27.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/60


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/31/ES

z 5. apríla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi s ohľadom na určité termíny

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (3) zavádza komplexný regulačný režim na zabezpečenie vysokej kvality uskutočňovania investorských transakcií.

(2)

V smernici 2004/39/ES sa upravuje, že členské štáty majú prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou do 30. apríla 2006. Aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice v členských štátoch, bude potrebné doplniť veľký počet jej komplexných ustanovení o vykonávacie opatrenia, ktoré má Komisia prijať v priebehu obdobia, ktoré majú členské štáty na transpozíciu. Pretože členské štáty nemôžu v plnom rozsahu pripraviť a dokončiť svoje vnútroštátne zákony, pokiaľ nie je jasný obsah vykonávacích opatrení, môžu mať problémy s dodržaním súčasného termínu na transpozíciu.

(3)

Na dosiahnutie súladu s požiadavkami smernice 2004/39/ES a vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov investičné spoločnosti a iné regulované subjekty budú možno musieť zaviesť nové systémy informačných technológií, nové organizačné štruktúry a postupy podávania správ a vedenia účtovníctva alebo urobiť podstatné úpravy svojich súčasných systémov a postupov. Toto bude možné, až keď sa stanoví obsah vykonávacích opatrení, ktoré má Komisia prijať, a vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich smernicu.

(4)

Je tiež potrebné, aby sa smernica a jej vykonávacie opatrenia transponovali do vnútroštátnych právnych predpisov alebo súčasne uplatňovali priamo v členských štátoch, aby sa účinok smernice prejavil v plnom rozsahu.

(5)

Je teda vhodné predĺžiť členským štátom termín transpozície smernice 2004/39/ES do vnútroštátnych právnych predpisov. Podobne by sa mal odložiť aj termín, do ktorého by mali investičné spoločnosti a úverové inštitúcie uviesť do súladu nové požiadavky, na obdobie, ktoré nasleduje po transpozícii smernice členskými štátmi do vnútroštátnych právnych predpisov.

(6)

Vzhľadom na vzájomné prepojenie medzi rôznymi ustanoveniami smernice 2004/39/ES je vhodné, aby sa akékoľvek predĺženie termínov vzťahovalo na všetky ustanovenia smernice. Akékoľvek predĺženie termínov transpozície a uplatňovania by malo byť primerané potrebám členských štátov a regulovaných subjektov a nemalo by ich prekračovať. S cieľom vyhnúť sa fragmentácii, ktorá môže prekážať pri fungovaní vnútorného trhu s cennými papiermi, by členské štáty mali začať uplatňovať ustanovenia smernice 2004/39/ES v rovnakom čase.

(7)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 5. februára 2002 o vykonávaní právnych predpisov o finančných službách (4) žiadal, aby Európsky parlament a Rada mali rovnaké postavenie pri dohľade nad spôsobom, akým Komisia uplatňuje svoje výkonné právomoci, a tak sa zohľadnili legislatívne právomoci Európskeho parlamentu podľa článku 251 zmluvy. Komisia túto požiadavku podporila v slávnostnom vyhlásení, ktoré v ten istý deň predniesol Európskemu parlamentu jej predseda. 11. decembra 2002 Komisia navrhla zmeny a doplnenia k rozhodnutiu Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5), a 22. apríla 2004 predložila zmenený a doplnený návrh. Podľa názoru Európskeho parlamentu tento návrh neochraňuje jeho legislatívne výsady. Európsky parlament sa domnieva, že Európsky parlament a Rada by mali mať v určenej lehote možnosť zhodnotiť prenos vykonávacích právomocí na Komisiu. Preto je vhodné obmedziť lehotu, počas ktorej môže Komisia prijímať vykonávacie opatrenia.

(8)

Európsky parlament by mal mať k dispozícii lehotu troch mesiacov od prvého predloženia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a vykonávacích opatrení, aby ich mohol preskúmať a predložiť svoje stanovisko. V naliehavých a riadne odôvodnených prípadoch by však malo byť možné túto lehotu skrátiť. Ak Európsky parlament počas tejto lehoty prijme uznesenie, Komisia by mala opätovne preskúmať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy alebo opatrenia.

(9)

Potrebné sú ďalšie následné zmeny a doplnenia na odloženie dátumov zrušenia smernice Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov (6) a prechodných ustanovení stanovených v smernici 2004/39/ES a na predĺženie časového rozvrhu povinností Komisie pri podávaní správ.

(10)

Vzhľadom na odloženie termínu, do ktorého sú členské štáty povinné transponovať smernicu 2004/39/ES do vnútroštátneho právneho poriadku, a termínu, do ktorého investičné firmy a úverové inštitúcie budú spĺňať nové požiadavky, ustanovenia smernice 2004/39/ES nebudú účinné do 1. novembra 2007; preto je vhodné zrušiť smernicu 93/22/EHS s účinnosťou od 1. novembra 2007.

(11)

Smernica 2004/39/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2004/39/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Odôvodnenie 69 sa nahrádza takto:

„(69)

Európsky parlament by mal mať k dispozícii lehotu troch mesiacov od prvého predloženia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a vykonávacích opatrení, aby ich mohol preskúmať a predložiť k nim svoje stanovisko. V naliehavých a riadne odôvodnených prípadoch by však malo byť možné túto lehotu skrátiť. Ak počas tejto lehoty Európsky parlament prijme uznesenie, Komisia by mala opätovne preskúmať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy alebo opatrenia.“

2.

Článok 64 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Žiadne z prijatých vykonávacích opatrení nemôže zmeniť podstatné ustanovenia tejto smernice.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Bez toho, aby boli dotknuté už prijaté vykonávacie opatrenia, sa najneskôr do 1. apríla 2008 pozastaví uplatňovanie ustanovení tejto smernice, ktoré si vyžadujú prijatie technických pravidiel, zmien a doplnení a rozhodnutí v súlade s odsekom 2. Európsky parlament a Rada môžu na návrh Komisie obnoviť uplatňovanie príslušných ustanovení v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy a na tento účel ich preskúmajú pred uvedeným dátumom.“

3.

Článok 65 sa nahrádza takto:

„Článok 65

Správy a preskúmanie

1.   Do 31. októbra 2007 Komisia na základe verejných konzultácií a vzhľadom na porady s príslušnými orgánmi predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o možnom rozšírení rozsahu pôsobnosti ustanovení smernice týkajúcich sa povinnosti transparentnosti pred začatím obchodu a po jeho skončení vo vzťahu k transakciám s inými druhmi finančných nástrojov ako s akciami.

2.   Do 31. októbra 2008 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článku 27.

3.   Do 30. apríla 2008 Komisia na základe verejných konzultácií a vzhľadom na porady s príslušnými orgánmi predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o:

a)

vhodnosti zachovania výnimky uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. k) pre podniky, ktorých hlavnou činnosťou je obchodovanie s komoditnými derivátmi na vlastný účet;

b)

obsahu a forme primeraných požiadaviek na povolenie a dohľad nad takými podnikmi, ako sú investičné spoločnosti v zmysle tejto smernice;

c)

vhodnosti pravidiel týkajúcich sa ustanovenia viazaných sprostredkovateľov pri vykonávaní investičných služieb a/alebo činností, najmä vzhľadom na dohľad nad nimi;

d)

vhodnosti zachovania výnimky uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. i).

4.   Do 30. apríla 2008 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o situácii pri odstraňovaní prekážok, ktoré môžu brániť konsolidácii informácií na európskej úrovni, ktoré sú obchodné miesta povinné uverejňovať.

5.   Na základe správ uvedených v odsekoch 1 až 4 Komisia môže predkladať návrhy na príslušné zmeny a doplnenia tejto smernice.

6.   Do 31. októbra 2006 Komisia na základe porád s príslušnými orgánmi predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodnosti zachovania požiadaviek na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ktoré sa zavádzajú podľa právnych predpisov Spoločenstva pre sprostredkovateľov.“

4.

Článok 69 sa nahrádza takto:

„Článok 69

Zrušenie smernice 93/22/EHS

Smernica 93/22/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 1. novembra 2007. Odkazy na smernicu 93/22/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu. Odkazy na pojmy vymedzené v smernici 93/22/EHS alebo na jej články sa považujú za odkazy na rovnaké pojmy vymedzené v tejto smernici alebo na články tejto smernice.“

5.

V článku 70 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. januára 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia uplatňujú od 1. novembra 2007.“

6.

V článku 71 sa odseky 1 až 5 nahrádzajú takto:

„1.   Investičné spoločnosti, ktorým bolo v ich domovskom členskom štáte udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb pred 1. novembrom 2007, sa na účely tejto smernice považujú za investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie, ak právne predpisy tohto členského štátu ustanovujú, že na vykonávanie týchto činností musia spĺňať podmienky porovnateľné s tými, ktoré sú uložené v článkoch 9 až 14.

2.   Regulovaný trh alebo organizátor trhu, ktorému bolo pred 1. novembrom 2007 udelené povolenie v jeho domovskom členskom štáte, sa považuje za regulovaný trh alebo organizátora trhu na účely tejto smernice, ak právne predpisy tohto členského štátu ustanovujú, že regulovaný trh alebo organizátor trhu, podľa toho, čo sa hodí, musí spĺňať podmienky porovnateľné s tými, ktoré sú uložené v hlave III.

3.   Viazaní sprostredkovatelia zapísaní do verejného registra pred 1. novembrom 2007 sa považujú za registrovaných na účely tejto smernice, ak právne predpisy dotknutých členských štátov ustanovujú, že viazaní sprostredkovatelia musia spĺňať podmienky porovnateľné s tými, ktoré sú stanovené v článku 23.

4.   Informácie oznámené na účely článkov 17, 18 alebo 30 smernice 93/22/EHS pred 1. novembrom 2007 sa považujú za oznámené na účely článkov 31 a 32 tejto smernice.

5.   Akémukoľvek existujúcemu systému, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu MTF, ktorý prevádzkuje organizátor regulovaného trhu, sa na žiadosť organizátora regulovaného trhu udelí povolenie ako MTF, ak spĺňa rovnocenné pravidlá, ktoré vyžaduje táto smernica na udelenie povolenia a prevádzku systémov MTF, a ak sa príslušná žiadosť podá do 18 mesiacov od 1. novembra 2007.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. januára 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia uplatňujú od 1. novembra 2007.

2.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob a formu tohto odkazu upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 5. apríla 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 323, 20.12.2005, s. 31.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. marca 2006.

(3)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES C 284 E, 21.11.2002, s. 115.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).