4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/11


ROZHODNUTIE RADY

z 1. januára 2007,

ktorým sa určuje poradie pri vykonávaní predsedníctva Rady

(2007/5/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhý pododsek jej článku 203,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na druhý pododsek jej článku 116,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2005/902/ES, Euratom (1) Rada stanovila poradie vykonávania predsedníctva Rady pre členské štáty Európskej únie k 1. januáru 2006.

(2)

Európska únia sa 1. januára 2007 rozširuje o dva nové členské štáty.

(3)

Je preto potrebné ustanoviť poradie vykonávania predsedníctva Rady, do ktorého sa zahrnú nové členské štáty, a prijať nové rozhodnutie, ktorým sa nahradí rozhodnutie 2005/902/ES, Euratom,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Poradie, v ktorom sa členské štáty vyzývajú vykonávať predsedníctvo Rady od 1. januára 2007, určuje príloha.

2.   Rada môže na návrh dotknutých členských štátov jednomyseľne rozhodnúť o tom, aby členský štát vykonával predsedníctvo počas iného obdobia, ako je obdobie, ktoré vyplýva z poradia uvedeného v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Rozhodnutie Rady 2005/902/ES, Euratom sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. januára 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 12.12.2005, s. 60.


PRÍLOHA

Nemecko

január – jún

2007

Portugalsko

júl – december

2007

Slovinsko

január – jún

2008

Francúzsko

júl – december

2008

Česká republika

január – jún

2009

Švédsko

júl – december

2009

Španielsko

január – jún

2010

Belgicko

júl – december

2010

Maďarsko

január – jún

2011

Poľsko

júl – december

2011

Dánsko

január – jún

2012

Cyprus

júl – december

2012

Írsko

január – jún

2013

Litva

júl – december

2013

Grécko

január – jún

2014

Taliansko

júl – december

2014

Lotyšsko

január – jún

2015

Luxembursko

júl – december

2015

Holandsko

január – jún

2016

Slovensko

júl – december

2016

Malta

január – jún

2017

Spojené kráľovstvo

júl – december

2017

Estónsko

január – jún

2018

Bulharsko

júl – december

2018

Rakúsko

január – jún

2019

Rumunsko

júl – december

2019

Fínsko

január – jún

2020