20.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 363/129


SMERNICA RADY 2006/98/ES

z 20. novembra 2006,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti zdaňovania

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska (1), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 56 Aktu o pristúpení sa ustanovuje, že ak akty inštitúcií ostávajú v platnosti po 1. januári 2007 ďalej, vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v Akte o pristúpení alebo v jeho prílohách, tieto nevyhnutné akty prijme Rada, okrem prípadov, v ktorých pôvodný akt prijala Komisia.

(2)

V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá Zmluva o pristúpení, sa uvádza, že Vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzvali Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)

Smernice 69/335/EHS (2), 77/388/EHS (3), 77/799/EHS (4), 79/1072/EHS (5), 83/182/EHS (6), 90/434/EHS (7), 90/435/EHS (8), 2003/48/ES (9) a 2003/49/ES (10) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernice 69/335/EHS, 77/388/EHS, 77/799/EHS, 79/1072/EHS, 83/182/EHS, 90/434/EHS, 90/435/EHS, 2003/48/ES a 2003/49/ES sa preto menia a dopĺňajú, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 249, 3.10.1969, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15.

(5)  Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 11.

(6)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 59.

(7)  Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 6.

(9)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38.

(10)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 49.


PRÍLOHA

DANE

1.

31969 L 0335: smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania (Ú. v. ES L 249, 3.10.1969, s. 25), zmenená a doplnená predpismi:

11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

31973 L 0079: smernica Rady 73/79/EHS z 9.4.1973 (Ú. v. ES L 103, 18.4.1973, s. 13),

31974 L 0553: smernica Rady 74/553/EHS zo 7.11.1974 (Ú. v. ES L 303, 13.11.1974, s. 9),

11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

31985 L 0303: smernica Rady 85/303/EHS z 10.6.1985 (Ú. v. ES L 156, 15.6.1985, s. 23),

11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

V článku 3 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa:

„spoločnosti podľa bulharského práva označované ako:

‚Акционерно дружество’

‚Командитно дружество с акции’

‚Дружество с ограничена отговорност’;

spoločnosti podľa rumunského práva označované ako:

‚societăţi în nume colectiv’

‚societăţi în comandită simplă’

‚societăţi pe acţiuni’

‚societăţi în comandită pe acţiuni’

‚societăţi cu răspundere limitată’.“

2.

31977 L 0388: šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1), v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 95),

31980 L 0368: smernica Rady 80/368/EHS z 26.3.1980 (Ú. v. ES L 90, 3.4.1980, s. 41),

31984 L 0386: smernica Rady 84/386/EHS z 31.7.1984 (Ú. v. ES L 208, 3.8.1984, s. 58),

11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 167),

31989 L 0465: smernica Rady 89/465/EHS z 18.7.1989 (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989, s. 21),

31991 L 0680: smernica Rady 91/680/EHS zo 16.12.1991 (Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 1),

31992 L 0077: smernica Rady 92/77/EHS z 19.10.1992 (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 1),

31992 L 0111: smernica Rady 92/111/EHS zo 14.12.1992 (Ú. v. ES L 384, 30.12.1992, s. 47),

31994 L 0004: smernica Rady 94/4/ES zo 14.2.1994 (Ú. v. ES L 60, 3.3.1994, s. 14),

31994 L 0005: smernica Rady 94/5/ES zo 14.2.1994 (Ú. v. ES L 60, 3.3.1994, s. 16),

31994 L 0076: smernica Rady 94/76/ES z 22.12.1994 (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 53),

31995 L 0007: smernica Rady 95/7/ES z 10.4.1995 (Ú. v. ES L 102, 5.5.1995, s. 18),

31996 L 0042: smernica Rady 96/42/ES z 25.6.1996 (Ú. v. ES L 170, 9.7.1996, s. 34),

31996 L 0095: smernica Rady 96/95/ES z 20.12.1996 (Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 89),

31998 L 0080: smernica Rady 98/80/ES z 12.10.1998 (Ú. v. ES L 281, 17.10.1998, s. 31),

31999 L 0049: smernica Rady 1999/49/ES z 25.5.1999 (Ú. v. ES L 139, 2.6.1999, s. 27),

31999 L 0059: smernica Rady 1999/59/ES zo 17.6.1999 (Ú. v. ES L 162, 26.6.1999, s. 63),

31999 L 0085: smernica Rady 1999/85/ES z 22.10.1999 (Ú. v. ES L 277, 28.10.1999, s. 34),

32000 L 0017: smernica Rady 2000/17/ES z 30.3.2000 (Ú. v. ES L 84, 5.4.2000, s. 24),

32000 L 0065: smernica Rady 2000/65/ES zo 17.10.2000 (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 44),

32001 L 0004: smernica Rady 2001/4/ES z 19.1.2001 (Ú. v. ES L 22, 24.1.2001, s. 17),

32001 L 0115: smernica Rady 2001/115/ES z 20.12.2001 (Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 24),

32002 L 0038: smernica Rady 2002/38/ES zo 7.5.2002 (Ú. v. ES L 128, 15.5.2002, s. 41),

32002 L 0093: smernica Rady 2002/93/ES z 3.12.2002 (Ú. v. ES L 331, 7.12.2002, s. 27),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0092: smernica Rady 2003/92/ES zo 7.10.2003 (Ú. v. EÚ L 260, 11.10.2003, s. 8),

32004 L 0007: smernica Rady 2004/7/ES z 20.1.2004 (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2004, s. 44),

32004 L 0015: smernica Rady 2004/15/ES z 10.2.2004 (Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 61),

32004 L 0066: smernica Rady 2004/66/ES z 26.4.2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35),

32005 L 0092: smernica Rady 2005/92/ES z 12.12.2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 19),

32006 L 0018: smernica Rady 2006/18/ES zo 14.2.2006 (Ú. v. EÚ L 51, 22.2.2006, s. 12),

a)

Článok 28m sa nahrádza takto:

„Článok 28m

Prepočítací kurz

Členské štáty na určenie protihodnoty v ich národných menách pre čiastky vyjadrené v ECU v tejto hlave použijú výmenný kurz platný k 16. decembru 1991. Avšak Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko použijú výmenný kurz platný v deň ich pristúpenia.“

b)

Názov hlavy XVIc sa nahrádza takto:

Prechodné opatrenia uplatňované v súvislosti s pristúpením Rakúska, Fínska a Švédska 1. januára 1995 a Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska 1. mája 2004 a Bulharska a Rumunska 1. januára 2007 k Európskej únii“.

c)

Druhá zarážka v článku 28p ods. 1 v HLAVE XVIc sa nahrádza takto:

„—

‚nové členské štáty’ znamenajú územie členských štátov pristupujúcich k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004 a 1. januára 2007, ako je pre každý členský štát vymedzené v článku 3 tejto smernice,“.

d)

Posledný pododsek článku 28p ods. 7 v HLAVE XVIc sa nahrádza takto:

„Táto podmienka sa považuje za splnenú v týchto prípadoch:

ak bol v prípade Rakúska, Fínska a Švédska dopravný prostriedok prvýkrát použitý pred 1. januárom 1987;

ak bol v prípade Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska dopravný prostriedok prvýkrát použitý pred 1. májom 1996;

ak bol v prípade Bulharka a Rumunska dopravný prostriedok prvýkrát použitý pred 1. januárom 1999;

ak je výška splatnej dane z dôvodu dovozu zanedbateľná.“

3.

31977 L 0799: smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie (Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15), zmenená a doplnená predpismi:

11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

31979 L 1070: smernica Rady 79/1070/EHS zo 6.12.1979 (Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 8),

11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

31992 L 0012: smernica Rady 92/12/EHS z 25.2.1992 (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1),

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0093: smernica Rady 2003/93/ES zo 7.10.2003 (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 23),

32004 L 0056: smernica Rady 2004/56/ES z 21.4.2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 70),

32004 L 0106: smernica Rady 2004/106/ES zo 16.11.2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 30).

a)

V článku 1 ods. 3 sa dopĺňa:

„v Bulharsku:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

v Rumunsku:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren“.

b)

V článku 1 ods. 5 sa dopĺňa:

„v Bulharsku:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

v Rumunsku:

Ministerul Finanţelor Publice or an authorised representative“.

4.

31979 L 1072: ôsma smernica Rady 79/1072/EHS zo 6. decembra 1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Úpravy o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo na území štátu (Ú. v. ES č. L 331, 27.12.1979, s. 11), zmenená a doplnená predpismi:

11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

31986 L 0560: trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17.11.1986 (Ú. v. ES L 326, 21.11.1986, s. 40),

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

V bode D prílohy C sa dopĺňa:

„—

Bulharsko: ……….....;

Rumunsko: …………“.

b)

V prvom odseku bodu I prílohy C sa dopĺňa:

„BGN ...

RON …“.

c)

V druhom odseku bodu I prílohy C sa dopĺňa:

„BGN ...

RON …“.

5.

31983 L 0182: smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov (Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 59), zmenená a doplnená predpismi:

11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

31991 L 0680: smernica Rady 91/680/EHS zo 16.12.1991 (Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 1),

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

V prílohe sa dopĺňa:

„BULHARSKO

данък върху превозните средства

RUMUNSKO

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))“.

6.

31990 L 0434: smernica Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 1), zmenená a doplnená predpismi:

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0019: smernica Rady 2005/19/ES zo 17.2.2005 (Ú. v. EÚ L 58, 4.3.2005, s. 19).

a)

V článku 3 písm. c) sa dopĺňa:

„—

корпоративен данък v Bulharsku,

impozit pe profit v Rumunsku,“.

b)

V prílohe sa dopĺňa:

„aa)

spoločnosti podľa bulharského práva označované ako: ‚събирателното дружество’, ‚командитното дружество’, ‚дружеството с ограничена отговорност’, ‚акционерното дружество’, ‚командитното дружество с акции’, ‚кооперации’, ‚кооперативни съюзи’, ‚държавни предприятия’ zriadené podľa bulharského práva a zaoberajúce sa obchodnými aktivitami;

ab)

spoločnosti podľa rumunského práva označované ako: ‚societăţi pe acţiuni’, ‚societăţi în comandită pe acţiuni’, ‚societăţi cu răspundere limitată’.“

7.

31990 L 0435: smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 6), zmenená a doplnená predpismi:

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0123: smernica Rady 2003/123/ES z 22.12.2003 (Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 41).

a)

V článku 2 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa:

„—

корпоративен данък v Bulharsku,

impozit pe profit v Rumunsku,“.

b)

Príloha sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ZOZNAM SPOLOČNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A)

a)

spoločnosti zriadené podľa nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) a smernice Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení, a družstvá zriadené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) a smernice Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení;

b)

spoločnosti podľa belgického práva označované ako ‚société anonyme’/‚naamloze vennootschap’,‚société en commandite par actions’/‚commanditaire vennootschap op aandelen’, ‚société privée à responsabilité limitée’/‚besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‚société coopérative à responsabilité limitée’/‚coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‚société coopérative à responsabilité illimitée’/‚coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ‚société en nom collectif’/‚vennootschap onder firma’, ‚société en commandite simple’/‚gewone commanditaire vennootschap’, verejnoprávne podniky, ktoré prijali jednu z uvedených právnych foriem, a ostatné spoločnosti zriadené podľa belgického práva podliehajúce belgickej dani z príjmu právnických osôb;

c)

spoločnosti podľa bulharského práva označované ako ‚събирателното дружество’, ‚командитното дружество’, ‚дружеството с ограничена отговорност’, ‚акционерното дружество’, ‚командитното дружество с акции’, ‚неперсонифицирано дружество’, ‚кооперации’, ‚кооперативни съюзи’, ‚държавни предприятия’ zriadené podľa bulharského práva a zaoberajúce sa obchodnými aktivitami;

d)

spoločnosti podľa českého práva označované ako ‚akciová společnosť’, ‚společnost s ručením omezeným’;

e)

spoločnosti podľa dánskeho práva označované ako ‚aktieselskab’‚anpartsselskab’. Ostatné spoločnosti, ktoré podliehajú zákonu o dani z príjmu právnických osôb, pokiaľ je ich zdaniteľný príjem vypočítaný a zdanený v súlade so všeobecnými daňovými predpismi, ktoré sa uplatňujú na ‚aktieselskaber’;

f)

spoločnosti podľa nemeckého práva označované ako: ‚Aktiengesellschaft’, ‚Kommanditgesellschaft auf Aktien’, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ‚Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’,‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft’, ‚Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts’ a ostatné spoločnosti zriadené podľa nemeckého práva, ktoré podliehajú nemeckej dani z príjmu právnických osôb;

g)

spoločnosti podľa estónskeho práva označované ako: ‚täisühing’, ‚usaldusühing’, ‚osaühing’, ‚aktsiaselts’, ‚tulundusühistu’;

h)

spoločnosti podľa gréckeho práva označované ako ‚ανώνυμη εταιρεία’, ‚εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)’ a ostatné spoločnosti zriadené podľa gréckeho práva, ktoré podliehajú gréckej dani z príjmu právnických osôb;

i)

spoločnosti podľa španielskeho práva označované ako: ‚sociedad anónima’, ‚sociedad comanditaria por acciones’, ‚sociedad de responsabilidad limitada’, verejnoprávne subjekty, ktoré fungujú podľa súkromného práva. Ostatné subjekty zriadené podľa španielskeho práva, ktoré podliehajú španielskej dani z príjmu právnických osôb (‚Impuesto sobre Sociedades’);

j)

spoločnosti podľa francúzskeho práva označované ako ‚société anonyme’, ‚société en commandite par actions’, ‚société à responsabilité limitée’, ‚sociétés par actions simplifiées’, ‚sociétés d'assurances mutuelles’, ‚caisses d'épargne et de prévoyance’, ‚sociétés civiles’, ktoré automaticky podliehajú dani z príjmu právnických osôb, ‚coopératives’, ‚unions de coopératives’, priemyselné a obchodné verejné organizácie a podniky a iné spoločnosti zriadené podľa francúzskeho práva, ktoré podliehajú francúzskej dani z príjmu právnických osôb;

k)

spoločnosti zriadené alebo existujúce podľa írskeho práva, orgány registrované podľa zákona o priemyselných a podporných spoločnostiach, stavebné spoločnosti zriadené podľa zákona o stavebných spoločnostiach a zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach v zmysle zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach 1989;

l)

spoločnosti podľa talianskeho práva označované ako ‚società per azioni’, ‚società in accomandita per azioni’, ‚società a responsibilità limitata’, ‚società cooperative’, ‚società di mutua assicurazione’ a súkromné a verejné subjekty, ktorých celá činnosť alebo jej podstatná časť má obchodný charakter;

m)

podľa cyperského práva: ‚εταιρείες’, ako je definované v zákonoch o dani z príjmu;

n)

spoločnosti podľa lotyšského práva označované ako: ‚akciju sabiedrîba’, ‚sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu’;

o)

spoločnosti zriadené podľa litovského práva;

p)

spoločnosti podľa luxemburského práva označované ako: ‚société anonyme’, ‚société en commandite par actions’, ‚société a responsabilité limitée’, ‚société coopérative’, ‚société coopérative organisée comme une société anonyme’, ‚association d'assurances mutuelles’, ‚association d'épargne-pension’, ‚entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public’ a ostatné spoločnosti zriadené podľa luxemburského práva, ktoré podliehajú luxemburskej dani z príjmu právnických osôb;

q)

spoločnosti podľa maďarského práva označované ako: ‚közkereseti társaság’, ‚betéti társaság’, ‚közös vállalat’, ‚korlátolt felelősségű társaság’, ‚részvénytársaság’, ‚egyesülés’, ‚szövetkezet’;

r)

spoločnosti podľa maltského práva označované ako: ‚Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata’, ‚Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet’;

s)

spoločnosti podľa holandského práva označované ako ‚naamloze vennnootschap’, ‚besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‚Open commanditaire vennootschap’, ‚Coöperatie’, ‚onderlinge waarborgmaatschappij’, ‚Fonds voor gemene rekening’, ‚vereniging op coöperatieve grondslag’, ‚vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt’ a ostatné spoločnosti zriadené podľa holandského práva, ktoré podliehajú holandskej dani z príjmu právnických osôb;

t)

spoločnosti podľa rakúskeho práva označované ako ‚Aktiengesellschaft’, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ‚Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit’, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften’, ‚Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts’, ‚Sparkassen’ a ostatné spoločnosti zriadené podľa rakúskeho práva, ktoré podliehajú rakúskej dani z príjmu právnických osôb;

u)

spoločnosti podľa poľského práva označované ako: ‚spółka akcyjna’, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’;

v)

obchodné spoločnosti alebo občianskoprávne spoločnosti, ktoré majú obchodnú formu, a družstvá a verejnoprávne podniky zriadené v súlade s portugalským právom;

w)

spoločnosti podľa rumunského práva označované ako: ‚societăţi pe acţiuni’, ‚societăţi în comandită pe acţiuni’, ‚societăţi cu răspundere limitată’;

x)

spoločnosti podľa slovinského práva označované ako: ‚delniška družba’, ‚komanditna družba’, ‚družba z omejeno odgovornostjo’;

y)

spoločnosti podľa slovenského práva označované ako: ‚akciová spoločnosť’, ‚spoločnosť s ručením obmedzeným’, ‚komanditná spoločnosť’;

z)

spoločnosti podľa fínskeho práva označované ako ‚osakeyhtiö’/‚aktiebolag’, ‚osuuskunta’/‚andelslag’, ‚säästöpankki’/‚sparbank’ a ‚vakuutusyhtiö’/‚försäkringsbolag’;

aa)

obchodné spoločnosti podľa švédskeho práva označované ako ‚aktiebolag’, ‚försäkringsaktiebolag’, ‚ekonomiska föreningar’, ‚sparbanker’, ‚ömsesidiga försäkringsbolag’;

ab)

spoločnosti zriadené podľa práva Spojeného kráľovstva.“.

8.

32003 L 0048: smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38), zmenená a doplnená predpismi:

32004 L 0066: smernica Rady 2004/66/ES z 26.4.2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35),

32004 D 0587: rozhodnutie Rady 2004/587/ES z 19.7.2004 (Ú. v. EÚ L 257, 4.8.2004, s. 7).

V prílohe sa dopĺňa medzi údaje týkajúce sa Belgicka a Španielska:

„Bulharsko

Общините (obce)

Социалноосигурителни фондове (fondy sociálneho zabezepčenia)“

a medzi údaje týkajúce sa Portugalska a Slovenska:

„Rumunsko

autorităţile administraţiei publice locale (miestne orgány verejnej správy)“.

9.

32003 L 0049: smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov (Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 49), zmenená a doplnená predpismi:

32004 L 0066: smernica Rady 2004/66/ES z 26.4.2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35),

32004 L 0076: smernica Rady 2004/76/ES z 29.4.2004 (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 106).

a)

V článku 3 písm. a) bod iii) sa dopĺňa:

„—

корпоративен данък v Bulharsku,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi v Rumunsku,“.

b)

V prílohe sa dopĺňa:

„aa)

spoločnosti podľa bulharského práva označované ako: ‚събирателното дружество’, ‚командитното дружество’, ‚дружеството с ограничена отговорност’, ‚акционерното дружество’, ‚командитното дружество с акции’, ‚кооперации’, ‚кооперативни съюзи’, ‚държавни предприятия’ zriadené podľa bulharského práva a zaoberajúce sa obchodnými aktivitami;

ab)

spoločnosti podľa rumunského práva označované ako: ‚societăţi pe acţiuni’, ‚societăţi în comandită pe acţiuni’, ‚societăţi cu răspundere limitată’.“