23.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/91


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1979/2006

z 22. decembra 2006,

ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 41,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa dohody o poľnohospodárstve (2) uzavretej počas Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní sa Spoločenstvo podujalo od 1. júla 1995 za určitých podmienok otvoriť tarifné kvóty Spoločenstva na konzervované huby rodu Agaricus spp.

(2)

Podmienky na správu kvót sa ustanovili v nariadení Komisie (ES) č. 1864/2004 z 26. októbra 2004, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín (3). Uvedené nariadenie by sa malo kvôli zrozumiteľnosti zrušiť a nahradiť novým nariadením od 1. januára 2007.

(3)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 schválenou rozhodnutím Rady 2006/398/ES (4) sa ustanovuje zvýšenie tarifnej kvóty o 5 200 ton na konzervované huby rodu Agaricus pochádzajúce z Číny a patriace pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (5), sa uplatňuje na dovozné licencie pre obdobia dovozných colných kvót začínajúce 1. januára 2007. V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa ustanovujú najmä podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí o dovozné licencie, postavenie žiadateľov a vydávanie licencií. V nariadení sa obdobie platnosti licencií obmedzuje na posledný deň obdobia dovozných colných kvót. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 by sa mali uplatňovať na dovozné licencie vydané podľa tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté ďalšie podmienky a výnimky týkajúce sa žiadateľov a ustanovené v tomto nariadení.

(5)

Mali by sa ustanoviť podrobné opatrenia, ktorými by sa zabezpečilo, aby množstvá prevyšujúce tarifné kvóty podliehali plnému clu, ako je upravené v Spoločnom colnom sadzobníku. Licencie by sa mali preto vydávať na konci obdobia, v ktorom sa množstvá kontrolujú a členské štáty podávajú potrebné oznámenia. Tieto opatrenia buď dopĺňajú ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (6), alebo sa od neho odchyľujú.

(6)

V primeraných dodávkach uvedených výrobkov na trh Spoločenstva za stabilné ceny by sa malo naďalej pokračovať, pričom by sa vylúčili zbytočné narušenia trhu vo forme výrazných cenových výkyvov a negatívnych dosahov na výrobcov v Spoločenstve. Z tohto dôvodu by sa mala vystupňovať podpora hospodárskej súťaže medzi dovozcami a malo by sa znížiť administratívne zaťaženie dovozcov.

(7)

V záujme súčasných dovozcov, ktorí bežne dovážajú prevažné množstvo uvedených výrobkov, a tiež v záujme nových dovozcov, ktorí sa zapoja do trhu, a tiež by mali mať primeranú príležitosť požiadať o licenciu na isté množstvo konzervovaných húb podľa tarifných kvót, mal by sa urobiť rozdiel medzi tradičnými dovozcami a novými dovozcami. Mala by sa stanoviť jasná definícia týchto dvoch kategórií dovozcov a určité kritériá týkajúce sa postavenia žiadateľov a použitia pridelených licencií.

(8)

Je vhodné zaviesť prídel pre obidve kategórie dovozcov skôr na základe účinne dovezených množstiev ako na základe vydaných licencií.

(9)

Množstvá konzervovaných húb, ktoré patria pod tarifné kvóty spravované týmto nariadením a nemohli sa doviezť v období dovozných colných kvót pre prípady vyššej moci, by sa v záujme súčasných dovozcov tiež mali zohľadniť pri výpočte referenčných množstiev, aby sa predišlo následnému zníženiu ich referenčného množstva.

(10)

Na žiadosti o licencie na dovoz konzervovaných húb z tretích krajín podané oboma kategóriami dovozcov by sa mali vzťahovať isté obmedzenia. Tieto obmedzenia sú potrebné nielen na zabezpečenie zachovania súťaže medzi dovozcami, ale aj na to, aby každý dovozca so skutočnou obchodnou činnosťou na trhu s ovocím a zeleninou dostal príležitosť obhájiť svoje oprávnené obchodné postavenie voči iným dovozcom a aby žiadny jednotlivý dovozca nemohol kontrolovať trh.

(11)

Aby sa zdokonalila a zjednodušila správa tarifných kvót na konzervované huby, je potrebné vypracovať jasné ustanovenia, pokiaľ ide o termíny a postupy na podávanie žiadostí o licencie a vydávanie licencií príslušnými úradmi členských štátov.

(12)

Potrebné sú aj opatrenia na obmedzenie množstva špekulatívnych žiadostí o licencie na minimum, čo môže mať za následok, že tarifné kvóty nebudú úplne využité. Vzhľadom na povahu a hodnotu uvedeného výrobku by sa mala na každú tonu (čistej hmotnosti pevnej zložky po odkvapkaní) daného výrobku, na ktorý sa podáva žiadosť o dovoznú licenciu, dávať zábezpeka. Táto zábezpeka by mala byť dostatočne vysoká, aby odrádzala od špekulatívnych žiadostí, ale nie taká vysoká, aby odradila tých, ktorí vykonávajú skutočnú obchodnú činnosť týkajúcu sa výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny. Najvhodnejším objektívnym kritériom na stanovenie výšky zábezpeky je limit vo výške 2 % priemerného dodatočného cla uplatniteľného na dovoz konzervovaných húb rodu Agaricus spp., ktoré v súčasnosti patria pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30, do Spoločenstva.

(13)

Bulharsko a Rumunsko pristúpia k Európskej únii 1. januára 2007. Kvóty GATT, ktoré sa im v súčasnosti pridelili, by sa mali následne prerozdeliť iným dodávateľom.

(14)

Aby mohli mať dovozcovia z Bulharska a Rumunska prospech z tohto nariadenia, mali by sa ustanoviť prechodné opatrenia.

(15)

Mali by sa ustanoviť opatrenia na roky 2007 a 2008, aby sa na jednej strane zabezpečilo odlíšenie medzi tradičnými dovozcami a novými dovozcami v rámci Spoločenstva v zložení k 31. decembru 2006 a odlíšenie medzi tradičnými dovozcami a novými dovozcami z Bulharska a Rumunska na strane druhej.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Otvorenie tarifných kvót a uplatniteľné clá

1.   Otvárajú sa tarifné kvóty na dovoz konzervovaných húb rodu Agaricus patriacich pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 (ďalej len „konzervované huby“) do Spoločenstva podľa podmienok ustanovených v tomto nariadení. Objem každej tarifnej kvóty, jej poradové číslo a obdobie, počas ktorého sa uplatňuje, sú uvedené v prílohe I.

2.   Colná sadzba je stanovená vo výške 12 % ad valorem v prípade výrobkov patriacich pod kód KN 0711 51 00 a 23 % v prípade výrobkov patriacich pod kódy KN 2003 10 20 a 2003 10 30.

Článok 2

Uplatňovanie nariadení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006

Uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006, ak sa v tomto nariadení neustanoví inak.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia pojem „príslušné orgány“ znamená orgán alebo orgány, ktoré členský štát určil na implementáciu tohto nariadenia.

2.   Na účely tohto nariadenia pojem „referenčné množstvo“ znamená maximálne množstvo (čistej hmotnosti pevnej zložky po odkvapkaní) konzervovaných húb dovezených za kalendárny rok tradičnými dovozcami v priebehu jedného z posledných troch kalendárnych rokov.

Dovoz konzervovaných húb s pôvodom v členských štátoch Spoločenstva v zložení k 31. decembru 2006 alebo v Bulharsku a Rumunsku sa nezohľadní pri výpočte referenčného množstva.

Množstvá konzervovaných húb, ktoré patria pod tarifné kvóty uvedené v článku 1 ods. 1 a ktoré sa nemohli doviezť v období dovozných colných kvót pre prípady vyššej moci, sa musia zohľadniť pri výpočte referenčného množstva.

Článok 4

Kategórie dovozcov

1.   Odchylne od článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 pojem „tradiční dovozcovia“ znamená dovozcovia, ktorí môžu dokázať, že:

a)

dovážali do Spoločenstva konzervované huby v priebehu najmenej dvoch z predchádzajúcich troch kalendárnych rokov;

b)

doviezli do Spoločenstva najmenej 100 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, v roku pred podaním ich žiadosti.

2.   Odchylne od článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 pojem „noví dovozcovia“ znamená iní dovozcovia, než sú uvedení v odseku 1 tohto článku, ktorí do Spoločenstva doviezli najmenej 50 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, v obidvoch predchádzajúcich kalendárnych rokoch.

3.   Tradiční a noví dovozcovia predložia príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo a v ktorom sú na účely DPH zaregistrovaní, dôkazy o tom, že kritériá uvedené v odsekoch 1 a 2 sú splnené počas ich prvej žiadosti daného obdobia dovozných tarifných kvót.

Dôkaz o obchodovaní s tretími krajinami sa predkladá výlučne formou colného dokladu o uvedení do voľného obehu, ktorý je riadne potvrdený colnými orgánmi a obsahuje odkaz na príslušného žiadateľa ako na príjemcu.

Článok 5

Žiadosti o licenciu a licencie

1.   Dovozné licencie (ďalej len „licencie“) sú platné odo dňa vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

2.   Výška zábezpeky je 40 EUR na tonu (čistej hmotnosti pevnej zložky po odkvapkaní).

3.   Krajina pôvodu sa uvádza v kolónke 8 žiadosti o licenciu a licencia a slovo „áno“ sa označia krížikom. Licencia je platná iba na dovoz pochádzajúci z uvedenej krajiny.

4.   Odchylne od článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 práva vyplývajúce z dovozných licencií nie sú prenosné.

Článok 6

Rozdelenie celkového množstva medzi tradičných a nových dovozcov

1.   Celkové množstvo pridelené Číne a ďalším tretím krajinám podľa prílohy I sa rozdelí takto:

a)

95 % tradičným dovozcom;

b)

5 % novým dovozcom.

2.   Ak množstvo pridelené Číne a ďalším tretím krajinám nie je úplne vyčerpané jednou kategóriou dovozcov, zostatok sa pridelí druhej kategórii dovozcov.

3.   V kolónke 20 žiadostí o licencie sa uvádza údaj „tradičný dovozca“, prípadne „nový dovozca“.

Článok 7

Obmedzenia uplatniteľné na žiadosti

1.   Celkové množstvo (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní) v žiadostiach o licenciu na dovoz konzervovaných húb do Spoločenstva predložených tradičným dovozcom nesmie predstavovať množstvo prekračujúce 150 % referenčného množstva.

2.   Celkové množstvo (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní) v žiadostiach o licenciu na dovoz konzervovaných húb do Spoločenstva predložených novým dovozcom určitého pôvodu nesmie prekročiť výšku 1 % celkového množstva uvedeného v prílohe I pre daný pôvod.

Článok 8

Podávanie žiadostí o licenciu dovozcami

1.   Dovozcovia podávajú svoje žiadosti o licencie v priebehu prvých piatich pracovných dní januára.

2.   Keď noví dovozcovia dostali licenciu podľa nariadenia (ES) č. 1864/2004 alebo podľa tohto nariadenia v predchádzajúcom kalendárnom roku, tiež predložia dôkaz o tom, že najmenej 50 % množstva, ktoré im bolo pridelené, sa skutočne prepustilo do voľného obehu v Spoločenstve.

Článok 9

Oznamovanie žiadostí o licencie

Členské štáty oznamujú Komisii množstvá uvedené v kilogramoch, na ktoré boli podané žiadosti o licencie, najneskôr do desiateho pracovného dňa januára.

Oznámenia sa rozpisujú podľa kódu a podľa pôvodu a uvádzajú sa v nich samostatné údaje o množstvách každého výrobku požadovaných tradičnými a novými dovozcami.

Článok 10

Vydávanie licencií

Licencie vydávajú príslušné úrady členských štátov siedmy pracovný deň po termíne na podanie oznámenia ustanoveného v článku 9 prvom odseku.

Článok 11

Medzinárodné záväzky uplatniteľné na dovoz z Číny

1.   Na vstup konzervovaných húb s pôvodom v Číne do Spoločenstva do voľného obehu sa vzťahujú články 55 až 65 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (7).

2.   Orgány poverené vydávaním osvedčení o pôvode na konzervované huby s pôvodom v Číne sú uvedené v prílohe II.

Článok 12

Administratívna spolupráca členských štátov

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie vzájomnej administratívnej spolupráce s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 13

Prechodné opatrenia na roky 2007 a 2008

Odchylne od článku 4 ods. 1 a ods. 2 na roky 2007 a 2008 a iba v Bulharsku a Rumunsku sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

pojem „tradiční dovozcovia“ znamená dovozcovia, ktorí môžu dokázať, že:

a)

dovážali konzervované huby v priebehu najmenej dvoch z predchádzajúcich troch kalendárnych rokov;

b)

doviezli v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka najmenej 100 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96;

c)

dovoz uvedený v písmenách a) a b) sa uskutočnil v Bulharsku alebo Rumunsku, kde má príslušný dovozca svoje hlavné sídlo;

2.

pojem „noví dovozcovia“ znamená iní dovozcovia, než sú uvedení v bode 1, ktorí do Bulharska alebo Rumunska doviezli najmenej 50 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, v obidvoch predchádzajúcich kalendárnych rokoch.

Článok 14

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1864/2004 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 13 sa uplatňuje pod podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska a odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 30. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1995/2005 (Ú. v. EÚ L 320, 8.12.2005, s. 34).

(4)  Ú. v. EÚ L 154, 8.6.2006, s. 22.

(5)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

Objem, poradové číslo a obdobie uplatňovania tarifných kvót podľa článku 1 ods. 1 v tonách (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní)

Krajina pôvodu

Poradové číslo

1. január až 31. december každého roku

Čína

Tradiční dovozcovia: 09.4157

Noví dovozcovia: 09.4193

28 950

Ďalšie tretie krajiny

Tradiční dovozcovia: 09.4158

Noví dovozcovia: 09.4194

5 030


PRÍLOHA II

Zoznam čínskych úradov oprávnených na vydávanie osvedčení o pôvode uvedených v článku 10 ods. 2:

General Administration of Quality Supervision (Všeobecná správa dozoru kvality)

Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China (Inšpektorát pre vstupnú a výstupnú kontrolu a Úrad pre karanténu Čínskej ľudovej republiky) na týchto miestach:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan