10.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 219/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1209/2006

z 9. augusta 2006,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu mníka modrého v zónach ICES VI, VII (vody ES a medzinárodné vody) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 2270/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu pre rybárske plavidlá Spoločenstva v roku 2005 a 2006, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2005 a 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpali kvótu stanovenú na rok 2006.

(3)

Je preto potrebné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich uchovávanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená na rok 2006 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje dňom uvedeným v danej prílohe. Takisto sa zakazuje uchovávať na palube, prekladať alebo vykladať príslušné zásoby ulovené týmito plavidlami po uvedenom dni.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. augusta 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 742/2006 (Ú. v. EÚ L 130, 18.5.2006, s. 7).


PRÍLOHA

č.

14

Členský Štát

Spojené Kráľovstvo

Zásoby

BLI/67-

Druh

Mník modrý (Molva dypterygia)

Zóna

VI, VII (vody ES a medzinárodné vody)

Dátum

24. júna 2006