6.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/181


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2006

o vymenovaní členov poradnej skupiny pre posudzovanie noriem vytvorenej rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG)

(2007/73/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

s prihliadnutím na rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

Podľa článku 3 rozhodnutia 2006/505/ES Komisia vymenúva členov poradnej skupiny pre posudzovanie noriem z nezávislých expertov, ktorých skúsenosti a odborná spôsobilosť v oblasti účtovníctva, najmä v oblasti finančného výkazníctva, sú na úrovni Spoločenstva všeobecne uznávané,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Komisia týmto menuje sedem členov poradnej skupiny pre posudzovanie noriem, ktorých mená sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2006.

Za Komisiu

Charlie MCCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

ZOZNAM ČLENOV

Josef JÍLEK

Elisabeth KNORR

Carlos Soria SENDRA

Hervé STOLOWY

Enrico LAGHI

Jan KLAASEN

Geoffrey MITCHELL