18.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1663/2006

zo 6. novembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2), je za odstránenie mandlí po prehliadke post mortem zodpovedný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku.

(2)

Nariadením (ES) č. 853/2004 sa ustanovujú požiadavky na výrobu mledziva. Malo by preto podliehať úradným kontrolám.

(3)

V prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa stanovujú všeobecné zásady vzťahujúce sa na certifikáty pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín. Predovšetkým sa vyžaduje, aby sa certifikáty vystavovali aspoň v úradnom jazyku tretej krajiny odoslania a členského štátu, kde sa vykonáva hraničná kontrola. V dôsledku mnohých praktických a operatívnych problémov, ktoré už spôsobila táto dvojitá požiadavka, je vhodnejšie obmedziť tieto požiadavky na základnú zásadu spočívajúcu v povinnosti vystavovať certifikáty aspoň v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, kde sa vykonáva hraničná kontrola. Vzhľadom na záujem tretej krajiny odoslania používať v niektorých situáciách svoj úradný jazyk by sa však malo zachovať ustanovenie, ktoré jej to umožňuje ako ďalšiu možnosť popri uvedenej zásade. Príloha VI by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 854/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, IV a VI k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2006.

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2076/2005.


PRÍLOHA

1.

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V oddiele IV kapitole I:

i)

v časti A sa v bode 1 vypúšťajú slová „odstránia sa mandle“.

ii)

v časti B sa v bode 1 vypúšťa veta „Mandle sa musia odstrániť.“

b)

V oddiele IV kapitole III sa v bode 1 vypúšťa veta „Mandle sa musia odstrániť.“

2.

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

SUROVÉ MLIEKO, MLEDZIVO, MLIEČNE VÝROBKY A VÝROBKY NA BÁZE MLEDZIVA

KAPITOLA I: KONTROLA V CHOVOCH NA PRODUKCIU MLIEKA A MLEDZIVA

1.

Zvieratá v chovoch na produkciu mlieka a mledziva sa musia podrobiť úradným kontrolám s cieľom overiť dodržiavanie zdravotných požiadaviek vzťahujúcich sa na produkciu surového mlieka a mledziva, najmä pokiaľ ide o zdravotný stav zvierat a používanie veterinárnych liekov.

Tieto kontroly sa môžu uskutočniť pri príležitosti veterinárnych kontrol vykonávaných podľa ustanovení Spoločenstva o zdraví zvierat alebo ľudí alebo o dobrých životných podmienkach zvierat a môže ich vykonávať schválený veterinárny lekár.

2.

Ak existujú dôvody na podozrenie, že požiadavky na zdravie zvierat nie sú dodržané, skontroluje sa celkový zdravotný stav zvierat.

3.

V chovoch na produkciu mlieka a mledziva sa vykonávajú úradné kontroly s cieľom overiť dodržiavanie hygienických požiadaviek. Tieto úradné kontroly môžu pozostávať z inšpekcií a/alebo monitorovania kontrol, ktoré vykonávajú profesionálne organizácie. Pokiaľ sa preukáže, že hygiena nie je vyhovujúca, príslušný orgán overí, či sa podnikli príslušné kroky na nápravu situácie.

KAPITOLA II: KONTROLA SUROVÉHO MLIEKA A MLEDZIVA PRI ZBERE

1.

V prípade surového mlieka a mledziva príslušný orgán monitoruje kontroly vykonávané v súlade s časťou III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

2.

Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nevykoná nápravu situácie do troch mesiacov od prvého oznámenia príslušnému orgánu o nedodržaní kritérií, pokiaľ ide o celkový počet mikroorganizmov a/alebo počet somatických buniek, dodávky surového mlieka a mledziva z produkčného chovu sa pozastavia alebo podliehajú v súlade s osobitným povolením alebo všeobecnými pokynmi príslušného orgánu požiadavkám nevyhnutným na ochranu zdravia ľudí, ktoré sa týkajú jeho ošetrenia a použitia. Toto pozastavenie alebo tieto požiadavky zostanú v platnosti, kým prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepreukáže, že surové mlieko a mledzivo opätovne spĺňajú uvedené kritériá.“

3.

V prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

Certifikáty musia byť vystavené aspoň v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu určenia a tých členských štátov, v ktorých sa vykonáva hraničná kontrola, alebo k nim musí byť priložený overený preklad v príslušnom jazyku alebo jazykoch. Členský štát však môže súhlasiť s použitím úradného jazyka Spoločenstva, ktorý nie jeho úradným jazykom.“