23.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/85


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1976/2006

z 20. decembra 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001, pokiaľ ide o predĺženie obdobia ich uplatňovania

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho písmeno a) body i), ii), iv) a písmeno b) článku 1 ods. 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia,

po konzultácii s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Platnosť nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (2), nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (3) a nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (4) sa skončí 31. decembra 2006. Komisia vo svojom Akčnom pláne štátnej pomoci (5) navrhla preskupiť súčasné nariadenia do jedného nariadenia o skupinových výnimkách a, ak je to možné, pridať ostatné oblasti uvedené v článkoch 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 994/98.

(2)

Obsah budúceho nariadenia o skupinových výnimkách závisí predovšetkým od výsledkov konzultácií s verejnosťou, ktoré boli iniciované Akčným plánom štátnej pomoci o menšej a lepšie zacielenej štátnej pomoci: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 a konzultačným dokumentom o štátnej pomoci na inováciu (6). Na účely definície kategórií štátnej pomoci, ktorú možno považovať za zlučiteľnú so zmluvou, sú nevyhnutné aj diskusie s predstaviteľmi členských štátov. Aby sa pokračovalo v súčasných konzultáciách a analýze ich výsledkov, je vhodné predĺžiť platnosť nariadení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001, (ES) č. 68/2001 do 30. júna 2008.

(3)

Nariadenia (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001 by mali byť zodpovedajúcim spôsobom upravené.

(4)

Okrem toho je vhodné nežiadať členské štáty, aby zaslali nové súhrnné informácie týkajúce sa opatrení, ktorých platnosť sa predlžuje týmto nariadením v prípade, že tieto neboli podstatne zmenené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 sa druhá veta nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje do 30. júna 2008“.

Článok 2

V článku 10 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 sa druhá veta nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje do 30. júna 2008“.

Článok 3

V článku 8 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 sa druhá veta nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje do 30. júna 2008“.

Článok 4

Povinnosť predložiť súhrnné informácie týkajúce sa opatrení implementovaných podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 68/2001, článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 70/2001 a článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2204/2002 sa nevzťahuje na opatrenia štátnej pomoci, ktorými sa predlžuje platnosť existujúcich opatrení v zmysle tohto nariadenia pod podmienkou, že tieto opatrenia neboli podstatne zmenené a doplnené a že boli predložené súhrnné informácie o uplatňovaní týchto opatrení.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2006

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1040/2006 (Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 8).

(3)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1040/2006.

(4)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1040/2006.

(5)  KOM(2005) 107, konečné znenie.

(6)  KOM(2005) 436, konečné znenie.