9.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 277/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1463/2006

z 19. júna 2006,

ktorým sa upravuje nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska podpísanú v Luxembursku 25. apríla 2005, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 (1) vymedzuje všeobecné pravidlá poskytovania podpory Spoločenstva na politiku rozvoja vidieka na programovacie obdobie rokov 2007 až 2013 a stanovuje priority a opatrenia na rozvoj vidieka.

(2)

Tieto všeobecné pravidlá a opatrenia by sa mali upraviť, aby ich bolo možné zaviesť v Bulharsku a Rumunsku odo dňa pristúpenia týchto krajín k Európskej únii.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1698/2005 stanovuje pre každý program rozvoja vidieka povinnú os Leader, ktorá musí predstavovať minimálny percentuálny podiel príspevku na dotknutý program z fondu EPFRV. Vzhľadom na nedostatok skúseností Bulharska a Rumunska s uplatňovaním prístupu Leader a s cieľom vytvoriť dostatočnú miestnu kapacitu na vykonávanie prístupu Leader je dôležité, aby sa priemerný finančný príspevok vo výške 2,5 % stanovený pre os Leader uplatňoval v týchto dvoch krajinách v období rokov 2010 – 2013.

(4)

Aby mohlo Bulharsko a Rumunsko využívať prechodné opatrenia v oblasti podpory polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikov a podpory pri zriaďovaní odbytových organizácií výrobcov do roku 2013, je potrebné zahrnúť Bulharsko a Rumunsko do zoznamu krajín, ktoré tieto opatrenia využívajú.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1698/2005 ba sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1698/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 17 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pre Bulharsko a Rumunsko sa počas obdobia rokov 2010 – 2013 zachováva priemer minimálne 2,5 % z celkového príspevku z EPFRV pre os 4. Pri výpočte tohto percentuálneho podielu sa zohľadňuje každý príspevok z EPFRV pre túto os poskytnutý počas obdobia rokov 2007 – 2009.“

2.

Úvodné slová v článku 20 písm. d) sa nahrádzajú takto:

„prechodných opatrení pre Bulharsko, Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko, ktoré sa týkajú:“

.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007 s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 19. júna 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.