1.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/32


SMERNICA KOMISIE 2006/37/ES

z 30. marca 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokiaľ ide o začlenenie určitých látok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (1), a najmä na jej článok 4 ods. 5,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

V smernici 2002/46/ES sa konkretizujú vitamíny a minerály a v prípade každého z nich aj formy, ktoré možno použiť na výrobu potravinových doplnkov.

(2)

Tie vitamíny a minerálne látky, ktoré ohodnotil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a ktoré dostali priaznivé vedecké hodnotenie, by sa mali začleniť do príloh k smernici 2002/46/ES.

(3)

Úrad nedávno udelil a zverejnil priaznivé vedecké hodnotenie v prípade niektorých vitamínov a minerálnych látok.

(4)

Je vhodné nahradiť položku kategórie „kyselina listová“ s cieľom zohľadniť začlenenie ďalších foriem folátov do prílohy II k smernici 2002/46/ES.

(5)

Smernica 2002/46/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 2002/46/ES sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. apríla 2007. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.


PRÍLOHA

Príloha II k smernici 2002/46/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti A Vitamíny:

a)

položka „10. KYSELINA LISTOVÁ“ sa nahrádza položkou „10. FOLÁT“;

b)

pod položku 10. FOLÁT sa pridáva tento riadok:

„b)

kalcium-L-metylfolát“.

2.

V časti B Minerály sa pred výraz uhličitan meďnatý vkladá tento riadok:

„ferrium-diglycinát“.