6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. júna 2007,

ktorým sa zriaďuje expertná skupina pre rádiofrekvenčnú identifikáciu

(2007/467/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Článkom 153 Zmluvy o ES sa Európskemu spoločenstvu uložila úloha zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, a to tak, že bude podporovať ich právo na informácie a vytváranie združení na ochranu ich záujmov. V článku 163 sa ustanovuje, že Spoločenstvo podporuje priemysel, aby sa na medzinárodnej úrovni stal konkurencieschopnejším a podporuje podniky, aby plne využili potenciál vnútorného trhu, a to aj prostredníctvom stanovenia spoločných noriem. V článku 157 sa ustanovuje, že Spoločenstvo a členské štáty podporujú prostredie, ktoré je priaznivé pre vytváranie podnikov a pomáhajú pri lepšom využívaní priemyselného potenciálu politík.

(2)

Oznámenie Komisie s názvom Rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) v Európe: kroky k politickému rámcu (1) (ďalej len „oznámenie“) informovalo o vytvorení expertnej skupiny pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (ďalej len „RFID“), ktorá by mala umožniť dialóg medzi zúčastnenými stranami v záujme plného pochopenia a poradenstva týkajúceho sa opatrení, ktoré by sa mali prijať v súvislosti s otázkami nastolenými v oznámení.

(3)

Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť expertnú skupinu v oblasti RFID a vymedziť jej úlohy a štruktúru.

(4)

Skupina by mala pomáhať v rozvíjaní dialógu medzi spotrebiteľskými organizáciami, účastníkmi trhu, ako aj vnútroštátnymi a európskymi orgánmi vrátane orgánov na ochranu údajov.

(5)

S osobnými údajmi týkajúcimi sa členov skupiny je potrebné zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2).

(6)

Je vhodné určiť obdobie uplatňovania tohto rozhodnutia. Komisia v náležitom čase zváži, či je vhodné toto obdobie predĺžiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Expertná skupina pre rádiofrekvenčnú identifikáciu

Skupina expertov „expertná skupina pre rádiofrekvenčnú identifikáciu“, ďalej len „skupina“, sa týmto zriaďuje s účinnosťou od 1.7.2007.

Článok 2

Úloha

Úlohou skupiny je:

a)

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce sa obsahu odporúčania, ktorým sa ustanovia zásady, ktoré by mali verejné orgány a ďalšie zúčastnené strany uplatňovať v súvislosti s využívaním RFID, ako aj poradenstvo týkajúce sa obsahu iných iniciatív Komisie v tejto oblasti;

b)

vypracovať usmernenia o spôsobe prevádzky aplikácií RFID so zohľadnením stanovísk zúčastnených strán a otázok týkajúcich sa dlhodobých užívateľov, ako aj hospodárskych a spoločenských aspektov technológií RFID;

c)

podporovať Komisiu v jej úsilí pri podpore informačných kampaní na úrovni členských štátov a na občianskej úrovni, týkajúcich sa príležitostí a výziev RFID;

d)

poskytovať objektívne informácie a uľahčovať výmenu skúseností a osvedčených postupov v súvislosti s príležitosťami a výzvami technológie RFID vrátane aplikácií pre európske hospodárstvo a spoločnosť; poskytovať objektívne informácie o regulačných rámcoch Spoločenstva a jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o ochranu údajov a súkromia, ako aj ďalších otázok tejto politiky.

Článok 3

Konzultácia

Komisia môže so skupinou konzultovať o akejkoľvek záležitosti v súvislosti s implementáciou bezpečného a účinného prístupu k RFID, ktorý zároveň zohľadňuje ochranu súkromia.

Článok 4

Členstvo a menovanie

1.   Skupina pozostáva najviac z 35 členov.

2.   Generálny riaditeľ GR pre informačnú spoločnosť a médiá alebo jeho zástupca vymenúva členov a pozorovateľov skupiny spomedzi odborníkov so znalosťami v oblastiach uvedených v článku 2 a v článku 3 ods. 1, a to na návrh organizácií, ktoré boli vyzvané, aby odporúčali expertov. Náhradníci za členov skupiny sú vymenovaní v rovnakom počte a na základe tých istých podmienok ako členovia. Náhradník automaticky zastupuje člena, ktorý je neprítomný alebo ktorému v účasti bránia prekážky.

3.   Členovia by mali byť vymenovaní tak, aby sa zabezpečilo vyvážené zastúpenie jednotlivých zúčastnených strán a konkrétne budú medzi nimi zástupcovia z týchto oblastí:

a)

občianska spoločnosť:

i)

spoločenstvá konečných užívateľov, ktorí podliehajú systémom RFID (občania, spotrebitelia, pacienti, zamestnanci);

ii)

organizácie pôsobiace v oblasti ochrany súkromia;

b)

zainteresované strany:

i)

užívatelia z rôznych aplikačných sektorov (napríklad sektor logistiky, automobilizmu, letectva, zdravotníctva, maloobchodu alebo farmaceutický sektor);

ii)

strany, ktoré sa aktívne podieľajú na zostavovaní systémov RFID (ako napríklad výrobcovia čipov RFID, autori technických riešení a výrobcovia štítkov a čítačiek, softvéroví a systémoví integrátori, poskytovatelia služieb, ako aj poskytovatelia riešení v oblasti ochrany súkromia a bezpečnosti);

iii)

normalizačné orgány.

4.   Na účasť na rokovaniach skupiny by mali byť pozvané tieto verejné orgány ako pozorovatelia:

a)

zástupcovia členských štátov vykonávajúcich predsedníctvo EÚ počas funkčného obdobia expertnej skupiny;

b)

zástupcovia orgánov na ochranu údajov.

5.   Na účasť na rokovaniach skupiny by mali byť pozvaní ako pozorovatelia títo experti:

a)

výskumníci z vysokých škôl a z praxe;

b)

odborníci na technológie, najmä v súvislosti so sieťovými RFID ďalšej generácie („internet vecí“);

c)

právni experti, ktorí poskytujú poradenstvo v platnej legislatíve.

6.   Členovia skupiny sa vymenúvajú na dvojročné funkčné obdobie, ktoré je možné predĺžiť. Svoju funkciu vykonávajú dovtedy, kým nebudú nahradení alebo im neuplynie funkčné obdobie.

7.   Za členov, ktorí už účinne neprispievajú k rokovaniam skupiny, ktorí sa vzdali funkcie alebo ktorí nedodržiavajú podmienky stanovené v odsekoch 3 až 5 tohto článku alebo v článku 287 Zmluvy o ES, možno do konca ich funkčného obdobia vymenovať nástupcov.

8.   Názvy organizácií uvedených v odseku 2 tohto článku sú uverejnené na internetovej stránke GR pre informačnú spoločnosť a médiá. Údaje o členoch sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001.

Článok 5

Spôsob činnosti

1.   Predsedom skupiny je zástupca Komisie.

2.   Po dohode s Komisiou sa môžu vytvoriť podskupiny s cieľom preskúmať osobitné otázky za podmienok stanovených skupinou. Také skupiny zanikajú, hneď ako splnia svoje mandáty.

3.   Zástupca Komisie môže vyzvať expertov alebo pozorovateľov so špecifickými odbornými znalosťami v predmetnej problematike na účasť na rokovaniach skupiny alebo podskupiny, ak je to prínosné a/alebo potrebné.

4.   Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny alebo podskupiny nemožno voľne šíriť, ak sa Komisia domnieva, že sa týkajú dôverných otázok.

5.   Skupina a jej podskupiny sa obvykle stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a harmonogramom stanovenými Komisiou. Komisia zabezpečuje sekretárske služby. Na zasadnutiach skupiny a jej podskupín sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sa o rokovania zaujímajú.

6.   Skupina prijíma svoj rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku prijatého Komisiou.

7.   Komisia môže uverejniť akýkoľvek súhrn, záver, prípadne čiastočný záver alebo pracovný dokument skupiny v pôvodnom jazyku predmetného dokumentu.

Článok 6

Výdavky na zasadnutia

Komisia v súvislosti s činnosťou skupiny uhrádza cestovné náklady a v prípade potreby náklady na stravu a ubytovanie členom, expertom a pozorovateľom v súlade s ustanoveniami Komisie o náhrade pre externých expertov.

Členovia skupiny nedostávajú za poskytovanie svojich služieb honorár.

Náklady súvisiace so zasadnutiami sa uhrádzajú v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.

Článok 7

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. marca 2009.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  KOM(2007) 96, v konečnom znení.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK EXPERTNEJ SKUPINY PRE RÁDIOFREKVENČNÚ IDENTIFIKÁCIU (RFID)

EXPERTNÁ SKUPINA pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID),

so zreteľom na rozhodnutie Komisie o zriadení expertnej skupiny pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID), a najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na štandardný rokovací poriadok uverejnený Komisiou,

PRIJALA TENTO ROKOVACÍ PORIADOK:

Článok 1

Zvolávanie zasadnutia

1.   Zasadnutia skupiny zvoláva predseda, buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jednoduchej väčšiny členov po udelení súhlasu Komisie.

2.   Spoločné zasadnutia skupiny s ostatnými skupinami sa môžu zvolávať s cieľom prerokovať otázky, ktoré patria do ich príslušných oblastí zodpovednosti.

Článok 2

Program

1.   Sekretariát vypracuje program rokovania, za ktorý zodpovedá predseda, a rozošle ho členom skupiny.

2.   Skupina schváli program na začiatku každého zasadnutia.

Článok 3

Zasielanie dokumentov členom skupiny

1.   Sekretariát posiela pozvánku na zasadnutie a návrh programu rokovania členom skupiny najneskôr tridsať kalendárnych dní pred dátumom zasadnutia.

2.   Sekretariát pošle členom skupiny návrhy, o ktorých sa so skupinou konzultuje, ako aj všetky ostatné pracovné dokumenty najneskôr štrnásť kalendárnych dní pred dátumom zasadnutia.

3.   V naliehavých alebo výnimočných prípadoch je možné lehoty na zaslanie dokumentov uvedených v odsekoch 1 a 2 skrátiť na päť kalendárnych dní pred dátumom zasadnutia.

Článok 4

Stanoviská skupiny

1.   Pokiaľ je to možné, skupina prijíma svoje stanoviská alebo správy na základe konsenzu.

2.   Keď konsenzus nemožno dosiahnuť, rozporné názory a príslušné súvislosti sa uvedú v správe, aby sa jasne ukázali názorové rozdiely.

Článok 5

Podskupiny

1.   Skupina môže so súhlasom Komisie zriadiť podskupiny na preskúmanie špecifických otázok na základe pôsobnosti vymedzenej skupinou; po splnení úloh, ktorými boli poverené, sa tieto podskupiny rozpustia.

2.   Podskupiny podliehajú skupine.

Článok 6

Prizvanie tretích strán

1.   Zástupca Komisie môže prizvať expertov alebo pozorovateľov s osobitnou odbornosťou v záležitosti, ktorá je na programe rokovania, aby sa v prípade potreby zúčastnili na práci skupiny alebo podskupiny.

2.   Keď skupina prijíma stanovisko alebo správu, experti alebo pozorovatelia nie sú prítomní.

Článok 7

Písomný postup

1.   Skupina môže v prípade potreby vydať svoje stanovisko prostredníctvom písomného postupu. Sekretariát na tento účel pošle členom skupiny návrhy, o ktorých sa so skupinou konzultuje, ako aj akékoľvek ďalšie dokumenty.

2.   Ak však jednoduchá väčšina členov skupiny požiada, aby sa daná otázka prerokovala na zasadnutí skupiny, písomný postup sa ukončí bez výsledku a predseda zvolá čo najskôr zasadnutie skupiny.

Článok 8

Sekretariát

Komisia zabezpečuje pre skupinu a akékoľvek podskupiny vytvorené v súlade s vyššie uvedeným článkom 5 ods. 1 administratívnu podporu.

Článok 9

Súhrnné zápisnice zo zasadnutí

Súhrnné zápisnice z diskusie o každom bode v programe rokovania a stanoviská vydané skupinou vypracúva sekretariát, za ktorý zodpovedá predseda. V zápisnici sa neuvádzajú jednotlivé postoje členov počas rokovaní skupiny. Zápisnicu schvaľuje skupina.

Článok 10

Prezenčná listina

Na každom zasadnutí vypracuje sekretariát, za ktorý zodpovedá predseda, prezenčnú listinu, v ktorej sa poprípade uvádzajú orgány, organizácie alebo subjekty, ku ktorým účastníci patria.

Článok 11

Predchádzanie konfliktom záujmov

1.   Na začiatku každého zasadnutia každý člen, ktorého prítomnosť na rokovaniach skupiny by mohla vyvolať konflikt záujmov v určitej téme v programe rokovania, informuje o tejto skutočnosti predsedu.

2.   V prípade takéhoto konfliktu záujmov sa daný člen zdrží diskusie o príslušnom bode v programe rokovania, ako aj hlasovania o tomto bode.

Článok 12

Korešpondencia

1.   Korešpondencia súvisiaca so skupinou je adresovaná Komisii, do rúk predsedu.

2.   Korešpondencia pre členov skupiny sa zasiela na [elektronické] adresy, ktoré na tento účel poskytnú.

Článok 13

Transparentnosť

1.   Zásady a podmienky týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom skupiny sú totožné so zásadami a podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (1) z 30. mája 2001 týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. O žiadostiach o prístup k týmto dokumentom rozhoduje Komisia.

2.   Rokovania skupiny sú dôverné.

3.   Na základe dohody s Komisiou môže skupina jednoduchou väčšinou svojich členov rozhodnúť o otvorení rokovaní pre verejnosť.

Článok 14

Ochrana osobných údajov

Každé spracovanie osobných údajov na účely tohto rokovacieho poriadku musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2) z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.


(1)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2002, s. 43.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.