30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 414/68


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2034/2006

z 21. decembra 2006

o stanovení referenčných cien určitých produktov rybného hospodárstva na rybársky rok 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 1 a 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje, že referenčné ceny platné pre Spoločenstvo môžu byť stanovované každý rok podľa kategórie produktu pre produkty, na ktoré sa vzťahuje pozastavenie cla podľa článku 28 ods. 1. To isté platí pre produkty, ktoré v dôsledku toho, že sa na ne buď vzťahuje zníženie cla podľa WTO alebo iné preferenčné dohody, musia dodržiavať referenčnú cenu.

(2)

Pre produkty uvedené v jeho prílohe I časti A a B nariadenia (ES) č. 104/2000 je referenčná cena rovnaká ako cena za stiahnutie stanovená v súlade s článkom 20 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(3)

Ceny za stiahnutie a predajné ceny Spoločenstva za príslušné produkty sú na rybársky rok 2006 stanovené nariadením Komisie (ES) č. 2032/2006 (2).

(4)

Referenčná cena iných produktov než tých, ktoré sú uvedené v prílohách I a II k nariadeniu (ES) č. 104/2000, je stanovená na základe váženého priemeru colných hodnôt zaznamenaných na dovozných trhoch alebo v dovozných prístavoch počas troch rokov bezprostredne predchádzajúcich dátumu, v ktorom sa stanovuje referenčná cena.

(5)

Nie je potrebné stanovovať referenčné ceny pre všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú kritériá uvedené v nariadení (ES) č. 104/2000, a najmä nie pre tie, ktoré sa dovážajú z tretích krajín v bezvýznamných objemoch.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Referenčné ceny rybárskych produktov na rybársky rok 2007, ako sa uvádza v článku 29 nariadenia (ES) č. 104/2000, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2006

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Pozri stranu 58 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA (1)

1.   Referenčné ceny produktov uvedených v článku 29 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (2)

Referenčná cena (€/tonu)

Pitvané, s hlavou (2)

Celé ryby (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Slede druhu Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Ostriežiky (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 a ex 0302 69 33

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

Treska druhu Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Hlbinné krevety (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Referenčné ceny produktov rybného hospodárstva uvedených článku 29 ods. 3 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 104/2000

Produkt

Dodatočný kód TARIC

Prezentácia

Referenčná cena

(€/ton)

1.   

Ostriežiky (Sebastes spp.)

 

 

Celé:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

s hlavou alebo bez hlavy

960

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filé:

 

F412

s kosťami („štandardné“)

1 934

F413

bez kostí

2 117

F414

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 285

2.   

Treska (Gadus morhua, Gadus ogac a Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Celé, s hlavou alebo bez hlavy

1 106

ex 0304 29 29

 

Filé:

 

F417

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

2 428

F418

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

2 664

F419

priemyselné alebo úplne prekladané filé, s kožou

2 602

F420

jednotlivo alebo úplne prekladané filé, bez kože

2 943

F421

bloky v bezprostrednom balení s hmotnostťou do 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Kusy a ostatné mäso, okrem mletých blokov

1 434

3.   

Treska polak (Pollachius virens)

ex 0304 29 31

 

Filé:

 

F424

iprekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

1 518

F425

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

1 672

F426

priemyselné alebo úplne prekladané filé, s kožou

1 476

F427

jednotlivo alebo úplne prekladané filé, bez kože

1 680

F428

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

1 733

ex 0304 99 41

F429

Kusy a ostatné mäso, okrem mletých blokov

986

4.   

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 29 33

 

Filé:

 

F431

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

2 264

F432

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

2 606

F433

priemyselné alebo úplne prekladané filé, s kožou

2 537

F434

jednotlivo alebo úplne prekladané filé, bez kože

2 710

F435

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 960

5.   

Treska aljašská (Theragra chalcogramma)

 

 

Filé:

 

ex 0304 29 85

F441

iprekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

1 159

F442

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

1 324

6.   

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Pláty zo sleďov

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

s hmotnosťou vyššou než 80 g na kus

510

F450

s hmotnosťou vyššou než 80 g na kus

464


(1)  Dodatočný kód, ktorý sa má uviesť pre všetky ostatné kategórie iné než tie, ktoré sú jasne stanovené v bodoch 1 a 2 prílohy „F499: Ostatné“.

(2)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.