27.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 113/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 638/2006

z 26. apríla 2006,

ktorým sa určuje, do akej miery možno vyhovieť žiadostiam o udelenie dovozných licencií predloženým v apríli 2006 na dovoz mladých samcov hovädzieho dobytka určených na výkrm v rámci colnej kvóty ustanovenej v nariadení (ES) č. 992/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 992/2005 z 29. júna 2005 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej kvóty na mladé býčky určené na výkrm (od 1. júla 2005 do 30. júna 2006) (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 4 a článok 4,

keďže:

Nariadenie (ES) č. 992/2005 vo svojom článku 1 ods. 3 písm. d) stanovilo množstvo, ktoré možno doviezť podľa osobitných podmienok v období od 1. apríla do 30. júna 2006. Množstvá výrobkov, pre ktoré sa požadovali dovozné certifikáty, nepresahujú tieto množstvá, preto sa žiadostiam može vyhoviet' v plnej miere.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti o udelenie dovozných licencií, podanej v mesiaci apríli 2006 na základe článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 992/2005, sa vyhovie v celom rozsahu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2005, s. 16.