16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/51


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/300/ES, pokiaľ ide o oblasti vyňaté zo zoznamu schválených zón so zreteľom na Bonamia ostreae

[oznámené pod číslom K(2007) 419]

(Text s významom pre EHP)

(2007/104/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie na trh vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry (1), a najmä na jej článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe k rozhodnutiu Komisie 2002/300/ES z 18. apríla 2002, ktorým sa vytvára zoznam schválených zón so zreteľom na Bonamia ostreae a/alebo Marteilia refringes  (2), sa uvádzajú oblasti na území Spoločenstva považované za oblasti bez výskytu chorôb mäkkýšov Bonamia ostreae a/alebo Marteilia refringes.

(2)

V júli 2006 bol Komisii doručený list, v ktorom ju Spojené kráľovstvo informovalo, že v Loch Sunart bol zistený výskyt Bonamia ostreae. Túto oblasť, ktorá sa predtým považovala za oblasť bez výskytu Bonamia ostreae, už vzhľadom na to nemožno za takúto oblasť považovať.

(3)

V novembri 2006 bol Komisii doručený list, v ktorom ju Írsko informovalo, že v Lough Swilly bol zistený výskyt Bonamia ostreae. Túto oblasť, ktorá sa predtým považovala za oblasť bez výskytu Bonamia ostreae, už vzhľadom na to nemožno za takúto oblasť považovať.

(4)

Rozhodnutie 2002/300/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2002/300/ES sa nahrádza textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 103, 19.4.2002, s. 24. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/559/ES (Ú. v. EÚ L 219, 10.8.2006, s. 28).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

SCHVÁLENÉ ZÓNY, POKIAĽ IDE O CHOROBY MÄKKÝŠOV SPÔSOBOVANÉ BONAMIA OSTREAE A MARTEILIA REFRINGENS

1.A.   Zóny v Írsku schválené so zreteľom na B. ostreae

celé pobrežie Írska okrem týchto ôsmich oblastí:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle

Lough Swilly.

1.B.   Zóny v Írsku schválené so zreteľom na M. Refringens

celé pobrežie Írska.

2.A.   Zóny v spojenom Kráľovstve, na Normanských ostrovoch a na ostrove Man schválené so zreteľom na B. ostreae

celé pobrežie Veľkej Británie okrem týchto piatich oblastí:

južné pobrežie Cornwall od Lizard po Start Point

oblasť okolo ústia rieky Solent od Portland Bill po Selsey Bill

oblasť pozdĺž pobrežia v Essexe od Shoeburyness po Landguard point

oblasť pozdĺž pobrežia v juhozápadnom Walese od Wooltack Point po St. Govan’s Head vrátane Milford Haven a pobrežných vôd riek Eastern Cleddau a Western Cleddau

oblasť zahŕňajúca vody Loch Sunart na východ od čiary vedúcej juhojuhovýchodným smerom od najsevernejšieho bodu Maclean’s Nose po Auliston Point

celé pobrežie Severného Írska okrem tejto oblasti:

Lough Foyle

celé pobrežie Guernsey a Herm

zóna ‚States of Jersey‘: zóna pozostáva z prílivovej a bezprostrednej pobrežnej oblasti medzi strednou čiarou najvyššej úrovne hladiny vody na ostrove Jersey a imaginárnou čiarou vedúcou tri morské míle od strednej čiary najnižšej úrovne hladiny vody na ostrove Jersey. Zóna sa nachádza v Normansko-bretónskom zálive na južnej strane Lamanšského prielivu

celé pobrežie ostrova Man.

2.B.   Zóny v Spojenom kráľovstve, na Normanských ostrovoch a na ostrove Man schválené so zreteľom na M. refringens

celé pobrežie Veľkej Británie

celé pobrežie Severného Írska

celé pobrežie Guernsey a Herm

zóna ‚States of Jersey‘: zóna pozostáva z prílivovej a bezprostrednej pobrežnej oblasti medzi strednou čiarou najvyššej úrovne hladiny vody na ostrove Jersey a imaginárnou čiarou prebiehajúcou tri morské míle od strednej čiary najnižšej úrovne hladiny vody na ostrove Jersey. Zóna sa nachádza v Normansko-bretónskom zálive na južnej strane Lamanšského prielivu

celé pobrežie ostrova Man.

3.   Schválené zóny v Dánsku so zreteľom na B. ostreae a M. refringens

oblasť Limfjorden od Thyborøn na západe po Hals na východe.“