20.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 88/2006

z 19. januára 2006

o začatí stáleho výberového konania pre ďalší predaj nelúpanej ryže v držbe španielskej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 a 5,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 75/91 (2) stanovilo postupy a podmienky nakladania s nelúpanou ryžou v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Množstvo nelúpanej ryže, ktorá je v súčasnosti skladovaná španielskou intervenčnou agentúrou, je veľmi vysoké a obdobie skladovania je veľmi dlhé. Je preto vhodné začať stále výberové konanie pre ďalší predaj na vnútornom trhu približne 16 251 ton nelúpanej ryže v držbe tejto agentúry.

(3)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Španielska intervenčná agentúra zaháji v rámci podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 75/91 stále výberové konanie pre ďalší predaj nelúpanej ryže v jej držbe na vnútornom trhu, ako stanovuje príloha tohto nariadenia.

Článok 2

1.   Lehota na predloženie ponúk na prvé čiastočné výberové konanie je stanovená na 1. február 2006.

2.   Lehota na predloženie ponúk na posledné čiastočné výberové konanie uplynie 29. marca 2006.

3.   Ponuky sa musia predložiť španielskej intervenčnej agentúre:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Telex: 23427 FEGA E

Fax: (34) 915 21 98 32 a (34) 915 22 43 87

Článok 3

Odchylne od článku 19 nariadenia (EHS) č. 75/91 španielska intervenčná agentúra oznámi Komisii najneskôr v utorok v týždni, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na predloženie ponúk, množstvo a priemerné ceny rozličných predaných častí, prípadne rozdelených do skupín.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. ES L 9, 12.1.1991, s. 15.


PRÍLOHA

Skupiny

1

2

Množstvo (približné)

6 251 t

10 000 t

Roky zberu úrody

2002

2003

Druhy ryže

všetky

všetky