30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 414/66


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2033/2006

z 21. decembra 2006

o stanovení predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho články 25 ods. 1 a 6,

keďže:

(1)

Predajné ceny Spoločenstva treba stanoviť pre každý z produktov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 104/2000 pred začiatkom rybárskeho roka na úrovni minimálne rovnej 70 % a neprevyšujúcej 90 % orientačnej ceny.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. …/… (2) stanovuje orientačné ceny na rybársky rok 2007 pre všetky príslušné produkty.

(3)

Trhové ceny sa značne odlišujú v závislosti od druhov a od toho, ako sú produkty prezentované, najmä v prípade hlavonožcov a merlúz.

(4)

Mali by sa preto stanoviť konverzné faktory na rôzne druhy a prezentácie mrazených produktov ulovených v Spoločenstve, aby sa určila cenová úroveň, ktorá spúšťa intervenčné opatrenie uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES ) č. 104/2000.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predajné ceny Spoločenstva uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 a platné počas rybárskeho roku 2007 pre produkty uvedené v prílohe II k príslušnému nariadeniu a prezentácie a konverzné faktory, ktoré sa na ne vzťahujú, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2006

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom restníku


PRÍLOHA

PREDAJNÉ CENY A KONVERZNÉ FAKTORY

Druh

Prezentácia

Konverzný faktor

Úroveň intervencie

Predajná cena

(EUR/tonu)

Grónsky halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

Celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 654

Merlúza (Merluccius spp.)

Celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 022

Jednotlivé filé

 

 

 

— s kožou

1,0

0,85

1 243

— bez kože

1,1

0,85

1 367

Morské pražmy

(Dentex dentex a Pagellus spp.)

Celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 335

Mečúň obyčajný (Xiphias gladius)

Celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

3 467

Krevety a garnáty Penaeidae

Mrazené

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Ostatné Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti)

Mrazené

1,0

0,85

1 605

Kalmáre (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— celé, nečistené

1,00

0,85

993

— čistené

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— celé, nečistené

2,50

0,85

2 482

— čistené

2,90

0,85

2 879

Chobotnice (Octopus spp.)

Mrazené

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— celé, nečistené

1,00

0,80

717

— trup

1,70

0,80

1 219

Formy komerčnej prezentácie:

:

celé, nečistené

:

produkt, ktorý neprešiel žiadnym spracovaním,

:

čistené

:

produkt, ktorý bol minimálne vypitvaný,

:

trup

:

telo, ktoré bolo minimálne vypitvané, a bola odstránená hlava.