19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/3


NARIADENIE KOMISIE (ES, EURATOM) č. 1248/2006

zo 7. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na jeho článok 183,

po porade s Európskym parlamentom, Radou, Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev, Dvorom audítorov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom regiónov, ombudsmanom a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Povinnosť Komisie informovať rozpočtový orgán do 15. apríla o prepadnutí prenesených rozpočtových prostriedkov, ktoré neboli viazané do 31. marca, sa ukázala ako príliš prísna, a preto by sa lehota na splnenie tejto povinnosti mala predĺžiť o dva týždne – do 30. apríla.

(2)

Malo by sa upresniť, že ak sa má uplatniť systém dočasných dvanástin, celkovými pridelenými rozpočtovými prostriedkami predchádzajúceho rozpočtového roka sa rozumejú rozpočtové prostriedky na rozpočtový rok po úprave s ohľadom na presuny realizované počas toho rozpočtového roka.

(3)

Malo by sa vyjasniť, že pravidlá týkajúce sa prepočtového kurzu medzi eurom a inou menou stanovené v článku 7 a 8 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 (2) sa vzťahujú iba na prepočty vykonané povoľujúcimi úradníkmi, a teda nie na prepočty, ktoré vykonávajú zmluvní dodávatelia alebo príjemcovia podľa osobitných pravidiel, ktoré sú dojednané v zmluvách alebo grantových dohodách. Z dôvodu účelnosti by mal mať účtovník Komisie právo stanoviť mesačný účtovný výmenný kurz eura na jeho použitie na účtovné účely. Z dôvodov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s úradníkmi Spoločenstva by sa malo okrem toho ustanoviť osobitné pravidlo o prepočtových kurzoch pre výdavky na zamestnancov vyplácané v inej mene ako euro.

(4)

Pokiaľ ide o zásadu riadneho finančného hospodárenia, mal by sa vyjasniť obsah hodnotenia ex ante a mal by sa lepšie vymedziť rozsah hodnotení ex ante, priebežných hodnotení a hodnotení ex post pri náležitom zohľadnení zásady proporcionality. Preto by sa priority hodnotenia mali preorientované s cieľom sústrediť sa na návrhy s dosahmi na podniky a/alebo občanov a zahrnúť pilotné projekty a prípravné akcie, v ktorých sa bude pokračovať. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementarita v prípadoch, keď projekty a akcie už sú hodnotené (napríklad v prípade úloh rozdelených medzi Komisiu a členské štáty).

(5)

Zodpovedný povoľujúci úradník môže na účely overenia ex ante na schválenie výdavku považovať rad podobných jednotlivých transakcií súvisiacich s bežnými výdavkami na zamestnancov – ako sú platy, dôchodky, náhrady výdavkov na služobné cesty a výdavkov na lekárske ošetrenie – za jednu operáciu. V takom prípade by však zodpovedný povoľujúci úradník mal v súlade s vlastným posúdením rizika vykonať aj náležité overenie ex post.

(6)

Je vhodné, aby sa do správy o rokovacích konaniach zaradili iba prípady, v ktorých použitie rokovacích konaní predstavuje výnimky z obvyklých metód verejného obstarávania.

(7)

Potom, ako sa 1. januára 2005 zaviedol systém účtovania na základe časového rozlíšenia, a vzhľadom na dostupnosť účtovných údajov v informačnom systéme v ktoromkoľvek momente je omnoho logickejšie a rýchlejšie, aby celková súvaha bola vypracovaná v ten deň, keď účtovník ukončuje svoje povinnosti. Ak ukončuje svoje povinnosti 31. decembra, celková súvaha sa môže pripraviť v ten istý deň, bez čakania na ukončenie priebežných účtovných závierok.

(8)

Na dosiahnutie faktickej zodpovednosti účtovníka za správu pokladnice by tento mal mať právo oznamovať finančným inštitúciám, v ktorých otvoril účty, mená a podpisové vzory úradníkov, ktorí majú právo podpisovať bankové operácie.

(9)

Mala by sa primerane zvýšiť maximálna suma, ktorú môže správca záloh vyplatiť v situácii, keď sú platby rozpočtovými postupmi objektívne nemožné alebo menej efektívne, a to z 30 000 EUR na 60 000 EUR.

(10)

Vzhľadom na článok 21a Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev by malo byť povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním alebo subdelegovaním v prípade potvrdenia pokynu dovolené nevykonať ho, ak je zjavne v rozpore so zákonom.

(11)

S ohľadom na vzájomne sa dopĺňajúce úlohy povoľujúcich úradníkov a účtovníka v rámci procesu vymáhania započítaním je opodstatnené ustanoviť, že pred započítaním medzi nimi dochádza ku konzultácii.

(12)

V prípade, keď je dlžníkom vnútroštátny orgán alebo jedna z jeho správnych jednotiek, účtovník by mal s cieľom zohľadniť existujúce postupy na vnútroštátnej úrovni informovať dotknuté členské štáty o svojom úmysle pristúpiť k vymáhaniu započítaním aspoň 10 pracovných dní vopred. Po dohode s dotknutým členským štátom alebo správnou jednotkou by však účtovník mal mať možnosť pristúpiť k vymáhaniu započítaním aj pred týmto konečným termínom.

(13)

Ak je dlh splatený pred konečným termínom, nevzniká povinnosť zaplatiť úrok z omeškania („odkladná lehota“) a vymáhanie započítaním pred týmto termínom by sa malo obmedziť na prípady, keď má povoľujúci úradník oprávnené dôvody domnievať sa, že sú ohrozené finančné záujmy spoločenstiev.

(14)

Na ochranu finančných záujmov spoločenstiev by bankové zábezpeky, ktoré zaisťujú pohľadávku Spoločenstva, keď je voči pokute podaný odvolací prostriedok, mali byť úplne nezávislé od záväzku ustanoveného v zmluve.

(15)

Mal by sa ešte viac upresniť obsah rozhodnutia o financovaní. Pre granty a verejné obstarávanie by sa mal presnejšie vymedziť pojem „hlavné prvky“ akcie spojenej s výdavkami z rozpočtu. Okrem toho by sa malo vyjasniť, že za rozhodnutie o financovaní sa môže považovať pracovný program uvedený v článku 110 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“, za predpokladu, že je dostatočne podrobný.

(16)

Ak je prijatý rámcový rozpočtový záväzok, môže byť za právne záväzky, ktorými sa tento rámcový záväzok realizuje, zodpovedný ktorýkoľvek povoľujúci úradník – nielen povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním.

(17)

Mali by sa upraviť lehoty na úhradu pre zmluvy a grantové dohody, ktoré závisia od schválenia správy alebo osvedčenia, aby bolo možné zabezpečiť, že sa platby realizujú na základe schválenej správy alebo osvedčenia. Lehota na schválenie správy, ktorá sa týka grantovej dohody zahŕňajúcej akcie, ktorých vyhodnocovanie je mimoriadne zložité, by sa mala uviesť do súladu so súčasnou lehotou pre zložité zmluvy o poskytnutí služieb.

(18)

Bez toho, aby sa upravovali existujúce lehoty alebo aby sa zasahovalo do práv príjemcov, by mal z dôvodu zjednodušenia mať zodpovedný povoľujúci úradník zároveň spôsobilosť rozhodnúť, že schválenie správy alebo osvedčenia a platby sa môže vykonať v jednotnej lehote.

(19)

Prahové úrovne pre zmluvy s nízkou hodnotou stanovené v roku 1994 by sa mali aktualizovať a zvýšiť z 50 000 EUR na 60 000 EUR a z 13 800 EUR na 25 000 EUR. Okrem toho by sa malo výslovne uviesť, že všetky zmluvy s hodnotou, ktorá sa rovná alebo je nižšia ako 60 000 EUR, sa môžu uzatvárať po rokovacom konaní.

(20)

Vo vykonávacích pravidlách by sa navyše mal presnejšie definovať postup, ktorý sa má dodržať pri niektorých zmluvách o poskytnutí služieb výskumu a vývoja a niektorých zmluvách o poskytnutí služieb orientovaných na vysielanie, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (3). Vzhľadom na zásadu transparentnosti sa tieto zmluvy môžu uzatvárať na základe rokovacieho konania po zverejnení oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

(21)

S cieľom ešte viac zjednodušiť riadenie metód verejného obstarávania by hospodárske subjekty mali mať možnosť zúčastniť sa na metóde verejného obstarávania na základe čestného vyhlásenia, že nie sú v niektorej zo situácií, ktorá by zakladala dôvody na ich vylúčenie z predmetnej metódy verejného obstarávania, s výnimkou prípadu užšej súťaže, súťažného dialógu a rokovacieho konania po uverejnení oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, keď verejný obstarávateľ obmedzí počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na rokovanie alebo na predloženie súťažného návrhu. V súlade so zásadami smernice 2004/18/ES a na lepšiu ochranu finančných záujmov spoločenstiev by však pri zmluvách, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/18/ES, a pri zmluvách s vysokou hodnotou vo vonkajšej oblasti mal mať hospodársky subjekt, s ktorým sa má uzatvoriť zmluva, aj napriek tomu povinnosť predložiť dôkaz, ktorý potvrdzuje jeho prvotné vyhlásenie. Vždy, keď je záujemca alebo uchádzač povinný predložiť dôkaz, mal by verejný obstarávateľ brať do úvahy dôkaz, ktoré tento záujemca alebo uchádzač predložil v rámci inej metódy verejného obstarávania vyhlásenej tým istým verejným obstarávateľom, a to za predpokladu, že dôkaz nie je starší ako jeden rok odo dňa jeho získania a že je stále platný.

(22)

Pri vonkajších opatreniach by sa malo zefektívniť súťažné rokovacie konanie a použitie rokovacieho konania by malo byť dovolené v prípade, ak súťažné rokovacie konanie bolo dvakrát neúspešné, a v prípade jedného neúspešného súťažného rokovacieho konania, ak nasleduje po neúspešnom použití rámcovej zmluvy. Možnosť nepožadovať preukázanie technickej a ekonomickej spôsobilosti by sa mala povoliť až po prahové úrovne príslušné v tejto špecifickej oblasti politiky pre každý typ zmluvy. Aj v takomto prípade by zodpovedný povoľujúci úradník mal byť schopný svoj výber zdôvodniť. Hodnotiaci výbor alebo verejný obstarávateľ by mali mať možnosť požadovať od záujemcov a uchádzačov poskytnutie ďalších dokumentov alebo vysvetlenie informácií, ako to je ustanovené v prípade zmlúv, ktoré orgány uzatvárajú na svoj vlastný účet.

(23)

Pri vonkajších opatreniach by sa mal zjednodušiť právny rámec verejného obstarávania, pokiaľ ide o uverejňovanie oznámenia predbežných informácií pre medzinárodné výzvy na predloženie súťažných návrhov a povinnú zábezpeku za plnenie. Oznámenie predbežných informácií by sa malo zverejňovať čo najskôr, a nie nevyhnutne pred 31. januárom. Zábezpeka za plnenie by sa mala vyžadovať len v prípade obstarávania s vysokou hodnotou a zodpovedný povoľujúci úradník by mal mať na základe vlastného posúdenia rizika možnosť upustiť od požiadavky na zloženie zábezpeky pri priebežnom financovaní verejnoprávneho subjektu.

(24)

Pokiaľ ide o udeľovanie grantov, s cieľom zmenšiť administratívnu záťaž by sa malo akceptovať, že zdôvodnenie de jure alebo de facto monopolného postavenia príjemcu môže byť obsiahnuté v rozhodnutí o udelení.

(25)

Požiadavka priložiť k žiadosti externý audit by sa mala vzťahovať iba na žiadosti o granty s hodnotou, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 500 000 EUR, v prípade akcií a na prevádzkové granty s hodnotou, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 100 000 EUR.

(26)

Tam, kde je to vhodné alebo potrebné, by sa malo uľahčiť spolufinancovanie, ktoré príjemcovia poskytujú v naturáliách, a koncept subjektov, ktoré sledujú všeobecný európsky záujem a ktoré môžu získať prevádzkové granty, by mal obsiahnuť aj európske subjekty, ktoré sa angažujú v podpore občianstva a inovácie.

(27)

Žiadatelia by o zamietnutí svojej žiadosti mali byť informovaní čo najskôr.

(28)

V prípade prevádzkových grantov by sa subjektom, ktoré sledujú všeobecný európsky záujem, malo uplatňovanie pravidla neziskovosti obmedziť iba na percento spolufinancovania zodpovedajúce príspevku Spoločenstva do prevádzkového rozpočtu, aby sa zohľadnili práva iných verejných prispievateľov, ktorí sú takisto povinní vymáhať percento ročného zisku zodpovedajúce ich príspevku. Na účely výpočtu sumy, ktorá sa má vymôcť, by sa nemalo brať do úvahy percento príspevkov do prevádzkového rozpočtu v naturáliách.

(29)

Na ochranu finančných záujmov spoločenstiev by sa mali povinné zábezpeky priebežného financovania vzťahovať na každé priebežné financovanie, ktoré prevyšuje 80 % sumy grantu a 60 000 EUR.

(30)

V prípadoch priebežného financovania po častiach, keď bolo z akéhokoľvek predchádzajúceho priebežného financovania využitých menej ako 70 %, by sa malo umožniť nové priebežné financovanie, ale suma novej platby by mala byť znížená o nevyužité sumy predchádzajúcej platby.

(31)

Malo by sa stanoviť, že v prípade verejnoprávnych subjektov externý audit alebo osvedčenie, ktoré majú byť pripojené k žiadostiam o grant alebo žiadostiam o platby, môžu byť vypracované kvalifikovaným a nezávislým štátnym úradníkom.

(32)

Po tom, čo v decembri 2004 účtovník Komisie v súlade s článkom 133 nariadenia o rozpočtových pravidlách prijal pravidlá a metódy účtovania a harmonizovanú účtovnú osnovu, by sa hlava o vykazovaní účtov a účtovníctve mala aktualizovať vypustením ustanovení, ktoré už nie sú potrebné.

(33)

S cieľom zohľadniť rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a ombudsmana 2005/118/ES z 26. januára 2005 o založení Európskej školy verejnej správy (4) by sa mal zoznam európskych úradov upraviť tak, aby zohľadňoval, že Európska škola verejnej správy je v súčasnosti administratívne pridružená k Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev.

(34)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 6 ods. 3 druhom pododseku sa výraz „15. apríla“ nahrádza výrazom „30. apríla“.

2.

Vkladá sa tento článok 6a:

„Článok 6a

Dočasné dvanástiny

(Článok 13 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Pod celkovými pridelenými rozpočtovými prostriedkami predchádzajúceho rozpočtového roka, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa rozumejú rozpočtové prostriedky na rozpočtový rok uvedený v článku 5 tohto nariadenia po úprave s ohľadom na presuny vykonané počas tohto rozpočtového roka.“

3.

Články 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„Článok 7

Prepočtový kurz medzi eurom a inými menami

(Článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vyplývajúce z uplatňovania špecifických predpisov pre jednotlivé odvetvia, zodpovedný povoľujúci úradník vykoná prepočet použitím denného výmenného kurzu medzi eurom a inou menou, uverejneného v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Ak má prepočet medzi eurom a inou menou vykonať zmluvný dodávateľ alebo príjemca, uplatnia sa osobitné dojednania o prepočte ustanovené v zmluvách o verejnom obstarávaní, grantových dohodách alebo dohodách o financovaní.

2.   Ak nie je pre danú menu uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie žiadny denný výmenný kurz eura, zodpovedný povoľujúci úradník použije účtovný kurz uvedený v odseku 3.

3.   Na účely účtov uvedených v článkoch 132 až 137 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s výhradou článku 213 tohto nariadenia sa prepočet medzi eurom a inou menou vykoná použitím mesačného účtovného výmenného kurzu eura. Tento účtovný výmenný kurz stanoví účtovník Komisie pomocou akéhokoľvek zdroja informácií, ktorý považuje za spoľahlivý, na základe výmenného kurzu v predposledný pracovný deň mesiaca, ktorý predchádzal mesiacu, pre ktorý sa kurz stanovuje.

Článok 8

Kurz, ktorý sa použije na prepočet medzi eurom a inými menami

(Článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vyplývajúce z uplatňovania špecifických predpisov pre jednotlivé odvetvia alebo z osobitných zmlúv o verejnom obstarávaní, grantových dohôd alebo dohôd o financovaní, je kurzom, ktorý sa použije na prepočet medzi eurom a inými menami, ak prepočet vykonáva zodpovedný povoľujúci úradník, kurz platný v deň, keď povoľujúci útvar vystavil platobný príkaz alebo príkaz na vymáhanie.

2.   V prípade zálohových účtov vedených v eurách je kurz, ktorý sa použije na prepočet medzi eurom a inými menami, určený dátumom platby bankou.

3.   Na regularizáciu zálohových účtov v národných menách uvedených v článku 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa na prepočet medzi eurom a inými menami použije kurz platný v mesiaci, v ktorom sa uskutočnil výdavok z príslušného zálohového účtu.

4.   Na náhrady paušálnych výdavkov alebo výdavkov vyplývajúcich zo Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len ‚služobný poriadok’), pre ktoré je stanovený určitý strop a ktoré sú vyplácané v inej mene ako euro, sa použije kurz, ktorý je platný v čase vzniku nároku.“

4.

Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Hodnotenie

(Článok 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Všetky návrhy na programy alebo činnosti, z ktorých vyplývajú rozpočtové výdavky, sú predmetom hodnotenia ex ante, ktoré sa zameriava na:

a)

potrebu, ktorá sa má splniť krátkodobo alebo dlhodobo;

b)

pridanú hodnotu účasti Spoločenstva;

c)

ciele, ktoré sa majú dosiahnuť;

d)

dostupné možnosti politiky a s nimi spojené riziká;

e)

očakávané výsledky a vplyvy, najmä hospodárske, sociálne a environmentálne, a ukazovatele a mechanizmy hodnotenia potrebné na ich meranie;

f)

najvhodnejší spôsob realizácie uprednostňovanej(-ných) možnosti(-í);

g)

vnútornú súdržnosť navrhovaného programu alebo činnosti a ich väzby na iné relevantné nástroje;

h)

objem rozpočtových prostriedkov, ľudských zdrojov a ďalších administratívnych výdavkov, ktoré sa majú prideliť s náležitým ohľadom na zásadu nákladovej efektívnosti;

i)

poučenie vyplývajúce z podobných skúseností v minulosti.

2.   V návrhu sa stanovia mechanizmy monitorovania, podávania správ a hodnotenia pri náležitom zohľadnení príslušnej zodpovednosti všetkých úrovní správy, ktoré sa zúčastnia na realizácii navrhovaného programu alebo činnosti.

3.   Všetky programy alebo činnosti vrátane pilotných projektov a prípravných akcií, v prípade ktorých výška uvoľnených zdrojov prevyšuje 5 000 000 EUR, sú predmetom priebežného hodnotenia a/alebo hodnotenia ex post pridelených ľudských a finančných zdrojov a dosiahnutých výsledkov s cieľom overiť, že boli v súlade s vytýčenými cieľmi, a to takto:

a)

výsledky dosiahnuté pri realizácii viacročného programu sa pravidelne hodnotia v súlade s časovým plánom, ktorý umožní, aby sa zistenia tohto hodnotenia zohľadnili pri akomkoľvek rozhodnutí o pokračovaní, úprave alebo zastavení programu;

b)

výsledky činností financovaných na ročnom základe sa hodnotia najmenej každých šesť rokov.

Písmená a) a b) prvého pododseku sa nevzťahujú na jednotlivé projekty alebo akcie realizované v rámci tých činností, pri ktorých je možné túto požiadavku splniť tak, že subjekty, ktoré akciu realizovali, zašlú záverečné správy.

4.   Hodnotenia uvedené v odsekoch 1 a 3 musia byť úmerné zdrojom, ktoré boli na príslušný program a činnosť uvoľnené, a vplyvu dotknutého programu alebo činnosti.“

5.

Článok 45 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa prvá veta nahrádza nasledujúcou vetou:

„Zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi môžu pri plnení jeho povinností pomáhať osoby, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok (ďalej len ‚zamestnanci’), ktoré sú v rámci jeho zodpovednosti poverené vykonávaním určitých operácií potrebných pre plnenie rozpočtu a prípravu finančných informácií a informácií o hospodárení.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Každý orgán informuje rozpočtový orgán vždy, keď sa povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním ujme svojich povinností, keď sa tieto jeho povinnosti zmenia alebo keď výkon svojich povinností ukončí.“

6.

Článok 47 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do odseku 3 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Zodpovedný povoľujúci úradník môže na účely overenia ex ante považovať rad podobných jednotlivých transakcií súvisiacich s bežnými výdavkami na platy, dôchodky, náhrady výdavkov na služobné cesty a výdavkov na lekárske ošetrenie za jednu operáciu.

V prípade uvedenom v druhom pododseku zodpovedný povoľujúci úradník na základe vlastného posúdenia rizika vykoná náležité overenie ex post v súlade s odsekom 4.“

b)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Za overenia uvedené v odsekoch 2 a 4 musia byť zodpovední iní zamestnanci než tí, ktorí vykonávajú úlohy spojené so začatím operácie uvedené v odseku 1, a nesmú byť ani ich podriadenými.“

7.

V článku 54 sa prvá veta nahrádza takto:

„Povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním zaznamenajú pre každý rozpočtový rok zmluvy uzatvorené v rokovacom konaní uvedenom v článku 126 ods. 1 písm. a) až g), článku 127 ods. 1 písm. a) až d) a v článkoch 242, 244 a 246.“

8.

Článok 56 sa nahrádza takto:

„Článok 56

Ukončenie výkonu povinností účtovníka

(Článok 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade ukončenia výkonu povinností účtovníka sa bezodkladne vypracuje celková súvaha.

2.   Celkovú súvahu spolu s odovzdávacou správou odovzdá novému účtovníkovi účtovník končiaci výkon svojich povinností alebo, ak to nie je možné, úradník z jeho útvaru.

Nový účtovník potvrdí podpisom prevzatie celkovej súvahy do jedného mesiaca odo dňa odovzdania a smie vzniesť výhrady.

Odovzdávacia správa obsahuje výsledky celkovej súvahy a vznesené výhrady.

3.   Každý orgán informuje rozpočtový orgán o vymenovaní svojho účtovníka alebo o ukončení výkonu povinností svojho účtovníka.“

9.

V článku 60 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Na tento účel oznámi účtovník každého orgánu všetkým finančným inštitúciám, v ktorých príslušný orgán otvoril účty, mená a podpisové vzory splnomocnených zamestnancov.“

10.

Článok 64 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Článok 64

Zložka právneho subjektu

(Článok 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

b)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Účtovník môže uskutočňovať platby bankovým prevodom len v prípade, ak predtým príslušný orgán zaznamenal do spoločnej zložky podrobné údaje o bankovom účte príjemcu a informácie potvrdzujúce totožnosť príjemcu alebo akékoľvek zmeny.

Každé takéto zaznamenanie podrobných údajov o právnej forme a bankovom účte príjemcu do tejto zložky alebo zmena týchto údajov sa musí zakladať na podpornom dokumente, ktorého formu určí účtovník Komisie.“

c)

V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Povoľujúci úradníci preveria, či podrobné údaje o právnej forme a bankovom účte oznámené príjemcom zostávajú v platnosti počas obdobia trvania dohody o financovaní, zmluvy alebo grantovej dohody uzatvorenej s príjemcom.“

11.

V článku 66 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Správca záloh môže predbežne potvrdiť a uhradiť výdavky na základe podrobného rámca stanoveného v pokynoch zodpovedného povoľujúceho úradníka. V týchto pokynoch sa stanovia pravidlá a podmienky, na základe ktorých sa predbežné potvrdenie a platby vykonajú, a ak je to potrebné, podmienky podpisovania právneho záväzku v zmysle článku 94 ods. 1 písm. e).“

12.

V článku 67 odsek 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Maximálna suma, ktorú smie správca záloh vyplatiť, ak je objektívne nemožné alebo neefektívne vykonať platobné operácie rozpočtovými postupmi, nesmie pri jednotlivej výdavkovej položke prevýšiť 60 000 EUR.“

13.

V článku 68 sa prvá a druhá veta nahrádzajú takto:

„Správcovia záloh sa vyberajú spomedzi úradníkov alebo, ak je to potrebné a len v riadne odôvodnených prípadoch, spomedzi ostatných zamestnancov.“

14.

Článok 70 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Výpisy tohto účtu sú zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi prístupné kedykoľvek a správca záloh najmenej raz za mesiac zostaví súpis transakcií a spolu s podpornými dokumentmi ho zasiela nasledujúci mesiac zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi na úhradu zálohových operácií.“

b)

V odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„Účtovník vykoná alebo nechá vykonať osobitne na tento účel oprávneného zamestnanca svojho útvaru alebo povoľujúceho útvaru kontroly, ktoré sa musia vo všeobecnosti vždy vykonať na mieste a bez varovania, na overenie existencie finančných prostriedkov pridelených správcom záloh a existencie účtovníctva a na kontrolu toho, či sú zálohové transakcie uhrádzané v stanovenej lehote.“

15.

V článku 73 ods.1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Ak je tento pokyn potvrdený písomne a toto potvrdenie je prijaté včas a je dostatočne jasné v tom zmysle, že výslovne odkazuje na body, voči ktorým povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním namietal, nemôže byť tento povoľujúci úradník braný na zodpovednosť; pokyn vykoná, pokiaľ to nie je zjavne v rozpore so zákonom alebo to nie je porušením príslušných bezpečnostných predpisov.“

16.

V článku 78 ods. 3 sa písmená b) až e) nahrádzajú takto:

„b)

ak bude dlh zaplatený pred určeným konečným termínom, neplatí sa žiaden úrok z omeškania;

c)

v prípade nezaplatenia dlhu do konečného termínu uvedeného v písmene b) sa dlh zaťaží úrokom so sadzbou uvedenou v článku 86 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia platných osobitných predpisov;

d)

v prípade nezaplatenia dlhu do konečného termínu uvedeného v písmene b) uskutoční orgán inkaso buď započítaním, alebo uplatnením si práva na vopred zloženú zábezpeku;

e)

účtovník môže uskutočniť inkaso započítaním pred konečným termínom uvedeným v písmene b) po informovaní dlžníka o dôvodoch a dátume inkasa započítaním, ak je to nevyhnutné na ochranu finančných záujmov spoločenstiev a ak má oprávnené dôvody domnievať sa, že suma splatná Komisii by bola stratená;“.

17.

V článku 81 ods. 1 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

konečný termín uvedený v článku 78 ods. 3 písm. b);“.

18.

Článok 83 sa nahrádza takto:

„Článok 83

Vymáhanie započítaním

(Článok 73 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak má dlžník voči spoločenstvám pohľadávku, ktorá je istá, má pevne stanovenú výšku a je splatná, na sumu potvrdenú platobným príkazom, účtovník po uplynutí konečného termínu uvedeného v článku 78 ods. 3 písm. b) inkasuje uznané pohľadávky započítaním.

Vo výnimočných prípadoch, keď je to potrebné na ochranu finančných záujmov spoločenstiev a keď má účtovník oprávnené dôvody domnievať sa, že suma splatná spoločenstvám by bola stratená, vykoná inkaso započítaním pred konečným termínom uvedeným v článku 78 ods. 3 písm. b).

2.   Účtovník pred uskutočnením inkasa v súlade s odsekom 1 konzultuje zodpovedného povoľujúceho úradníka a informuje dotknutých dlžníkov.

V prípade, keď je dlžníkom vnútroštátny orgán alebo jedna z jeho správnych jednotiek, účtovník informuje dotknutý členský štát o svojom úmysle pristúpiť k inkasu započítaním aspoň 10 pracovných dní vopred. Po dohode s dotknutým členským štátom alebo správnou jednotkou však účtovník môže pristúpiť k inkasu započítaním aj pred uplynutím tohto konečného termínu.

3.   Započítanie uvedené v odseku 1 má rovnaký účinok ako platba a zbavuje spoločenstvá povinnosti z dlhu a prípadného splatného úroku.“

19.

V článku 84 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 83, ak ku konečnému termínu uvedenému v článku 78 ods. 3 písm. b) a stanovenému v oznámení o dlhu nie je zinkasovaná celá suma, účtovník informuje zodpovedného povoľujúceho úradníka a bezodkladne začne postup na získanie tejto sumy akýmikoľvek právnymi prostriedkami vrátane prípadného uplatnenia si práva na vopred zloženú zábezpeku.“

20.

V článku 85 sa písmeno a) prvého odseku nahrádza takto:

„a)

dlžník sa zaviaže zaplatiť úroky na základe úrokovej sadzby stanovenej v článku 86 za celé dodatočné poskytnuté obdobie, počnúc konečným termínom uvedeným v článku 78 ods. 3 písm. b);“.

21.

Vkladá sa tento článok 85a:

„Článok 85a

Vymáhanie pokút, periodických sankčných platieb a iných penále

(Články 73 a 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak bola na súde Spoločenstva podaná žaloba proti rozhodnutiu Komisie o uložení pokuty, periodickej sankčnej platby alebo iného penále podľa Zmluvy o ES alebo Zmluvy o Euratome a až do momentu vyčerpania všetkých právnych prostriedkov, inkasuje účtovník od dlžníka príslušné sumy predbežne alebo ho požiada o poskytnutie finančnej zábezpeky. Požadovaná zábezpeka je nezávislá od povinnosti zaplatiť pokutu, periodickú sankčnú platbu alebo iné penále a je vykonateľná po prvej výzve. Táto zábezpeka musí kryť pohľadávku, a to istinu, ako aj úrok splatný podľa článku 86 ods. 5.

2.   Po vyčerpaní všetkých právnych prostriedkov sa predbežne inkasované sumy a nimi vytvorené úroky zahrnú do rozpočtu alebo vyplatia späť dlžníkovi. V prípade finančnej zábezpeky dôjde k jej uvoľneniu alebo vykonaniu.“

22.

Článok 86 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vyplývajúce z uplatňovania špecifických predpisov pre jednotlivé odvetvia, je každá pohľadávka, ktorá nie je splatená ku konečnému termínu uvedenému v článku 78 ods. 3 písm. b), zaťažená úrokom v súlade s odsekmi 2 a 3 tohto článku.

2.   Úrokovou sadzbou pre pohľadávky, ktoré nie sú splatené ku konečnému termínu uvedenému v článku 78 ods. 3 písm. b), je sadzba používaná Európskou centrálnou bankou pre jej hlavné refinančné obchody uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie platná v prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom konečný termín uplynul, zvýšená:

a)

o sedem percentuálnych bodov v prípade, ak skutočnosťou rozhodujúcou pre vznik pohľadávky je verejná zmluva o dodaní tovaru a o poskytnutí služieb uvedená v hlave V;

b)

o tri a pol percentuálneho bodu vo všetkých ostatných prípadoch.

3.   Úrok sa počíta od kalendárneho dňa nasledujúceho po konečnom termíne, ktorý je uvedený v článku 78 ods. 3 písm. b) a stanovený v oznámení o dlhu, až do kalendárneho dňa, keď je dlh splatený v plnej výške.“

b)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Ak v prípade pokút poskytne dlžník finančnú zábezpeku, ktorú účtovník prijme namiesto predbežnej platby, použije sa od konečného termínu uvedeného v článku 78 ods. 3 písm. b) úroková sadzba uvedená v odseku 2 tohto článku zvýšená iba o jeden a pol percentuálneho bodu.“

23.

Článok 90 sa nahrádza takto:

„Článok 90

Rozhodnutie o financovaní

(Článok 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Rozhodnutie o financovaní stanovuje hlavné prvky akcie spojenej s výdavkami z rozpočtu.

2.   V prípade grantov sa rozhodnutie, ktorým sa prijíma ročný pracovný program uvedený v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách, považuje za rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách za predpokladu, že predstavuje dostatočne podrobný rámec.

Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, ak je vynakladanie zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov upravené v ročnom pracovnom programe predstavujúcom dostatočne podrobný rámec, tento pracovný program sa takisto považuje za rozhodnutie o financovaní pre dotknuté zmluvy o verejnom obstarávaní.

3.   Aby sa pracovný program prijatý Komisiou považoval za dostatočne podrobný rámec, musí vymedzovať:

a)

V prípade grantov:

i)

odkaz na základný právny akt a rozpočtovú položku;

ii)

priority na príslušný rok, úlohy, ktoré sa majú splniť, a predpokladané výsledky s rozpočtovými prostriedkami schválenými pre daný rozpočtový rok;

iii)

hlavné kritériá výberu a kritériá udeľovania, ktoré sa použijú na výber návrhov;

iv)

maximálnu možnú mieru spolufinancovania, a ak sa predpokladajú rozdielne miery spolufinancovania, kritériá, ktoré sa majú pri jednotlivých mierach použiť;

v)

časový harmonogram a orientačné sumy pre výzvy na predloženie návrhov.

b)

V prípade verejného obstarávania:

i)

celkový objem rozpočtových prostriedkov vyhradený na verejné obstarávania počas daného roka;

ii)

orientačné informácie o počte a typoch predpokladaných zmlúv a podľa možnosti aj všeobecne vyjadrený predmet týchto zmlúv;

iii)

orientačný časový rámec začatia metód verejného obstarávania.

Ak sa v ročnom pracovnom programe pre jednu alebo viacero akcií tento podrobný rámec nestanovuje, musí sa zodpovedajúcim spôsobom zmeniť alebo sa musí prijať osobitné rozhodnutie o financovaní obsahujúce informácie uvedené v prvom pododseku v písmenách a) a b) pre dotknuté akcie.

4.   Každá podstatná zmena v už prijatom rozhodnutí o financovaní podlieha rovnakému postupu ako počiatočné rozhodnutie.“

24.

V článku 94 ods. 1 sa písmená d) a e) nahrádzajú takto:

„d)

ak sa rámcový záväzok realizuje viacerými právnymi záväzkami, za ktoré sú zodpovední rôzni povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním;

e)

ak v súvislosti so zálohovými účtami, ktoré sú k dispozícii pre vonkajšie opatrenia, musia byť právne záväzky podpísané zamestnancami miestnych jednotiek uvedených v článku 254 na základe pokynov zodpovedného povoľujúceho úradníka, ktorý je však plne zodpovedný za podkladovú transakciu.“

25.

Článok 100 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmená b) a c) sa nahrádzajú takto:

„b)

pri iných odmenách, ako napr. v prípade zamestnancov odmeňovaných na hodinovom alebo dennom základe: výkaz odpracovaných dní a hodín podpísaný oprávneným zamestnancom;

c)

pri nadčasoch: výkaz potvrdzujúci množstvo odpracovaných nadčasových hodín podpísaný oprávneným zamestnancom;“.

b)

V písmene d) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

výkaz výdavkov na služobnú cestu podpísaný zamestnancom na služobnej ceste a administratívnym nadriadeným, na ktorého boli delegované príslušné právomoci, najmä s uvedením miesta služobnej cesty, dátumov a časov odchodu a príchodu na miesto služobnej cesty, cestovných výdavkov, výdavkov na pobyt a ďalších výdavkov, ktoré boli po predložení podporných dokumentov náležite schválené;“.

26.

Článok 101 sa nahrádza takto:

„Článok 101

Vecná forma ‚postúpenia na platbu‘

(Článok 79 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade neautomatizovaného systému má ‚postúpenie na platbu‘ formu odtlačku pečiatky s podpisom zodpovedného povoľujúceho úradníka alebo odborne spôsobilého zamestnanca splnomocneného zodpovedným povoľujúcim úradníkom v súlade s článkom 97. V prípade automatizovaného systému má ‚postúpenie na platbu‘ formu elektronicky zabezpečeného potvrdenia, ktoré udelí zodpovedný povoľujúci úradník alebo ním splnomocnený odborne spôsobilý zamestnanec.“

27.

V článku 106 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade zmlúv alebo grantových dohôd, v rámci ktorých platba závisí od schválenia správy alebo osvedčenia, začína čas na účely lehôt na úhradu uvedených v odsekoch 1 a 2 plynúť až po schválení príslušnej správy alebo osvedčenia. Príjemca je bezodkladne informovaný.

Čas vymedzený na schválenie nesmie presiahnuť:

a)

20 kalendárnych dní pre jednoduché zmluvy týkajúce sa dodania tovaru alebo poskytnutia služieb;

b)

45 kalendárnych dní pre ostatné zmluvy a grantové dohody;

c)

60 kalendárnych dní pre zmluvy a grantové dohody zahŕňajúce technické služby alebo akcie, ktorých vyhodnocovanie je mimoriadne zložité.

Zodpovedný povoľujúci úradník informuje príjemcu prostredníctvom formálneho oznámenia o akomkoľvek pozastavení plynutia lehoty na schválenie správy alebo osvedčenia.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže rozhodnúť o tom, že na schválenie správy alebo osvedčenia a na úhradu sa uplatní jednotná lehota. Táto jednotná lehota nesmie prekročiť súhrn maximálnej uplatniteľnej lehoty na schválenie správy alebo osvedčenia a maximálnej uplatniteľnej lehoty na úhradu.“

28.

V článku 114 sa štvrtý odsek nahrádza takto:

„Na základe správy a vypočutia prijme orgán buď odôvodnené rozhodnutie o ukončení konania, alebo odôvodnené rozhodnutie v súlade s článkami 22 a 86 a prílohou IX k služobnému poriadku. Rozhodnutia, ktorými sa ukladajú disciplinárne opatrenia alebo finančné pokuty, sa musia dať na vedomie zainteresovanej strane a pre informáciu postúpiť ostatným orgánom a Dvoru audítorov.“

29.

V článku 116 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zmluvy o nehnuteľnostiach upravujú kúpu pozemkov, budov alebo iných nehnuteľností, alebo ich dlhodobý prenájom, užívanie, lízing, nájom alebo kúpu na splátky s predkupným právom alebo bez neho.“

30.

V článku 118 ods. 3 sa druhá veta prvého pododseku nahrádza takto:

„Bez toho, aby boli dotknuté zmluvy uzatvorené po rokovacom konaní uvedenom v článku 126, oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania je povinné v prípade týchto zmlúv: zmluvy s odhadovanou hodnotou rovnakou alebo vyššou, ako sú prahové úrovne stanovené v článku 158 ods. 1 písm. a) a c); zmluvy na výskum a vývoj uvedené v kategórii 8 prílohy II A k smernici 2004/18/ES s odhadovanou hodnotou rovnakou alebo vyššou, ako je prahová úroveň stanovená v článku 158 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia pre zmluvy na výskum a vývoj.“

31.

V článku 119 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

každoročné uverejnenie zoznamu zmluvných dodávateľov s uvedením predmetu a hodnoty uzatvorenej zmluvy pre zmluvy s hodnotou, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 25 000 EUR.“

32.

V článku 126 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Verejní obstarávatelia môžu použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania aj v prípade zmlúv s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 60 000 EUR.“

33.

V článku 127 ods. 1 sa dopĺňajú tieto písmená f) a g):

„f)

pre iné služby výskumu a vývoja než tie, pri ktorých vzniká úžitok iba verejnému obstarávateľovi z dôvodu ich využitia vo vlastnej činnosti, pod podmienkou, že verejný obstarávateľ zaplatil celú odmenu za poskytnutú službu;

g)

pre zmluvy o poskytnutí služieb upravujúce nadobúdanie, vývoj, výrobu a koprodukciu programového materiálu určeného na vysielanie vysielateľmi a zmluvy o vysielacom čase.“

34.

V článku 128 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výzva na prejavenie záujmu je s výhradou článkov 126 a 127 prostriedkom predbežného výberu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie súťažných návrhov v rámci budúcich obmedzených výziev na predloženie súťažných návrhov na zmluvy s hodnotou vyššou než 60 000 EUR.“

35.

Článok 129 sa nahrádza takto:

„Článok 129

Zmluvy s nízkou hodnotou

(Článok 91 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Rokovacie konanie s prerokovaním s najmenej piatimi záujemcami sa môže použiť na zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 60 000 EUR.

Ak po prerokovaní so záujemcami verejný obstarávateľ dostane iba jeden administratívne a technicky platný súťažný návrh, zmluva sa môže uzatvoriť za predpokladu, že tento súťažný návrh spĺňa kritériá udeľovania.

2.   Pre zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 25 000 EUR, sa môže použiť konanie uvedené v odseku 1 s prerokovaním s najmenej troma záujemcami.

3.   Zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 3 500 EUR, sa môžu uzatvoriť na základe jediného súťažného návrhu.

4.   Platby týkajúce sa výdavkových položiek v sume, ktorá je nižšia alebo sa rovná 200 EUR, môžu spočívať v úhrade faktúry bez predchádzajúceho prijatia súťažného návrhu.“

36.

Článok 134 sa nahrádza takto:

„Článok 134

Dôkazy

(Články 93 a 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Záujemcovia a uchádzači predložia riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 93 alebo 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade užšej súťaže, súťažného dialógu a rokovacieho konania po uverejnení oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, keď verejný obstarávateľ obmedzí počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na rokovanie alebo na predloženie súťažného návrhu, však osvedčenia uvedené v odseku 3 predložia všetci záujemcovia.

2.   Uchádzač, s ktorým sa má uzatvoriť zmluva, musí v rámci lehoty stanovenej verejným obstarávateľom, a to pred podpisom zmluvy, predložiť dôkaz uvedený v odseku 3, ktorý potvrdzuje vyhlásenie uvedené v odseku 1, v týchto prípadoch:

a)

zmluvy, ktoré uzatvárajú orgány na svoj vlastný účet, s hodnotou rovnakou alebo vyššou, ako sú prahové úrovne uvedené v článku 158;

b)

zmluvy v oblasti vonkajších opatrení s hodnotou rovnakou alebo vyššou, ako sú prahové úrovne stanovené v článku 241 ods. 1 písm. a), článku 243 ods. 1 písm. a) alebo v článku 245 ods. 1 písm. a).

V prípade zmlúv s hodnotou, ktorá je nižšia ako prahové úrovne uvedené v písmenách a) a b), môže verejný obstarávateľ v prípade pochybností o tom, či sa uchádzač, s ktorým sa má uzatvoriť zmluva, nenachádza v niektorej zo situácií, ktoré znamenajú vylúčenie, požadovať predloženie dôkazu uvedeného v odseku 3.

3.   Verejný obstarávateľ prijme ako dostatočný dôkaz o tom, že uchádzač, s ktorým sa má uzatvoriť zmluva, sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1 písm. a), b) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách, aktuálny výpis zo súdneho registra alebo, ak to nie je možné, aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v krajine, v ktorej má sídlo, z ktorého vyplýva, že tieto požiadavky sú splnené. Verejný obstarávateľ prijme ako dostatočný dôkaz o tom, že uchádzač sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách, aktuálne osvedčenie vydané príslušným orgánom dotknutého štátu.

V prípade, keď dokument alebo osvedčenie uvedené v prvom pododseku nie je vydané v dotknutom štáte, a v ostatných prípadoch vylúčenia uvedených v článku 93 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže byť dokument alebo osvedčenie nahradené miestoprísažným alebo, ak to nie je možné, čestným vyhlásením zainteresovanej strany pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo príslušnou profesnou organizáciou v krajine jej pôvodu alebo v krajine, v ktorej má sídlo.

4.   V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, sa dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 3 týkajú právnických osôb a/alebo fyzických osôb vrátane, ak to verejný obstarávateľ považuje za potrebné, riaditeľov spoločnosti alebo akýchkoľvek iných osôb, ktoré majú vo vzťahu k záujemcovi alebo uchádzačovi právomoc zastupovať, rozhodovať alebo vykonávať kontrolu.

5.   Verejní obstarávatelia sa môžu v prípade pochybností o tom, či sa záujemcovia alebo uchádzači nenachádzajú v niektorej zo situácií znamenajúcich vylúčenie, sami obrátiť na príslušné orgány uvedené v odseku 3 so žiadosťou o informácie o tejto situácii, ktoré považujú za potrebné.

6.   Verejný obstarávateľ môže záujemcu alebo uchádzača oslobodiť od povinnosti predložiť písomný dôkaz uvedený v odseku 3, ak mu takýto dôkaz už bol predložený na účely inej metódy verejného obstarávania a za predpokladu, že dokumenty nie sú staršie ako jeden rok odo dňa ich vystavenia a že sú stále platné.

V takom prípade záujemca alebo uchádzač čestne vyhlási, že písomný dôkaz, už bol poskytnutý v prechádzajúcej metóde verejného obstarávania, a potvrdí, že tento dôkaz je stále platný a že sa jeho situácia nezmenila.“

37.

Článok 135 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Kritériá výberu sa na účely posúdenia finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača uplatnia v každej metóde verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ môže stanoviť minimálnu úroveň spôsobilosti, pod ktorou záujemcovia nemôžu byť vybraní.“

b)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Verejný obstarávateľ sa môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika rozhodnúť, že preukázanie finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov nebude požadovať v prípade týchto zmlúv:

a)

zmluvy, ktoré uzatvárajú orgány na svoj vlastný účet, s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 60 000 EUR;

b)

zmluvy, ktoré sa uzatvárajú v oblasti vonkajších opatrení, s hodnotou pod prahovými úrovňami uvedenými v článku 241 ods. 1 písm. a), článku 243 ods. 1 písm. a) alebo článku 245 ods. 1 písm. a).

Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne nepožadovať preukázanie finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov, žiadne priebežné financovanie sa neuskutoční, pokiaľ nie je zložená finančná zábezpeka v rovnakej výške.“

38.

V článku 138 ods. 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách, zmluvy sa uzatvárajú jedným z týchto dvoch spôsobov:“.

39.

V článku 145 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ak hodnota zmluvy prevyšuje prahovú úroveň stanovenú v článku 129 ods. 1, zodpovedný povoľujúci úradník vymenuje výbor na otváranie súťažných návrhov.“

40.

V článku 146 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Tento výbor vymenuje zodpovedný povoľujúci úradník na účely poskytnutia poradného stanoviska k zmluvám s hodnotou nad prahovou úrovňou uvedenou v článku 129 ods. 1.“

41.

Článok 152 sa nahrádza takto:

„Článok 152

Zábezpeka za priebežné financovanie

(Článok 102 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Zábezpeka sa vyžaduje v prípade platby priebežného financovania, ktorá prevyšuje 150 000 EUR, alebo v prípade uvedenom v článku 135 ods. 6 druhom pododseku.

Ak je však zmluvným dodávateľom verejnoprávny subjekt, zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika netrvať na tejto povinnosti.

Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď sa priebežné financovanie odpočíta z priebežných platieb alebo záverečných platieb realizovaných v prospech zmluvného dodávateľa v súlade so zmluvnými podmienkami.“

42.

V článku 155 sa názov nahrádza takto:

Článok 155

Samostatné zmluvy a zmluvy s časťami

(Články 91 a 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

43.

V článku 157 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

5 278 000 EUR v prípade zmlúv o zhotovení prác.“

44.

Článok 158 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Prahové úrovne uvedené v článku 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú stanovené na:

a)

137 000 EUR v prípade zmlúv o dodaní tovaru a zmlúv o poskytnutí služieb, ktoré sú uvedené v prílohe II A k smernici 2004/18/ES, s výnimkou zmlúv na výskum a vývoj, ktoré sú uvedené v kategórii 8 uvedenej prílohy;

b)

211 000 EUR v prípade zmlúv o poskytnutí služieb, ktoré sú uvedené v prílohe II B k smernici 2004/18/ES, a v prípade zmlúv o poskytnutí služieb v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sú uvedené v kategórii 8 prílohy II A k smernici 2004/18/ES;

c)

5 278 000 EUR v prípade zmlúv o zhotovení prác.“

45.

V článku 162 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

európsky subjekt zapojený do vzdelávania, odbornej prípravy, informovania, inovácie alebo výskumu a štúdia európskej politiky, európsky orgán zapojený do aktivít prispievajúcich k podpore občianstva alebo ľudských práv, alebo európsky orgán pre štandardizáciu;“.

46.

Do článku 164 sa vkladá tento odsek 1a:

„1a.   V grantovej dohode sa môžu stanoviť mechanizmy a lehoty pozastavenia v súlade s článkom 183.“

47.

Do článku 165 sa dopĺňa odsek 3:

„3.   V prípade prevádzkových grantov subjektom, ktoré sledujú všeobecný európsky záujem, a keď sú tieto subjekty financované aj verejnými orgánmi, ktoré sú povinné vymáhať percento ročného zisku zodpovedajúce ich príspevku, je Komisia oprávnená vymáhať percento ročného zisku zodpovedajúce vkladu Spoločenstva do prevádzkového rozpočtu týchto subjektov. Na účely výpočtu sumy, ktorá sa má vymôcť, sa neberie do úvahy percento, ktoré zodpovedá príspevkom do prevádzkového rozpočtu v naturáliách.“

48.

V článku 168 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

subjektom, ktoré majú de jure alebo de facto monopolné postavenie, ktoré bude riadne zdôvodnené v rozhodnutí o udelení;“.

49.

Článok 172 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„Zodpovedný povoľujúci úradník môže akceptovať spolufinancovanie v naturáliách, ak to považuje za potrebné a vhodné.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   V prípade grantov s celkovou hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 25 000 EUR, môže zodpovedný povoľujúci úradník v závislosti od vlastného posúdenia rizika netrvať na povinnosti predložiť dôkaz o spolufinancovaní uvedený v odseku 1.

Ak je jednému príjemcovi počas rozpočtového roka udelených viacero grantov, prahová úroveň 25 000 EUR sa vzťahuje na celkovú sumu týchto grantov.“

50.

Článok 173 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   S výhradou článku 176 ods. 4 žiadosť preukazuje právny status žiadateľa a jeho finančnú a prevádzkovú spôsobilosť realizovať navrhovanú akciu alebo pracovný program.

Na tento účel žiadateľ predloží čestné vyhlásenie a v prípade žiadostí o grant prevyšujúci 25 000 EUR všetky podporné dokumenty požadované zodpovedným povoľujúcim úradníkom na základe jeho posúdenia rizika. Požiadavka predloženia takýchto dokumentov sa uvedie vo výzve na predloženie návrhov.

Podpornými dokumentmi môžu byť najmä výkaz ziskov a strát a súvaha za posledný uzatvorený rozpočtový rok.“

b)

Odsek 4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Ak sa žiadosť týka grantov na akciu, ktorých suma prevyšuje 500 000 EUR, alebo prevádzkových grantov, ktoré prevyšujú 100 000 EUR, predkladá sa audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom. Táto správa osvedčuje účtovnú závierku za posledný dostupný rozpočtový rok.“

ii)

Štvrtý a piaty pododsek sa nahrádzajú takto:

„V prípade partnerstiev uvedených v článku 163 musí byť pred uzatvorením rámcovej dohody predložená správa o audite uvedená v prvom pododseku, ktorá pokrýva dva posledné dostupné rozpočtové roky.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika oslobodiť od povinnosti predložiť audit uvedený v prvom pododseku stredoškolské a vysokoškolské zariadenia a príjemcov, ktorí v prípade, keď sú účastníkmi dohôd viacerí príjemcovia, akceptovali spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť.“

iii)

Dopĺňa sa tento pododsek:

„Prvý pododsek sa nevzťahuje na verejnoprávne subjekty a medzinárodné organizácie uvedené v článku 43 ods. 2.“

51.

Článok 176 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Finančná a prevádzková spôsobilosť sa preverí najmä na základe analýzy ktoréhokoľvek z podporných dokumentov uvedených v článku 173 a vyžadovaných zodpovedným povoľujúcim úradníkom vo výzve na predloženie návrhov.“

b)

V odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Preverovanie finančnej spôsobilosti v súlade s odsekom 3 sa nevzťahuje na fyzické osoby poberajúce štipendiá, verejnoprávne subjekty alebo medzinárodné organizácie uvedené v článku 43 ods. 2.“

52.

Článok 179 sa nahrádza takto:

„Článok 179

Informovanie žiadateľov

(Článok 116 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Žiadatelia sú informovaní čo najskôr, najneskôr však do 15 kalendárnych dní po zaslaní rozhodnutia o udelení príjemcom.“

53.

Článok 180 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Pri každom grante môže byť priebežné financovanie rozdelené na viacero častí.

Vyplatenie novej platby priebežného financovania v plnej výške je podmienené využitím aspoň 70 % celkovej sumy akéhokoľvek predchádzajúceho priebežného financovania.

V prípade, ak bolo využitých menej ako 70 % predchádzajúceho priebežného financovania, sa nová platba priebežného financovania zníži o nevyužité sumy predchádzajúcej platby priebežného financovania.

Na doloženie každej žiadosti o novú platbu sa predkladá výkaz výdavkov príjemcu.“

b)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Zodpovedný povoľujúci úradník môže na doloženie akejkoľvek platby požadovať osvedčenie finančných výkazov a podkladových účtov vypracované schváleným audítorom alebo v prípade verejnoprávnych subjektov kvalifikovaným a nezávislým štátnym úradníkom, a to na základe vlastného posúdenia rizika. V prípade grantu na akciu alebo prevádzkového grantu sa osvedčenie pripojí k žiadosti o platbu. Účelom osvedčenia je v súlade s metodikou schválenou zodpovedným povoľujúcim úradníkom potvrdiť, že náklady vykázané príjemcom vo finančných výkazoch, na ktorých sa žiadosť o platbu zakladá, sú skutočné, presne zaznamenané a oprávnené v súlade s grantovou dohodou.“

ii)

V druhom pododseku sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„S výnimkou jednorazových platieb a paušálneho financovania je osvedčenie finančných výkazov a podkladových účtov povinné pre priebežné platby za rozpočtový rok a pre záverečné platby v týchto prípadoch:“.

iii)

V treťom pododseku sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika oslobodiť od povinnosti predložiť takéto osvedčenie finančných výkazov a podkladových účtov v prípade:“.

54.

Článok 182 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zodpovedný povoľujúci úradník môže s cieľom obmedziť finančné riziká spojené s platbou priebežného financovania na základe vlastného posúdenia rizika buď od príjemcu požadovať zloženie zábezpeky vopred, a to až do výšky priebežného financovania, alebo rozdeliť platby na viacero častí.

V prípade grantov s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 10 000 EUR, však môže zodpovedný povoľujúci úradník požadovať od príjemcu zloženie zábezpeky vopred len v riadne odôvodnených prípadoch.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika takúto zábezpeku požadovať aj s ohľadom na spôsob financovania stanovený v grantovej dohode.

Vždy, keď sa zábezpeka požaduje, je predmetom posúdenia a prijatia zodpovedným povoľujúcim úradníkom.“

b)

V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Zábezpeka sa požaduje, ak priebežné financovanie predstavuje viac ako 80 % z celkovej sumy grantu a prevyšuje 60 000 EUR.“

55.

Články 195, 196, 197, 198, 200 a 202 sa vypúšťajú.

56.

Článok 211 sa nahrádza takto:

„Článok 211

Zosúladenie účtov

(Článok 135 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Údaje sa v hlavnej účtovnej knihe uvádzajú a usporiadajú tak, aby sa zdôvodnil obsah každého účtu zahrnutého do celkovej súvahy.

2.   Na inventúrny súpis investičného majetku sa vzťahujú ustanovenia článkov 220 až 227.“

57.

Článok 212 sa vypúšťa.

58.

Článok 213 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Na prepočet medzi eurom a inou menou na účely vypracovania súvahy k 31. decembru roka N sa použije kurz platný posledný pracovný deň roka N.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   Účtovné pravidlá prijaté podľa článku 133 nariadenia o rozpočtových pravidlách presne stanovia pravidlá prepočtu a nového ocenenia, ktoré sa majú stanoviť na účely účtovania na základe časového rozlíšenia.“

59.

Článok 222 sa nahrádza takto:

„Článok 222

Zápis položiek do inventúrneho súpisu

(Článok 138 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Všetky nadobudnuté položky, ktorých obdobie použitia je dlhšie ako jeden rok, ktoré nie sú spotrebným tovarom a ktorých nákupná cena alebo výrobné náklady sú vyššie ako tie, ktoré sú uvedené v účtovných pravidlách prijatých podľa článku 133 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa zapíšu do inventúrneho súpisu a zaznamenajú do účtov investičného majetku.“

60.

V článku 240 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Oznámenie predbežných informácií o medzinárodných výzvach na predloženie súťažných návrhov sa pošle Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev čo najskôr v prípade zmlúv o dodaní tovaru a zmlúv o poskytnutí služieb a čo najrýchlejšie po rozhodnutí o schválení programu v prípade zmlúv o zhotovení prác.“

61.

Článok 241 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V prvom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

v prípade zmlúv s hodnotou 200 000 EUR alebo vyššou: medzinárodná obmedzená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. a);“.

ii)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 5 000 EUR, sa môžu uzavrieť na základe jediného súťažného návrhu.“

b)

Do odseku 2 sa dopĺňa tento nasledujúci pododsek:

„Ak je počet záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá výberu alebo minimálne úrovne spôsobilosti, menší ako minimálny počet, verejný obstarávateľ môže vyzvať na predloženie súťažných návrhov len tých záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá na predloženie súťažných návrhov.“

c)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   V rámci konania uvedeného v odseku 1 písmene b) verejný obstarávateľ vypracuje zoznam najmenej troch uchádzačov podľa svojho výberu. Postup zahŕňa obmedzené súťažné konanie bez zverejnenia oznámenia a označuje sa ako súťažné rokovacie konanie, na ktoré sa nevzťahuje článok 124.

Súťažné návrhy otvára a vyhodnocuje hodnotiaci výbor, ktorého členmi sú osoby s potrebnými odbornými a administratívnymi znalosťami. Členovia hodnotiaceho výboru musia podpísať vyhlásenie o nestrannosti.

Ak po prerokovaní s uchádzačmi verejný obstarávateľ dostane iba jeden administratívne a technicky platný súťažný návrh, zmluva sa môže uzatvoriť za predpokladu, že tento súťažný návrh spĺňa kritériá udeľovania.“

62.

Článok 242 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Prvý pododsek sa mení a dopĺňa takto:

Úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Pre zmluvy o poskytnutí služieb môže verejný obstarávateľ použiť rokovacie konanie v týchto prípadoch:“.

Dopĺňa sa toto písmeno g):

„g)

v prípade jedného neúspešného pokusu použiť súťažné rokovacie konanie po neúspešnom použití rámcovej zmluvy. V takomto prípade môže verejný obstarávateľ po zrušení súťažného rokovacieho konania rokovať s jedným alebo viacerými uchádzačmi podľa svojho výberu spomedzi tých, ktorí sa zúčastnili výzvy na predloženie súťažných návrhov, za predpokladu, že pôvodné podmienky zmluvy nie sú podstatným spôsobom zmenené.“

ii)

Dopĺňa sa tento pododsek:

„Ak verejným obstarávateľom nie je Komisia, rokovacie konanie sa použije iba na základe predchádzajúceho súhlasu zodpovedného povoľujúceho úradníka.“

b)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Písmeno b) prvého pododseku sa nahrádza takto:

„b)

dodatočné služby, ktoré spočívajú v opakovaní podobných služieb, ktoré boli zverené poskytovateľovi v rámci prvej zmluvy, za predpokladu, že:

i)

na poskytnutie prvej služby bolo uverejnené oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania a v tomto oznámení bola jasne uvedená možnosť použiť rokovacie konanie pre nové služby pre projekt a odhadované náklady;

ii)

zmluva sa predĺži len raz a jej hodnota a obdobie trvania nepresiahnu hodnotu a obdobie trvania pôvodnej zmluvy.“

ii)

Druhý pododsek sa vypúšťa.

63.

Článok 243 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V prvom pododseku sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

v prípade zmlúv s hodnotou 150 000 EUR alebo vyššou: medzinárodná otvorená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. a);

b)

v prípade zmlúv s hodnotou 30 000 EUR alebo vyššou, ale nižšou ako 150 000 EUR: miestna otvorená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. b);“.

ii)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 5 000 EUR, sa môžu uzavrieť na základe jediného súťažného návrhu.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V rámci konania uvedeného v odseku 1 písmene c) verejný obstarávateľ vypracuje zoznam najmenej troch dodávateľov podľa svojho výberu. Postup zahŕňa obmedzené súťažné konanie bez zverejnenia oznámenia a označuje sa ako súťažné rokovacie konanie, na ktoré sa nevzťahuje článok 124.

Súťažné návrhy otvára a vyhodnocuje hodnotiaci výbor, ktorého členmi sú osoby s potrebnými odbornými a administratívnymi znalosťami. Členovia hodnotiaceho výboru musia podpísať vyhlásenie o nestrannosti.

Ak po prerokovaní s dodávateľmi verejný obstarávateľ dostane iba jeden administratívne a technicky platný súťažný návrh, zmluva sa môže uzatvoriť za predpokladu, že tento súťažný návrh spĺňa kritériá udeľovania.“

64.

Článok 244 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Zmluvy o dodaní tovaru sa môžu uzavrieť rokovacím konaním s jediným súťažným návrhom v týchto prípadoch:“.

b)

Dopĺňa sa toto písmeno e):

„e)

ak bolo po dvoch pokusoch súťažné rokovacie ponukové konanie neúspešné, t. j. nebol prijatý žiaden administratívne alebo technicky platný súťažný návrh alebo žiaden kvalitatívne a/alebo finančne zmysluplný súťažný návrh, tak po zrušení súťažného rokovacieho konania môže verejný obstarávateľ rokovať s jedným alebo s viacerými uchádzačmi podľa svojho výberu spomedzi tých, ktorí sa zúčastnili výzvy na predloženie súťažných návrhov, za predpokladu, že pôvodné podmienky zmluvy nie sú podstatným spôsobom zmenené.“

c)

Dopĺňa sa tento pododsek:

„Ak verejným obstarávateľom nie je Komisia, rokovacie konanie sa použije iba na základe predchádzajúceho súhlasu zodpovedného povoľujúceho úradníka.“

65.

Článok 245 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V prvom pododseku sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

v prípade zmlúv s hodnotou 5 000 000 EUR alebo vyššou:

i)

v zásade medzinárodná otvorená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. a);

ii)

výnimočne, s prihliadnutím na charakteristiky určitých prác a s predchádzajúcim súhlasom zodpovedného povoľujúceho úradníka, ak verejným obstarávateľom nie je Komisia, medzinárodná obmedzená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. a);

b)

v prípade zmlúv s hodnotou 300 000 EUR alebo vyššou, ale nižšou ako 5 000 000 EUR: miestna otvorená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. b);“.

ii)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 5 000 EUR, sa môžu uzavrieť na základe jediného súťažného návrhu.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V rámci konania uvedeného v odseku 1 písmene c) verejný obstarávateľ vypracuje zoznam najmenej troch zhotoviteľov podľa svojho výberu. Postup zahŕňa obmedzené súťažné konanie bez zverejnenia oznámenia a označuje sa ako súťažné rokovacie konanie, na ktoré sa nevzťahuje článok 124.

Súťažné návrhy otvára a vyhodnocuje hodnotiaci výbor, ktorého členmi sú osoby s potrebnými odbornými a administratívnymi znalosťami. Členovia hodnotiaceho výboru musia podpísať vyhlásenie o nestrannosti.

Ak po prerokovaní so zhotoviteľmi verejný obstarávateľ dostane iba jeden administratívne a technicky platný súťažný návrh, zmluva sa môže uzatvoriť za predpokladu, že tento súťažný návrh spĺňa kritériá udeľovania.“

66.

Článok 246 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Prvý pododsek sa mení a dopĺňa takto:

i)

Úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Zmluvy o zhotovení prác sa môžu uzavrieť rokovacím konaním s jediným súťažným návrhom v týchto prípadoch:“.

ii)

Dopĺňa sa toto písmeno d):

„d)

ak bolo po dvoch pokusoch súťažné rokovacie ponukové konanie neúspešné, t. j. nebol prijatý žiaden administratívne alebo technicky platný súťažný návrh alebo žiaden kvalitatívne a/alebo finančne zmysluplný súťažný návrh. V takýchto prípadoch po zrušení súťažného rokovacieho konania môže verejný obstarávateľ rokovať s jedným alebo s viacerými uchádzačmi podľa svojho výberu spomedzi tých, ktorí sa zúčastnili výzvy na predloženie súťažných návrhov, za predpokladu, že pôvodné podmienky zmluvy nie sú podstatným spôsobom zmenené.“

b)

Dopĺňa sa tento pododsek:

„Ak verejným obstarávateľom nie je Komisia, rokovacie konanie sa použije iba na základe predchádzajúceho súhlasu zodpovedného povoľujúceho úradníka.“

67.

V článku 250 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Zábezpeka sa požaduje, ak priebežné financovanie prevyšuje 150 000 EUR. Ak je však zmluvným dodávateľom verejnoprávny subjekt, zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika netrvať na tejto povinnosti.

Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď sa priebežné financovanie odpočíta z priebežných platieb alebo záverečných platieb realizovaných v prospech zmluvného dodávateľa v súlade so zmluvnými podmienkami.

4.   Verejný obstarávateľ môže požadovať zábezpeku za plnenie vo výške, ktorá je stanovená v zložke súťažných podkladov a ktorá zodpovedá 5 až 10 % celkovej hodnoty zmluvy. Táto zábezpeka sa stanoví na základe objektívnych kritérií, akými sú napríklad druh a hodnota zmluvy.

Zábezpeka za plnenie je však povinná v prípade prekročenia týchto prahových úrovní:

i)

345 000 EUR v prípade zmlúv o zhotovení prác;

ii)

150 000 EUR v prípade zmlúv o dodaní tovaru.

Zábezpeka zanikne najskôr po konečnom prevzatí dodávok a prác. Ak sa zmluva riadne neplní, zadrží sa celá zábezpeka.“

68.

V článku 252 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Hodnotiaci výbor alebo verejný obstarávateľ však môže od záujemcov alebo uchádzačov požadovať poskytnutie ďalších podkladov alebo vysvetlenie podporných dokumentov predložených v súvislosti s kritériami vylúčenia a výberu v lehote, ktorú stanovia, a pri zohľadnení zásady rovnakého zaobchádzania.“

69.

V článku 257 v prvom odseku sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Úrad pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev a Európska škola verejnej správy, ktorá je k tomuto úradu administratívne pridružená;“.

70.

V článku 260 sa druhý odsek vypúšťa.

71.

Do článku 262 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Rozpočtové záväzky, ktoré zodpovedajú administratívnym rozpočtovým prostriedkom typu spoločného pre všetky hlavy a ktoré sú spravované ako celok, sa môžu v rozpočtovom účtovníctve zaznamenávať celkovo na základe súhrnnej klasifikácie podľa typov stanovenej v článku 27.

Zodpovedajúci výdavok sa uvedie v rozpočtových položkách každej z hláv podľa rovnakého rozdelenia ako v prípade rozpočtových prostriedkov.“

72.

Do článku 264 sa dopĺňa tento odsek:

„V prípade, ak pre transakcie v tretích krajinách nie je možné použiť žiadnu z týchto foriem zábezpek nájomného, môže zodpovedný povoľujúci úradník akceptovať iné formy za predpokladu, že tieto formy zabezpečia rovnakú ochranu finančných záujmov spoločenstiev.“

73.

V článku 271 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Prahové úrovne a sumy stanovené v článkoch 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 a 250 sa aktualizujú každé tri roky, a to v súlade so zmenami indexu spotrebiteľských cien v Spoločenstve.

2.   Prahové úrovne uvedené v článku 157 písm. b) a v článku 158 ods. 1 vzťahujúce sa na zmluvy o verejnom obstarávaní sa upravujú každé dva roky v súlade s článkom 78 ods. 1 smernice 2004/18/ES.“

Článok 2

Na metódy verejného obstarávania a udeľovania grantov začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa naďalej vzťahujú pravidlá, ktoré boli platné v čase, keď sa tieto metódy začali.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. augusta 2006

Za Komisiu

Dalia GRYBAUSKAITĖ

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1261/2005 (Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 2083/2005 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005, s. 28).

(4)  Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2005, s. 14.