17.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1546/2006

zo 4. októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle nariadenia (ES) č. 2320/2002 je Komisia v prípade potreby povinná prijať opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v celom Spoločenstve. Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (2) bolo prvým právnym predpisom, ktorým sa takéto opatrenia ustanovili.

(2)

Je potrebné prijať opatrenia, ktorými sa spresnia spoločné základné normy, najmä s cieľom reagovať na zvýšené riziko kvapalných výbušnín prenesených do lietadla. Tieto opatrenia by sa mali preskúmať každých 6 mesiacov z pohľadu technického vývoja, prevádzkových dôsledkov na letiskách a z pohľadu vplyvu na cestujúcich.

(3)

V súlade s nariadením (ES) č. 2320/2002 a s cieľom predísť protiprávnemu zasahovaniu by opatrenia uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 622/2003 mali byť utajené a nemali by sa uverejňovať. Rovnaké pravidlo sa nevyhnutne uplatňuje na všetky zmeny a doplnenia. Bez ohľadu na to však cestujúci musia byť jasne informovaní o pravidlách týkajúcich sa predmetov, ktoré sú v lietadle zakázané.

(4)

Nariadenie (ES) č. 622/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 622/2003 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Pokiaľ ide o dôverný charakter tejto prílohy, uplatňuje sa článok 3 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. októbra 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 849/2004 (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 5.4.2003, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 240/2006 (Ú. v. EÚ L 40, 11.2.2006, s. 3).


PRÍLOHA

V súlade s článkom 1 je príloha tajná a nesmie sa uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.