15.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 155/71


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júna 2007

o opatreniach na prevenciu zavlečenia viroidu vretenovitosti zemiakov do Spoločenstva a jeho šírenia v rámci Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2007) 2451]

(2007/410/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/29/ES, ak členský štát usúdi, že existuje nebezpečenstvo zavlečenia škodlivého organizmu, ktorý nie je uvedený v prílohe I alebo prílohe II k uvedenej smernici, na jeho územie alebo rozširovania v rámci tohto územia, prijme všetky potrebné opatrenia na svoju ochranu pred týmto nebezpečenstvom.

(2)

V dôsledku výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov oznámilo Holandsko 14. februára 2007 členským štátom a Komisii, že 14. februára 2007 prijalo úradné opatrenia na prevenciu ďalšieho zavlečenia tohto škodlivého organizmu na jeho územie a rozšírenia v rámci neho.

(3)

Viroid vretenovitosti zemiakov je uvedený v zozname v oddiele I časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES ako organizmus, ktorého zavlečenie do členských štátov, ako aj šírenie na ich území sa má zakázať.

(4)

Viroid vretenovitosti zemiakov sa našiel na rastlinách Solanum jasminoides Paxton a Brugmansia Pers. spp. V súvislosti s týmto škodlivým organizmom v súčasnosti neexistujú osobitné požiadavky pre tieto rastliny s pôvodom v Spoločenstve.

(5)

Je potrebné prijať opatrenia proti zavlečeniu tohto škodlivého organizmu do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v rámci Spoločenstva, keďže na základe dostupných vedeckých informácií môže jeho prítomnosť na týchto rastlinách viesť k jeho ďalšiemu šíreniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí by sa mali vzťahovať na zavlečenie tohto škodlivého organizmu do Spoločenstva, jeho rozšírenie v rámci Spoločenstva, dovoz, produkciu a premiestňovanie rastlín rodu Brugmansia Pers. spp. a druhov Solanum jasminoides Paxton, ktoré sú určené na pestovanie, vrátane osiva v rámci Spoločenstva. Okrem toho by sa mal pripraviť prieskum prítomnosti alebo pretrvávajúcej neprítomnosti tohto škodlivého organizmu v členských štátoch.

(7)

Je vhodné, aby sa výsledky týchto opatrení posúdili, a to najmä na základe informácií, ktoré majú poskytnúť členské štáty ako základ budúcich možných opatrení.

(8)

Členské štáty by mali v prípade potreby upraviť svoje právne predpisy s cieľom dosiahnuť súlad s týmto rozhodnutím.

(9)

Výsledky týchto prijatých opatrení by sa mali preskúmať do 29. februára 2008.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dovoz špecifikovaných rastlín

Rastliny rodu Brugmansia Pers. spp. a druhov Solanum jasminoides Paxton určených na pestovanie vrátane osiva (ďalej len „špecifikované rastliny“) sa môžu dovážať do Spoločenstva len vtedy, ak:

a)

spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 prílohy a

b)

v súlade s článkom 13a ods. 1 smernice 2000/29/ES sa pri vstupe do Spoločenstva podrobia inšpekcii a testom na prítomnosť viroidu vretenovitosti zemiakov, pri ktorých sa zistí, že sú bez výskytu tohto škodlivého organizmu.

Článok 2

Premiestňovanie špecifikovaných rastlín v rámci Spoločenstva

Špecifikované rastliny s pôvodom v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva v súlade s článkom 1 sa môžu premiestňovať v rámci Spoločenstva len vtedy, ak spĺňajú podmienky stanovené v bode 2 prílohy.

Článok 3

Prieskumy a oznamovanie

1.   Členské štáty vykonávajú úradné prieskumy a prípadne testovania na prítomnosť viroida vretenovitosti zemiakov na hostiteľských rastlinách alebo na získanie dôkazu o infekcii spôsobenej týmto škodlivým organizmom na svojom území.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 2 smernice 2000/29/ES, výsledky týchto prieskumov sa oznámia Komisii a iným členským štátom do 10. januára 2008.

2.   Každý prípad podozrenia na výskyt alebo potvrdenej prítomnosti viroida vretenovitosti zemiakov sa bezodkladne oznámi zodpovedným úradným orgánom.

Článok 4

Súlad

Členské štáty v prípade potreby zmenia a doplnia opatrenia, ktoré prijali na svoju ochranu proti zavlečeniu a rozšíreniu viroidu vretenovitosti zemiakov, tak aby tieto opatrenia boli v súlade s týmto rozhodnutím. O týchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu.

Článok 5

Preskúmanie

Toto rozhodnutie sa preskúma najneskôr do 29. februára 2008.

Článok 6

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/35/ES (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 9).


PRÍLOHA

Dodatočné opatrenia uvedené v článkoch 1 a 2 tohto rozhodnutia

1.   Osobitné požiadavky na dovoz

Bez toho, aby bol dotknutý bod 13 časti A prílohy III k smernici 2000/29/ES, je k špecifikovaným rastlinám s pôvodom v tretích krajinách priložené osvedčenie podľa článku 13 ods. 1 bodu ii) uvedenej smernice, v ktorom sa v časti „dodatkové vyhlásenie“ uvádza, že špecifikované rastliny majú pôvod a pestovali sa počas celého života na mieste produkcie podľa Medzinárodnej normy pre rastlinnolekárske opatrenia č. 5 (1) FAO (ďalej len „miesto produkcie“), ktoré zaregistroval a kontroluje národný útvar pre ochranu rastlín v krajine pôvodu:

a)

v krajinách, o ktorých je známe, že sa v nich nevyskytuje viroid vretenovitosti zemiakov, alebo

b)

v oblastiach bez výskytu škodlivých organizmov, ktoré zriadil národný útvar pre ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnou Medzinárodnou normou pre rastlinnolekárske opatrenia; názov oblasti bez výskytu škodlivých organizmov sa uvádza v časti „miesto pôvodu“, alebo

c)

ak boli pred premiestňovaním všetky zásielky špecifikovaných rastlín otestované a zistilo sa, že sú bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo

d)

ak pred premiestňovaním špecifikovaných rastlín boli všetky pripojené materské rastliny týchto špecifikovaných rastlín otestované a zistilo sa, že sú bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov. Po testovaní sa vytvoria také podmienky pestovania, aby pripojené materské rastliny a špecifikované rastliny zostali pred premiestňovaním naďalej bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov.

2.   Podmienky premiestňovania

Všetky špecifikované rastliny, ktoré majú pôvod v Spoločenstve alebo sú do Spoločenstva dovezené podľa článku 1 tohto rozhodnutia, s výnimkou rastlín v malých množstvách určených pre majiteľov alebo prijímateľov na použitie na nekomerčné účely sa za predpokladu, že neexistuje riziko rozšírenia škodlivého organizmu, môžu premiestňovať v rámci Spoločenstva len vtedy, ak je k nim priložený rastlinný pas vyhotovený a vydaný v súlade s ustanoveniami smernice Komisie 92/105/EHS (2) a ak sa pestovali v mieste produkcie počas celého života alebo od ich dovezenia do Spoločenstva na miesto produkcie:

a)

v členskom štáte, o ktorom je známe, že sa v ňom viroid vretenovitosti zemiakov nevyskytuje, alebo

b)

v oblasti bez výskytu škodlivých organizmov, ktorú zriadil zodpovedný úradný orgán v členskom štáte v súlade s príslušnou medzinárodnou normou pre rastlinnolekárske opatrenia, alebo

c)

ak boli pred premiestňovaním všetky zásielky špecifikovaných rastlín otestované a zistilo sa, že sú bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo

d)

ak pred premiestňovaním špecifikovaných rastlín boli všetky pripojené materské rastliny týchto špecifikovaných rastlín otestované a zistilo sa, že sú bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov. Po testovaní sa vytvoria také podmienky pestovania, aby pripojené materské rastliny a špecifikované rastliny zostali pred premiestňovaním naďalej bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov.


(1)  Glosár rastlinnolekárskych termínov – referenčná norma ISPM č. 5 Sekretariátu Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, Rím.

(2)  Ú. v. ES L 4, 8.1.1993, s. 22. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2005/17/ES (Ú. v. EÚ L 57, 3.3.2005, s. 23).