1.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 990/2006

z 30. júna 2006,

ktorým sa vyhlasujú stále verejné súťaže na vývoz obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) sa stanovujú podmienky a postup predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadením Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá na overovanie použitia a miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s obilninami, na disponibilné množstvá obilnín v intervenčných skladoch a na perspektívy vývozu týchto obilnín do tretích krajín by sa mali začať stále verejné súťaže na vývoz obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov. Každú z nich je treba považovať za samostatnú verejnú súťaž.

(4)

S cieľom zaručiť správnosť operácií a ich kontrolu je potrebné určiť osobitné pravidlá sledovania prispôsobené sektoru obilnín. Z tohto dôvodu by sa mal vytvoriť garančný systém, ktorý zabezpečí, že sa budú dodržiavať ciele stanovené v právnych predpisoch, a zároveň zabráni neúmerným nákladom prevádzkovateľov.

(5)

Je preto potrebné zrušiť niektoré pravidlá, najmä pravidlá v nariadení (EHS) č. 2131/93, pokiaľ ide o cenu, ktorú treba zaplatiť, lehoty na predkladanie ponúk a výšku zábezpek, ako aj pravidlá v nariadení (EHS) č. 3002/92, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú uviesť na vývoznej licencii, o povolenia na vyskladnenie, prípadne o tlačivo T5.

(6)

Vývozy v rámci verejnej súťaže vyhlásenej týmto nariadením sa musia obmedziť iba na niektoré tretie krajiny, aby sa zabránilo opätovnému dovozu.

(7)

V článku 7 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa stanovuje, že najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a miestom nakládky v prístave alebo miestom vykládky, ktoré možno dosiahnuť pri najnižších prepravných nákladoch, sa refundujú úspešnému uchádzačovi verejnej súťaže. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré nemajú námorné prístavy, v článku 7 ods. 2a toho istého nariadenia sa stanovuje možnosť refundovať vývozcovi – úspešnému uchádzačovi verejnej súťaže najpriaznivejšie náklady na dopravu medzi miestom skladovania a skutočným miestom vykládky, ktoré sa nachádza mimo ich územia, až do určitého stropu. Toto ustanovenie by sa malo uplatňovať na príslušné členské štáty a mali by sa stanoviť pravidlá jeho uplatňovania.

(8)

Na účely efektívneho riadenia systému je tiež potrebné stanoviť, aby sa odovzdávanie informácií požadovaných Komisiou uskutočňovalo elektronickou formou.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Intervenčné agentúry členských štátov uvedené v prílohe I vyhlásia stálu verejnú súťaž na vývoz každého druhu obilnín, ktoré sa nachádzajú v ich držbe, podľa podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Maximálne množstvá jednotlivých druhov obilnín, na ktoré sa vzťahujú tieto verejné súťaže, sú uvedené v prílohe I.

2.   V prípade pšenice obyčajnej a raže sa každá verejná súťaž vzťahuje na maximálne množstvo, ktoré sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska (4) a Švajčiarska.

V prípade jačmeňa sa každá verejná súťaž vzťahuje na maximálne množstvo, ktoré sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej hory, Chorvátska, Kanady, Lichtenštajnska, Mexika, Rumunska, Spojených štátov amerických, Srbska (4) a Švajčiarska.

Článok 2

1.   Na vývozy uskutočnené podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá ani mesačné prírastky.

2.   Článok 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Odchylne od tretieho pododseku článku 16 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je cena, ktorá sa má zaplatiť za vývoz, cena uvedená v ponuke bez mesačného prírastku.

4.   Pokiaľ ide o Českú republiku, Luxembursko, Maďarsko, Rakúsko a Slovensko, najpriaznivejšie náklady na dopravu medzi miestom skladovania a skutočným miestom vykládky, ktoré sa nachádza mimo ich územia, sa refundujú úspešnému uchádzačovi verejnej súťaže v zmysle článku 7 ods. 2a nariadenia (EHS) č. 2131/93 v rámci stropu určeného v oznámení o verejnej súťaži.

Článok 3

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

2.   Ponuky predložené v rámci každej verejnej súťaže vyhlásenej na základe tohto nariadenia nemusia byť doložené žiadosťami o vývozné licencie predloženými podľa článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 4

1.   Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 lehota na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 6. júla 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

Lehota na predloženie ponúk do nasledovných čiastkových verejných súťaží uplynie každý štvrtok o 9.00 hod. (bruselského času) okrem 3. augusta 2006, 17. augusta 2006, 24. augusta 2006, 2. novembra 2006, 28. decembra 2006, 5. apríla 2007 a 17. mája 2007, počas týchto týždňov sa teda neuskutoční žiadna verejná súťaž.

Termín na predkladanie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 28. júna 2007 o 9.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky musia byť podané v príslušných intervenčných agentúrach, ktorých názvy a adresy sa nachádzajú v prílohe I.

Článok 5

Príslušná intervenčná agentúra, skladovateľ a úspešný uchádzač verejnej súťaže, ak si to on sám želá, vykonajú na základe vzájomnej dohody buď pred vyskladnením, alebo počas vyskladnenia podľa výberu úspešného uchádzača verejnej súťaže odber kontrolných vzoriek na analýzu, pričom sa urobí najmenej jeden odber z každých 500 ton. Každá intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocneným zástupcom pod podmienkou, že ním nebude skladovateľ.

Odber kontrolných vzoriek a ich analýza sa vykoná v termíne siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti úspešným uchádzačom verejnej súťaže alebo v termíne do troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok týkajúcich sa výsledkov analýz sa tieto výsledky postúpia elektronickou formou Komisii.

Článok 6

1.   Úspešný uchádzač verejnej súťaže musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky analýz vzoriek vykazujú kvalitu, ktorá je:

a)

vyššia, ako bolo uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže;

b)

vyššia, ako sú minimálne charakteristiky požadované pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá nemôže presiahnuť tieto limity:

1 kilogram na hektoliter v prípade špecifickej hmotnosti, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter v prípade pšenice obyčajnej, nižšia ako 64 kilogramov na hektoliter v prípade jačmeňa a nižšia ako 68 kilogramov na hektoliter v prípade raže,

jedno percento vlhkosti,

pol percenta v prípade nečistôt uvedených v bodoch B.2 a B.4 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta v prípade nečistôt uvedených v bode B.5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť povolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky analýz vzoriek vykazujú kvalitu, ktorá je vyššia, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v odseku 1 písm. b), úspešný uchádzač verejnej súťaže môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevzatie príslušnej zásielky.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. b) úspešný uchádzač bude zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou a zábezpeky sa uvoľnia až potom, ako bezodkladne informuje Komisiu a príslušnú intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe II.

3.   Ak konečný výsledok analýz vzoriek poukazuje na nižšiu kvalitu, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, úspešný uchádzač nemôže prevziať príslušnú zásielku. Bude zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou a zábezpeky sa uvoľnia až potom, ako bezodkladne informuje Komisiu a príslušnú intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe II.

Článok 7

V prípadoch podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku písm. b) a článku 6 ods. 3 úspešný uchádzač môže požiadať príslušnú intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky obilnín v plánovanej kvalite bez ďalších nákladov. V takom prípade zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky sa musí vykonať najneskôr do troch dní od predloženia žiadosti úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač verejnej súťaže o tom bezodkladne elektronickou formou informuje Komisiu prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe II.

Ak v maximálnej lehote jedného mesiaca od podania prvej žiadosti úspešného uchádzača o výmenu a ani po nasledujúcich výmenách zásielok úspešný uchádzač nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých záväzkov a zábezpeky sa uvoľnia potom, ako bezodkladne informuje Komisiu a príslušnú intervenčnú agentúru elektronickou formou prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe II.

Článok 8

1.   Ak sa vyskladnenie obilnín uskutoční pred zistením výsledkov analýz stanovených v článku 5, všetky riziká nesie úspešný uchádzač od chvíle prevzatia zásielky bez toho, aby boli dotknuté možnosti uplatnenia opravných prostriedkov úspešného uchádzača voči skladovateľovi.

2.   Náklady spojené s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v článku 5 okrem nákladov uvedených v článku 6 ods. 3 znáša Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton s výnimkou nákladov na vnútorné preskladnenie. Náklady na vnútorné preskladnenie a prípadné doplňujúce analýzy požadované úspešným uchádzačom znáša úspešný uchádzač.

Článok 9

Odchylne od článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92 musí byť v dokumentoch týkajúcich sa predaja obilnín vykonaného v súlade s týmto nariadením, a najmä vo vývoznej licencii, v príkaze na vyskladnenie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, vo vývoznom vyhlásení, prípadne v tlačive T5, uvedený:

a)

v prípade pšenice obyčajnej jeden z údajov uvedených v časti A prílohy III k tomuto nariadeniu;

b)

v prípade jačmeňa jeden z údajov uvedených v časti B prílohy III k tomuto nariadeniu;

c)

v prípade raže jeden z údajov uvedených v časti C prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 10

1.   Zábezpeka zložená v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa uvoľní ihneď po vydaní vývozných licencií úspešným uchádzačom.

2.   Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa na povinnosť vývozu vzťahuje zábezpeka, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a cenou víťaznej ponuky, pričom nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto zábezpeky sa zloží pri vydaní vývoznej licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín z miesta skladovania.

Článok 11

Príslušné intervenčné agentúry oznámia Komisii predložené ponuky do dvoch hodín po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v článku 4 ods. 1. Ak nebola predložená žiadna ponuka, príslušný členský štát o tom informuje Komisiu v rovnakej lehote. Ak členský štát Komisii nepošle žiadne oznámenie, Komisia usúdi, že v príslušnom členskom štáte nebola predložená žiadna ponuka.

Oznámenia ustanovené v prvom pododseku sa vykonávajú elektronickou formou v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV. Samostatný formulár podľa druhu obilnín sa Komisii odosiela za každú vyhlásenú verejnú súťaž. Totožnosť predkladateľov ponúk musí zostať utajená.

Článok 12

1.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 určí pre každú príslušnú obilninu a pre každý členský štát minimálnu predajnú cenu alebo rozhodne o tom, že nevyhovie prijatým ponukám v súlade s článkom 10 nariadenia (EHS) č. 2131/93.

2   Ak by stanovenie minimálnej ceny v súlade s odsekom 1 viedlo k prekročeniu maximálneho množstva dostupného pre daný členský štát, uvedené stanovenie môže sprevádzať prideľovací koeficient ponúknutých množstiev na úrovni minimálnej ceny tak, aby sa zohľadnilo maximálne dostupné množstvo v tomto členskom štáte.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júna 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31.


PRÍLOHA I

ZOZNAM VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ

Členský štát

Množstvá, ktoré sú k dispozícii na predaj na zahraničných trhoch

(v tonách)

Intervenčná agentúra

Názov, adresa a kontaktné údaje

Pšenica obyčajná

Jačmeň

Raž

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Telefón: (32-2) 287 24 78

Fax: (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

50 000

150 000

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefón: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax: (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefón: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk a pah@dffe.dk

Deutschland

0

0

300 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefón: (49-228) 6845 — 3704

Fax 1: (49-228) 6845 — 3985

Fax 2: (49-228) 6845 — 3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefón: (372) 7371 200

Fax: (372) 7371 201

E-mail: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community

Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Telefón: (30-210) 212 47 87 & 47 54

Fax: (30-210) 212 47 91

E-mail: ax17u073@minagric.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Telefón: (34-91) 3474765

Fax: (34-91) 3474838

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Telefón: (33) 144 18 22 29 a 23 37

Fax: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80

E-mail: m.meizels@onigc.fr a f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefón: 353 53 63400

Fax: 353 53 42843

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefón: (39) 0649499755

Fax: (39) 0649499761

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Telefón: (371) 702 7893

Fax: (371) 702 7892

E-mail: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

50 000

The Lithuanian Agricultural and Food

Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Telefón: (370-5) 268 5049

Fax: (370-5) 268 5061

E-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefón: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

500 000

80 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Telefón: (36) 1 219 45 76

Fax: (36) 1 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telefón: (31) 475 355 486

Fax: (31) 475 318 939

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefón:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-mail: referat10@ama.gv.at

Polska

400 000

100 000

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefón: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51

1269-163 Lisboa

Telefón:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax: (351) 21 384 61 70

E-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefón: (386) 1 580 76 52

Fax: (386) 1 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Slovensko

30 000

0

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefón: (421-2) 58 24 3271

Fax: (421-2) 57 41 2665

E-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefón: (358-9) 16001

Fax:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-mail: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Telefón: (46) 36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefón: (44) 191 226 5882

Fax: (44) 191 226 5824

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

:

Žiadne intervenčné zásoby tejto obilniny v tomto členskom štáte.


PRÍLOHA II

Oznámenie komisii o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielok v rámci stálych verejných súťaží na vývoz obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov

Vzor (1)

[Články 6 a 7 nariadenia (ES) č. 990/2006]

„DRUH OBILNINY: číselný znak KN (2)

Názov/meno úspešného uchádzača:

Dátum poskytnutia:

Dátum odmietnutia zásielky úspešným uchádzačom:


Členský štát

Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Adresa sila

Dôvod odmietnutia prevzatia

 

 

 

 

špecifická hmotnosť (kg/hl)

% klíčiacich zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


(1)  Odovzdať GR AGRI (D/2).

(2)  1001 90, pokiaľ ide o pšenicu obyčajnú, 1003 00, pokiaľ ide o jačmeň, a 1002 00 00, pokiaľ ide o raž.


PRÍLOHA III

Časť A

Údaje uvedené v článku 9, pokiaľ ide o pšenicu obyčajnú

:

po španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

po česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

po dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

po nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

po estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

po grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

po anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

po francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

po taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

po lotyšsky

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

po litovsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

po maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

po holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

po poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

po portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

po slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

po slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

po fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

po švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Časť B

Údaje uvedené v článku 9, pokiaľ ide o jačmeň

:

po španielsky

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

po česky

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

po dánsky

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

po nemecky

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

po estónsky

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

po grécky

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

po anglicky

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

po francúzsky

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

po taliansky

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

po lotyšsky

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

po litovsky

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

po maďarsky

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

po holandsky

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

po poľsky

:

Jęczmien interwencyjny niedający podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

po portugalsky

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

po slovensky

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

po slovinsky

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

po fínsky

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

po švédsky

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Časť C

Údaje uvedené v článku 9, pokiaľ ide o raž

:

po španielsky

:

Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

po česky

:

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

po dánsky

:

Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

po nemecky

:

Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

po estónsky

:

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

po grécky

:

Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

po anglicky

:

Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

po francúzsky

:

Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

po taliansky

:

Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

po lotyšsky

:

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

po litovsky

:

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

po maďarsky

:

Intervenciós rozs, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

po holandsky

:

Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

po poľsky

:

Żyto interwencyjne niedające podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

po portugalsky

:

Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

po slovensky

:

Intervenčná raž, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

po slovinsky

:

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

po fínsky

:

Interventioruis, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

po švédsky

:

Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006


PRÍLOHA IV

Oznámenie komisii týkajúce sa prijatých ponúk v rámci stálej verejnej súťaže na vývoz obilnín intervenčných zásob

Vzor (1)

[Článok 11 nariadenia (ES) č. 990/2006]

„DRUH OBILNINY: číselný znak KN (2)

„ČLENSKÝ ŠTÁT (3)

1

2

3

4

5

6

Poradové číslo uchádzača

Číslo zásielky

Oprávnené množstvo

(t)

Cena ponuky

EUR/t (4)

Bonifikácie

(+)

Zrážky

(–)

(v eurách na tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (5)

(v eurách na tonu)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

Uviesť celkové ponúknuté množstvá (vrátane zamietnutých ponúk uskutočnených pre tú istú zásielku): … ton.


(1)  Odovzdať GR AGRI (D/2).

(2)  1001 90, pokiaľ ide o pšenicu obyčajnú, 1003 00 pokiaľ ide o jačmeň, a 1002 00 00, pokiaľ ide o raž.

(3)  Uviesť príslušný členský štát.

(4)  Táto cena zahŕňa bonifikácie alebo zrážky súvisiace so zásielkou, na ktorú sa vzťahuje ponuka.

(5)  Obchodné náklady sa rovnajú nákladom, ktoré vzniknú za poskytovanie služieb a poistenia po výstupe z intervenčného skladu až po štádium FOB (free on board) v prístave vývozu, s výnimkou dopravných nákladov. Oznámené náklady sa stanovia na základe priemeru reálnych nákladov zistených intervenčnou agentúrou počas polroka predchádzajúceho otvoreniu verejnej súťaže a vyjadrujú sa v eurách za tonu.