alebo jeden formulár pre celú súpravu vozidiel rovnakej série alebo rovnakého radu s pripojeným zoznamom čísel vozidiel.

RE urobí primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti údajov zadávaných do NRV. S týmto cieľom môže RE požiadať o informácie ostatné RE, najmä ak subjekt, ktorý žiada o registráciu v členskom štáte, nemá v tomto členskom štáte sídlo.

3.2.3.   Zmena jednej alebo niekoľkých registračných položiek

Subjekt, ktorý žiada o zmenu registračnej položky(-žiek) svojho vozidla:

označí kolónku Zmena,

vyplní aktuálne EVN (položka 1),

označí kolónku príslušnej upravenej(-ých) položky(-žiek),

zadá nový obsah upravenej(-ých) položky(-žiek) a potom formulár odošle RE členského štátu, v ktorom je vozidlo registrované.

V určitých prípadoch nemusí štandardný formulár stačiť. V prípade potreby môže preto daný RE použiť ďalšie dokumenty buď v tlačenej, alebo elektronickej podobe.

Ak sa zmení prevádzkovateľ, povinnosťou bežne registrovaného prevádzkovateľa je upozorniť RE a RE musí upozorniť nového prevádzkovateľa na zmenu registrácie. Bývalý prevádzkovateľ sa odstráni z NRV a je oslobodený od svojich povinností až vtedy, keď nový prevádzkovateľ potvrdí prijatie štatútu prevádzkovateľa.

Ak sa zmení vlastník, bežne registrovaný vlastník je povinný upozorniť RE. Bývalý vlastník sa potom odstráni z NRV. Nový vlastník môže požiadať o zadanie svojich údajov do NRV.

Po zaregistrovaní zmeny môže NSA doručiť nové číslo povolenia a v niektorých prípadoch aj nové EVN.

3.2.4.   Stiahnutie registrácie

Subjekt, ktorý žiada o stiahnutie registrácie, označí kolónku Stiahnutie. Potom vyplní položku 10 a formulár zašle RE členského štátu, v ktorom je vozidlo zaregistrované.

RE zabezpečí stiahnutie registrácie vyplnením dátumu stiahnutia a potvrdením stiahnutia príslušnému subjektu.

3.2.5.   Povolenie v niekoľkých členských štátoch

Ak je vozidlo povolené a zaregistrované v jednom členskom štáte už povolené v inom členskom štáte, musí sa zaregistrovať v NRV tohto druhého členského štátu. V tomto prípade však treba zaznamenať len údaje súvisiace s položkami 1, 2, 6, 11, 12 a 13, pretože iba tieto údaje sa týkajú tohto druhého členského štátu.

Pokiaľ nie je VRV a prepojenie so všetkými NRV úplne sprevádzkované, dané registračné subjekty si vymieňajú informácie v snahe zabezpečiť konzistenciu údajov týkajúcich sa toho istého vozidla.

Nákladné vozne a osobné automobily sa zaregistrujú v NRV členského štátu, v ktorom boli prvýkrát uvedené do prevádzky.

3.3.   Prístupové práva

Prístupové práva k údajom NRV z daného členského štátu „XX“ sú uvedené v tabuľke, v ktorej sa prístupové kódy definujú takto:

Prístupový kód

Typ prístupu

0

nepovolený prístup

1

obmedzená konzultácia (podmienky v stĺpci Čítacie práva)

2

neobmedzená konzultácia

3

obmedzená konzultácia a aktualizácia

4

neobmedzená konzultácia a aktualizácia

Každý RE má všetky práva na prístup a aktualizáciu len pri údajoch vo vlastnej databáze. Prístupové kódovanie je preto uvedené ako 3.

Subjekt

Definícia

Čítacie práva

Aktualizačné práva

Položka 7

Všetky ostatné položky

RE/NSA „XX“

Registračný subjekt/NSA v členských štátoch „XX“

Všetky údaje

Všetky údaje

4

4

Iné NSA/RE

Iné NSA a/alebo iné registračné subjekty

Všetky údaje

Žiadne

2

2

ERA

Európska železničná agentúra

Všetky údaje

Žiadne

2

2

Prevádzkovatelia

Prevádzkovateľ vozidla

Všetky údaje o prevádzkovaných vozidlách

Žiadne

1

1

Správcovia železničných koľajových vozidiel

Riadenie vozidiel na základe poverenia prevádzkovateľa

Vozidlá, za ktoré sú zodpovední podľa poverenia prevádzkovateľa

Žiadne

1

1

Vlastníci

Vlastník vozidla

Všetky údaje o vozidlách vlastníka

Žiadne

1

1

RU

Prevádzkovateľ vlakov

Všetky údaje vychádzajúce z čísla vozidla

Žiadne

0

1

IM

Manažér infraštruktúry

Všetky údaje vychádzajúce z čísla vozidla

Žiadne

0

1

IB a RB

Kontrolné a audítorské orgány notifikované členským štátom

Všetky údaje o kontrolovaných alebo auditovaných vozidlách

Žiadne

2

2

Ostatní legitímni používatelia

Všetci občasní používatelia uznaní NSA alebo ERA

Príležitostne definovať, možno obmedziť trvanie

Žiadne

0

1

3.4.   Historické záznamy

Všetky údaje v NRV sa musia uchovávať 10 rokov od dátumu stiahnutia a odregistrovania vozidla. Minimálne prvé tri roky musia byť k dispozícii online. Po troch rokoch možno údaje uchovávať elektronicky, v tlačenej podobe alebo iným systémom archivovania. Ak sa niekedy počas tohto 10-ročného obdobia začne vyšetrovanie vozidla alebo vozidiel, údaje o týchto vozidlách sa musia na požiadanie uchovávať aj dlhšie ako 10 rokov.

Akékoľvek zmeny v NRV by sa mali zaznamenať. Správu historických zmien by mohli riešiť technické funkcie IT.

4.   EXISTUJÚCE VOZIDLÁ

4.1.   Obsah posudzovaných údajov

Posudzuje sa každá z 13 archivovaných položiek, aby sa stanovilo, ktoré z nich sú povinné a ktoré nie.

4.1.1.   Položka 1 – Európske číslo vozidla (povinné)

a)   Prípad vozidiel, ktoré už majú 12-ciferné identifikačné číslo

Krajiny s jedinečným kódom krajiny: vozidlá by si mali zachovať svoje súčasné číslo. 12-ciferné číslo by sa malo zaregistrovať ako také bez zmeny.

Krajiny, v ktorých bol predtým prideľovaný hlavný kód krajiny aj osobitný kód:

Nemecko s hlavným kódom krajiny 80 a osobitným kódom 68 pre AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Švajčiarsko s hlavným kódom krajiny 85 a osobitným kódom 63 pre BLS (Bern – Lötschberg – Simplon Eisenbahn),

Taliansko s hlavným kódom krajiny 83 a osobitným kódom 64 pre FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Maďarsko s hlavným kódom krajiny 55 a osobitným kódom 43 pre GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Vozidlá by si mali zachovať svoje súčasné číslo. 12-ciferné číslo by sa malo zaregistrovať ako také bez zmeny (8).

IT systém musí posudzovať oba kódy (hlavný kód krajiny aj osobitný kód) ako súvisiace s rovnakou krajinou.

b)   Prípad vozidiel používaných v medzinárodnej doprave bez 12-ciferného identifikačného čísla

Mal by sa uplatňovať dvojkrokový postup:

prideliť 12-ciferné číslo v NRV (podľa OPE TSI), ktoré bude definované podľa vlastností vozidla. IT systém by mal toto registračné číslo pripojiť k súčasnému číslu vozidla,

fyzicky uplatňovať 12-ciferné číslo na samotné vozidlo 6 rokov.

c)   Prípad vozidiel používaných vo vnútroštátnej doprave bez 12-ciferného identifikačného čísla

Uvedený postup sa môže dobrovoľne uplatňovať na vozidlá používané výlučne vo vnútroštátnej doprave.

4.1.2.   Položka 2 – Členský štát a NSA (povinné)

Položka „Členský štát“ sa musí vždy vzťahovať na členský štát, v ktorom bolo vozidlo zaregistrované v NRV. Položka „NSA“ sa týka subjektu, ktorý doručil povolenie na uvedenie vozidla do prevádzky.

4.1.3.   Položka 3 – Rok výroby

Ak nie je presne známy rok výroby, treba uviesť približný rok.

4.1.4.   Položka 4 – Referencia ES

Tento referenčný údaj normálne neexistuje pre jestvujúce vozidlá s výnimkou malého počtu vysokorýchlostných železničných koľajových vozidiel (HS RS). Zaznamenáva sa len vtedy, ak je údaj k dispozícii.

4.1.5.   Položka 5 – Odkaz na register železničných koľajových vozidiel

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je údaj k dispozícii.

4.1.6.   Položka 6 – Obmedzenia

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je údaj k dispozícii.

4.1.7.   Položka 7 – Vlastník

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je údaj k dispozícii a/alebo potrebný.

4.1.8.   Položka 8 – Prevádzkovateľ (povinné)

Normálne dostupný a povinný údaj.

4.1.9.   Položka 9 – Subjekt zodpovedný za údržbu

Táto položka je povinná.

4.1.10.   Položka 10 – Stiahnutie

Platí ako také.

4.1.11.   Položka 11 – Členský štát, v ktorom je vozidlo povolené

Normálne sú takto registrované vozne RIV, osobné vozne RIC a vozidlá podľa bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd. Ak je táto informácia k dispozícii, treba ju príslušne zaznamenať.

4.1.12.   Položka 12 – Číslo povolenia

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je údaj k dispozícii.

4.1.13.   Položka 13 – Uvedenie do prevádzky (povinné)

Ak nie je presne známy dátum uvedenia do prevádzky, treba uviesť približný rok.

4.2.   Postup

Subjekt, ktorý bol predtým zodpovedný za registráciu vozidiel, by mal všetky informácie sprístupniť NSA alebo RE krajiny, v ktorej má sídlo.

Existujúce nákladné vozne a osobné automobily by sa mali zaregistrovať len v NRV členského štátu, v ktorom mal sídlo bývalý registračný subjekt.

Ak je existujúce vozidlo povolené v niekoľkých členských štátoch, RE, ktoré toto vozidlo registruje, zašle príslušné údaje RE ostatných dotknutých členských štátov.

NSA alebo RE preberá informácie zo svojho NRV.

NSA alebo RE informuje všetky zainteresované strany o ukončení prenosu informácií. Informovať treba prinajmenšom tieto subjekty:

subjekt predtým zodpovedný za registráciu vozidla,

prevádzkovateľa,

ERA.

4.3.   Prechodné obdobie

4.3.1.   Sprístupnenie registračných údajov pre NSA

Bývalý registračný subjekt zodpovedný za registráciu vozidla by mal sprístupniť všetky požadované informácie podľa dohody medzi ním a RE. Prenos údajov by mal prebehnúť najneskôr do 12 mesiacov od rozhodnutia Komisie. Ak je to možné, mal by sa používať elektronický formát.

4.3.2.   Vozidlá používané v medzinárodnej doprave

RE každého členského štátu by mal tieto vozidlá zapísať do svojho NRV najneskôr do 2 rokov od rozhodnutia Komisie.

Pozri aj bod 4.1.1. b)

4.3.3.   Vozidlá používané vo vnútroštátnej doprave

RE každého členského štátu by mal tieto vozidlá zapísať do svojho NRV najneskôr do 3 rokov od rozhodnutia Komisie.


(1)  Dňa 11. augusta 2006 Komisia prijala rozhodnutie 2006/920/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému Prevádzka a riadenie dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (oznámené 14. augusta 2006). V roku 2007 sa očakáva prijatie príslušných TSI pre systém vysokorýchlostných železníc s rovnakým systémom číslovania.

(2)  Podľa článku 5 ods. 1 tohto rozhodnutia sa môže uplatňovať aj systém 8-ciferného číslovania Rady železničnej dopravy Spoločenstva nezávislých štátov.

(3)  Registre uvedené v článku 22a smernice 96/48/ES a článku 24 smernice 2001/16/ES.

(4)  Týmto subjektom môže byť železničný podnik používajúci vozidlo, jeho subdodávateľ alebo prevádzkovateľ.

(5)  Povolenie doručené v súlade s článkom 14 smernice 96/48/ES alebo smernice 2001/16/ES.

(6)  Registračný subjekt (ďalej len „RE“) je subjekt poverený členským štátom v súlade s článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 2001/16/ES vedením a aktualizáciou NRV.

(7)  Ako sa ustanovuje v návrhu protokolu k dohovoru o medzinárodných záujmoch v mobilnom vybavení o záležitostiach špecifických pre železničné koľajové vozidlá.

(8)  Akékoľvek nové vozidlá uvedené do prevádzky pre AAE, BLS, FNME a GySEV/ROeEE by však mali dostať štandardný kód krajiny.

Dodatok 1

KÓDOVANIE OBMEDZENÍ

1.   ZÁSADY

Obmedzenia (technické charakteristiky) už zaznamenané v iných registroch, do ktorých majú NSA povolený prístup, sa nemusia opakovať v NRV.

Schvaľovanie v cezhraničnej doprave je založené na:

informáciách zakódovaných v čísle vozidla,

abecednom kódovaní a

označení vozidla.

Tieto informácie preto netreba opakovať v NRV.

2.   USPORIADANIE

Kódy sú štruktúrované pre tri úrovne:

1. úroveň: kategória obmedzenia,

2. úroveň: typ obmedzenia,

3. úroveň: hodnota alebo špecifikácia.

Kódovanie obmedzení

Kat.

Druh

Hodnota

Názov

1

 

 

Technické obmedzenia súvisiace s konštrukciou

 

1

Číselná (3)

Minimálny polomer ohybu v metroch

 

2

Obmedzenia traťového okruhu

 

3

Číselná (3)

Rýchlostné obmedzenia v km/h (vyznačené na nákladných a osobných vozňoch, nie však na rušňoch)

2

 

 

Zemepisné obmedzenia

 

1

Alfanumerická (3)

Kinematický rozchod (kódovanie WAG TSI, príloha C)

 

2

Kódovaný zoznam

Rozchod dvojkolesia

 

 

1

Variabilný rozchod 1435/1520

 

 

2

Variabilný rozchod 1435/1668

 

3

Bez CCS na palube

 

4

ERTMS A na palube

 

5

Číselná (3)

B systém na palube (1)

3

 

 

Environmentálne obmedzenia

 

1

Kódovaný zoznam

Klimatická zóna EN 50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Obmedzenia na používanie uvedené v osvedčení o povolení

 

1

Časová základňa

 

2

Na základe podmienok (cestovná vzdialenosť, opotrebovanie atď.)


(1)  Ak je vozidlo vybavené viac ako jedným systémom B, treba uviesť individuálny kód každého systému.

Číselný kód sa skladá z troch znakov, kde:

1xx sa používa pre vozidlo vybavené signalizačným systémom,

2xx sa používa pre vozidlo vybavené rádiom,

Xx zodpovedá číselnému kódovaniu prílohy B k CCS TSI.

Dodatok 2

ŠTRUKTÚRA A OBSAH EIN

Kód pre harmonizovaný systém číslovania, tzv. európske identifikačné číslo (EIN), pre bezpečnostné osvedčenia a iné doklady

Príklad:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kód krajiny

(2 písmená)

Typ dokladu

(2 číslice)

Rok vydania

(4 číslice)

Počítadlo

(4 číslice)

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 –   KÓD KRAJINY (2 PÍSMENÁ)

Kódy sa oficiálne uverejňujú a aktualizujú na európskej internetovej stránke v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm)

Štát

Kód

Rakúsko

AT

Belgicko

BE

Bulharsko

BG

Švajčiarsko

CH

Cyprus

CY

Česká republika

CZ

Nemecko

DE

Dánsko

DK

Estónsko

EE

Grécko

EL

Španielsko

ES

Fínsko

FI

Francúzsko

FR

Maďarsko

HU

Írsko

IE

Island

IS

Taliansko

IT

Lichtenštajnsko

LI

Litva

LT

Luxembursko

LU

Lotyšsko

LV

Malta

MT

Holandsko

NL

Nórsko

NO

Poľsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Švédsko

SE

Slovinsko

SI

Slovensko

SK

Spojené kráľovstvo

UK

Kód pre nadnárodné bezpečnostné orgány by mal byť zostavený rovnako. Momentálne existuje len jeden orgán: Channel Tunnel Safety Authority (Bezpečnostný orgán pre tunel pod Lamanšským prielivom). Navrhuje sa používať toto kódovanie:

Nadnárodný bezpečnostný orgán

Kód

Channel Tunnel Safety Authority

CT

POLE 2 –   TYP DOKLADU (2-CIFERNÉ ČÍSLO)

Dve číslice umožňujú identifikovať typ dokladu:

prvá číslica označuje všeobecnú klasifikáciu dokladu,

druhá číslica vymedzuje poddruh dokladu.

V prípade potreby ďalších kódov možno tento systém rozširovať. Ďalej sa uvádza navrhovaný zoznam známych možných kombinácií dvojciferných čísel rozšírený o návrh na povolenie na uvedenie vozidiel do prevádzky:

Kombinácia číslic pre pole 2

Druh dokladu

Poddruh dokladu

[0 1]

Licencie

Licencie pre RU

[0 x]

Licencie

Iné

[1 1]

Bezpečnostné osvedčenie

Časť A

[1 2]

Bezpečnostné osvedčenie

Časť B

[1 x]

Bezpečnostné osvedčenie

Iné

[2 1]

Bezpečnostné povolenie

Časť A

[2 2]

Bezpečnostné povolenie

Časť B

[2 x]

Bezpečnostné povolenie

Iné

[3 x]

Vyhradený napríklad pre údržbu železničných koľajových vozidiel, infraštruktúry alebo iné

 

[4 x]

Vyhradený pre notifikačné orgány

Napríklad rôzne druhy notifikačných orgánov

[5 1] a [5 5] (1)

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Hnacie železničné koľajové vozidlá

[5 2] at [5 6] (1)

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Osobné vozne

[5 3] a [5 7] (1)

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Nákladné vozne

[5 4] a [5 8] (1)

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Špeciálne vozidlá

[6 x] … [9 x]

Vyhradené (4 druhy dokladov)

Vyhradené (10 poddruhov z každého)

POLE 3 –   ROK VYDANIA (4-CIFERNÉ ČÍSLO)

V tomto poli je uvedený rok (v danom formáte rrrr, t. j. štvorciferné číslo), v ktorom bolo vydané povolenie.

POLE 4 –   POČÍTADLO

Počítadlo je progresívne číslo zvyšujúce sa o jednu jednotku po každom vydaní dokladu bez ohľadu na to, či ide o nové, obnovené, alebo aktualizované/zmenené a doplnené povolenie. Číslo dokladu nemožno opäť použiť ani vtedy, ak sa osvedčenie stiahne alebo povolenie pozastaví.

Počítadlo sa každý rok vynuluje.


(1)  Ak sa v rámci roka vyčerpajú všetky 4 číslice predpokladané pre pole 4 „Počítadlo“, prvé dve číslice poľa 2 sa príslušne presunú z:

[5 1] na [5 5] pre hnacie železničné koľajové vozidlá,

[5 2] na [5 6] pre osobné vozne,

[5 3] na [5 7] pre nákladné vozne,

[5 4] na [5 8] pre špeciálne vozidlá.

Dodatok 3

KÓDOVANIE STIAHNUTIA

Kód

Režim stiahnutia

Opis

00

Žiaden

Vozidlo má platnú registráciu.

10

Pozastavená registrácia

Bez udania dôvodu

Registrácia vozidla je pozastavená na žiadosť vlastníka alebo prevádzkovateľa alebo na základe rozhodnutia NSA alebo RE.

11

Pozastavená registrácia

Vozidlo je určené na sklad v prevádzkyschopnom stave ako neaktívna alebo strategická rezerva.

20

Prevedená registrácia

O vozidle je známe, že je preregistrované pod iným číslom alebo v inom NRV na permanentné používanie v (časti alebo celej) európskej železničnej sieti.

30

Odregistrované

Bez udania dôvodu

Registrácia vozidla na prevádzku v európskej železničnej sieti sa skončila bez známej preregistrácie.

31

Odregistrované

Vozidlo je určené na ďalšie používanie ako železničné vozidlo mimo európskej železničnej siete.

32

Odregistrované

Vozidlo je určené na obnovu hlavných interoperabilných zložiek/modulov/náhradných dielcov alebo na veľkú prestavbu.

33

Odregistrované

Vozidlo je určené na zošrotovanie a likvidáciu materiálov (vrátane hlavných dielcov) na recykláciu.

34

Odregistrované

Vozidlo je určené ako „historicky zachované železničné koľajové vozidlo“ na prevádzku v segregovanej sieti alebo na statické vystavenie mimo európskej železničnej siete.

Používanie kódov

Ak nie je uvedený dôvod stiahnutia, použijú sa kódy 10, 20 a 30, ktoré označujú zmenu stavu registrácie.

Ak je uvedený dôvod stiahnutia: dostupnými možnosťami v rámci databázy NRV sú kódy 11, 31, 32, 33 a 34. Tieto kódy sú založené výlučne na údajoch poskytnutých prevádzkovateľom alebo vlastníkom pre RE.

Registračné otázky

Vozidlo s pozastavenou registráciou alebo odregistrované vozidlo nemožno prevádzkovať v európskej železničnej sieti podľa zaznamenanej registrácie.

Na opätovnú aktiváciu registrácie sa vyžaduje opätovné povolenie NSA za podmienok súvisiacich s príčinou pozastavenia registrácie a odregistrovania.

Prevod registrácie sa vykoná v rámci stanovenom smernicami EÚ o schvaľovaní a povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky.

Dodatok 4

ŠTANDARDNÝ REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Image

Image

Image

Dodatok 5

SLOVNÍK

Skratka

Definícia

CCS

Subsystém riadenia a zabezpečenia

COTIF

Dohovor týkajúci sa medzinárodnej železničnej dopravy

CR

Konvenčné železnice (systém)

DB

Databáza

EC VRV

Európsky centralizovaný virtuálny register vozidiel

EIN

Európske identifikačné číslo

EK

Európska komisia

EN

Európska norma (euronorma)

ERA

Európska železničná agentúra, tiež „agentúra“

ERTMS

Európsky systém riadenia železničnej dopravy

Európska únia

EVN

Európske číslo vozidla

HS

Vysokorýchlostný (systém)

IB

Vyšetrovací orgán

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

IM

Manažér infraštruktúry

INF

Infraštruktúra

IT

Informačné technológie

LR

Miestny register

MS

Členské štáty Európskej únie

NoBo

Notifikovaný orgán

NRV

Národný register vozidiel

NSA

Národný bezpečnostný orgán

OPE (TSI)

Prevádzka a riadenie dopravy (TSI)

OTIF

Medzištátna organizácia pre medzinárodnú železničnú dopravu

RE

Registračný subjekt, napr. orgán zodpovedný za vedenie a aktualizáciu NRV

RB

Regulačný orgán

RIC

Právne predpisy upravujúce recipročné používanie batožinových vozidiel a vozidiel s brzdou v medzinárodnej doprave

RIV

Predpisy, ktorými sa riadi recipročné používanie nákladných vozňov v medzinárodnej doprave

RS alebo RST

Železničné koľajové vozidlá

RSRD (TAF)

Referenčná databáza železničných koľajových vozidiel (TAF)

RU

Železničný podnik

SEDP (TAF)

Strategický európsky plán implementácie (TAF)

SNŠ

Spoločenstvo nezávislých štátov

TAF (TSI)

Telematická žiadosť o prepravu nákladu (TSI)

TSI

Technická špecifikácia interoperability

VKM

Označenie prevádzkovateľa vozidla

VKMR

Register označení prevádzkovateľov vozidiel

VRV

Virtuálny register vozidiel

WAG (TSI)

Nákladný vozeň (TSI)

WIMO (TAF)

Databáza vozňov a intermodálnej prevádzky (TAF)