25.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/13


SMERNICA KOMISIE 2006/36/ES

z 24. marca 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve a ktorou sa zrušuje smernica 92/76/EHS

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej prvý pododsek článku 2 ods. 1 písm. h),

keďže:

(1)

Určité členské štáty alebo určité oblasti členských štátov boli v rámci smernice Komisie 2001/32/ES (2) uznané za chránené zóny, pokiaľ ide o určité škodlivé organizmy. V niektorých prípadoch sa uznanie poskytlo dočasne, pretože neboli poskytnuté informácie potrebné na preukázanie prítomnosti daných škodlivých organizmov v členskom štáte alebo príslušnej oblasti.

(2)

V prípade, ak príslušný členský štát už poskytol potrebné informácie by sa dané zóny mali uznať za chránené zóny natrvalo.

(3)

Niektoré portugalské regióny sa dočasne uznávajú za chránené zóny, pokiaľ ide o Bemisia tabaci Genn. (európske populácie).

(4)

Portugalsko predložilo informácie, ktoré dokazujú, že prítomnosť Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) sa v súčasnosti zistila v niektorých častiach jeho územia. Tieto časti portugalského územia by sa preto už naďalej nemali uznávať za chránené zóny, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus.

(5)

Rôzne regióny Rakúska a Talianska alebo ich časti a celé územie Írska, Litvy, Slovinska a Slovenska sa dočasne uznávajú za chránené zóny, pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. do 31. marca 2006.

(6)

Z informácií poskytnutých Rakúskom, Talianskom, Írskom, Litvou, Slovinskom a Slovenskom vyplýva, že predbežné uznanie chránených zón pre tieto krajiny v súvislosti s Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. by sa výnimočne malo predĺžiť o dva roky, aby sa tak týmto krajinám poskytlo potrebné obdobie na predloženie informácií, ktoré dokazujú, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sa v nich už nevyskytuje, prípadne na ukončenie potrebných opatrení na eradikáciu tohto organizmu.

(7)

Keďže sa prítomnosť Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sa v súčasnosti zistila v niektorých častiach Talianska a v regiónoch Gorenjska a Maribor v Slovinsku a v niektorých obciach okresov Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava a Trebišov na Slovensku, tieto príslušné časti talianskeho, slovinského a slovenského územia by sa preto už naďalej nemali uznávať za chránené zóny, pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

Litva sa dočasne uznáva za chránenú zónu, pokiaľ ide o vírus rizománie repy do 31. marca 2006.

(9)

Litva predložila informácie, ktoré dokazujú, že sa v súčasnosti zistila prítomnosť vírusu rizománie repy sa v krajine. Litva by sa preto už naďalej nemala uznávať za chránenú zónu, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus.

(10)

Malta sa dočasne uznáva za chránenú zónu, pokiaľ ide o vírus tristézy citrusových plodov (európske kmene) do 31. marca 2006.

(11)

Z informácií, ktoré predložila Malta vyplýva, že by sa dočasné uznanie za chránenú zónu pre túto krajinu, pokiaľ ide o vírus tristézy citrusových plodov (európske kmene) malo predĺžiť o dva roky, aby sa krajine poskytlo dostatočné obdobie na predloženie informácií, ktoré by dokazovali, že vírus tristézy citrusových plodov (európske kmene) sa v nej už nevyskytuje, prípadne na ukončenie potrebných opatrení na eradikáciu tohto organizmu.

(12)

Cyprus sa dočasne uznáva za chránenú zónu, pokiaľ ide o prítomnosť Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner a Leptinotarsa decemlineata Say do 31. marca 2006.

(13)

Z informácií, ktoré predložil Cyprus vyplýva, že by sa dočasné uznanie za chránenú zónu pre túto krajinu, pokiaľ ide o prítomnosť Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner a Leptinotarsa decemlineata Say malo predĺžiť o dva roky, aby sa krajine poskytlo dostatočné obdobie na predloženie informácií, ktoré by dokazovali, že tieto škodlivé organizmy sa v nej už nevyskytujú, prípadne na ukončenie potrebných opatrení na eradikáciu týchto organizmov.

(14)

Smernica 2001/32/ES by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(15)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2001/32/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Zóny v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe, sa uznávajú za chránené zóny v zmysle prvého pododseku článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES v súvislosti so škodlivým/i organizmom/ami uvedeným/i pri ich názvoch v prílohe.“

2.

Článok 2 sa vypúšťa.

3.

Príloha sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 2 nadpisu a) sa slová v zátvorkách za „Portugalsko“ nahrádzajú slovami „Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (samosprávne obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes“.

b)

V bodoch 3.1, 11 a 13 nadpisu a) sa slová „(do 31. marca 2008)“ dopĺňajú za slovo „Cyprus“.

c)

Bod 2 nadpisu b) sa nahrádza takto:

„—

Španielsko, Estónsko, Francúzsko (Korzika), Taliansko (Abruzzi; Basilicata; Kalábria; Kampánia; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Umbria; Valle d’Aosta), Lotyšsko, Portugalsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy),

do 31. marca 2008, Írsko, Taliansko (Apúlia, Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena (s výnimkou oblasti provincie situovanej severne od hranice štátnej cesty č. 9 – Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (s výnimkou oblasti provincie situovanej severne od hranice štátnej cesty č. 9 – Via Emilia), Lombardy, Veneto: s výnimkou provincie Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v provincii Padova obce Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v provincii Verona obce Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Litva, Rakúsko (Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (správna oblasť Lienz), Štajersko, Viedeň), Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska a Maribor), Slovensko (okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)“.

d)

V bode 1 nadpisu d) sa slovo „Litva“ vypúšťa.

e)

V bode 3 nadpisu d) sa slová „(do 31. marca 2008)“ dopĺňajú za slovo „Malta“.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. apríla 2006 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú od 1. mája 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúci po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 24. marca 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/14/ES (Ú. v. EÚ L 34, 7.2.2006, s. 24).

(2)  Ú. v. ES L 127, 9.5.2001, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/18/ES (Ú. v. EÚ L 57, 3.3.2005, s. 25).