2.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 817/2006

z 29. mája 2006,

ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 798/2004

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2006/318/SZBP z 27. apríla 2006, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku (1),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Vzhľadom na obavy, ktoré vyvoláva chýbajúci pokrok smerom k demokratizácii a pokračujúce porušovanie ľudských práv v Barme/Mjanmarsku, prijala Rada 28. októbra 1996 spoločnou pozíciou 1996/635/SZBP voči Barme/Mjanmarsku (2) určité reštriktívne opatrenia. Tieto opatrenia boli následne predĺžené, zmenené a doplnené spoločnou pozíciou 2000/346/SZBP (3), zrušené spoločnou pozíciou 2003/297/SZBP (4) a neskôr obnovené spoločnou pozíciou 2004/423/SZBP (5), posilnené spoločnou pozíciou 2004/730/CFSP (6), zmenené a doplnené spoločnou pozíciou 2005/149/SZBP (7) a predĺžené, zmenené a doplnené spoločnou pozíciou 2005/340/SZBP (8). Niektoré z reštriktívnych opatrení prijatých voči Barme/Mjanmarsku sa na úrovni Spoločenstva vykonali nariadením Rady (ES) č. 798/2004 z 26. apríla 2004 o obnovení reštriktívnych opatrení voči Barme/Mjanmarsku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1081/2000 (9).

(2)

Vzhľadom na súčasnú politickú situáciu v Barme/Mjanmarsku, o ktorej svedčia skutočnosti:

že vojenské orgány nezačali s demokratickým hnutím konkrétne rokovať o procese vedúcom k národnému zmiereniu, dodržiavaniu ľudských práv a k demokracii,

že nebol povolený skutočný a otvorený národný konvent,

že Daw Aung San Suu Kyi, ďalší členovia Národnej ligy pre demokraciu (NLD), ako aj iní politickí väzni sú naďalej väznení,

že NLD a iné organizované politické hnutia sú naďalej prenasledované,

že pokračuje hrubé porušovanie ľudských práv vrátane skutočnosti, že sa nepodnikajú kroky na odstránenie využívania nútených prác v súlade s odporúčaniami správy skupiny na vysokej úrovni Medzinárodnej organizácie práce z roku 2001 a s odporúčaniami a návrhmi následných misií Medzinárodnej organizácie práce, ako aj

nedávny vývoj, medziiným narastajúce obmedzenia pôsobenia medzinárodných organizácií a mimovládnych organizácií,

sa spoločnou pozíciou 2006/318/SZBP ustanovuje zachovanie reštriktívnych opatrení voči vojenskému režimu v Barme/Mjanmarsku, voči tým, ktorí majú najväčší prospech z takéhoto nesprávneho vládnutia, a tým, ktorí aktívne bránia procesu národného zmierenia, dodržiavania ľudských práv a demokracie.

(3)

Reštriktívne opatrenia stanovené spoločnou pozíciou 2006/318/SZBP zahŕňajú zákaz technickej pomoci, poskytovania finančných prostriedkov a finančnej pomoci v súvislosti s vojenskými činnosťami, zákaz vývozu vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov členov vlády Barmy/Mjanmarska a všetkých fyzických či právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú s nimi spojené, a zákaz poskytovania finančných pôžičiek alebo úverov barmským štátnym podnikom, ako aj nadobudnutia alebo zvyšovania účasti na nich.

(4)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy a preto, najmä na zabezpečenie ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektami vo všetkých členských štátoch, sú na ich implementáciu, pokiaľ ide o Spoločenstvo, potrebné právne predpisy Spoločenstva.

(5)

V záujme dosiahnutia jasnosti by sa malo prijať nové znenie obsahujúce všetky príslušné zmenené a doplnené ustanovenia, čím sa nahradí nariadenie (ES) č. 798/2004, ktoré by sa malo zrušiť.

(6)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia, s cieľom zabezpečiť, aby opatrenia v ňom stanovené boli účinné,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„technická pomoc“ je každá technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže nadobúdať formy ako je inštruktáž, poradenstvo, školenie, odovzdávanie praktických poznatkov alebo schopností alebo konzultačné služby; technická pomoc zahŕňa pomoc vo verbálnej forme;

2.

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, ale neobmedzujú sa iba na:

a)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

b)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, dlhy a záväzky z dlhov;

c)

verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje, vrátane cenných papierov a akcií, certifikátov predstavujúcich cenné papiere, dlhopisov, vlastných zmeniek, záruk, obligácií a zmlúv o odvodených cenných papieroch;

d)

úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo hodnotu akumulovanú alebo vytváranú aktívami;

e)

úver, právo započítať pohľadávku, záruky, zábezpeky splnenia zmluvy alebo iné finančné záväzky;

f)

akreditívy, konosamenty, kúpne zmluvy;

g)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

3.

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, zmene, použitiu finančných prostriedkov, prístupu k nim alebo obchodovaniu s nimi akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mal za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane správy portfólia;

4.

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale môžu byť použité na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

5.

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie ich využívaniu na získanie finančných prostriedkov, tovaru, alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa, ale neobmedzuje sa iba na predaj, prenájom alebo záložné právo na nehnuteľnosť;

6.

„územie Spoločenstva“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, za podmienok, ktoré sú v nej stanovené.

Článok 2

Zakazuje sa:

a)

poskytovať technickú pomoc súvisiacu s vojenskými činnosťami a poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vojenského vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielcov pre uvedené položky, priamo alebo nepriamo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Barme/Mjanmarsku alebo na použitie v Barme/Mjanmarsku;

b)

poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s vojenskými činnosťami, najmä príspevky, pôžičky a poistenie vývozného úveru, na predaj, dodávky, prevod alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu, priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Barme/Mjanmarsku alebo na použitie v Barme/Mjanmarsku;

c)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) alebo b).

Článok 3

Zakazuje sa:

a)

predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať, priamo alebo nepriamo, vybavenie uvedené v prílohe I, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, bez ohľadu na to, či pochádza zo Spoločenstva alebo nie, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Barme/Mjanmarsku alebo na použitie v Barme/Mjanmarsku;

b)

poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc súvisiacu s vybavením uvedeným v písmene a) akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Barme/Mjanmarsku alebo na použitie v Barme/Mjanmarsku;

c)

poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s vybavením uvedeným v písmene a), priamo alebo nepriamo, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Barme/Mjanmarsku alebo na použitie v Barme/Mjanmarsku;

d)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a), b) alebo c).

Článok 4

1.   Odchylne od článkov 2 a 3 môžu príslušné orgány členských štátov, uvedené v prílohe II, za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť:

a)

poskytovanie finančných prostriedkov a finančnej pomoci a technickej pomoci v súvislosti s:

i)

iným ako smrtonosným vojenským vybavením určeným výhradne na humanitárne či ochranné účely alebo pre programy Organizácie Spojených národov, Európskej únie a Spoločenstva zamerané na inštitucionálny rozvoj;

ii)

materiálom určeným na operácie Európskej únie a Organizácie Spojených národov v oblasti krízového riadenia;

b)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, určeného výhradne na humanitárne či ochranné účely alebo pre programy Organizácie Spojených národov, Európskej únie a Spoločenstva zamerané na inštitucionálny rozvoj alebo pre operácie Európskej únie a Organizácie Spojených národov v oblasti krízového riadenia;

c)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz odmínovacieho vybavenia a materiálu používaného pri odmínovacích operáciách;

d)

poskytovanie finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci v súvislosti s vybavením alebo programami a operáciami uvedenými v písmenách b) a c);

e)

poskytovanie technickej pomoci súvisiacej s vybavením alebo programami a operáciami uvedenými v písmenách b) a c).

2.   Povolenia uvedené v odseku 1 sa môžu udeliť len pred začatím činnosti, pre ktorú sú žiadané.

Článok 5

Články 2 a 3 sa nevzťahujú na ochranný odev vrátane nepriestrelných viest a vojenských prilieb dočasne vyvážaných do Barmy/Mjanmarska personálom Organizácie Spojených národov, Európskej únie, Spoločenstva alebo jeho členských štátov, zástupcami oznamovacích prostriedkov, humanitárnymi a rozvojovými pracovníkmi a sprievodným personálom výlučne na ich osobné použitie.

Článok 6

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré vlastnia, držia alebo kontrolujú jednotliví členovia vlády Barmy/Mjanmarska a fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány s nimi spojené, tak ako sa uvádzajú v prílohe III, sa zmrazujú.

2.   Žiadne finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa priamo alebo nepriamo nesmú sprístupniť fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe III alebo v ich prospech.

3.   Vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priama alebo nepriama podpora transakcií uvedených v odsekoch 1 a 2, sa zakazuje.

Článok 7

1.   Príslušný orgán členského štátu uvedený v prílohe II môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako určí, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe III a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b)

určené výlučne na platbu primeraných honorárov za odbornú prácu a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že predmetný príslušný orgán najmenej dva týždne pred udelením samotného povolenia oznámi všetkým ostatným príslušným orgánom a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že osobitné povolenie by sa malo udeliť.

Predmetný príslušný orgán informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu o každom povolení, ktoré bolo udelené podľa tohto odseku.

2.   Článok 6 ods. 2 sa neuplatňuje na pripisovanie na zmrazené účty:

i)

úrokov alebo iných výnosov na týchto účtoch; alebo

ii)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzatvorené alebo vznikli pred dňom, od ktorého sa na tieto účty vzťahujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 1081/2000, nariadenia (ES) č. 798/2004 alebo tohto nariadenia, podľa toho, ktorý deň nastal skôr;

pod podmienkou, že na každý takýto úrok, iné výnosy a platby sa naďalej vzťahuje článok 6 ods. 1.

Článok 8

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy týkajúce sa podávania správ, dôvernosti a služobného tajomstva, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

bezodkladne poskytujú príslušným orgánom členských štátov uvedeným v prílohe II, v ktorých majú bydlisko/sídlo alebo sa nachádzajú, všetky informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú napríklad účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 6, a oznamujú takéto informácie priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov Komisii;

b)

spolupracujú s príslušnými orgánmi uvedenými v prílohe II pri každom overovaní týchto informácií.

2.   Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré prijme Komisia priamo, sú prístupné príslušným orgánom dotknutého členského štátu.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa používajú len na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 9

1.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať akúkoľvek finančnú pôžičku alebo úver barmským štátnym podnikom uvedeným v prílohe IV, alebo nadobúdať dlhopisy, vkladové certifikáty, záruky alebo obligácie vydané týmito podnikmi;

b)

nadobúdať alebo zvyšovať účasť na barmských štátnych podnikoch uvedených v prílohe IV vrátane úplného nadobudnutia týchto podnikov a nadobudnutia akcií a cenných papierov, ktoré majú povahu účasti.

2.   Vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie ustanovení odseku 1, sa zakazuje.

3.   Odsekom 1 nie je dotknuté plnenie obchodných zmlúv na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, na ktoré sa vzťahujú bežné obchodné platobné podmienky, a obvyklých doplnkových dohôd v súvislosti s plnením týchto zmlúv, akými sú poistenia vývozného úveru.

4.   Ustanoveniami odseku 1 písm. a) nie je dotknuté plnenie záväzku vyplývajúceho zo zmlúv alebo dohôd uzavretých pred 25. októbrom 2004.

5.   Zákaz podľa odseku 1 písm. b) nebráni vo zvýšení účasti na barmských štátnych podnikoch uvedených v prílohe IV, ak je takéto zvýšenie povinné na základe zmluvy uzavretej s dotknutým barmským štátnym podnikom pred 25. októbrom 2004. Pred uskutočnením každej takejto transakcie je potrebné informovať predmetný príslušný orgán uvedený v prílohe II a Komisiu. Komisia informuje príslušné orgány ostatných členských štátov.

Článok 10

Zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutie poskytnúť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, vykonané v dobrej viere, že takéto konanie je v súlade s týmto nariadením, nemá za následok vznik žiadnej zodpovednosti na strane fyzickej alebo právnickej osoby, alebo subjektu, ktoré takto konajú, alebo ich riaditeľov či zamestnancov, pokiaľ sa nedokáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené v dôsledku nedbanlivosti.

Článok 11

Komisia a členské štáty sa navzájom bezodkladne informujú o opatreniach prijatých na základe tohto nariadenia a poskytujú si všetky ďalšie dôležité informácie, ktoré majú v súvislosti s týmto nariadením k dispozícii, najmä informácie o porušovaní, problémoch s presadzovaním a o rozsudkoch vynesených vnútroštátnymi súdmi.

Článok 12

Komisia je oprávnená:

a)

zmeniť a doplniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi,

b)

zmeniť a doplniť prílohy III a IV na základe rozhodnutí prijatých v súvislosti s prílohami I a II k spoločnej pozícii 2006/318/SZBP.

Článok 13

1.   Členské štáty stanovujú predpisy o sankciách uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa vykonávali. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty oznámia Komisii tieto predpisy bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a oznamujú Komisii každú následnú zmenu a doplnenie.

Článok 14

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

v rámci územia Spoločenstva vrátane jeho vzdušného priestoru,

b)

na palube lietadiel alebo plavidiel, ktoré patria do jurisdikcie členského štátu,

c)

na akúkoľvek osobu, ktorá sa nachádza na území Spoločenstva alebo mimo neho a ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu,

d)

na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt, alebo orgán, ktoré sú založené alebo zaregistrované podľa práva členského štátu,

e)

na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v rámci Spoločenstva.

Článok 15

Nariadenie (ES) č. 798/2004 sa týmto zrušuje.

Článok 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2006

Za Radu

predseda

M. BARTENSTEIN


(1)  Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 77.

(2)  Ú. v. ES L 287, 8.11.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 122, 24.5.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 106, 29.4.2003, s. 36. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2003/907/SZBP (Ú. v. EÚ L 340, 24.12.2003, s. 81).

(5)  Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 61. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená spoločnou pozíciou 2005/340/SZBP (Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2005, s. 88).

(6)  Ú. v. EÚ L 323, 26.10.2004, s. 17.

(7)  Ú. v. EÚ L 49, 22.2.2005, s. 37.

(8)  Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2005, s. 88.

(9)  Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1263/2005 (Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2005, s. 25).


PRÍLOHA I

Zoznam vybavenia podľa článku 3, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu

Zoznam, ktorý je uvedený nižšie, neobsahuje výrobky, ktoré boli osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské použitie.

1.

Prilby poskytujúce balistickú ochranu, prilby používané pri zásahoch proti nepokojom, štíty používané pri zásahoch proti nepokojom, balistické štíty a komponenty pre ne osobitne navrhnuté.

2.

Osobitne navrhnuté vybavenie na odoberanie odtlačkov prstov.

3.

Poháňané riadené svetlomety.

4.

Stavebné zariadenie vybavené balistickou ochranou.

5.

Poľovnícke nože.

6.

Osobitne navrhnuté výrobné zariadenie na výrobu poľovníckych pušiek.

7.

Vybavenie na ručné nabíjanie streliva.

8.

Prístroje na odpočúvanie správ.

9.

Polovodičové optické detektory.

10.

Prístroje na intenzifikáciu obrazu.

11.

Teleskopické zameriavače zbraní.

12.

Zbrane s hladkou hlavňou a príslušné strelivo, ktoré nie sú osobitne navrhnuté na vojenské použitie, a komponenty pre ne osobitne navrhnuté okrem:

signálnych pištolí;

vzduchových a nábojnicových strelných zbraní, ktoré boli navrhnuté ako priemyselné nástroje alebo prístroje na humánne omračovanie zvierat.

13.

Simulátory na cvičenie v používaní strelných zbraní a osobitne navrhnuté alebo upravené komponenty a príslušenstvo k nim.

14.

Bomby a granáty okrem tých, ktoré sú osobitne navrhnuté na vojenské použitie, a komponenty pre ne osobitne navrhnuté.

15.

Ochranné odevy okrem tých, ktoré sú vyrobené podľa vojenských noriem alebo špecifikácií, a komponenty pre ne osobitne navrhnuté.

16.

Úžitkové vozidlá s pohonom všetkých kolies schopné jazdiť v teréne, ktoré boli pri výrobe alebo neskôr vybavené balistickou ochranou, a tvarované pancierovanie pre takéto vozidlá.

17.

Vodné delo a komponenty preň osobitne navrhnuté alebo upravené.

18.

Vozidlá vybavené vodným delom.

19.

Vozidlá osobitne navrhnuté alebo upravené, aby boli elektrifikované na odrážanie útočníkov, a komponenty pre ne osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

20.

Akustické prístroje predstavené výrobcom alebo dodávateľom ako vhodné na účely zvládania nepokojov a komponenty pre ne osobitne navrhnuté.

21.

Železné okovy na nohy, skupinové reťaze, putá a opasky spôsobujúce elektrické šoky, osobitne navrhnuté na spútanie ľudí, okrem:

pút, ktorých maximálny celkový rozmer vrátane reťaze v uzamknutom stave nepresahuje 240 mm.

22.

Prenosné prístroje navrhnuté alebo upravené na účely zvládania nepokojov alebo sebaobrany použitím zneškodňujúcej látky (ako je slzný plyn alebo paprikový postrek) a komponenty osobitne pre ne navrhnuté.

23.

Prenosné prístroje navrhnuté alebo upravené na účely zvládania nepokojov alebo sebaobrany použitím elektrického šoku [vrátane obuškov spôsobujúcich elektrický šok, štítov spôsobujúcich elektrický šok, umŕtvovacích pištolí a zbraní na vystreľovanie šípok spôsobujúcich elektrický šok (tasery)] a komponenty pre ne osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

24.

Elektronické vybavenie na detekciu skrytých výbušnín a komponenty osobitne preň navrhnuté, okrem:

televízneho alebo röntgenového kontrolného zariadenia.

25.

Elektronické rušiace zariadenie osobitne navrhnuté na zabránenie odpálenia improvizovaných zariadení diaľkovým rádiovým ovládaním a komponenty osobitne preň navrhnuté.

26.

Vybavenie a prístroje osobitne navrhnuté na spustenie explózií prostredníctvom elektrických alebo neelektrických prostriedkov vrátane odpaľovacích súprav, rozbušiek, zapaľovačov, zosilňovačov a zápalnej šnúry a komponenty pre ne osobitne navrhnuté, okrem:

tých, ktoré sú osobitne navrhnuté na osobitné komerčné použitie, ktoré spočíva vo využívaní výbušnín na uvádzanie do činnosti alebo ovládanie iných zariadení alebo prístrojov, ktorých funkcia nespočíva vo vytváraní výbuchov (napr. nafukovače vzduchových vankúšov v autách, pohlcovače elektrických rázov ovládačov hasiacich zariadení).

27.

Vybavenie a prístroje navrhnuté na účely nakladania s výbušným arzenálom okrem:

ochranných plachiet na bomby;

kontajnerov na predmety, o ktorých sa vie alebo predpokladá, že ide o improvizované výbušné zariadenia.

28.

Vybavenie na nočné videnie a termo-optické prístroje a prístroje na intenzifikáciu obrazu alebo polovodičové senzory pre ne.

29.

Výbušné náplne na lineárne rezanie.

30.

Tieto výbušniny a súvisiace látky:

amatol,

nitrocelulóza (obsahujúca viac než 12,5 % dusíka),

nitroglykol,

tetranitrát pentaerytritolu (PETN),

chlorid pikrylu,

trinitrofenylmetylnitramín (tetryl),

2,4,6-trinitrotoluén (TNT).

31.

Osobitne vyvinutý softvér a technológie potrebné pre všetky uvedené položky.


PRÍLOHA II

Zoznam príslušných orgánov podľa článkov 4, 7, 8, 9 a 12

BELGICKO

V súvislosti so zmrazením finančných prostriedkov, financovania a finančnej pomoci:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

V súvislosti s tovarmi, technickou pomocou a inými službami:

Federal Authority in charge of sales, purchases and technical assistance by Belgian defence forces and security services, and of financial and technical services in relation to the production or delivery of weapons and military and paramilitary equipment:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tel.: (32-2) 548 62 11

Fax: (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 548 62 11

Fax: (32-2) 548 65 70

Regional Authorities in charge of other export, import and transit licences for weapons, military and paramilitary equipment :

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tel.: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

E-mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tel.: 081/649751

Fax: 081/649760

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenexport@vlaanderen.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 25704 4501

Fax: + 420 25704 4502

DÁNSKO

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

NEMECKO

V súvislosti so zmrazením finančných prostriedkov, financovania a finančnej pomoci:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 2889 3800

Fax: (49-89) 350163 3800

V súvislosti s tovarmi, technickou pomocou a inými službami:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-61) 96 908-0

Fax: (49-61) 96 908-800

ESTÓNSKO

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: +372 6680500

Fax: +372 6680501

GRÉCKO

A.

Zmrazenie aktív

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.

Obmedzenia na dovoz a vývoz

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

ŠPANIELSKO

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 91 209 95 11

Fax: (34) 91 209 96 56

FRANCÚZSKO

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Fax: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Fax: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel.: (33) 1 43 17 44 52

Fax: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Fax: (33) 1 43 17 45 84

ÍRSKO

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353) 1 671 66 66

Fax.: (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353) 1 408 21 53

Fax: (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel.: (353) 1 631 25 34

Fax: (353) 1 631 25 62

TALIANSKO

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 3820

Fax: (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Fax: (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel.: (39) 06 59931

Fax: (39) 06 5964 7531

CYPRUS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel.: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel.: + 7044 431

Fax: + 7044 549

LITVA

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: +370 5 236 25 16

Faks: +370 5 231 30 90

LUXEMBURSKO

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 46

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478-2712

Fax: (352) 47 52 41

MAĎARSKO

Článok 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Článok 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./Fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax: +36-1-443-5554

Článok 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

HOLANDSKO

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel.: 050-523 2600

Fax: 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984

RAKÚSKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1) 711 00

Fax: (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel.: (01-4042043 1) 404 20-0

Fax: (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel.: (43 1) 313 45-0

Fax: (43 1) 313 45-85290

POĽSKO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: (48 22) 523 93 48

Fax: (48 22) 523 91 29

PORTUGALSKO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVINSKO

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 478 20 00

Fax: +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421 2 4854 1111

Fax: 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

FÍNSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358) 9 16 05 59 00

Fax: (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358) 9 16 08 81 28

Fax: (358) 9 16 08 81 11

ŠVÉDSKO

Článok 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tel.: (46-8) 406 31 00

Fax: (46-8) 20 31 00

Článok 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Článok 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

Článok 9

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tel.: (46-8) 405 10 00

Fax: (46-8) 723 11 76

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel.: (44-207) 215-0594

Fax: (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270-5977

Fax: (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 4607

Fax: (44-207) 601 4309

For Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 75707

Fax: (350) 5875700

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 299 1176/295 5585

Fax: (32-2) 299 08 73


PRÍLOHA III

Zoznam osôb podľa článkov 6, 7 a 12

Poznámky k tabuľke:

1.

Prezývky alebo varianty v písaní mien sú označené „tiež známy ako“.

A.   RADA PRE ŠTÁTNY MIER A ROZVOJ (SPDC)

 

Meno (krstné meno, priezvisko, pohlavie; možné prezývky)

Informácie o totožnosti (funkcia/titul, dátum a miesto narodenia (nar. & v), číslo pasu/preukazu totožnosti, manžel/-ka, syn/dcéra ...)

A1a

vysoký generál Than Shwe

predseda; nar. 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

manželka vysokého generála Thana Shweho

A1c

Thandar Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

A1d

Khin Pyone Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

A1e

Aye Aye Thit Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

A1f

Tun Naing Shwe, tiež známy ako Tun Tun Naing

syn vysokého generála Thana Shweho

A1g

Khin Thanda

manželka Tuna Nainga Shweho

A1h

Kyaing San Shwe

syn vysokého generála Thana Shweho

A1i

Dr. Khin Win Sein

manželka Kyainga Sana Shweho

A1j

Thant Zaw Shwe, tiež známy ako Maung Maung

syn vysokého generála Thana Shweho

A1k

Dewar Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

A1l

Kyi Kyi Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

A2a

zástupca vysokého generála Maung Aye

podpredseda; nar. 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

manželka zástupcu vysokého generála Maunga Ayeho

A2c

Nandar Aye

dcéra zástupcu vysokého generála Maunga Ayeho, manželka majora Pyeho Aunga (D17d)

A3a

generál Thura Shwe Mann

náčelník štábu, koordinátor špeciálnych operácií (pozemné sily, námorné sily a vzdušné sily); nar. 11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

manželka generála Thuru Shweho Manna; nar. 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

syn generála Thuru Shweho Manna, Ayeya Shwe War Company; nar. 19.6.1977; č. pasu CM102233

A3d

Toe Naing Mann

syn Shweho Manna; nar. 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

manželka Toeho Nainga Manna; dcéra Khina Shweho (ref. č. J5a); nar. 24.3.1981

A4a

generál Soe Win

predseda vlády od 19.10.2004, nar. 1946

A4b

Than Than Nwe

manželka generála Soeho Wina

A5a

generálporučík Thein Sein

prvý tajomník (od 19.10.2004) a pobočník generála

A5b

Khin Khin Win

manželka generálporučíka Theina Seina

A6a

generálporučík (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura je titul), generálintendant

A6b

Khin Saw Hnin

manželka generálporučíka Thihu Thuru Tina Aunga Myinta Ooa

A7a

generálporučík Kyaw Win

náčelník 2. úradu pre zvláštne operácie (štát Kaja)

A7b

San San Yee, tiež známa ako San San Yi

manželka generálporučíka Kyawa Wina

A7c

Nyi Nyi Aung

syn generálporučíka Kyawa Wina

A7d

San Thida Win

manželka Nyiho Nyiho Aunga

A7e

Min Nay Kyaw Win

syn generálporučíka Kyawa Wina

A7f

Dr. Phone Myint Htun

syn generálporučíka Kyawa Wina

A7g

San Sabai Win

manželka Dr. Phone Myinta Htuna

A8a

generálporučík Tin Aye

náčelník vojenského arzenálu, predseda UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

manželka generálporučíka Tina Ayeho

A8c

Zaw Min Aye

syn generálporučíka Tina Ayeho

A9a

generálporučík Ye Myint

náčelník 1. úradu pre zvláštne operácie (Kačin, Čin, Sagaing, Magwe, Mandalaj)

A9b

Tin Lin Myint

manželka generálporučíka Yeho Myinta; nar. 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

dcéra generálporučíka Yeho Myinta

A9d

Aung Zaw Ye Myint

syn generálporučíka Yeho Myinta, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

dcéra generálporučíka Yeho Myinta

A10a

generálporučík Aung Htwe

náčelník výcviku ozbrojených síl

A10b

Khin Hnin Wai

manželka generálporučíka Aunga Htweho

A11a

generálporučík Khin Maung Than

náčelník 3. úradu pre zvláštne operácie (Pegu, Rangún, Iravadi, Arakan)

A11b

Marlar Tint

manželka generálporučíka Khina Maunga Thana

A12a

generálporučík Maung Bo

náčelník 4. úradu pre zvláštne operácie (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

manželka generálporučíka Maunga Boa

A12c

Kyaw Swa Myint

syn generálporučíka Maunga Boa, obchodník

A13a

generálporučík Myint Swe

náčelník bezpečnosti vojenských vecí

A13b

Khin Thet Htay

manželka generálporučíka Myinta Sweho


B.   REGIONÁLNI VELITELIA

 

Meno

Identifikačné údaje (vrátane veliteľstva)

B1a

brigádny generál Hla Htay Win

Rangún

B1b

Mar Mar Wai

manželka brigádneho generála Hlu Htaya Wina

B2a

generálmajor Ye Myint

východné – štát Šan (juh)

B2b

Myat Ngwe

manželka generálmajora Yeho Myinta

B3a

generálmajor Thar Aye, tiež známy ako Tha Aye

severozápadné – Sagaingská divízia

B3b

Wai Wai Khaing, tiež známa ako Wei Wei Khaing

manželka generálmajora Thara Ayeho

B4a

generálmajor Maung Maung Swe

pobrežné – Tanintarská divízia

B4b

Tin Tin Nwe

manželka generálmajora Maunga Maunga Sweho

B4c

Ei Thet Thet Swe

dcéra generálmajora Maunga Maunga Sweho

B4d

Kaung Kyaw Swe

syn generálmajora Maunga Maunga Sweho

B5a

generálmajor Myint Hlaing

severovýchodné – štát Šan (sever)

B5b

Khin Thant Sin

manželka generálmajora Myinta Hlainga

B5c

Hnin Nandar Hlaing

dcéra generálmajora Myinta Hlainga

B5d

kadet Thant Sin Hlaing

syn generálmajora Myinta Hlainga

B6a

generálmajor Khin Zaw

stredné – Mandalajská divízia

B6b

Khin Pyone Win

manželka generálmajora Khina Zawa

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

syn generálmajora Khina Zawa

B6d

Su Khin Zaw

dcéra generálmajora Khina Zawa

B7a

generálmajor Khin Maung Myint

západné – štát Arakan

B7b

Win Win Nu

manželka generálmajora Khina Maunga Myinta

B8a

generálmajor Thura Myint Aung

juhozápadné – Iravadiská divízia

B8b

Than Than Nwe

manželka generálmajora Thuru Myinta Aunga

B9a

generálmajor Ohn Myint

severné – štát Kačin

B9b

Nu Nu Swe

manželka generálmajora Ohna Myinta

B10a

generálmajor Ko Ko

južné – Peguská divízia

B10b

Sao Nwan Khun Sum

manželka generálmajora Koa Koa

B11a

generálmajor Soe Naing

juhovýchodné – štát Mon

B11b

Tin Tin Latt

manželka generálmajora Soeho Nainga

B11c

Wut Yi Oo

dcéra generálmajora Soeho Nainga

B11d

kapitán Htun Zaw Win

manžel Wut Yi Oo (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

dcéra generálmajora Soeho Nainga

B11f

Yi Phone Zaw

syn generálmajora Soeho Nainga

B12a

generálmajor Min Aung Hlaing

trojuholník – štát Šan (východ)


C.   ZÁSTUPCOVIA REGIONÁLNYCH VELITEĽOV

 

Meno

Identifikačné údaje (vrátane veliteľstva)

C1a

brigádny generál Wai Lwin

Jangon

C1b

Swe Swe Oo

manželka brigádneho generála Waiho Lwina

C1c

Wai Phyo

syn brigádneho generála Waiho Lwina

C1d

Lwin Yamin

dcéra brigádneho generála Waiho Lwina

C2a

brigádny generál Nay Win

stredné

C2b

Nan Aye Mya

manželka brigádneho generála Nayho Wina

C3a

brigádny generál Tin Maung Ohn

severozápadné

C4a

brigádny generál San Tun

severné

C4b

Tin Sein

manželka brigádneho generála Sana Tuna

C5a

brigádny generál Hla Myint

severovýchodné

C5b

Su Su Hlaing

manželka brigádneho generála Hlaa Myinta

C6

brigádny generál Wai Lin

trojuholník

C7a

brigádny generál Win Myint

východné

C8a

plukovník Zaw Min

juhovýchodné

C9a

brigádny generál Hone Ngaing/Hon Ngai

pobrežné

C10a

brigádny generál Thura Maung Ni

južné

C10b

Nan Myint Sein

manželka brigádneho generála Thuru Maunga Niho

C11a

brigádny generál Tint Swe

juhozápadné

C11b

Khin Thaung

manželka brigádneho generála Tinta Sweho

C11c

Ye Min, tiež známy ako Ye Kyaw Swar Swe

syn brigádneho generála Tinta Sweho

C11d

Su Mon Swe

manželka Yeho Mina

C12a

brigádny generál Tin Hlaing

západné


D.   MINISTRI

 

Meno

Identifikačné údaje (vrátane ministerstva)

D3a

generálmajor Htay Oo

poľnohospodárstvo a zavlažovanie od 18.9.2004 (predtým družstvá od 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

manželka generálmajora Htayha Ooa

D3c

Thein Zaw Nyo

kadet, syn generálmajora Htayha Ooa

D4a

brigádny generál Tin Naing Thein

obchod (od 18.9.2004), predtým námestník ministra lesného hospodárstva

D4b

Aye Aye

manželka brigádneho generála Tina Nainga Theina

D5a

generálmajor Saw Tun

výstavba, nar. 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

manželka generálmajora Sawa Tuna, nar. 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

dcéra generálmajora Sawa Tuna, nar. 26.10.1967, č. pasu 415194

D5d

Maung Maung Lwin

manžel Me Me Tun, nar. 2.1.1969

D6a

plukovník Zaw Min

družstvá od 18.9.2004, predtým predseda PDC v Magwe

D6b

Khin Mi Mi

manželka plukovníka Zawa Mina

D7a

generálmajor Kyi Aung

kultúra

D7b

Khin Khin Lay

manželka generálmajora Kyiho Aunga

D8a

Dr. Chan Nyein

školstvo, predtým námestník ministra vedy a techniky E29a

D8b

Sandar Aung

manželka Dr. Chana Nyeina (predtým E29b)

D9a

generálmajor Tin Htut

elektrická energia

D9b

Tin Tin Nyunt

manželka generálmajora Tina Htuta

D10a

brigádny generál Lun Thi

energetika

D10b

Khin Mar Aye

manželka brigádneho generála Luna Thiho

D10c

Mya Sein Aye

dcéra brigádneho generála Luna Thiho

D10d

Zin Maung Lun

syn brigádneho generála Luna Thiho

D10e

Zar Chi Ko

manželka Zina Maunga Luna

D11a

generálmajor Hla Tun

financie a výnosy

D11b

Khin Than Win

manželka generálmajora Hlaa Tuna

D12a

Nyan Win

zahraničné veci od 18.9.2004, predtým zástupca náčelníka výcviku ozbrojených síl; nar. 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

manželka Nyana Wina

D13a

brigádny generál Thein Aung

lesné hospodárstvo

D13b

Khin Htay Myint

manželka brigádneho generála Theina Aunga

D14a

prof. Dr. Kyaw Myint

zdravotníctvo

D14b

Nilar Thaw

manželka prof. Dr. Kyawa Myinta

D15a

generálmajor Maung Oo

vnútro

D15b

Nyunt Nyunt Oo

manželka generálmajora Maunga Ooa

D16a

generálmajor Sein Htwa

ministerstvo pre prisťahovalectvo a obyvateľstvo, tiež ministerstvo sociálneho zabezpečenia, pomoci a presídľovania

D16b

Khin Aye

manželka generálmajora Seina Htwu

D17a

Aung Thaung

priemysel 1

D17b

Khin Khin Yi

manželka Aunga Thaunga

D17c

major Moe Aung

syn Aunga Thaunga

D17d

Dr. Aye Khaing Nyunt

manželka majora Moeho Aunga

D17e

Nay Aung

syn Aunga Thaunga, obchodník, výkonný riaditeľ, Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

manželka Nayho Aunga

D17g

kapitán Pyi Aung, tiež známy ako Pye Aung

syn Aunga Thaunga (ženatý s A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

dcéra Aunga Thaunga

D17i

Dr. Thu Nandi Aung

dcéra Aunga Thaunga

D17j

Aye Myat Po Aung

dcéra Aunga Thaunga

D18a

generálmajor Saw Lwin

priemysel 2

D18b

Moe Moe Myint

manželka generálmajora Sawa Lwina

D19a

brigádny generál Kyaw Hsan

informácie

D19b

Kyi Kyi Win

manželka brigádneho generála Kyawa Hsana

D20a

brigádny generál Maung Maung Thein

hospodárske zvieratá a rybolov

D20b

Myint Myint Aye

manželka brigádneho generála Maunga Maunga Theina

D20c

Min Thein

syn brigádneho generála Maunga Maunga Theina

D21a

brigádny generál Ohn Myint

bane

D21b

San San

manželka brigádneho generála Ohna Myinta

D21c

Thet Naing Oo

syn brigádneho generála Ohna Myinta

D21d

Min Thet Oo

syn brigádneho generála Ohna Myinta

D22a

Soe Tha

štátne plánovanie a hospodársky rozvoj

D22b

Kyu Kyu Win

manželka Soeho Thu

D22c

Kyaw Myat Soe

syn Soeho Thu

D22d

Wei Wei Lay

manželka Kyawa Myata Soeho

D23a

plukovník Thein Nyunt

rozvoj pohraničných oblastí a národné rasy a rozvojové veci, pravdepodobne primátor Najpidava (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

manželka plukovníka Theina Nyunta

D24a

generálmajor Aung Min

železničná doprava

D24b

Wai Wai Thar, tiež známa ako Wai Wai Tha

manželka generálmajora Aunga Mina

D25a

brigádny generál Thura Myint Maung

náboženské veci

D25b

Aung Kyaw Soe

syn brigádneho generála Thuru Myinta Maunga

D25c

Su Su Sandi

manželka Aunga Kyawa Soeho

D25d

Zin Myint Maung

dcéra brigádneho generála Thuru Myinta Maunga

D26a

Thaung

veda a technika súčasne práca (od 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

manželka Thaunga

D27a

brigádny generál Thura Aye Myint

šport

D27b

Aye Aye

manželka brigádneho generála Thuru Ayeho Myinta

D27c

Nay Linn

syn brigádneho generála Thuru Ayeho Myinta

D28a

brigádny generál Thein Zaw

minister telekomunikácií, pôšt a telegrafie a minister hotelov a cestovného ruchu

D28b

Mu Mu Win

manželka brigádneho generála Theina Zawa

D29a

generálmajor Thein Swe

doprava od 18.9.2004 (predtým kancelária predsedu vlády od 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

manželka generálmajora Theina Sweho


E.   NÁMESTNÍCI MINISTROV

 

Meno

Identifikačné údaje (vrátane ministerstva)

E1a

Ohn Myint

poľnohospodárstvo a zavlažovanie

E1b

Thet War

manželka Ohna Myinta

E2a

brigádny generál Aung Tun

obchod

E3a

brigádny generál Myint Thein

výstavba

E3b

Mya Than

manželka brigádneho generála Myinta Theina

E4a

brigádny generál Soe Win Maung

kultúra

E4b

Myint Myint Wai, známy aj ako Khin Myint Wai

manželka brigádneho generála Soeho Wina Maunga

E5a

brigádny generál Khin Maung Win

obrana

E7a

Myo Nyunt

školstvo

E7b

Marlar Thein

manželka Myoa Nyunta

E8a

brigádny generál Aung Myo Min

školstvo

E8b

Thazin Nwe

manželka brigádneho generála Aunga Myoa Mina

E9a

Myo Myint

elektrická energia

E9b

Tin Tin Myint

manželka Myoa Myinta

E10a

brigádny generál Than Htay

energetika (od 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

manželka brigádneho generála Thana Htaya

E11a

plukovník Hla Thein Swe

financie a výnosy

E11b

Thida Win

manželka plukovníka Hlu Theina Sweho

E12a

Kyaw Thu

zahraničné veci; nar. 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

manželka Kyawa Thua

E13a

Maung Myint

zahraničné veci od 18.9.2004

E13b

Dr Khin Mya Win

manželka Maunga Myinta

E14a

prof. Dr. Mya Oo

zdravotníctvo, nar. 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

manželka prof. Dr. Myu Ooa

E14c

Dr. Tun Tun Oo

syn prof. Dr. Myu Ooa, nar. 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

dcéra prof. Dr. Myu Ooa; nar. 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

dcéra prof. Dr. Myu Ooa; nar. 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

dcéra prof. Dr. Myu Ooa; nar. 29.5.1976

E15a

brigádny generál Phone Swe

vnútro (od 25.8.2003)

E15b

San San Wai

manželka brigádneho generála Phona Sweho

E16a

brigádny generál Aye Myint Kyu

hotely a cestovný ruch

E16b

Khin Swe Myint

manželka brigádneho generála Ayeho Myinta Kyua

E17a

Maung Aung

prisťahovalectvo a obyvateľstvo

E17b

Hmwe Hmwe

manželka Maunga Aunga

E18a

brigádny generál Thein Tun

priemysel 1

E19a

generálporučík Khin Maung Kyaw

priemysel 2

E19b

Mi Mi Wai

manželka generálporučíka Khina Maunga Kyawa

E20a

brigádny generál Aung Thein

informácie

E20b

Tin Tin Nwe

manželka brigádneho generála Aunga Theina

E21a

Thein Sein

informácie, člen USDA CEC

E21b

Khin Khin Wai

manželka Theina Seina

E21c

Thein Aung Thaw

syn Theina Seina

E21d

Su Su Cho

manželka Theina Aunga Thawa

E22a

brigádny generál Win Sein

práca

E22b

Wai Wai Linn

manželka brigádneho generála Wina Seina

E23a

Myint Thein

bane

E23b

Khin May San

manželka Myinta Theina

E24a

plukovník Tin Ngwe

rozvoj pohraničných oblastí a národné rasy a rozvojové veci

E24b

Khin Mya Chit

manželka plukovníka Tina Ngweho

E25a

brigádny generál Than Tun

rozvoj pohraničných oblastí a národné rasy a rozvojové veci

E25b

May Than Tun

dcéra brigádneho generála Thana Tuna; nar. 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

manželka Maya Thana Tuna

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura je titul), železničná doprava

E26b

Dr Yi Yi Htwe

manželka Thuru Thaunga Lwina

E27a

brigádny generál Thura Aung Ko

(Thura je titul), náboženské veci, člen USDA CEC

E27b

Myint Myint Yee, tiež známa ako Yi Yi Myint

manželka brigádneho generála Thuru Aunga Koa

E28a

Kyaw Soe

veda a technológie

E29a

plukovník Thurein Zaw

štátne plánovanie a hospodársky rozvoj

E30a

brigádny generál Kyaw Myint

sociálne zabezpečenie, pomoc a presídľovanie

E30b

Khin Nwe Nwe

manželka brigádneho generála Kyawa Myinta

E31a

Pe Than

ministerstvo dopravy aj mininsterstvo železničnej dopravy

E31b

Cho Cho Tun

manželka Peho Thana

E32a

plukovník Nyan Tun Aung

doprava


F.   ĎALŠIE FUNKCIE SÚVISIACE S CESTOVNÝM RUCHOM

 

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

F1a

kapitán (vo výslužbe) Htay Aung

generálny riaditeľ riaditeľstva hotelov a cestovného ruchu (výkonný riaditeľ mjanmarských hotelov a turistických služieb do augusta 2004)

F2

Tin Maung Shwe

námestník generálneho riaditeľa, riaditeľstvo hotelov a cestovného ruchu

F3

Soe Thein

výkonný riaditeľ, mjanmarské hotely a turistické služby od októbra 2004 (predtým generálny manažér)

F4

Khin Maung Soe

generálny manažér

F5

Tint Swe

generálny manažér

F6

generálporučík Yan Naing

generálny manažér, ministerstvo hotelov a cestovného ruchu

F7

Nyunt Nyunt Than

riaditeľ pre podporu cestovného ruchu, ministerstvo hotelov a cestovného ruchu


G.   VYSOKÍ VOJENSKÍ DÔSTOJNÍCI (brigádny generál a vyššie)

 

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

G1a

generálmajor Hla Shwe

zástupca pobočníka generála

G3a

generálmajor Soe Maung

hlavný vojenský prokurátor

G4a

brigádny generál Thein Htaik, tiež známy ako Hteik

generálny inšpektor

G5a

generálmajor Saw Hla

náčelník vojenskej polície

G6a

generálmajor Khin Maung Tun

zástupca generálintendanta

G7a

generálmajor Lun Maung

generálny audítor

G8a

generálmajor Nay Win

vojenský asistent predsedu SPDC

G9a

generálmajor Hsan Hsint

generál pre vojenské menovania; narodený 1951

G9b

Khin Ma Lay

manželka generálmajora Hsana Hsinta

G9c

Okkar San Sint

syn generálmajora Hsana Hsinta

G10a

generálmajor Hla Aung Thein

veliteľ tábora, Rangún

G10b

Amy Khaing

manželka Hlu Aunga Theina

G11a

generálmajor Win Myint

zástupca náčelníka pre výcvik ozbrojených síl

G12a

generálmajor Aung Kyi

zástupca náčelníka pre výcvik ozbrojených síl

G12b

Thet Thet Swe

manželka generálmajora Aunga Kyiho

G13a

generálmajor Moe Hein

veliteľ, Fakulta národnej obrany

G14a

generálmajor Khin Aung Myint

riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou a psychologickú vojnu, člen rady UMEHL

G15a

generálmajor Thein Tun

riaditeľ pre signalizáciu; člen Národného konventu zasadajúceho riadiaceho výboru

G16a

generálmajor Than Htay

riaditeľ pre zásobovanie a dopravu

G17a

generálmajor Khin Maung Tint

riaditeľ pre bezpečnostné tlačoviny

G18a

generálmajor Sein Lin

riaditeľ, ministerstvo obrany (Presné zamestnanie neznáme. Predtým riaditeľ arzenálu.)

G19a

generálmajor Kyi Win

riaditeľ delostrelectva a obrnenej techniky, člen rady UMEHL

G20a

generálmajor Tin Tun

riaditeľ vojenských inžinierov

G21a

generálmajor Aung Thein

riaditeľ presídľovania

G22a

generálmajor Aye Myint

ministerstvo obrany

G23a

brigádny generál Myo Myint

veliteľ úradu pre záznamy obranných služieb

G24a

brigádny generál Than Maung

zástupca veliteľa Fakulty národnej obrany

G25a

brigádny generál Win Myint

rektor DSTA

G26a

brigádny generál Than Sein

veliteľ, nemocnica obranných služieb, Mingaladon, nar. 1.2.1946, miesto nar. Bago

G26b

Rosy Mya Than

manželka brigádneho generála Thana Seina

G27a

brigádny generál Win Than

riaditeľ pre obstarávanie a výkonný riaditeľ, Union of Myanmar Economic Holdings (predtým generálmajor Win Hlaing, K1a)

G28a

brigádny generál Than Maung

riaditeľ ľudových milícií a pohraničných síl

G29a

brigádny generál Khin Naing Win

riaditeľ obranného priemyslu

G30a

brigádny generál Zaw Win

veliteľ stanice Bahtoo (štát Šan) a riaditeľ školy bojového výcviku obranných služieb (pozemné sily)

Námorné sily

G31a

viceadmirál Soe Thein

najvyšší veliteľ (námorné sily)

G31b

Khin Aye Kyin

manželka viceadmirála Soeho Theina

G31c

Yimon Aye

dcéra viceadmirála Soeho Theina; nar. 12.7.1980

G31d

Aye Chan

syn viceadmirála Soeho Theina; nar. 23.9.1973

G31e

Thida Aye

dcéra viceadmirála Soeho Theina; nar. 23.3.1979

G32a

komodor Nyan Tun

náčelník štábu (námorné sily), člen rady UMEHL

G32b

Khin Aye Myint

manželka Nyana Tuna

Letecké sily

G33a

generálporučík Myat Hein

najvyšší veliteľ (vzdušné sily)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

manželka generálporučíka Myata Heina

G34a

brigádny generál Ye Chit Pe

štáb najvyššieho veliteľa leteckých síl, Mingaladon

G35a

brigádny generál Khin Maung Tin

veliteľ Šandskej školy leteckého výcviku, Meiktila

G36a

brigádny generál Zin Yaw

náčelník štábu (letecké sily), člen rady UMEHL

Ľahké pechotné divízie (LID) (v hodnosti brigádneho generála)

G39a

brigádny generál Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

G41a

brigádny generál Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

brigádny generál Khin Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

brigádny generál Win Myint

77 LID, Bago

G44a

brigádny generál Aung Than Htut

88 LID, Magwe

G45a

brigádny generál Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

Ostatní brigádni generáli

G47a

brigádny generál Htein Win

stanica Taikkyi

G48a

brigádny generál Khin Maung Aye

veliteľ stanice Meiktila

G49a

brigádny generál Khin Maung Aye

velenie regionálnych operácií – Kale, Sagaingská divízia

G50a

brigádny generál Khin Zaw Win

stanica Khamaukgyi

G51a

brigádny generál Kyaw Aung

južná vojenská oblasť, veliteľ stanice Toungoo

G52a

brigádny generál Kyaw Aung

velenie vojenských operácií – 8, stanica Dawei/Tavoy

G53a

brigádny generál Kyaw Oo Lwin

velenie regionálnych operácií – Tanai

G54a

N/K nástupca brigádneho generála Kyawa Thua

stanica Phugyi

G55a

brigádny generál Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

brigádny generál Myint Hein

velenie vojenských operácií – 3, stanica Mogaung

G57a

brigádny generál Mya Win

velenie vojenských operácií – 10, stanica Kyigone

G58a

brigádny generál Mya Win

Kalaw

G59a

brigádny generál Myo Lwin

velenie vojenských operácií – 7, stanica Pekon

G60a

brigádny generál Myint Soe

velenie vojenských operácií – 5, stanica Taungup

G61a

brigádny generál Myint Aye

velenie vojenských operácií – 9, stanica Kyauktaw

G62a

brigádny generál Nyunt Hlaing

velenie vojenských operácií – 17, stanica Mong Pan

G63a

brigádny generál Ohn Myint

štát Mon, člen USDA CEC

G64a

brigádny generál Soe Nwe

velenie vojenských operácií – 21, stanica Bhamo

G65a

brigádny generál Soe Oo

velenie vojenských operácií – 16, stanica Hsenwi

G66a

brigádny generál Than Tun

stanica Kyaukpadaung

G67a

brigádny generál Than Win

velenie regionálnych operácií – Laukkai

G68a

brigádny generál Than Tun Aung

velenie regionálnych operácií – Sittwe

G69a

brigádny generál Thaung Aye

stanica Mongnaung

G70a

brigádny generál Thaung Htaik

stanica Aungban

G71a

brigádny generál Thein Hteik

velenie vojenských operácií – 13, stanica Bokpyin

G72a

brigádny generál Thura Myint Thein

velenie taktických operácií – Namhsan

G73a

brigádny generál Win Aung

Mong Hsat

G74a

brigádny generál Myo Tint

dôstojník špeciálneho poverenia, ministerstvo dopravy

G75a

brigádny generál Thura Sein Thaung

dôstojník špeciálneho poverenia, ministerstvo sociálneho zabezpečenia

G76a

brigádny generál Phone Zaw Han

starosta mesta Mandalaj od februára 2005, predtým veliteľ Kyaukme

G77a

brigádny generál Hla Min

Pegu, západná divízia, predseda PDC

G78a

brigádny generál Win Myint

stanica Pyinmana


H.   VOJENSKÍ DÔSTOJNÍCI RIADIACI VÄZNICE A POLÍCIU

 

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

H1a

generálmajor Khin Yi

generálny riaditeľ mjanmarských policajných síl

H1b

Khin May Soe

manželka generálmajora Khina Yiho

H2a

Zaw Win

generálny riaditeľ odboru väzenstva (ministerstvo vnútra) od augusta 2004, predtým námestník generálneho riaditeľa mjanmarských policajných síl a bývalý brigádny generál, predtým vojak

H3a

Aung Saw Win

generálny riaditeľ, Úrad zvláštneho vyšetrovania


I.   ODBOROVÉ ZDRUŽENIE SOLIDARITY A ROZVOJA (USDA) (vysokí úradníci USDA nezahrnutí inde)

 

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

I1a

brigádny generál Aung Thein Lin

primátor a predseda Rozvojového výboru mesta Jangon (tajomník)

I1b

Khin San Nwe

manželka brigádneho generála Aunga Theina Lina

I1b

Thidar Myo

dcéra brigádneho generála Aunga Theina Lina

I2a

plukovník Maung Par

námestník primátora YCDC (člen CEC)

I2b

Khin Nyunt Myaing

manželka plukovníka Maunga Para

I2c

Naing Win Par

syn plukovníka Maunga Para


J.   OSOBY, KTORÉ MAJÚ PROSPECH Z HOSPODÁRSKEJ POLITIKY VLÁDY

 

Meno

Identifikačné údaje (vrátane spoločnosti)

J1a

Tay Za

výkonný riaditeľ, Htoo Trading Co; nar. 18.7.1964; číslo pasu 306869, preukaz totožnosti MYGN 006415, otec U Myint Swe (6.11.1924) matka Daw Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

manželka Tayho Zu; nar. 24.2.1964, číslo pasu 275107, preukaz totožnosti KMYT 006865, rodičia: Zaw Nyunt (zosnulý), Htoo (zosnulá)

J1c

Pye Phyo Tay Za

syn Tayho Zu (J1a); nar. 29.1.1987

J2a

Thiha

brat Tayho Zu (J1a), nar. 24.6.1960, riaditeľ Htoo Trading; distribútor londýnskych cigariet (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win, tiež známy ako Saya Kyaung

Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

manželka Aunga Koa Wina

J4a

Tun Myint Naing, tiež známy ako Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

manželka Tuna Myinta Nainga

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co; nar. 21.1.1952; pozri tiež A3e

J5b

San San Kywe

manželka Khina Shweho

J5c

Zay Thiha

syn Khina Shweho; nar. 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co.; nar. 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

manželka Htayho Myinta, nar. 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai, tiež známa ako Nang Mauk Lao Hsai

manželka Kyawa Wina

J8a

Ko Lay

minister kancelárie predsedu vlády do februára 2004, primátor Rangúnu do augusta 2003

J8b

Khin Khin

manželka Koa Layho

J8c

San Min

syn Koa Layho

J8d

Than Han

syn Koa Layho

J8e

Khin Thida

dcéra Koa Layho

J9a

Aung Phone

bývalý minister lesného hospodárstva; nar. 20.11.1939, v dôchodku od júla 2003

J9b

Khin Sitt Aye

manželka Aunga Phoneho; nar. 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung, tiež známy ako Sit Thway Aung

syn Aunga Phoneho; nar. 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

manželka Sitta Thweho Aunga; nar. 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung, tiež známy ako Sit Taing Aung

syn Aunga Phoneho; nar. 13.11.1971

J10a

generálmajor (vo výsl.) Nyunt Tin

bývalý minister poľnohospodárstva a zavlažovania, v dôchodku od septembra 2004

J10b

Khin Myo Oo

manželka generálmajora (vo výslužbe) Nyunta Tina

J10c

Kyaw Myo Nyunt

syn generálmajora (vo výslužbe) Nyunta Tina

J10d

Thu Thu Ei Han

dcéra generálmajora (vo výslužbe) Nyunta Tina

J11a

Khin Maung Thein

bývalý minister financií a výnosov, v dôchodku od 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

manželka Khina Maunga Theina

J11c

Daywar Thein

syn Khina Maunga Theina; nar. 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

dcéra Khina Maunga Theina; nar. 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

syn Khina Maunga Theina; nar. 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

dcéra Khina Maunga Theina; nar. 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

dcéra Khina Maunga Theina; nar. 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

dcéra Khina Maunga Theina; nar. 28.7.1966


K.   PODNIKY VLASTNENÉ VOJAKMI

 

Meno

Identifikačné údaje (vrátane spoločnosti)

K1a

generálmajor (vo výsl.) Win Hlaing

bývalý výkonný riaditeľ, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

K1b

Ma Ngeh

dcéra generálmajora (vo výslužbe) Wina Hlainga

K1c

Zaw Win Naing

výkonný riaditeľ Kambawza Bank, manžel Ma Ngeh (K1b) a synovec Aunga Koa Wina (J3a)

K1d

Win Htway Hlaing

syn generálmajora (vo výslužbe) Wina Hlainga, zástupca KESCO company

K2

plukovník Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

plukovník Myint Aung

výkonný riaditeľ Myawaddy Trading Co.

K4

plukovník Myo Myint

výkonný riaditeľ Bandoola Transportation Co.

K5

plukovník (vo výsl.) Thant Zin

výkonný riaditeľ Myanmar Land and Development

K6

generálporučík (vo výsl.) Maung Maung Aye

UMEHL, predseda Myanmar Breweries

K7

plukovník Aung San

výkonný riaditeľ Hsinmin Cement Plant Construction Project


PRÍLOHA IV

Zoznam barmských štátnych podnikov podľa článkov 9 a 12

Názov

Adresa

Meno riaditeľa

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

GENERÁLMAJOR WIN HLAING, VÝKONNÝ RIADITEĽ

A.   

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

PLUKOVNÍK MAUNG MAUNG AYE, VÝKONNÝ RIADITEĽ

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

OBCHOD

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

PLUKOVNÍK MYINT AUNG, VÝKONNÝ RIADITEĽ

C.   

SLUŽBY

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIGÁDNY GENERÁL WIN HLAING A U TUN KYI, VÝKONNÍ RIADITELIA

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

PLUKOVNÍK MYO MYINT, VÝKONNÝ RIADITEĽ

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

PLUKOVNÍK (VO VÝSL.) MAUNG THAUNG, VÝKONNÝ RIADITEĽ

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

SPOLOČNÉ PODNIKY

A.   

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, MANAŽÉR

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

GENERÁLPORUČÍK (VO VÝSL.) MAUNG MAUNG AYE, PREDSEDA

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO A/ALEBO GENERÁLPORUČÍK TUN MYINT, VÝKONNÝ RIADITEĽ

B.   

SLUŽBY

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, PREDSEDA

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

PLUKOVNÍK YE HTUT ALEBO BRIGÁDNY GENERÁL KYAW WIN, VÝKONNÝ RIADITEĽ

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, GENERÁLNY MANAŽÉR

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

PLUKOVNÍK KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

PLUKOVNÍK KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW