21.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/10


SMERNICA KOMISIE 2006/33/ES

z 20. marca 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/45/ES, pokiaľ ide o látku žltá FCF (E 110) a oxid titaničitý (E 171)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu (1), a najmä na jej článok 3 ods. 3 písm. a),

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 95/45/ES z 26. júla 1995, ktorou sa ustanovujú osobitné kritériá čistoty týkajúce sa farbív určených na používanie v potravinách (2), sa stanovujú kritériá čistoty pre farbivá uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách pre použitie v potravinách (3).

(2)

Látku žltá FCF (E 110) je podľa smernice 94/36/ES povolené používať ako farbivo v určitých potravinách. Existuje vedecký dôkaz, že za určitých okolností môže Sudan I [1-(fenyldiazenyl)-2-naftalenol] vznikať ako nečistota pri výrobe žltej FCF. Sudan I je nepovolené farbivo a nežiaduca látka v potravinách. Jeho prítomnosť v žltej FCF by preto mala byť obmedzená na množstvo pod detekčným limitom, t. j. 0,5 mg/kg. Kritériá čistoty žltej FCF (E 110) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Je potrebné zohľadniť špecifikácie a analytické postupy pre doplnkové látky ustanovené v Potravinovom kódexe vypracované Spoločným výborom odborníkov FAO/WHO pre doplnkové látky do potravín (JECFA). JECFA začal implementáciu systematického programu nahrádzania skúšok pre ťažké kovy (ako olovo) vo všetkých súčasných špecifikáciách pre doplnkové látky s primeranými limitmi pre príslušné jednotlivé kovy. Tieto limity pre žltú FCF (E 110) by preto mali byť zodpovedajúcim spôsobom zmenené a doplnené.

(4)

Oxid titaničitý (E 171) je podľa smernice 94/36/ES povolené používať ako farbivo v určitých potravinách. Oxid titaničitý sa môže vyrábať, aby sa získali kryštály v anatázovej alebo rutilovej forme. Doštičková forma rutilového oxidu titaničitého sa odlišuje od anatázovej štruktúrou a optickými vlastnosťami (perleť). Z technologických príčin sa doštičková forma rutilového oxidu titaničitého používa ako potravinárske farbivo a na poťahovanie tabliet pre doplnkovú výživu. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 7. decembra 2004 uviedol, že používanie rutilného oxidu titaničitého v doštičkovej alebo amorfnej forme nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. V záujme zahrnutia anatázovej a rutilovej formy látky by sa preto mali zmeniť a doplniť kritériá čistoty pre oxid titaničitý (E 171).

(5)

Smernica 95/45/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha k smernici 95/45/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 10. apríla 2007. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení spolu s tabuľkou zhody týchto ustanovení a smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijímaných v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 226, 22.9.1995, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/47/ES (Ú. v. EÚ L 113, 20.4.2004, s. 24.)

(3)  Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.


PRÍLOHA

V prílohe k smernici 95/45/ES sa časť B mení a dopĺňa takto:

1.

Text týkajúci sa žltej FCF (E 110) sa nahrádza takto:

„E 110 ŽLTÁ FCF

Synonymá

CI potravinová žltá 3, oranžová žltá S

Vymedzenie pojmu

Žltá FCF sa skladá najmä z dinátrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyldiazenyl)naftalén-6-sulfonátu a vedľajších farbív spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Žltá FCF je opísaná ako sodná soľ. Prípustná je aj vápenatá a draselná soľ.

Trieda

monoazo

Indexové číslo farbiva

15985

EINECS

220-491-7

Chemický názov

dinátrium 2-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyldiazenyl)naftalén-6-disulfonát

Chemický vzorec

C16H10N2Na2O7S2

Molekulová hmotnosť

452,37

Obsah

najmenej 85 % celkového obsahu farbiva, vyjadreného ako sodná soľ

E1 % 1 cm 555 pri približne 485 nm vo vodnom roztoku s pH 7

Opis

oranžovo-červený prášok alebo granule

Označenie

A.

spektrometria

maximum vo vode pri približne 485 nm s pH 7

B.

oranžový vodný roztok

 

Čistota

vo vode nerozpustné častice

najviac 0,2 %

vedľajšie farbivá

najviac 5,0 %

1-(fenyldiazenyl)-2-naftalenol (Sudan I)

najviac 0,5 mg/kg

organické zlúčeniny iné ako farbivá:

 

kyselina 4-aminobenzén-1-sulfónová

kyselina 3-hydroxynaftalén-2,7-disulfónová

kyselina 6-hydroxynaftalén-2-sulfónová

kyselina 7-hydroxynaftalén-1,3-disulfónová

kyselina 4,4′-diazoaminodi(benzénsulfónová)

kyselina 6,6′-oxydi(naftalén-2-sulfónová)

spolu najviac 0,5 %

nesulfónové primárne aromatické amíny

najviac 0,01 % (vyjadrené ako anilín)

látky, ktoré sa extrahujú éterom

najviac 0,2 % pri neutrálnom prostredí

arzén

najviac 3 mg/kg

olovo

najviac 2 mg/kg

ortuť

najviac 1 mg/kg

kadmium

najviac 1 mg/kg“

2.

Text týkajúci sa oxidu titaničitého (E 171) sa nahrádza takto:

„E 171 – OXID TITANIČITÝ

Synonymá

CI pigmentová biela 6

Vymedzenie pojmu

Oxid titaničitý sa skladá prevažne z čistého oxidu titaničitého vo forme anatázového a/alebo rutilového oxidu titaničitého, ktorý môže byť pokrytý malým množstvom hliníka a/alebo kremíka na zlepšenie technologických vlastností výrobku.

Trieda

anorganická

Indexové číslo farbiva

77891

EINECS

236-675-5

Chemický názov

oxid titaničitý

Chemický vzorec

TiO2

Molekulová hmotnosť

79,88

Obsah

najviac 99 % bez hliníka a kremíka

Opis

biely až jemne sfarbený prášok

Označenie

rozpustnosť

Nerozpustný vo vode a organických rozpúšťadlách. V kyseline fluórovodíkovej a v horúcej koncentrovanej kyseline sírovej sa rozpúšťa pomaly.

Čistota

strata sušením

najviac 0,5 % (105 °C, 3 hodiny)

strata žíhaním

najviac 1,0 % bez prchavých látok (800 °C)

oxid hlinitý a/alebo oxid kremičitý

celkom najviac 2,0 %

častice rozpustné v 0,5 N HCl

najviac 0,5 % bez hliníka a kremíka a okrem toho pre výrobky s obsahom hliníka a/alebo kremíka najviac 1,5 % v predávanom výrobku

vo vode rozpustné častice

najviac 0,5 %

kadmium

najviac 1 mg/kg

antimón

najviac 50 mg/kg pri úplnom rozpustení

arzén

najviac 3 mg/kg pri úplnom rozpustení

olovo

najviac 10 mg/kg pri úplnom rozpustení

ortuť

najviac 1 mg/kg pri úplnom rozpustení

zinok

najviac 50 mg/kg pri úplnom rozpustení.“