5.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 693/2006

zo 4. mája 2006,

ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla pre cirok v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2094/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na maximálne zníženie dovozného cla pre cirok v Španielsku z tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 2094/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), môže Komisia na základe postupu podľa článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozhodnúť o určení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri tomto určení sa musia zohľadniť najmä kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Vyhovie sa ktorémukoľvek účastníkovi verejnej súťaže, ktorého ponuka je na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšia.

(3)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny sa maximálna zľava dovozného cla stanovuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky doručené od 28. apríla do 4. mája 2006 v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 2094/2005 sa maximálne zníženie dovozného cla pre cirok stanovuje na 51,39 EUR/t pre celkové maximálne množstvo 1 700 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 335, 21.12.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).