20.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 363/414


SMERNICA RADY 2006/108/ES

z 20. novembra 2006,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 90/377/EHS a 2001/77/ES v oblasti energetiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska (1), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 56 Aktu o pristúpení sa ustanovuje, že ak akty inštitúcií ostávajú v platnosti po 1. januári 2007 ďalej, vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v Akte o pristúpení alebo v jeho prílohách, tieto nevyhnutné akty prijme Rada, okrem prípadov, v ktorých pôvodný akt prijala Komisia.

(2)

V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá Zmluva o pristúpení, sa uvádza, že Vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzvali Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)

Smernice 90/377/EHS (2) a 2001/77/ES (3) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernice 90/377/EHS a 2001/77/ES sa menia a dopĺňajú, ako je uvedené v prílohe.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť za podmienky a v deň nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 185, 17.7.1990, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 33.


PRÍLOHA

ENERGETIKA

1.

31990 L 0377: smernica Rady 90/377/EHS z 29. júna 1990 o postupe Spoločenstva na zlepšenie prehľadnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (Ú. v. ES L 185, 17.7.1990, s. 16) zmenená a doplnená predpismi:

31993 L 0087: smernica Komisie 93/87/EHS z 22.10.1993 (Ú. v. ES L 277, 10.11.1993, s. 32),

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: nariadenie (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29.9.2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

a)

V prílohe I sa do odseku 11 vkladá:

„—   Bulharsko: Sofia,“

„—   Rumunsko: Bukurešť,“;

b)

V prílohe II sa do oddielu I bod 2 vkladá:

„—   Bulharsko: celá krajina,“

„—   Rumunsko: celá krajina“.

2.

32001 L 0077: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. septembra 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 33) zmenená a doplnená predpisom:

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

V prílohe sa za údaje týkajúce sa Belgicka vkladá:

„Bulharsko

1,7

6

11(7)“

a za údaje týkajúce sa Portugalska:

„Rumunsko

14,9

28

33“

b)

Údaje v prílohe týkajúce sa Spoločenstva sa nahrádzajú takto:

„Spoločenstvo

372

13,2

21“

c)

Poznámky pod čiarou (**) a (***) v prílohe sa nahrádzajú takto:

„(**)

Údaje sa týkajú národnej výroby RES-E v roku 1997 okrem Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, pri ktorých sa údaje týkajú roku 1999, a v prípade Bulharska a Rumunska, pri ktorých sa údaje týkajú roku 2001.

(***)

Percentuálne podiely RES-E v roku 1997 (v rokoch 1999-2000 v prípade Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, v roku 2001 v prípade Bulharska a Rumunska) a v roku 2010 vychádzajú z národnej výroby RES-E vydelenej hrubou národnou spotrebou elektrickej energie. V prípade Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska vychádza hrubá národná spotreba elektrickej energie z údajov z roku 2000. V prípade Bulharska a Rumunska vychádza hrubá národná spotreba elektrickej energie z údajov z roku 2001. V prípade vnútorného obchodu s RES-E (s uznávanou certifikáciou alebo zaregistrovaným pôvodom) výpočet týchto percent ovplyvní údaje za rok 2010 pre jednotlivé členské štáty, ale nie pre Spoločenstvo ako celok.“.

d)

V prílohe sa dopĺňa poznámka pod čiarou o údajoch týkajúcich sa Bulharska:

„(7)

Na základe predbežnej analýzy a aktualizovaných informácií sa dosiahnutie 11 % cieľa zakladá na pozitívnom vývoji obnoviteľných zdrojov energie a na priaznivých klimatických podmienkach. Možnosť dosiahnutia tohto predbežného cieľa vo vysokej miere závisí od množstva celkových ročných zrážok, časového výskytu zrážok počas roka a prítokov ako aj od iných klimatických podmienok, ktoré závažne ovplyvňujú úroveň výroby vodnej elektrickej energie a používania slnečnej a veternej elektrickej energie. Použitie RES ďalej obmedzujú environmentálne právne predpisy a súvisiace vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa zhodujú s príslušnými právnymi predpismi EÚ.“