31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/12


NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

z 20. marca 2006

o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Výroba, spracovanie a distribúcia poľnohospodárskych výrobkov a potravín zohráva v hospodárstve Spoločenstva dôležitú úlohu.

(2)

Mala by sa podporovať rozmanitosť poľnohospodárskej výroby, aby sa dosiahla lepšia rovnováha medzi ponukou a dopytom na trhu. Podporovanie výrobkov, ktoré majú určité charakteristické vlastnosti, by mohlo byť veľkým prínosom pre vidiecke hospodárstvo, najmä v znevýhodnených alebo vzdialených oblastiach, pretože by zlepšilo príjmy pre poľnohospodárov a udržalo vidiecke obyvateľstvo v týchto oblastiach.

(3)

Neustále narastá počet spotrebiteľov, ktorí pripisujú väčší význam kvalite potravín v ich strave než množstvu. Toto vyhľadávanie špecifických výrobkov vedie k vzniku dopytu po poľnohospodárskych výrobkoch alebo potravinách s identifikovateľným zemepisným pôvodom.

(4)

Vzhľadom na širokú škálu výrobkov na trhu a množstvo poskytovaných informácií o výrobkoch by sa mala spotrebiteľovi poskytnúť jasná a stručná informácia o pôvode výrobku, aby sa mohol čo najlepšie rozhodnúť.

(5)

Označovanie poľnohospodárskych výrobkov a potravín etiketami podlieha všeobecným pravidlám ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (2). Vzhľadom na ich špecifickú povahu by sa mali prijať dodatočné osobitné ustanovenia pre poľnohospodárske výrobky a potraviny z vymedzených zemepisných oblastí, ktoré by vyžadovali, aby výrobcovia používali na obaloch vhodné symboly alebo označenia Spoločenstva. Používanie takýchto symbolov alebo označení by sa malo stať povinným v prípade označení Spoločenstva, aby na jednej strane spotrebitelia lepšie spoznali túto kategóriu výrobkov a záruky s nimi spojené a na strane druhej aby sa umožnila ľahšia identifikácia týchto výrobkov na trhu, čím by sa uľahčili kontroly. Hospodárskym subjektom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby sa prispôsobili tejto povinnosti.

(6)

Mal by sa ustanoviť prístup Spoločenstva, pokiaľ ide o označenia pôvodu a zemepisné označenia. Rámec pravidiel Spoločenstva o systéme ochrany umožňuje rozvoj zemepisných označení a označení pôvodu, pretože zavedením jednotnejšieho prístupu tento rámec zabezpečuje spravodlivú hospodársku súťaž medzi výrobcami výrobkov s takýmito označeniami a zvyšuje dôveryhodnosť takýchto výrobkov v očiach spotrebiteľov.

(7)

Ustanovené pravidlá by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté existujúce právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa vína a liehovín.

(8)

Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa mal obmedziť na určité poľnohospodárske výrobky a potraviny, pri ktorých existuje spojitosť medzi charakteristickými vlastnosťami výrobku alebo potraviny a zemepisným pôvodom. Tento rozsah pôsobnosti by sa však mohol rozšíriť aj na ďalšie poľnohospodárske výrobky a potraviny.

(9)

Vzhľadom na existujúce postupy by sa mali vymedziť dva rôzne typy zemepisného opisu, konkrétne chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu.

(10)

Poľnohospodársky výrobok s takýmto opisom by mal spĺňať určité podmienky stanovené v špecifikácii.

(11)

Zemepisné označenia a označenia pôvodu by mali byť zapísané v registri na úrovni Spoločenstva, aby boli oprávnené na ochranu v členských štátoch. Zápis do registra by mal tiež slúžiť ako zdroj informácií pre subjekty zapojené do obchodu a pre spotrebiteľov. S cieľom zabezpečiť, aby názvy zapísané v registri Spoločenstva spĺňali podmienky stanovené v tomto nariadení, mali by žiadosti preskúmať vnútroštátne orgány dotknutých členských štátov, pričom musia dodržiavať minimálne spoločné ustanovenia vrátane vnútroštátneho námietkového konania. Komisia by mala následne žiadosti preskúmať, aby sa zabezpečilo, že žiadosti spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení a že prístup je jednotný vo všetkých členských štátoch.

(12)

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS z roku 1994 obsiahnutá v prílohe 1C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie) obsahuje podrobné ustanovenia týkajúce sa existencie, nadobudnutia, rozsahu, zachovania a vynútiteľnosti práv duševného vlastníctva.

(13)

Ochrana prostredníctvom registrácie, ktorú toto nariadenie poskytuje, by mala byť otvorená pre zemepisné označenia tretích krajín v prípade, že sú chránené v ich krajine pôvodu.

(14)

Registračné konanie by malo umožniť každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá má oprávnený záujem, v členskom štáte alebo tretej krajine, aby uplatnila svoje práva oznámením námietky.

(15)

Mali by existovať postupy, ktoré by po zapísaní do registra umožňovali zmeniť a doplniť špecifikácie na žiadosť skupín, ktoré majú oprávnený záujem, vzhľadom na technologický vývoj a zrušenie zemepisného označenia a označenia pôvodu niektorého poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, najmä ak tento výrobok alebo potravina prestáva byť v súlade so špecifikáciou, na základe ktorej sa zemepisné označenie alebo označenie pôvodu udelilo.

(16)

Označenia pôvodu a zemepisné označenia chránené na území Spoločenstva by mali podliehať monitorovaciemu systému úradných kontrol, ktorý je založený na systéme kontrol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (3) a ktorý zahŕňa systém kontrol na zabezpečenie súladu so špecifikáciami príslušných poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

(17)

Členské štáty by mali byť oprávnené vyberať poplatky, ktoré im uhradia vzniknuté náklady.

(18)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(19)

Názvy, ktoré sú už registrované podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (5) ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, by mali byť naďalej chránené podľa tohto nariadenia a automaticky zapísané do registra. Mali by sa ustanoviť aj prechodné opatrenia uplatniteľné na žiadosti o zápis do registra, ktoré sa Komisii doručia pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(20)

V záujme zrozumiteľnosti a transparentnosti by sa malo nariadenie (EHS) č. 2081/92 zrušiť a nahradiť týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie ustanovuje pravidlá na ochranu označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov určených na ľudskú spotrebu uvedených v prílohe I k zmluve a potravín uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako aj poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Neuplatňuje sa však na vinárske výrobky, okrem vínnych octov, a na liehoviny. Týmto odsekom nie je dotknuté uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (6).

Prílohy I a II k tomuto nariadeniu sa môžu zmeniť a doplniť podľa postupu uvedeného v článku 15 ods. 2.

2.   Uplatňovaním tohto nariadenia nie sú dotknuté iné osobitné predpisy Spoločenstva.

3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov a o pravidlách o službách informačnej spoločnosti (7) sa neuplatňuje na označenia pôvodu a na zemepisné označenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 2

Označenie pôvodu a zemepisné označenie

1.   Na účel tohto predpisu:

a)

„Označenie pôvodu“ je názov oblasti, určitého miesta alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny, používaný na opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny,

ktorá pochádza z tejto oblasti, určitého miesta alebo krajiny,

ktorej kvalita alebo vlastnosti sú podstatne alebo výlučne dané zemepisným prostredím vrátane prírodných a ľudských faktorov a

ktorej výroba, spracovanie a príprava sa uskutočňuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

b)

„Zemepisné označenie“ je názov oblasti, určitého miesta alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny, používaný na opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny,

ktorá pochádza z tejto oblasti, určitého miesta alebo krajiny a

ktorá má špecifickú kvalitu, povesť alebo inú charakteristickú vlastnosť, ktorú možno pripísať jej zemepisnému pôvodu a

ktorej výroba a/alebo spracovanie a/alebo príprava sa uskutočňuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

2.   Za označenia pôvodu alebo zemepisné označenia sa považujú aj tradičné zemepisné alebo nezemepisné názvy, ktoré označujú poľnohospodársky výrobok alebo potraviny, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) sa určité zemepisné označenia považujú za označenia pôvodu, ak suroviny, z ktorých sú príslušné výrobky vyrobené, pochádzajú zo širšej alebo inej zemepisnej oblasti, ako je oblasť spracovania, pod podmienkou, že:

a)

oblasť výroby surovín je vymedzená;

b)

existujú osobitné podmienky pre výrobu surovín a

c)

existuje systém kontroly na zabezpečenie plnenia podmienok uvedených v písmene b).

Predmetné označenia museli byť uznané za označenia pôvodu v krajine pôvodu pred 1. májom 2004.

Článok 3

Druhový charakter, rozpory s názvami rastlinných odrôd, plemien zvierat, homonymami a ochrannými známkami

1.   Názvy, ktoré sa stali druhovými, sa nesmú zapísať do registra.

Na účely tohto nariadenia je „názov, ktorý sa stal druhovým“ názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorý, hoci sa vzťahuje na miesto alebo oblasť, kde sa takýto produkt alebo potravina pôvodne vyrobili alebo uviedli na trh, na území Spoločenstva sa stal bežným názvom poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

S cieľom stanoviť, či sa názov stal alebo nestal druhovým, je potrebné zohľadniť všetky faktory, najmä:

a)

existujúcu situáciu v členských štátoch a v oblastiach spotreby;

b)

príslušné vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy Spoločenstva.

2.   Názov nesmie byť zapísaný do registra ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ak je v rozpore s názvom odrody rastliny alebo plemena zvieraťa a v dôsledku toho môže zavádzať spotrebiteľa o skutočnom pôvode výrobku.

3.   Názov, ktorý je homonymný alebo čiastočne homonymný s názvom, ktorý je už zapísaný podľa tohto nariadenia, sa zapíše do registra s ohľadom na miestne a tradičné použitie a skutočné riziko zámeny. Najmä:

a)

homonymný názov vyvolávajúci u verejnosti mylnú predstavu, že výrobky pochádzajú z iného územia, sa nezapíše do registra, aj keď je názov presný, pokiaľ ide o skutočné územie, oblasť alebo miesto pôvodu predmetných poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín;

b)

používanie zapísaného homonymného názvu musí byť v praxi dostatočne rozlíšiteľné od homonyma následne zapísaného v registri a názvu, ktorý už bol zapísaný do registra, so zreteľom na potrebu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s dotknutými výrobcami a nezavádzať spotrebiteľov.

4.   Označenie pôvodu alebo zemepisné označenie sa nezapíše do registra, ak vzhľadom na dobrú povesť ochrannej známky, jej všeobecnú známosť a dobu používania, by mohol zápis do registra zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočnú identitu výrobku.

Článok 4

Špecifikácia výrobku

1.   Poľnohospodársky výrobok alebo potravina musia spĺňať určitú špecifikáciu, aby mohli byť zapísané ako chránené označenie pôvodu (CHOP) alebo chránené zemepisné označenie (CHZO).

2.   Špecifikácia výrobku obsahuje aspoň:

a)

názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny spolu s označením pôvodu alebo zemepisným označením;

b)

opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vrátane surovín prípadne základné fyzikálne, chemické, mikrobiologické a organoleptické vlastnosti výrobku alebo potraviny;

c)

vymedzenie zemepisnej oblasti a prípadne údaje o splnení požiadaviek článku 2 ods. 3;

d)

dôkaz, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina pochádzajú z vymedzenej zemepisnej oblasti uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b) v závislosti od prípadu;

e)

opis metódy získavania poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a prípadne opis originálnych a nemenných miestnych metód, ako aj informácie o balení, ak skupina žiadateľov v zmysle článku 5 ods. 1 rozhodne a uvedie dôvody, prečo sa na zabezpečenie kvality alebo zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie kontroly musí balenie vykonať vo vymedzenej zemepisnej oblasti;

f)

údaje potvrdzujúce:

i)

spojenie medzi kvalitou alebo charakteristickými vlastnosťami poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a zemepisným prostredím uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo prípadne

ii)

spojenie medzi špecifickou kvalitou, dobrou povesťou alebo inou charakteristickou vlastnosťou poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a zemepisným pôvodom uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. b);

g)

názov a adresu úradov alebo orgánov overujúcich dodržiavanie ustanovení o špecifikácii a ich osobitné úlohy;

h)

akékoľvek špecifické pravidlo pre označovanie etiketou príslušného poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny;

i)

akékoľvek požiadavky ustanovené predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi predpismi.

Článok 5

Žiadosť o zápis do registra

1.   Požiadať o zápis do registra je oprávnená iba skupina.

Na účely tohto nariadenia je „skupinou“ akékoľvek združenie výrobcov a/alebo spracovateľov bez ohľadu na jeho právnu formu alebo zloženie, ktorí pracujú s tým istým poľnohospodárskym výrobkom alebo potravinou. Súčasťou skupiny môžu byť aj iné zainteresované strany. Za skupinu sa môže v súlade s podrobnými pravidlami uvedenými v článku 16 písm. c) považovať fyzická alebo právnická osoba.

V prípade názvu označujúceho cezhraničnú zemepisnú oblasť alebo tradičného názvu spojeného s cezhraničnou zemepisnou oblasťou môže niekoľko skupín predložiť spoločnú žiadosť v súlade s podrobnými pravidlami uvedenými v článku 16 písm. d).

2.   Skupina môže požiadať o zápis do registra len v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami alebo potravinami, ktoré vyrába alebo získava.

3.   Žiadosť o zápis do registra obsahuje aspoň:

a)

názov a adresu žiadajúcej skupiny;

b)

špecifikáciu ustanovenú v článku 4;

c)

jednotný dokument, ktorý stanovuje:

i)

hlavné body špecifikácie: názov, opis výrobku vrátane prípadných špecifických pravidiel balenia a označovania etiketou so stručným vymedzením zemepisnej oblasti;

ii)

opis prepojenia medzi výrobkom a zemepisným prostredím alebo zemepisným pôvodom uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b), respektíve vrátane prípadných špecifických prvkov opisu výrobku alebo výrobnej metódy, ktorá prepojenie odôvodňuje.

4.   Ak sa žiadosť o zápis do registra vzťahuje na zemepisnú oblasť v danom členskom štáte, musí sa žiadosť adresovať tomuto členskému štátu.

Členský štát vhodnými prostriedkami preskúma žiadosť, či je odôvodnená a či spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

5.   Ako súčasť prieskumu uvedeného v odseku 4 druhom pododseku členský štát zavedie vnútroštátne námietkové konanie, pričom zabezpečí adekvátne zverejnenie žiadosti a stanoví primeranú lehotu, počas ktorej akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, a so sídlom alebo bydliskom na jeho území môže vzniesť námietku proti tejto žiadosti.

Členský štát zváži prípustnosť prijatých námietok podľa kritérií uvedených v prvom pododseku článku 7 ods. 3.

Ak sa členský štát domnieva, že sú požiadavky tohto nariadenia splnené, vydá kladné rozhodnutie a zašle Komisii dokumenty uvedené v odseku 7 na prijatie konečného rozhodnutia. V opačnom prípade členský štát rozhodne o zamietnutí žiadosti.

Členský štát zabezpečí, aby bolo jeho kladné rozhodnutie zverejnené a aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, mala možnosť uplatniť opravné prostriedky.

Členský štát zabezpečí zverejnenie špecifikácie, na ktorej sa zakladá jeho kladné rozhodnutie, a zabezpečí k nej elektronický prístup.

6.   Členský štát môže podľa tohto nariadenia prechodne na vnútroštátnej úrovni poskytnúť ochranu názvu a prípadne aj dobu na prispôsobenie s účinnosťou od dátumu podania žiadosti Komisii.

Doba na prispôsobenie ustanovená v prvom pododseku sa môže poskytnúť iba pod podmienkou, že dotknuté podniky legálne uvádzali predmetné výrobky na trh a používali príslušné názvy nepretržite počas najmenej piatich predchádzajúcich rokov a uviedli túto skutočnosť počas vnútroštátneho námietkového konania uvedeného v odseku 5.

Takáto prechodná vnútroštátna ochrana zaniká dňom prijatia rozhodnutia o zápise do registra podľa tohto nariadenia.

Za dôsledky takejto dočasnej vnútroštátnej ochrany, kedy nie je názov zapísaný do registra podľa tohto nariadenia, plne zodpovedá dotknutý členský štát.

Opatrenia prijaté členskými štátmi podľa prvého pododseku majú účinky iba na vnútroštátnej úrovni a nemajú žiadny vplyv na obchod vo vnútri Spoločenstva ani na medzinárodný obchod.

7.   Za každé kladné rozhodnutie, ako sa uvádza v prvom pododseku odseku 5, zašle príslušný členský štát Komisii:

a)

názov a adresu žiadajúcej skupiny;

b)

jednotný dokument uvedený v odseku 3 písm. c);

c)

vyhlásenie členského štátu, že sa domnieva, že žiadosť podaná skupinou a kvalifikovaná ako kladné rozhodnutie, spĺňa podmienky tohto nariadenia a predpisov prijatých na jeho vykonávanie;

d)

odkaz na zverejnenie špecifikácie uvedené v odseku 5 piatom pododseku.

8.   Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s odsekmi 4 až 7 najneskôr do 31. marca 2007.

9.   Ak sa žiadosť o zápis do registra týka zemepisnej oblasti, ktorá sa nachádza v tretej krajine, musí obsahovať náležitosti ustanovené v odseku 3, ako aj dôkaz, že príslušný názov je chránený v krajine pôvodu.

Žiadosť sa zašle Komisii buď priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov dotknutej tretej krajiny.

10.   Dokumenty uvedené v tomto článku zaslané Komisii musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov inštitúcií Európskej únie, alebo k nim musí byť pripojený osvedčený preklad do jedného z týchto jazykov.

Článok 6

Preskúmanie zo strany Komisie

1.   Komisia vhodnými prostriedkami preskúma žiadosť prijatú podľa článku 5, aby skontrolovala, či je odôvodnená a či spĺňa požiadavky ustanovené v tomto nariadení. Toto preskúmanie by nemalo trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Komisia každý mesiac zverejní zoznam názvov, na ktoré boli podané žiadosti o zápis do registra, ako aj ich dátumy predloženia Komisii.

2.   Ak sa na základe preskúmania vykonaného podľa prvého pododseku odseku 1 Komisia domnieva, že požiadavky ustanovené v tomto nariadení sú splnené, uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie jednotný dokument a odkaz na zverejnenie špecifikácie uvedené v piatom pododseku článku 5 ods. 5.

V opačnom prípade Komisia rozhodne podľa postupu uvedeného v článku 15 ods. 2 o zamietnutí žiadosti o zápis do registra.

Článok 7

Námietka proti zápisu do registra/rozhodnutie o zápise do registra

1.   Do šiestich mesiacov od dátumu uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie ustanovenom v prvom pododseku článku 6 ods. 2, môže ktorýkoľvek členský štát alebo tretia krajina vzniesť námietku proti navrhovanému zápisu do registra zaslaním riadne odôvodneného vyhlásenia Komisii.

2.   Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, so sídlom alebo bydliskom v inom členskom štáte ako v tom, ktorý požiadal o zápis do registra, alebo v tretej krajine, môže tiež vzniesť námietku proti navrhovanému zápisu do registra podaním riadne odôvodneného vyhlásenia.

V prípade fyzických alebo právnických osôb so sídlom alebo bydliskom v členskom štáte sa takéto vyhlásenie podáva tomuto členskému štátu v lehote, ktorá umožní vzniesť námietku v súlade s odsekom 1.

V prípade fyzických alebo právnických osôb so sídlom alebo bydliskom v tretej krajine sa takéto vyhlásenia zašlú Komisii buď priamo alebo prostredníctvom orgánov dotknutej krajiny v lehote stanovenej v odseku 1.

3.   Vyhlásenia o námietkach sú prípustné, iba ak boli doručené Komisii v lehote stanovenej v odseku 1, a ak:

a)

preukazujú nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 2 alebo

b)

preukazujú, že zápis navrhovaného názvu do registra by bol v rozpore s odsekmi 2, 3 a 4 článku 3 alebo

c)

preukazujú, že zápis navrhovaného názvu do registra by ohrozil existenciu úplne alebo čiastočne zhodného označenia alebo ochrannej známky alebo existenciu výrobkov, ktoré boli legálne uvádzané na trh aspoň päť rokov pred dátumom uverejnenia ustanoveným v článku 6 ods. 2, alebo

d)

poskytujú podrobné údaje, z ktorých vyplýva, že názov, ktorého zápis do registra sa žiada, je druhovým v zmysle článku 3 ods. 1.

Komisia skontroluje prípustnosť námietok.

Kritériá uvedené v prvom pododseku písm. b), c) a d) sa vyhodnotia vo vzťahu k územiu Spoločenstva, ktoré v prípade práv duševného vlastníctva znamená územie alebo územia, kde sa uvedené práva ochraňujú.

4.   Ak Komisia nedostane žiadnu prípustnú námietku podľa odseku 3, zapíše názov do registra.

Zápis do registra sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Keď je námietka prípustná podľa odseku 3, Komisia vyzve zainteresované strany, aby sa zapojili do príslušných konzultácií.

Ak zainteresované strany dosiahnu dohodu do šiestich mesiacov, oznámia Komisii všetky skutočnosti, ktoré dohodu umožnili vrátane stanovísk žiadateľa a namietateľa. Ak podrobné údaje zverejnené v súlade s článkom 6 ods. 2 neboli zmenené a doplnené alebo boli zmenené a doplnené iba malými úpravami, ktoré sa vymedzia v súlade s článkom 16 písm. h), Komisia postupuje v súlade s odsekom 4 tohto článku. V ostatných prípadoch Komisia opakuje preskúmanie uvedené v článku 6 ods. 1.

Ak nedôjde k dohode, Komisia prijme rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 so zreteľom na korektné a tradičné použitia a skutočnú pravdepodobnosť zámeny.

Rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.   Komisia vedie aktualizovaný register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

7.   Dokumenty uvedené v tomto článku zaslané Komisii musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov inštitúcií Európskej únie, alebo k nim musí byť pripojený osvedčený preklad do jedného z týchto jazykov.

Článok 8

Názvy, označenia a symboly

1.   Každý hospodársky subjekt uvádzajúci na trh poľnohospodárske výrobky alebo potraviny, ktoré sa zhodujú s príslušnou špecifikáciou, môže používať názov zapísaný do registra podľa tohto nariadenia.

2.   V prípade poľnohospodárskych výrobkov a potravín pochádzajúcich zo Spoločenstva, ktoré sa uvádzajú na trh pod označením zapísaným do registra v súlade s týmto nariadením, sa na etikete uvedú označenia „chránené označenie pôvodu“ a „chránené zemepisné označenie“ alebo s nimi spojené symboly Spoločenstva.

3.   V prípade poľnohospodárskych výrobkov a potravín pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré sa uvádzajú na trh pod názvom zapísaným do registra v súlade s týmto nariadením, označenia uvedené v odseku 2 a s nimi spojené symboly Spoločenstva sa rovnako môžu uvádzať na etikete.

Článok 9

Schválenie zmien špecifikácií

1.   Skupina, ktorá spĺňa podmienky článku 5 ods. 1 a článku 5 ods. 2 a má oprávnený záujem, môže požiadať o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie, najmä aby zohľadňovala vývoj vedecko-technických poznatkov alebo upravila vymedzenie zemepisnej oblasti uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. c).

Žiadosti musia opisovať a uvádzať dôvody požadovaných zmien a doplnení.

2.   Ak sa zmena a doplnenie týka jednej alebo viacerých zmien a doplnení jednotného dokumentu, žiadosť o zmenu a doplnenie podlieha postupu stanovenému v článkoch 5, 6 a 7. Ak sú však navrhované zmeny a doplnenia menšie, Komisia rozhodne, či schváli žiadosť bez použitia postupu ustanoveného v článku 6 ods. 2 a v článku 7, a v prípade schválenia prikročí k zverejneniu prvkov uvedených v článku 6 ods. 2.

3.   Ak sa zmena a doplnenie netýka žiadnej zmeny jednotného dokumentu, uplatňujú sa tieto pravidlá:

i)

ak je zemepisná oblasť v danom členskom štáte, tento členský štát vyjadrí svoj postoj k schváleniu zmeny a doplnenia, a v kladnom prípade uverejní zmenenú a doplnenú špecifikáciu a informuje Komisiu o schválených zmenách a doplneniach a o ich odôvodnení;

ii)

ak je zemepisná oblasť v tretej krajine, o schválení navrhovanej zmeny a doplnenia rozhodne Komisia.

4.   Ak sa zmena a doplnenie týka dočasnej zmeny špecifikácie vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych alebo rastlinolekárskych opatrení orgánmi verejnej moci, uplatňujú sa postupy stanovené v odseku 3.

Článok 10

Úradné kontroly

1.   Členské štáty určia príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za kontroly v súvislosti s povinnosťami ustanovenými v tomto nariadení v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby každý hospodársky subjekt spĺňajúci požiadavky tohto nariadenia bol oprávnený na zahrnutie do systému úradných kontrol.

3.   Komisia zverejní názov a adresu orgánov alebo subjektov uvedených v odseku 1 tohto článku alebo v článku 11 a pravidelne ich aktualizuje.

Článok 11

Overovanie dodržiavania špecifikácie

1.   Pokiaľ ide o zemepisné označenia a označenia pôvodu týkajúce sa zemepisnej oblasti v Spoločenstve, zabezpečuje overovanie dodržiavania špecifikácií pred uvedením výrobku na trh:

jeden alebo viac príslušných orgánov uvedených v článku 10 a/alebo

jeden alebo viac kontrolných orgánov v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktorý vykonáva činnosť certifikačného orgánu pre výrobky.

Náklady takéhoto overovania dodržiavania špecifikácií znášajú kontrolované subjekty.

2.   Pokiaľ ide o zemepisné označenia a označenia pôvodu týkajúce sa zemepisnej oblasti v tretej krajine, zabezpečuje overovanie dodržiavania špecifikácií pred uvedením výrobku na trh:

jeden alebo viac orgánov verejnej moci určených treťou krajinou a/alebo

jeden alebo viac certifikačných orgánov pre výrobky.

3.   Certifikačné orgány pre výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 dodržiavajú európsku normu EN 45011 alebo pokyn ISO/IEC 65 (Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy) a od 1. mája 2010 sú v súlade s nimi akreditované.

4.   Ak sa orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 rozhodli overovať dodržiavanie špecifikácií, musia ponúknuť primerané záruky objektivity a nestrannosti a mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich funkcií.

Článok 12

Zrušenie

1.   Ak Komisia v súlade s podrobnými pravidlami uvedenými v článku 16 písm. k) dospeje k názoru, že už nie je zaručené dodržiavanie podmienok špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na ktorú sa vzťahuje chránený názov, začne konanie uvedené v článku 15 ods. 2 o zrušení zápisu do registra, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, môže požiadať o zrušenie zápisu v registri, pričom uvedie dôvody žiadosti.

Postup ustanovený v článkoch 5, 6 a 7 sa uplatňuje primerane.

Článok 13

Ochrana

1.   Názvy zapísané v registri sú chránené pred:

a)

akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje, pokiaľ sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami zapísanými pod uvedeným označením alebo ak použitie názvu využíva dobrú povesť chráneného označenia;

b)

akýmkoľvek zneužívaním, napodobovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy, aj keď je uvedený skutočný pôvod výrobku, alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“ a podobne;

c)

akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy, alebo základných vlastností výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj na prepravnom balení výrobku, ktoré by mohlo vyvolať mylnú predstavu o jeho pôvode;

d)

akýmkoľvek iným postupom, ktorý by mohol zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Ak názov zapísaný v registri obsahuje názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorý sa považuje za druhový, použitie takéhoto druhového názvu na vhodný poľnohospodársky výrobok alebo potravinu sa nepovažuje za rozporné s písm. a) alebo b) prvého pododseku.

2.   Chránené názvy sa nesmú stať druhovými.

3.   V prípade názvov, pre ktoré sa žiada zápis do registra podľa článku 5, sa môže ustanoviť prechodné obdobie podľa článku 7 ods. 5, ktorého dĺžka je maximálne päť rokov, iba v prípade, ak bola námietka vyhlásená za prípustnú z dôvodu, že zápis navrhovaného názvu do registra by ohrozil existenciu úplne alebo čiastočne totožného názvu alebo existenciu výrobkov, ktoré sú na trhu legálne aspoň päť rokov pred dátumom uverejnenia ustanoveného v článku 6 ods. 2.

Prechodné obdobie sa môže stanoviť aj pre podniky so sídlom v členskom štáte alebo v tretej krajine, kde sa nachádza zemepisná oblasť, pod podmienkou, že príslušné podniky uvádzali príslušné výrobky na trh legálne a nepretržite používali príslušné názvy aspoň počas piatich rokov pred dátumom uverejnenia uvedeného článku 6 ods. 2 a uviedli túto skutočnosť vo vnútroštátnom námietkovom konaní uvedenom v prvom a druhom pododseku článku 5 ods. 5 alebo v námietkovom konaní Spoločenstva uvedenom v článku 7 ods. 2. Celkový súčet prechodného obdobia uvedeného v tomto pododseku a obdobia na prispôsobenie uvedeného v článku 5 ods. 6 nesmie prekročiť päť rokov. Ak obdobie na prispôsobenie uvedené v článku 5 ods. 6 prekročí päť rokov, neudelí sa žiadne prechodné obdobie.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, môže Komisia rozhodnúť podľa postupu ustanoveného v článku 15 ods. 2 o súbežnej existencii názvu zapísaného v registri a nezapísaného názvu označujúceho miesto v členskom štáte alebo v tretej krajine, ak je tento názov zhodný s názvom zapísaným v registri, za predpokladu splnenia všetkých týchto podmienok:

a)

totožný nezapísaný názov sa nepretržite, legálne a korektne používal aspoň 25 rokov pred 24. júlom 1993;

b)

preukázalo sa, že účelom jeho použitia nikdy nebolo ťažiť z dobrej povesti názvu zapísaného v registri a že spotrebiteľ nebol, ani nemohol byť zavádzaný o skutočnom pôvode výrobku;

c)

na problém vyplývajúci zo zhodných názvov sa upozornilo pred zápisom názvu do registra.

Zapísaný názov a zhodný nezapísaný názov môžu súbežne existovať maximálne pätnásť rokov, po uplynutí ktorých sa nezapísaný názov prestane používať.

Používanie príslušného nezapísaného zemepisného názvu sa povolí len vtedy, ak sa krajina pôvodu jasne a viditeľne vyznačí na etikete.

Článok 14

Vzťahy medzi ochrannými známkami, označeniami pôvodu a zemepisnými označeniami

1.   Ak je označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zapísané v registri podľa tohto nariadenia, žiadosť o zápis ochrannej známky, ktorá zodpovedá jednej zo situácií uvedených v článku 13 a týka sa rovnakej triedy výrobkov, sa zamietne, ak sa žiadosť o registráciu ochrannej známky podala po dátume predloženia žiadosti o registráciu Komisii.

Ochranné známky zapísané v registri v rozpore s prvým pododsekom sa vyhlásia za neplatné.

2.   So zreteľom na právo Spoločenstva, používanie ochrannej známky zodpovedajúce jednej zo situácií uvedených v článku 13, o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zapísaná v registri alebo zaužívaná, ak túto možnosť ustanovujú dotknuté právne predpisy, v dobrej viere na území Spoločenstva buď pred dátumom vzniku ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v krajine pôvodu, alebo pred 1. januárom 1996, môže naďalej pokračovať bez ohľadu na zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra, ak neexistujú žiadne dôvody vyhlásiť túto ochrannú známku za neplatnú alebo ju zrušiť, tak ako to uvádza prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (8) alebo nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (9).

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Vykonávacie pravidlá

V súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 sa na vykonávanie tohto nariadenia prijmú podrobné pravidlá. Vzťahujú sa najmä na:

a)

zoznam surovín uvedených v článku 2 ods. 3;

b)

informácie, ktoré musí obsahovať špecifikácia výrobku uvedená v článku 4 ods. 2;

c)

podmienky, za akých sa môže fyzická alebo právnická osoba považovať za skupinu;

d)

predloženie žiadosti na zápis názvu označujúceho cezhraničnú zemepisnú oblasť do registra, ako sa uvádza v treťom pododseku článku 5 ods. 1;

e)

obsah a spôsob doručovania dokumentov uvedených v článku 5 ods. 7 a 9 Komisii;

f)

námietky uvedené v článku 7 vrátane pravidiel o vhodných konzultáciách medzi zainteresovanými stranami;

g)

označenia a symboly uvedené v článku 8;

h)

vymedzenie malých zmien a doplnení uvedených v druhom pododseku článku 7 ods. 5 a v článku 9 ods. 2 so zreteľom na to, že malá zmena a doplnenie sa nemôže týkať základných charakteristických vlastností výrobku alebo zmeniť prepojenie;

i)

register označení pôvodu a zemepisných označení ustanovený v článku 7 ods. 6;

j)

podmienky týkajúce sa kontroly dodržiavania špecifikácií;

k)

podmienky zrušenia zápisu v registri.

Článok 17

Prechodné ustanovenia

1.   Názvy, ktoré sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia uvedené v prílohe nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (10) a tie, ktoré sú uvedené v prílohe nariadenia Komisie (ES) č. 2400/96 (11) sa automaticky zapíšu do registra uvedeného v článku 7 ods. 6 tohto nariadenia. Zodpovedajúce špecifikácie sa považujú za špecifikácie uvedené v článku 4 ods. 1. Akékoľvek špecifické prechodné ustanovenia spojené s takýmito zápismi v registri sa naďalej uplatňujú.

2.   Pokiaľ ide o nedoriešené žiadosti o zápis do registra, vyhlásenia a žiadosti, ktoré boli doručené Komisii pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia:

a)

bez toho, aby bol dotknutý článok 13 ods. 3, sa postupy v článku 5 neuplatňujú a

b)

súhrn špecifikácie vypracovaný v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 383/2004 (12) nahrádza jednotný dokument uvedený v článku 5 ods. 3 písm. c).

3.   Komisia môže v prípade potreby prijať prechodné opatrenia v súlade s postupmi uvedenými v článku 15 ods. 2.

Článok 18

Poplatky

Členské štáty môžu vyberať poplatok na pokrytie svojich nákladov vrátane nákladov vynaložených na preskúmanie žiadostí o zápis do registra, vyhlásení o námietkach, žiadostí o zmenu a doplnenie a žiadostí o zrušenie podľa tohto nariadenia.

Článok 19

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 2081/92 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa podľa tabuľky zhody uvedenej v prílohe III.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8 ods. 2 sa však uplatňuje s účinnosťou od 1. mája 2009 bez toho, aby boli dotknuté výrobky uvedené na trh pred týmto dátumom.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

(3)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(8)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1.

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1107/96 z 12. júna 1996 o zápise zemepisných označení a označení pôvodu podľa postupu stanoveného v článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 704/2005 (Ú. v. EÚ L 118, 5.5.2005, s. 14).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2400/96 zo 17. decembra 1996 o zápise určitých názvov do „Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení“ stanovených v nariadení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 11). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 417/2006 (Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2006, s. 8).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 383/2004 z 1. marca 2004, ktorým sa ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92, pokiaľ ide o súhrn hlavných bodov špecifikácií výrobkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 16).


PRÍLOHA I

Potraviny uvedené v článku 1 ods. 1

pivo

nápoje vyrobené z rastlinných extraktov

chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky a iné pekárske výrobky

prírodné gumy a živice

horčica

cestoviny


PRÍLOHA II

Poľnohospodárske výrobky uvedené v článku 1 ods. 1

seno

esenciálne oleje

korok

košenila (surovina živočíšneho pôvodu)

kvety a okrasné rastliny

vlna

prútie

trepaný ľan


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 2081/92

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 3

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 4

Článok 2 ods. 3 prvý pododsek

Článok 2 ods. 5

Článok 2 ods. 6

Článok 2 ods. 3 druhý pododsek

Článok 2 ods. 7

Článok 3 ods. 1 prvý, druhý a tretí pododsek

Článok 3 ods. 1 prvý, druhý a tretí pododsek

Článok 3 ods. 1 štvrtý pododsek

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5 ods. 1, 2 a 3

Článok 5 ods. 1, 2 a 3

Článok 5 ods. 4

Článok 5 ods. 4 prvý pododsek

Článok 5 ods. 5 prvý pododsek

Článok 5 ods. 4 druhý pododsek

Článok 5 ods. 5

Článok 5 ods. 5 druhý pododsek

Článok 5 ods. 6 prvý pododsek

Článok 5 ods. 6 druhý pododsek

Článok 5 ods. 5 tretí pododsek

Článok 5 ods. 6 tretí pododsek

Článok 5 ods. 5 štvrtý a piaty pododsek

Článok 5 ods. 6 štvrtý a piaty pododsek

Článok 5 ods. 5 šiesty, siedmy a ôsmy pododsek

Článok 5 ods. 7

Článok 5 ods. 6

Článok 5 ods. 8

Článok 5 ods. 9 a 10

Článok 6 ods. 1 prvý pododsek

Článok 6 ods. 1 prvý pododsek

Článok 6 ods. 1 druhý pododsek

Článok 6 ods. 1 tretí pododsek

Článok 6 ods. 1 druhý pododsek

Článok 6 ods. 2

Článok 6 ods. 2 prvý pododsek

Článok 6 ods. 3 a 4

Článok 7 ods. 4

Článok 6 ods. 5 prvý pododsek

Článok 6 ods. 2 druhý pododsek

Článok 6 ods. 5 druhý pododsek

Článok 6 ods. 6 prvý pododsek

Článok 6 ods. 6 druhý pododsek

Článok 3 ods. 3

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 2

Článok 7 ods. 3

Článok 7 ods. 2 prvý pododsek

Článok 7 ods. 2 druhý a tretí pododsek

Článok 7 ods. 4

Článok 7 ods. 3

Článok 7 ods. 5

Článok 7 ods. 5

Článok 7 ods. 6 a 7

Článok 8 ods. 1

Článok 8

Článok 8 ods. 2

Článok 8 ods. 3

Článok 9 prvý pododsek

Článok 9 ods. 1

Článok 9, druhý a tretí pododsek

Článok 9 ods. 2

Článok 9 ods. 3 a 4

Článok 10 ods. 1

Článok 10 ods. 1

Článok 10 ods. 2

Článok 11 ods. 1

Článok 11 ods. 2

Článok 10 ods. 3

Článok 11 ods. 3 a 4

Článok 10 ods. 4

Článok 10 ods. 5

Článok 10 ods. 3

Článok 10 ods. 6

Článok 10 ods. 2

Článok 10 ods. 7

Článok 11 ods. 1 druhý pododsek

Článok 11 ods. 1 až 3

Článok 11 ods. 4

Článok 12 ods. 1

Článok 11a písm. a)

Článok 12 ods. 2

Článok 11a písm. b)

Článok 12 až 12d

Článok 13 ods. 1

Článok 13 ods. 1

Článok 13 ods. 3

Článok 13 ods. 2

Článok 13 ods. 4

Článok 13 ods. 3 prvý pododsek

Článok 13 ods. 3 druhý pododsek

Článok 13 ods. 5

Článok 13 ods. 4

Článok 14 ods. 1 a 2

Článok 14 ods. 1 a 2

Článok 14 ods. 3

Článok 3 ods. 4

Článok 15

Článok 15

Článok 16

Článok 16

Články 17 až 19

Článok 18

Článok 20

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II