17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. marca 2007,

ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na určité kuriérske a balíkové služby v Dánsku

[oznámené pod číslom K(2007) 840]

(Iba dánsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2007/169/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4 a 6,

so zreteľom na žiadosť predloženú Dánskym kráľovstvom vo forme e-mailu z 20. novembra 2006 a na dodatočnú informáciu, o ktorú požiadala Komisia vo forme e-mailu z 8. decembra 2006 a ktorú predložili dánske orgány vo forme e-mailu z 22. decembra 2006,

so zreteľom na závery nezávislého vnútroštátneho orgánu Konkurrencestyrelsen (dánsky orgán pre hospodársku súťaž), podľa ktorého sú podmienky uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/EC splnené,

keďže:

(1)

Článkom 30 smernice 2004/17/ES sa ustanovuje, že zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie jednej z činností, na ktoré sa vzťahuje smernica, nepodliehajú tejto smernici, ak v členskom štáte, v ktorom sa vykonávajú, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií so zreteľom na osobitnú charakteristiku príslušného sektora. Prístup sa považuje za neobmedzený, ak členský štát implementoval a uplatňoval príslušné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa otvorenia daného sektora alebo jeho časti.

(2)

Tieto právne predpisy sú uvedené v zozname v prílohe XI k smernici 2004/17/ES, v ktorej sa pre sektor poštových služieb odkazuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (2).

(3)

Podľa článku 62 ods. 2 smernice 2004/17/ES sa hlava III uvedenej smernice ustanovujúca pravidlá súťaží návrhov v oblasti služieb neuplatňuje na súťaže uskutočnené na vykonávanie činnosti v danom členskom štáte, na ktorú sa uplatňuje odsek 1 článku 30 na základe rozhodnutia Komisie, alebo keď sa tento odsek považuje za uplatniteľný podľa druhého alebo tretieho pododseku článku 30 ods. 4 alebo štvrtého pododseku článku 30 ods. 5.

(4)

Žiadosť, ktorú predložilo Dánske kráľovstvo, sa vzťahuje na určité kuriérske a balíkové služby v Dánsku. Presnejšie sa príslušné služby môžu opísať ako balíkové služby medzi podnikmi (Business to Business BtB), vnútroštátne a medzinárodné; služby v oblasti ľahkého a paletového tovaru, vnútroštátne a medzinárodné; ako aj kuriérske a expresné služby, vnútroštátne a medzinárodné. V súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami Komisie (3) sa dá rozlišovať medzi uvedenými službami, a preto sa každá z týchto služieb môže považovať za samostatný trh. Dánska žiadosť sa tak týka šiestich rozdielnych trhov. Podľa článku 6 smernice 2004/17/ES sa na logistické služby, medzi ktoré patria kuriérske a expresné služby, vzťahuje smernica do tej miery, že tieto služby poskytujú subjekty, ktoré tiež poskytujú poštové služby v zmysle článku 6 ods. 2 písm. b).

(5)

Ako verejný podnik v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2004/17/ES vykonávajúci niekoľko činností uvedených v článku 6 uvedenej smernice je spoločnosť Post Danmark, v mene ktorej sa žiadosť podala, obstarávateľom na účely smernice 2004/17/ES. Podľa dostupných informácií sa zdá, že ide o jediného obstarávateľa pôsobiaceho na trhoch dotknutých týmto rozhodnutím a že iní prevádzkovatelia sú súkromné spoločnosti, ktoré nefungujú na základe osobitných alebo výlučných práv.

(6)

Tieto a akékoľvek iné hodnotenia obsiahnuté v tomto rozhodnutí sa prijímajú výlučne na účely smernice 2004/17/ES a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

(7)

Dánsko implementovalo a uplatnilo smernicu 97/67/ES. Z tohto dôvodu a v súlade s prvým pododsekom článku 30 ods. 3 sa prístup na trh má považovať za neobmedzený.

(8)

Priame vystavenie hospodárskej súťaži by sa malo hodnotiť na základe rôznych ukazovateľov, z ktorých žiaden nie je sám o sebe rozhodujúci.

(9)

Prvým parametrom, ktorý je potrebné zohľadniť, sú trhové podiely hlavných aktérov na danom trhu a ďalším je stupeň koncentrácie. Či sa vzhľadom k obratu alebo vzhľadom k počtu zásielok trhový podiel spoločnosti Post Danmark na ktoromkoľvek zo šiestich dotyčných trhov pohybuje podľa predložených informácií medzi menej než 1 % (4) a 35 – 40 % (5), čo sú vzhľadom na stupeň koncentrácie na týchto trhoch prijateľné úrovne. Spoločnosť Post Danmark je najväčším samostatným prevádzkovateľom na dvoch z týchto trhov, t. j. na trhu s vnútroštátnymi balíkovými službami a na trhu s vnútroštátnymi kuriérskymi a expresnými službami (6). Na obidvoch týchto trhoch je súčet podielov dvoch najväčších konkurentov spoločnosti Post Danmark na trhu porovnateľný s podielom spoločnosti Post Danmark alebo je vyšší (7). Na trhoch, na ktorých nemá spoločnosť Post Danmark najvyšší trhový podiel, sú celkové trhové podiely jej dvoch najväčších konkurentov niekoľkokrát vyššie (8) než trhový podiel spoločnosti Post Danmark. Z tohto dôvodu by sa uvedené faktory mali považovať za ukazovatele priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(10)

Pokiaľ ide o balíkové a kuriérske služby v Dánsku, ktoré sú opísané v odôvodnení 4 (9), podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži ustanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES by sa mala považovať z hľadiska uvedených ukazovateľov za splnenú. Ako sa uvádza v odôvodnení 7, aj ďalšiu podmienku voľného prístupu k činnosti treba považovať za splnenú. V dôsledku toho by sa smernica 2004/17/ES nemala uplatňovať v prípade, keď obstarávatelia zadajú zákazky, ktoré majú umožniť vykonávať v Dánsku balíkové a kuriérske služby, na ktoré sa žiadosť vzťahuje, a ani v prípade, keď v týchto oblastiach organizujú verejné súťaže na vykonávanie takejto činnosti.

(11)

Toto rozhodnutie je založené na právnej a faktickej situácii z novembra a decembra 2006, ako je zrejmé z informácií predložených Dánskym kráľovstvom. Môže byť revidované v prípade, ak by výrazné zmeny v právnej a faktickej situácii znamenali, že podmienky uplatňovania článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa už nesplnili.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom poradného výboru pre verejné zákazky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje na zákazky udelené obstarávateľmi s cieľom umožniť vykonávať v Dánsku tieto balíkové a kuriérske služby:

a)

vnútroštátne balíkové služby medzi podnikmi (BtB);

b)

medzinárodné balíkové služby medzi podnikmi (BtB);

c)

vnútroštátne služby v oblasti ľahkého a paletového tovaru;

d)

medzinárodné služby v oblasti ľahkého a paletového tovaru;

e)

vnútroštátne kuriérske a expresné služby a

f)

medzinárodné kuriérske a expresné služby.

Článok 2

Toto rozhodnutie je založené na právnej a faktickej situácii z novembra a decembra 2006, ako je zrejmé z informácií predložených Dánskym kráľovstvom. Môže byť revidované v prípade, ak by výrazné zmeny v právnej a faktickej situácii znamenali, že podmienky uplatňovania článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES už nie sú splnené.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30. 4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie z 2. decembra 1991, ktorým sa koncentrácia prehlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (prípad IV/M.102 – TNT/CANADA POST, DBP POSTDIENST, LA POSTE, PTT POST & SWEDEN POST) v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 4064/89, bod 19 a ďalšie; rozhodnutie Komisie z 8. novembra 1996, ktorým sa koncentrácia prehlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (prípad IV/M.843 – PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89, bod 10 a ďalšie; rozhodnutie Komisie z 1. júla 1999, ktorým sa koncentrácia prehlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (prípad IV/M.1513 – DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD) v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 4064/89, bod 8 a ďalšie; rozhodnutie Komisie z 20. marca 2001 vzťahujúce sa na postup podľa článku 82 Zmluvy o ES (prípad COMP/35 141 – Deutsche Post AG), bod 26 a ďalšie; rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2002, ktorým sa koncentrácia prehlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom [prípad IV/M.2908 – DEUTSCHE POST/DHL (II)] podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89, bod 10 a ďalšie.

(4)  Na trhu medzinárodných kuriérskych a expresných služieb v roku 2005.

(5)  Trh s vnútroštátnymi balíkovými službami medzi podnikmi (BtB) (z Dánska a do Dánska) v roku 2005.

(6)  V roku 2005 bol podiel spoločnosti Post Danmark na trhu z hľadiska obratu 16 – 19 % pre vnútroštátne kuriérske a expresné služby a 35 – 40 % z hľadiska obratu pre vnútroštátne balíkových služby medzi podnikmi (BtB).

(7)  V roku 2005 predstavoval celkový trhový podiel dvoch najväčších konkurentov na trhu s vnútroštátnymi balíkovými službami medzi podnikmi (BtB) 36 – 44 % z hľadiska obratu, zatiaľ čo súčet ich podielov na trhu s vnútroštátnymi a expresnými službami rovnako z hľadiska obratu bol 23 – 29 %.

(8)  Napr. na trhu s vnútroštátnym ľahkým a paletovým tovarom, na ktorom má spoločnosť Post Danmark podiel na trhu 3 – 5 % z hľadiska obratu, zatiaľ čo celkový podiel dvoch najväčších subjektov predstavuje 69 – 83 % z hľadiska obratu. Rozdiel je ešte výraznejší na trhu s medzinárodnými kuriérskymi a expresnými službami, na ktorom mala spoločnosť Post Danmark v roku 2005 podiel z hľadiska obratu do 1 %, zatiaľ čo celkový podiel dvoch najväčších subjektov na trhu predstavoval rovnako z hľadiska obratu 65 – 80 %.

(9)  Príslušné služby sa môžu opísať ako balíkové služby medzi podnikmi (Business to Business BtB), vnútroštátne a medzinárodné; služby v oblasti ľahkého a paletového tovaru, vnútroštátne a medzinárodné; ako aj kuriérske a expresné služby, vnútroštátne a medzinárodné.