4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006

z 18. januára 2006

o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva, prijatý rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES (3), vyžaduje podporu poskytovania dostupných informácií občanom o stave životného prostredia a jeho vývoji vo vzťahu k sociálnym, hospodárskym a zdravotným trendom, ako aj všeobecného zvýšenia informovanosti o životnom prostredí.

(2)

Dohovor o EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti v rozhodovacom procese a o práve na spravodlivosť v záležitostiach životného prostredia (ďalej len „Aarhuský dohovor“), podpísaný Európskym spoločenstvom 25. júna 1998, uznáva, že lepší prístup k informáciám o životnom prostredí a šírenie týchto informácií prispieva k zvýšeniu informovanosti o záležitostiach životného prostredia, k voľnej výmene názorov, účinnejšej účasti verejnosti v rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia a v konečnom dôsledku k lepšiemu životnému prostrediu.

(3)

Registre uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (ďalej len „PRTR“) predstavujú nákladovo efektívny nástroj na ochranu životného prostredia, zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a prenosoch znečisťujúcich látok a odpadu mimo lokality prevádzkarne a na použitie pri sledovaní trendov, preukazovaní pokroku v znižovaní znečistenia, sledovaní dodržiavania niektorých medzinárodných dohôd, určovaní priorít a hodnotení pokroku dosahovanom prostredníctvom environmentálnych politík a programov Spoločenstva a jednotlivých štátov.

(4)

Integrovaný a komplexný PRTR poskytuje verejnosti, priemyslu, vedcom, poisťovniam, miestnym orgánom, mimovládnym organizáciám a iným subjektom v rozhodovacom procese spoľahlivú databázu na porovnávanie a prijímanie budúcich rozhodnutí v záležitostiach životného prostredia.

(5)

Európske spoločenstvo podpísalo 21. mája 2003 Protokol EHK OSN o registroch uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (ďalej len „protokol“). Ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva by mali byť v súlade s týmto protokolom vzhľadom na jeho uzatvorenie Spoločenstvom.

(6)

Európsky register emisií znečisťujúcich látok (ďalej len „EPER“) bol zriadený rozhodnutím Komisie 2000/479/ES (4). Protokol stavia na rovnakých princípoch ako EPER, pričom zahŕňa oznamovanie väčšieho množstva znečisťujúcich látok, väčšieho množstva činností, uvoľňovania do pôdy, uvoľňovania z plošných zdrojov a prenosov mimo lokality prevádzkarne.

(7)

Zámery a ciele, ktoré sleduje Európsky PRTR, možno dosiahnuť, len ak sú údaje spoľahlivé a porovnateľné. Na zabezpečenie kvality a porovnateľnosti údajov je potrebná zodpovedajúca harmonizácia zberu a systému prenosu údajov. Podľa protokolu má byť Európsky PRTR navrhnutý tak, aby bol čo najjednoduchšie verejne prístupný prostredníctvom internetu. Uvoľňovanie a prenosy by mali byť ľahko identifikovateľné v rôznej súhrnnej a nesúhrnnej forme, aby bolo možné sprístupniť čo najviac informácií v primeranom čase.

(8)

Na ďalšie presadzovanie cieľa podpory poskytovania dostupných informácií o stave životného prostredia a jeho vývoji občanom, ako aj zvýšenia všeobecnej informovanosti o životnom prostredí by mal Európsky PRTR obsahovať prepojenia na iné podobné databázy členských štátov, nečlenských štátov a medzinárodných organizácií.

(9)

Podľa protokolu by Európsky PRTR mal obsahovať aj informácie o konkrétnych procesoch zneškodňovania odpadu, ktoré treba oznamovať, ako uvoľňovanie do pôdy, procesy zhodnocovania odpadu, ako je rozmetanie kalov a hnoja, sa v rámci tejto kategórie neoznamujú.

(10)

Na dosiahnutie cieľa Európskeho PRTR poskytovať verejnosti spoľahlivé informácie a umožniť rozhodovanie na základe poznatkov je potrebné poskytnúť primerané, ale prísne lehoty zberu údajov a oznamovania. Je to zvlášť dôležité pre poskytovanie správ zo strany členských štátov Komisii.

(11)

Oznamovanie uvoľňovania z priemyselných prevádzkarní, hoci ešte nie je vždy konzistentné, úplné a porovnateľné, predstavuje dobre zavedený postup v mnohých členských štátoch. Podľa potreby je potrebné oznamovanie o uvoľňovaní z plošných zdrojov zlepšiť, aby mohli rozhodovacie orgány toto uvoľňovanie lepšie chápať v súvislostiach a vybrať najúčinnejšie riešenie na zníženie znečistenia.

(12)

Údaje oznámené členskými štátmi by mali byť veľmi kvalitné, najmä čo sa týka úplnosti, konzistentnosti a dôveryhodnosti. Je veľmi dôležité koordinovať budúce úsilie prevádzkovateľov, ako aj členských štátov na zlepšenie kvality oznamovaných údajov. Komisia bude preto spolu s členskými štátmi iniciovať činnosť na zabezpečenie kvality.

(13)

Podľa Aarhuského dohovoru je potrebné verejnosti poskytnúť prístup k informáciám v Európskom PRTR bez potreby uvádzať dôvod záujmu, najmä umožnením priameho elektronického prístupu k Európskemu PRTR cez internet.

(14)

Prístup k informáciám poskytovaným z Európskeho PRTR by mal byť neobmedzený a výnimky z tohto pravidla by mali byť umožnené, len ak sú výslovne udelené na základe platných právnych predpisov Spoločenstva.

(15)

Aarhuský dohovor ustanovuje, že pri ďalšom rozvoji Európskeho PRTR by mala byť zaručená účasť verejnosti poskytnutím včasných a účinných možností predkladať pripomienky, informácie, analýzy alebo relevantné stanoviská v rámci rozhodovacieho procesu. Žiadateľom by sa malo umožniť požiadať o správne alebo súdne preskúmanie konaní alebo opomenutí orgánu štátnej správy vo vzťahu k žiadosti.

(16)

Na zvýšenie užitočnosti a vplyvu Európskeho PRTR by Komisia a členské štáty mali spolupracovať pri vypracúvaní usmernenia na podporu vykonávania Európskeho PRTR, pri presadzovaní informovanosti verejnosti a pri poskytovaní vhodnej a včasnej technickej pomoci.

(17)

Nevyhnutné opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia je potrebné prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(18)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zlepšenie prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí vytvorením integrovanej konzistentnej elektronickej databázy, platnej v celom Spoločenstve, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov; keďže potreba porovnateľnosti údajov v členských štátoch si vyžaduje vysokú úroveň harmonizácie, a preto ju možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(19)

Na zjednodušenie a zefektívnenie požiadaviek oznamovania by sa mala zmeniť a doplniť smernica Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (6) a smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (7).

(20)

Európsky PRTR sa okrem iného zameriava na informovanie verejnosti o významných emisiách znečisťujúcich látok, pochádzajúcich najmä z činností uvedených v smernici 96/61/ES. To znamená, že informovanosť verejnosti o emisiách pochádzajúcich z prevádzok, na ktoré sa vzťahuje príloha I uvedenej smernice, sa uskutoční podľa tohto nariadenia.

(21)

Na účely zníženia duplicitného poskytovania správ podľa protokolu sa systémy registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok môžu integrovať do takej miery, aká sa dá použiť spolu s jestvujúcimi informačnými zdrojmi, ako sú mechanizmus poskytovania správ na základe licencií alebo prevádzkových povolení. Ustanovenia tohto nariadenia v súlade s protokolom by sa nemali dotýkať práva členských štátov zachovať alebo zaviesť rozsiahlejší alebo verejne prístupnejší register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, než vyžaduje protokol,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje integrovaný register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok na úrovni Spoločenstva (ďalej len „Európsky PRTR“) vo forme verejne prístupnej elektronickej databázy a ustanovujú sa pravidlá jeho prevádzky s cieľom vykonať Protokol EHK OSN o registroch uvoľňovania a prenosoch znečisťujúcich látok (ďalej len „protokol“) a napomôcť zapojeniu verejnosti do procesu rozhodovania o environmentálnych otázkach, ako aj prispievať k predchádzaniu a znižovaniu znečisťovania životného prostredia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platia nasledujúce vymedzenia pojmov:

1.

„verejnosť“ je jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny;

2.

„príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán alebo orgány alebo iný príslušný subjekt alebo subjekty, ktoré členský štát určí;

3.

„prevádzka“ je stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I, ako aj všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste a ktoré by mohli mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia;

4.

„prevádzkareň“ je jedna alebo viac prevádzok v tej istej lokalite, ktoré prevádzkuje tá istá fyzická alebo právnická osoba;

5.

„lokalita“ je geografická poloha prevádzkarne;

6.

„prevádzkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo riadi prevádzkareň alebo, ak tak ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, na ktorú je delegovaná rozhodujúca ekonomická právomoc nad jej technickým fungovaním;

7.

„oznamovací rok“ je kalendárny rok, za ktorý sa zbierajú údaje o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o ich prenosoch mimo lokality prevádzkarne;

8.

„látka“ je akýkoľvek chemický prvok a jeho zlúčeniny s výnimkou rádioaktívnych látok;

9.

„znečisťujúca látka“ je látka alebo skupina látok, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie alebo ľudské zdravie z dôvodu ich vlastností a ich uvoľnenia do životného prostredia;

10.

„uvoľňovanie“ je uvoľnenie znečisťujúcich látok do životného prostredia ako dôsledok ľudskej činnosti, či už úmyselnej alebo náhodnej, pravidelnej alebo nepravidelnej vrátane rozliatia, emisie, vypustenia, injektáže, zneškodnenia alebo skládkovania alebo prostredníctvom kanalizačného systému bez konečného čistenia odpadových vôd;

11.

„prenos mimo lokality“ je pohyb odpadov určených na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie a znečisťujúcich látok v odpadovej vode určenej na čistenie mimo lokality prevádzkarne;

12.

„plošný zdroj“ je veľa malých alebo roztrúsených zdrojov, z ktorých môžu unikať znečisťujúce látky do pôdy, ovzdušia alebo vody, ktorých kombinovaný účinok na tieto zložky životného prostredia môže byť významný a pri ktorých je nepraktické zbierať hlásenia za každý zdroj;

13.

„odpad“ je akákoľvek látka alebo predmet podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch (8);

14.

„nebezpečný odpad“ je látka alebo predmet podľa článku 1 ods. 4 smernice 91/689/EHS;

15.

„odpadová voda“ je komunálna a priemyselná odpadová voda a odpadová voda z domácností, podľa článku 2 ods. 1, 2 a 3 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (9) a iná použitá voda, ktorú kvôli obsiahnutým látkam alebo predmetom upravujú právne predpisy Spoločenstva;

16.

„zneškodňovanie“ je operácia podľa prílohy II A k smernici 75/442/EHS;

17.

„zhodnocovanie“ je operácia podľa prílohy II B k smernici 75/442/EHS.

Článok 3

Obsah Európskeho PRTR

Európsky PRTR obsahuje informácie o:

a)

uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa článku 5 ods. 1 písm. a), ktoré sú prevádzkovatelia prevádzkarní vykonávajúcich činnosti uvedené v prílohe I povinní oznamovať;

b)

prenosoch odpadov mimo lokality prevádzkarne podľa článku 5 ods. 1 písm. b) a znečisťujúcich látok podľa článku 5 ods. 1 písm. c), ktoré sú prevádzkovatelia prevádzkarní vykonávajúcich činnosti uvedené v prílohe I povinní oznamovať;

c)

uvoľňovaní znečisťujúcich látok z plošných zdrojov podľa článku 8 ods. 1, ak sú k dispozícii.

Článok 4

Forma a štruktúra

1.   Komisia zverejňuje údaje obsiahnuté v Európskom PRTR v súhrnnej aj nesúhrnnej forme tak, aby bolo možné uvoľňovanie a prenosy vyhľadávať a identifikovať podľa:

a)

prevádzkarne vrátane materskej spoločnosti prevádzkarne, ak je to uplatniteľné, a jej geografického umiestnenia vrátane povodia;

b)

činnosti;

c)

výskytu v členskom štáte alebo na úrovni Spoločenstva;

d)

znečisťujúcej látky alebo podľa potreby odpadu;

e)

každej zložky životného prostredia (voda, ovzdušie, pôda), do ktorej sa znečisťujúca látka uvoľňuje;

f)

prenosov odpadu mimo lokality prevádzkarne a jeho miesta určenia;

g)

prenosov znečisťujúcich látok v odpadovej vode mimo lokality prevádzkarne;

h)

plošných zdrojov;

i)

vlastníka alebo prevádzkovateľa prevádzkarne.

2.   Európsky PRTR musí byť navrhnutý tak, aby umožňoval čo najjednoduchší prístup verejnosti a aby boli informácie za zvyčajných prevádzkových podmienok nepretržite a ľahko dostupné na internete a prostredníctvom iných elektronických médií. Jeho forma musí brať do úvahy možnosť jeho budúceho rozšírenia a musí obsahovať všetky údaje oznamované za predchádzajúce oznamovacie roky postupne až do minimálne desiatich predchádzajúcich oznamovacích rokov.

3.   Európsky PRTR musí obsahovať prepojenia na:

a)

vnútroštátne PRTR členských štátov;

b)

ďalšie jestvujúce súvisiace a verejne dostupné databázy týkajúce sa predmetov, ktoré súvisia s PRTR, vrátane vnútroštátnych PRTR ostatných strán protokolu a v prípade, ak je to možné, aj prepojenia na databázy ostatných krajín;

c)

webové stránky prevádzkarní, ak jestvujú a prevádzkarne dobrovoľne poskytnú prepojenia.

Článok 5

Podávanie správ prevádzkovateľmi

1.   Prevádzkovateľ každej prevádzkarne, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I, presahujúcich príslušné kapacitné prahové hodnoty v nej uvedené, oznámi každoročne množstvá svojmu príslušnému orgánu, spolu s uvedením, či sa informácie zakladajú na meraní, výpočte alebo odhade, takto:

a)

uvoľňovanie každej znečisťujúcej látky určenej v prílohe II do ovzdušia, vody a pôdy, u ktorej došlo k prekročeniu platnej prahovej hodnoty určenej v prílohe II;

b)

prenosy nebezpečného odpadu mimo lokality prevádzkarne v objeme viac ako 2 tony ročne alebo nie nebezpečného odpadu v objeme viac ako 2 000 ton ročne vo všetkých procesoch týkajúcich sa zhodnocovania alebo zneškodňovania, s výnimkou zneškodňovania úpravou pôdnymi procesmi alebo hĺbkovou injektážou, podľa článku 6, a uvedie „R“ (recovery – zhodnocovanie) respektíve „D (disposal – zneškodňovane)“ podľa toho, či je odpad určený na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie. V prípade prenosu nebezpečného odpadu cez hranice štátu uvedie názov a adresu subjektu, ktorý vykonáva zhodnocovanie alebo zneškodnenie odpadu, a skutočné miesto zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu;

c)

prenosy akejkoľvek znečisťujúcej látky určenej v prílohe II mimo lokality v odpadovej vode určenej do čistiarne odpadových vôd, ktorej prahová hodnota ustanovená v prílohe II stĺpec 1b bola prekročená.

Prevádzkovateľ každej prevádzkarne, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I, presahujúcich príslušné kapacitné prahové hodnoty v nej uvedené, oznámi svojmu príslušnému orgánu potrebné informácie, ktoré identifikujú prevádzkareň v súlade s prílohou III, pokiaľ ešte príslušný orgán nemá tieto informácie k dispozícii.

V prípade, že sa údaje zakladajú na meraní alebo výpočte, je potrebné oznámiť analytickú metódu a/alebo metódu výpočtu.

Uvoľňovanie podľa prílohy II, oznamované podľa písm. a) tohto odseku, obsahuje uvoľňovanie zo všetkých zdrojov uvedených v prílohe I nachádzajúcich sa v lokalite prevádzkarne.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 obsahujú všetky informácie o uvoľňovaní a prenosoch, ktoré sú súhrnom všetkých úmyselných, náhodných, pravidelných a nepravidelných činností.

Prevádzkovatelia pri poskytovaní týchto informácií uvedú všetky informácie, ktoré sa týkajú náhodných únikov, ak sú k dispozícii.

3.   Prevádzkovateľ každej prevádzkarne zbiera so stanovenou početnosťou potrebné údaje na určenie uvoľňovania z prevádzkarne a prenosov mimo lokality prevádzkarne, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa odseku 1.

4.   Dotknutý prevádzkovateľ použije pri príprave správy najlepšie dostupné informácie, ako sú údaje z monitorovania, emisné faktory, rovnice hmotnostnej bilancie, údaje z nepriameho monitorovania alebo iné výpočty, odborné posudky a iné metódy v súlade s článkom 9 ods. 1 a v súlade s medzinárodne schválenými metodikami, ak sú k dispozícii.

5.   Prevádzkovateľ každej príslušnej prevádzkarne vedie pre potreby príslušných orgánov členského štátu evidenciu údajov, ktoré boli podkladom pre oznamované údaje, a to počas obdobia piatich rokov, počínajúc skončením daného oznamovacieho roka. V tejto evidencii musí byť opísaná aj metodika zberu údajov.

Článok 6

Uvoľňovanie do pôdy

Povinnosť oznámiť odpad, ktorý je predmetom zneškodňovania „úpravou pôdnymi procesmi“ alebo „hĺbkovou injektážou“, podľa prílohy II A k smernici 75/442/EHS, má len prevádzkovateľ prevádzkarne, ktorá odpad vyprodukovala, a to ako uvoľňovanie do pôdy.

Článok 7

Podávanie správ členskými štátmi

1.   So zreteľom na požiadavky podľa odsekov 2 a 3 tohto článku členské štáty určia termín, do ktorého prevádzkovatelia poskytnú všetky údaje uvedené v článku 5 ods. 1 a 2, a informácie uvedené v článku 5 ods. 3, 4 a 5 svojmu príslušnému orgánu.

2.   Členské štáty zašlú všetky údaje uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 Komisii v elektronickej podobe vo formáte podľa prílohy III a podľa nasledujúceho časového plánu:

a)

za prvý oznamovací rok do 18 mesiacov od ukončenia oznamovacieho roka;

b)

za všetky nasledujúce oznamovacie roky do 15 mesiacov od ukončenia oznamovacieho roka.

Prvým oznamovacím rokom je rok 2007.

3.   Komisia v spolupráci s Európskou agentúrou pre životné prostredie začlení informácie oznamované členskými štátmi do Európskeho PRTR podľa nasledujúceho časového plánu:

a)

za prvý oznamovací rok do 21 mesiacov od ukončenia oznamovacieho roka;

b)

za všetky nasledujúce oznamovacie roky do 16 mesiacov od ukončenia oznamovacieho roka.

Článok 8

Uvoľňovanie z plošných zdrojov

1.   Komisia v spolupráci s Európskou agentúrou pre životné prostredie zahrnie do Európskeho PRTR informácie o uvoľňovaní z plošných zdrojov v prípade, že takéto informácie existujú a členské štáty ich už predložili.

2.   Informácie podľa odseku 1 sú usporiadané tak, aby používatelia mohli vyhľadávať a identifikovať uvoľňovanie znečisťujúcich látok z plošných zdrojov podľa zodpovedajúceho geografického členenia, a obsahujú informácie o type použitej metodiky na získanie informácií.

3.   Ak Komisia stanoví, že neexistujú žiadne údaje o uvoľňovaní z plošných zdrojov, prijme opatrenia na iniciovanie podávania správ o uvoľňovaní príslušných znečisťujúcich látok z jedného alebo viacerých plošných zdrojov v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2, používajúc podľa potreby medzinárodne schválené metodiky.

Článok 9

Zabezpečovanie a hodnotenie kvality

1.   Prevádzkovateľ každej prevádzkarne, na ktorú sa vzťahujú požiadavky uvedené v článku 5, je povinný zabezpečiť kvalitu informácií, ktoré oznamuje.

2.   Príslušné orgány hodnotia kvalitu údajov poskytovaných prevádzkovateľmi prevádzkarní uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o ich úplnosť, konzistentnosť a dôveryhodnosť.

3.   Komisia koordinuje prácu týkajúcu sa zabezpečovania kvality a hodnotenia kvality v konzultácii s výborom uvedeným v článku 19 ods. 1.

4.   Komisia môže prijať usmernenia o monitorovaní a oznamovaní emisií v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2. Tieto usmernenia sú v prípade potreby v súlade s dostupnými medzinárodne schválenými metodikami a v zhode s inými právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 10

Prístup k informáciám

1.   Komisia v spolupráci s Európskou agentúrou pre životné prostredie zabezpečí verejné sprístupnenie Európskeho PRTR jeho bezplatným šírením prostredníctvom internetu v súlade s časovým harmonogramom stanoveným v článku 7 ods. 3.

2.   Ak informácie obsiahnuté v Európskom PRTR nemožno ľahko verejne sprístupniť priamymi elektronickými prostriedkami, dotknutý členský štát a Komisia umožnia elektronický prístup k Európskemu PRTR na verejne prístupných miestach.

Článok 11

Dôvernosť

Vždy, keď členský štát zachováva dôvernosť informácie v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (10), vo svojom oznámení podľa článku 7 ods. 2 tohto nariadenia uvedie za každý oznamovací rok a samostatne za každú prevádzkareň, ktorá si uplatňuje nárok na dôvernosť, aký druh informácií bol zadržaný a z akého dôvodu boli informácie zadržané.

Článok 12

Účasť verejnosti

1.   Komisia poskytne verejnosti včasnú a účinnú príležitosť zúčastňovať sa na ďalšom rozvoji Európskeho PRTR, vrátane budovania kapacít a prípravy zmien a doplnení tohto nariadenia.

2.   Verejnosť má príležitosť v primeranom časovom rámci predložiť relevantné pripomienky, informácie, analýzy alebo stanoviská.

3.   Komisia vezme tieto materiály primerane do úvahy a informuje verejnosť o výsledku účasti verejnosti.

Článok 13

Prístup k spravodlivosti

Prístup k spravodlivosti vo veciach týkajúcich sa prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí sa poskytuje podľa článku 6 smernice 2003/4/ES a v prípade inštitúcií Spoločenstva podľa článkov 6, 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (11).

Článok 14

Metodický dokument

1.   Komisia vypracuje metodický dokument na podporu vykonávania Európskeho PRTR čo najskôr, ale najneskôr štyri mesiace pred začiatkom prvého oznamovacieho roka a po konzultácii s výborom uvedeným v článku 19 ods. 1.

2.   Metodický dokument na vykonávanie Európskeho PRTR bude obsahovať detailné informácie týkajúce sa:

a)

postupov oznamovania;

b)

údajov, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť;

c)

zabezpečovania a hodnotenia kvality;

d)

v prípade zadržania údajov, uvádzania druhu zadržaných údajov a dôvodov, prečo boli zadržané;

e)

odkazu na medzinárodne schválené metódy určovania uvoľňovania, analytické metódy a metodiky odberu vzoriek;

f)

uvedenia materských spoločností;

g)

označovania činností kódmi podľa prílohy I tohto nariadenia a smernice 96/61/ES.

Článok 15

Zvyšovanie informovanosti

Komisia a členské štáty podporujú informovanosť verejnosti o Európskom PRTR a zabezpečujú poskytovanie pomoci pri prístupe k Európskemu PRTR a pri pochopení a používaní informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Článok 16

Ďalšie informácie oznamované členskými štátmi

1.   Členské štáty v samostatnej správe, ktorá sa zakladá na informáciách z posledných troch oznamovacích rokov a ktorá sa predkladá každé tri roky spolu s údajmi poskytovanými v súlade s článkom 7, informujú Komisiu o postupoch a opatreniach, ktoré prijali s ohľadom na:

a)

požiadavky podľa článku 5;

b)

zabezpečovanie a hodnotenie kvality podľa článku 9;

c)

prístup k informáciám podľa článku 10 ods. 2;

d)

činnosti zvyšovania informovanosti podľa článku 15;

e)

dôvernosť informácií podľa článku 11;

f)

sankcie stanovené podľa článku 20 a skúsenosti s ich uplatňovaním.

2.   Komisia na uľahčenie predkladania správ členskými štátmi uvedenými v odseku 1 predloží návrh dotazníka, ktorý sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Článok 17

Preskúmanie Komisiou

1.   Komisia preskúma informácie poskytnuté členskými štátmi podľa článku 7 a po konzultácii s členskými štátmi každé tri roky uverejní správu na základe informácií z posledných troch dostupných oznamovacích rokov v lehote šiestich mesiacov po zverejnení týchto informácií na internete.

2.   Táto správa spolu s vyhodnotením činnosti Európskeho PRTR sa predkladá Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 18

Zmeny a doplnenia príloh

Všetky zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie:

a)

príloh II alebo III tohto nariadenia vedecko-technickému pokroku

alebo

b)

príloh II a III tohto nariadenia v dôsledku akýchkoľvek zmien príloh protokolu, prijatých na zasadnutí strán protokolu,

sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Článok 19

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 20

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá ukladania sankcií za porušenie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a bez meškania informujú o každej ďalšej zmene, ktorou budú dotknuté.

Článok 21

Zmeny a doplnenia smerníc 91/689/EHS a 96/61/ES

1.   Článok 8 ods. 3 smernice 91/689/EHS sa vypúšťa.

2.   Článok 15 ods. 3 smernice 96/61/ES sa vypúšťa.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 18. januára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Stanovisko zo 6. apríla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. júla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. decembra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 192, 28.7.2000, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica zmenená a doplnená smernicou 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).

(7)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(9)  Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


PRÍLOHA I

Činnosti

Číslo

Činnosť

Kapacitná prahová hodnota

1.

Sektor energetiky

 

a)

rafinérie minerálnych olejov a plynov

* (1)

b)

prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie

*

c)

tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia

s tepelným príkonom 50 megawattov (MW)

d)

koksárenské pece

*

e)

rotačné mlyny na uhlie

s kapacitou 1 tona za hodinu

f)

prevádzky na výrobu uhoľných produktov a tuhého bezdymového paliva

*

2.

Výroba a spracovanie kovov

 

a)

prevádzky na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sulfidických rúd)

*

b)

prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (primárna alebo sekundárna tavba) vrátane kontinuálneho liatia

s kapacitou 2,5 tony za hodinu

c)

prevádzky na spracovanie železných kovov:

 

i)

tepelné valcovne

s kapacitou 20 ton surovej ocele za hodinu

ii)

kováčske dielne s kladivami

s energiou 50 kJ na jedno kladivo, pokiaľ spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW

iii)

nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov

so vstupom 2 tony surovej ocele za hodinu

d)

zlievarne železných kovov

s výrobnou kapacitou 20 ton za deň

e)

prevádzky:

 

i)

na výrobu surových neželezných kovov z rudy, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi

*

ii)

na tavbu vrátane zlievania, neželezných kovov a prepracovania (rafinácia, výroba odliatkov atď.)

s kapacitou tavby 4 tony za deň pre olovo a kadmium alebo 20 ton za deň pre všetky ďalšie kovy

f)

prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov používajúce elektrolytické alebo chemické procesy

pokiaľ objem kúpeľa dosahuje 30 m3

3.

Spracovanie nerastov

 

a)

podpovrchová ťažba a súvisiace činnosti

*

b)

povrchová ťažba a dobývanie

pokiaľ rozsah oblasti bezprostrednej ťažby dosahuje 25 hektárov

c)

prevádzky na výrobu:

 

i)

cementového slinku v rotačných peciach

s výrobnou kapacitou 500 ton za deň

ii)

vápna v rotačných peciach

s výrobnou kapacitou 50 ton za deň

iii)

cementového slinku alebo vápna v iných peciach

s výrobnou kapacitou 50 ton za deň

d)

prevádzky na výrobu azbestu a na výrobu výrobkov obsahujúcich azbest

*

e)

prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien

s kapacitou tavby 20 ton za deň

f)

prevádzky na tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vlákien

s kapacitou tavby 20 ton za deň

g)

prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tehál, dlaždíc, kameniny a porcelánu

s výrobnou kapacitou 75 ton za deň alebo kapacitou pece 4 m3 a hustotou zavážania pecí 300 kg/m3

4.

Chemický priemysel

 

a)

chemické zariadenia na výrobu základných organických chemických látok v priemyselnom meradle, napríklad:

i)

jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické)

ii)

uhľovodíky obsahujúce kyslík, ako sú napr. alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice

iii)

uhľovodíky obsahujúce síru

iv)

dusíkaté uhľovodíky, ako sú napr. amíny, amidy, dusíkaté zlúčeniny, nitrozlúčeniny alebo zlúčeniny obsahujúce nitrátové zlúčeniny, nitrilovú, kyanidovú či izokyanidovú

v)

uhľovodíky obsahujúce fosfor

vi)

uhľovodíky obsahujúce halogény

vii)

organovokovové zlúčeniny

viii)

základné plastové hmoty (polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe)

ix)

syntetické kaučuky

x)

farbivá a pigmenty

xi)

povrchovo aktívne látky

*

b)

chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok v priemyselnom meradle, napríklad:

i)

plyny, ako je napr. čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny obsahujúce síru, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid (fosgén)

ii)

kyseliny, ako sú napr. kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, ďalej oleum a kyseliny obsahujúce síru

iii)

zásady, ako sú napr. hydroxid amónny, hydroxid draselný a hydroxid sodný

iv)

soli, ako sú napríklad chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný

v)

nekovy, kovové oxidy alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú napr. karbid vápnika, kremík, karbid kremíka

*

c)

chemické prevádzky na výrobu fosforečných, dusíkatých a draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných hnojív) v priemyselnom meradle

*

d)

chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a biocídov v priemyselnom meradle

*

e)

prevádzky využívajúce chemické alebo biologické procesy na výrobu základných farmaceutických výrobkov v priemyselnom meradle

*

f)

prevádzky na výrobu výbušnín a pyrotechnických výrobkov v priemyselnom meradle

*

5.

Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami

 

a)

prevádzky na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov

s kapacitou 10 ton za deň

b)

prevádzky na spaľovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, v rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (2)

s kapacitou 3 tony za hodinu

c)

prevádzky na zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný

s kapacitou 50 ton za deň

d)

skládky odpadov (okrem skládok inertných odpadov a skládok, ktoré boli definitívne uzatvorené pred 16. júlom 2001 alebo v prípade ktorých uplynula fáza následnej starostlivosti podľa článku 13 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (3)

so vstupom 10 ton za deň alebo s celkovou kapacitou 25 000 ton

e)

prevádzky na zneškodňovanie alebo recyklovanie mŕtvych tiel zvierat a živočíšneho odpadu

s výrobnou kapacitou 10 ton za deň

f)

komunálne čistiarne odpadových vôd

s kapacitou 100 000 ekvivalentných obyvateľov

g)

nezávisle prevádzkované čistiarne priemyselných odpadových vôd, ktoré slúžia na jednu alebo viac činností uvedených v tejto prílohe

s kapacitou 10 000 m3 za deň (4)

6.

Výroba a spracovanie papieru a dreva

 

a)

priemyselné závody na výrobu buničiny z dreva alebo podobných vláknitých materiálov

*

b)

priemyselné závody na výrobu papiera a lepenky a iných primárnych produktov z dreva (ako je drevotrieska, drevovláknité dosky a preglejka)

s výrobnou kapacitou 20 ton za deň

c)

priemyselné závody na konzervovanie dreva a drevených produktov chemickými látkami

s výrobnou kapacitou 50 m3 za deň

7.

intenzívna živočíšna výroba a chov vodných živočíchov (akvakultúra)

 

a)

prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných

i)

so 40 000 miestami pre hydinu

ii)

s 2 000 miestami na chov ošípaných (nad 30 kg)

iii)

so 750 miestami pre prasnice

b)

intenzívna akvakultúra

s výrobnou kapacitou 1 000 ton rýb alebo mäkkýšov za rok

8.

Živočíšne a rastlinné produkty zo sektora potravín a nápojov

 

a)

bitúnky

s kapacitou zabíjania 50 ton za deň

b)

úprava a spracovanie zamerané na výrobu potravín a nápojov:

 

i)

zo živočíšnych surovín (okrem mlieka)

s výrobnou kapacitou 75 ton hotových výrobkov za deň

ii)

z rastlinných surovín

s výrobnou kapacitou 300 ton hotových výrobkov za deň (priemerná hodnota za štvrťrok)

c)

úprava a spracovanie mlieka

s kapacitou spracovania 200 ton mlieka za deň (priemerná hodnota za rok)

9.

Iné činnosti

 

a)

závody na predbežné spracovanie (procesy ako umývanie, bielenie, mercerácia) alebo farbenie vlákien či textílií

s kapacitou spracovania 10 ton za deň

b)

kožiarstvo

s kapacitou spracovania 12 ton hotových výrobkov za deň

c)

prevádzky na povrchovú úpravu látok, vecí alebo výrobkov, používajúce organické rozpúšťadlá, predovšetkým na apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnovanie

s kapacitou spotreby 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok

d)

prevádzky na výrobu uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou

*

e)

prevádzky na stavbu a natieranie lodí alebo odstraňovanie náterov z lodí

s kapacitou pre lode s dĺžkou 100 m


(1)  Hviezdička (*) znamená, že sa neuplatňuje žiadna prahová hodnota kapacity (všetky prevádzkarne podliehajú oznamovacej povinnosti).

(2)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

(3)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(4)  Prahová hodnota kapacity sa prehodnotí najneskôr do roku 2010 na základe výsledkov prvého oznamovacieho cyklu.


PRÍLOHA II

Znečisťujúca látka (1)

Číslo

Číslo CAS

Znečisťujúca látka (2)

Prahová hodnota uvoľňovania

(stĺpec 1)

do ovzdušia

(stĺpec 1a)

kg/rok

do vody

(stĺpec 1b)

kg/rok

do pôdy

(stĺpec 1c)

kg/rok

1

74-82-8

metán (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

oxid uhoľnatý (CO)

500 000

3

124-38-9

oxid uhličitý (CO2)

100 miliónov

4

 

fluórované uhľovodíky (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

oxid dusný (N2O)

10 000

6

7664-41-7

amoniak (NH3)

10 000

7

 

nemetánové prchavé organické látky (NMVOC)

100 000

8

 

oxidy dusíka (NOx/NO2)

100 000

9

 

perfluórované uhľovodíky (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

fluorid sírový (SF6)

50

11

 

oxidy síry (SOx/SO2)

150 000

12

 

celkový dusík

50 000

50 000

13

 

celkový fosfor

5 000

5 000

14

 

hydrochlórofluorouhľovodíky (HCFC) (6)

1

15

 

chlórofluorouhľovodíky (CFC) (7)

1

16

 

halóny (8)

1

17

 

arzén a zlúčeniny (ako As) (9)

20

5

5

18

 

kadmium a zlúčeniny (ako Cd) (9)

10

5

5

19

 

chróm a zlúčeniny (ako Cr) (9)

100

50

50

20

 

meď a zlúčeniny (ako Cu) (9)

100

50

50

21

 

ortuť a zlúčeniny (ako Hg) (9)

10

1

1

22

 

nikel a zlúčeniny (ako Ni) (9)

50

20

20

23

 

olovo a zlúčeniny (ako Pb) (9)

200

20

20

24

 

zinok a zlúčeniny (ako Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

alachlór

1

1

26

309-00-2

aldrín

1

1

1

27

1912-24-9

atrazín

1

1

28

57-74-9

chlórdan

1

1

1

29

143-50-0

chlórdekon

1

1

1

30

470-90-6

chlorfénvinfos

1

1

31

85535-84-8

chlóralkány, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

chlorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichlóretán (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

dichlórmetán (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

dieldrín

1

1

1

37

330-54-1

diuron

1

1

38

115-29-7

endosíran

1

1

39

72-20-8

endrín

1

1

1

40

 

halogénované organické zlúčeniny (ako AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

heptachlór

1

1

1

42

118-74-1

hexachlórbenzén (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

hexachlórbutadién (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-hexachlórocyklohexán (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

lindan

1

1

1

46

2385-85-5

mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dioxíny + furány) (ako TEQ) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

pentachlórbenzén

1

1

1

49

87-86-5

pentachlórfenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

polychlórované bifenyly (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

simazín

1

1

52

127-18-4

tetrachlóretylén (PER)

2 000

10

53

56-23-5

tetrachlórmetán (TCM)

100

1

54

12002-48-1

trichlórbenzény (TCB) (všetky izoméry)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichlóretán

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachlóretán

50

57

79-01-6

trichlóretylén

2 000

10

58

67-66-3

trichlórmetán

500

10

59

8001-35-2

toxafén

1

1

1

60

75-01-4

vinylchlorid

1 000

10

10

61

120-12-7

antracén

50

1

1

62

71-43-2

benzén

1 000

200

(ako BTEX) (12)

200

(ako BTEX) (12)

63

 

brómované difenylétery (PBDE) (13)

1

1

64

 

nonylfenol a nonylfenolové etoxyláty (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

etylbenzén

200

(ako BTEX) (12)

200

(ako BTEX) (12)

66

75-21-8

etylénoxid

1 000

10

10

67

34123-59-6

izoproturón

1

1

68

91-20-3

naftalén

100

10

10

69

 

zlúčeniny organocínu (ako celkový Sn)

50

50

70

117-81-7

di-(2-etylhexyl) ftalát (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

fenoly (ako celkový C) (14)

20

20

72

 

polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) (15)

50

5

5

73

108-88-3

toluén

200

(ako BTEX) (12)

200

(ako BTEX) (12)

74

 

tributylcín a zlúčeniny (16)

1

1

75

 

trifenylcín a zlúčeniny (17)

1

1

76

 

celkový organický uhlík (TOC) (ako celkový C alebo COD/3)

50 000

77

1582-09-8

trifluralín

1

1

78

1330-20-7

xylény (18)

200

(ako BTEX) (12)

200

(ako BTEX) (12)

79

 

chloridy (ako celkový Cl)

2 milióny

2 milióny

80

 

chlór a anorganické zlúčeniny (ako HCl)

10 000

81

1332-21-4

azbest

1

1

1

82

 

kyanidy (ako celkový CN)

50

50

83

 

fluoridy (ako celkový F)

2 000

2 000

84

 

fluór a anorganické zlúčeniny (ako HF)

5 000

85

74-90-8

kyanovodík (HCN)

200

86

 

pevné častice (PM10)

50 000

87

1806-26-4

oktylfenoly a oktylfenolové etoxyláty

1

88

206-44-0

fluorantén

1

89

465-73-6

isodrin

1

90

36355-1-8

hexabrómbifenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

benzo(g,h,i)perylén

 

1

 


(1)  Uvoľňovania znečisťujúcich látok patriacich do niekoľkých kategórií znečisťujúcich látok sa oznamujú v každej z týchto kategórií.

(2)  Ak nie je stanovené inak, všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe II sa oznamujú ako celková hmotnosť znečisťujúcej látky alebo, ak znečisťujúca látka je skupinou látok, ako celková hmotnosť skupiny.

(3)  Pomlčka (—) znamená, že na príslušný parameter a zložku životného prostredia sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.

(4)  Celková hmotnosť fluórovaných uhľovodíkov: súčet HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Celková hmotnosť perfluórovaných uhľovodíkov: súčet CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Celková hmotnosť látok vrátane ich izomérov uvedených v skupine VIII prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1804/2003 (Ú. v. EÚ L 265, 16.10.2003, s. 1).

(7)  Celková hmotnosť látok vrátane ich izomérov uvedených v skupine I a II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2037/2000.

(8)  Celková hmotnosť látok vrátane ich izomérov uvedených v skupine III a VI prílohy I nariadenia (ES) č. 2037/2000.

(9)  Všetky kovy sa budú oznamovať ako celková hmotnosť prvku vo všetkých chemických formách prítomných v úniku.

(10)  Halogénované organické zlúčeniny, ktoré môžu byť adsorbované do aktivovaného uhlíka vyjadreného ako chlorid.

(11)  Vyjadrené ako I-TEQ.

(12)  Ak sa prekročí prah pre BTEX (súhrnný parameter za benzén, toluén, etylbenzén, xylény), je potrebné oznámiť jednotlivé znečisťujúce látky.

(13)  Celková hmotnosť nasledujúcich bromovaných difenyléterov: penta-BDE, octa-BDE a deca-BDE.

(14)  Celková hmotnosť fenolu a jednoduchých nahradených fenolov vyjadrených ako celková hmotnosť uhlíka.

(15)  Polycyclické aromatické uhľovodíky (PAH) teba pri oznamovaní únikov do ovzdušia merať ako benzo(a)pyrén (50-32-8), benzo(b)fluorantén (205-99-2), benzo(k)fluorantén (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyrén (193-39-5) [odvodené z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (Ú. v. EÚ L 229, 29.6.2004, s. 5)].

(16)  Celková hmotnosť tributylcínu a zložiek, vyjadrená ako hmotnosť tributylcínu.

(17)  Celková hmotnosť trifenylcínu a zložiek, vyjadrená ako hmotnosť trifenylcínu.

(18)  Celková hmotnosť xylénu (ortoxylén, metaxylén, paraxylén).


PRÍLOHA III

Formát oznamovania údajov o uvoľňovaní a prenosoch členskými štátmi Komisii

Referenčný rok

 

Identifikácia prevádzkarne

 

Názov materskej spoločnosti

Názov prevádzkarne

Identifikačné číslo prevádzkarne

Ulica

Mesto/obec

PSČ

Štát

Súradnice lokality

Povodie (1)

Kód NACE (4 číslice)

Hlavná hospodárska činnosť

Objem výroby (nepovinné)

Počet prevádzok (nepovinné)

Počet prevádzkových hodín ročne (nepovinné)

Počet zamestnancov (nepovinné)

Textové pole na textové informácie alebo internetovú adresu dodané prevádzkarňou alebo materskou spoločnosťou (nepovinné)

 

Všetky činnosti prevádzkarne uvedené v prílohe I (podľa systému kódov v prílohe I a kódov IPKZ, ak sú k dispozícii)

 

Činnosť 1 (hlavná činnosť z prílohy I)

Činnosť 2

Činnosť N

 

Údaje o uvoľňovaní do ovzdušia za prevádzkareň za každú znečisťujúcu látku prevyšujúcu prahovú hodnotu (podľa prílohy II)

Uvoľňovanie do ovzdušia

Znečisťujúca látka 1

Znečisťujúca látka 2

Znečisťujúca látka N

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

T: spolu

v kg/rok

A: náhodne

v kg/rok

Údaje o uvoľňovaní do vody za prevádzkareň za každú znečisťujúcu látku prevyšujúcu prahovú hodnotu (podľa prílohy II)

Uvoľňovanie do vody

Znečisťujúca látka 1

Znečisťujúca látka 2

Znečisťujúca látka N

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

T: spolu

v kg/rok

A: náhodne

v kg/rok

Údaje o uvoľňovaní do pôdy za prevádzkareň za každú znečisťujúcu látku prevyšujúcu prahovú hodnotu (podľa prílohy II)

Uvoľňovanie do pôdy

Znečisťujúca látka 1

Znečisťujúca látka 2

Znečisťujúca látka N

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

T: spolu

v kg/rok

A: náhodne

v kg/rok

Prenos mimo lokality každej znečisťujúcej látky určenej na čistenie odpadových vôd v množstvách prevyšujúcich prahovú hodnotu (podľa prílohy II)

 

Znečisťujúca látka 1

Znečisťujúca látka 2

Znečisťujúca látka N

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v kg/rok

Prenosy nebezpečného odpadu mimo lokality, ktoré prevyšujú prahovú hodnotu (podľa článku 5)

V rámci danej krajiny:

Na zhodnocovanie (R)

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

V rámci danej krajiny:

Na zneškodnenie (D)

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

Do iných krajín:

Na zhodnocovanie (R)

Názov subjektu, ktorý látku zhodnocuje

Adresa subjektu, ktorý látku zhodnocuje

Adresa skutočnej lokality zhodnocovania, kam smeruje prenos

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

Do iných krajín:

Na zneškodnenie (D)

Názov zneškodňujúceho subjektu

Adresa zneškodňujúceho subjektu

Adresa skutočnej lokality zneškodnenia, kam smeruje prenos

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

Prenosy odpadu, ktorý nie je nebezpečný, mimo lokality, prevyšujúce prahovú hodnotu (podľa článku 5)

Na zhodnocovanie (R)

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

Na zneškodnenie (D)

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

Príslušný orgán pre žiadosti verejnosti:

Názov

Ulica

Mesto/obec

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

 


(1)  Podľa článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1). Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).