13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/54


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/24/ES

z 15. marca 2006

o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3) od členských štátov vyžaduje, aby chránili základné práva a slobody fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a najmä ich právo na súkromie, aby bol zabezpečený voľný obeh osobných údajov v Spoločenstve.

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (4) transformovala zásady stanovené v smernici 95/46/ES do špecifických pravidiel pre sektor elektronických komunikácií.

(3)

Články 5, 6 a 9 smernice 2002/58/ES stanovujú pravidlá, ktoré sa uplatňujú na spracovanie prevádzkových údajov a údajov o polohe vytvorených používaním elektronických komunikačných služieb, vykonávané poskytovateľmi sietí a služieb. Takéto údaje sa musia vymazať alebo sa musí zabezpečiť ich anonymnosť, ak už nie sú naďalej potrebné na účely prenosu komunikácie, s výnimkou údajov potrebných na účtovanie alebo pre poplatky za prepojenie. V prípade súhlasu môžu byť niektoré údaje takisto spracované na marketingové účely a na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou.

(4)

Článok 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES stanovuje podmienky, za ktorých môžu členské štáty obmedziť rozsah práv a povinností uvedených v článku 5, článku 6, článku 8 ods.1, 2, 3 a 4 a článku 9 uvedenej smernice. Každé takéto obmedzenie musí byť v demokratickej spoločnosti nevyhnutné, vhodné a primerané konkrétnemu účelu verejného poriadku, t. j. na zabezpečenie národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosti štátu), obrany, verejnej bezpečnosti alebo na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov alebo neoprávneného použitia elektronických komunikačných systémov.

(5)

Niektoré členské štáty prijali právne predpisy stanovujúce poskytovateľom služieb povinnosť uchovávať údaje na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov. Tieto vnútroštátne ustanovenia sa značne líšia.

(6)

Právne a technické odlišnosti vo vnútroštátnych ustanoveniach o uchovávaní údajov na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov sú prekážkou vnútorného trhu elektronických komunikácií, keďže poskytovatelia služieb čelia rozdielnym požiadavkám s ohľadom na kategóriu prevádzkových a údajov o polohe, ktoré sa majú uchovávať, podmienok uchovávania a doby uchovávania.

(7)

Závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 19. decembra 2002 zdôrazňujú, že v dôsledku značného nárastu možností elektronickej komunikácie sú údaje o použití elektronickej komunikácie mimoriadne dôležité a predstavujú významný prostriedok na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov a najmä významný nástroj boja proti organizovanému zločinu.

(8)

Vyhlásenie o boji proti terorizmu prijaté Európskou radou 25. marca 2004 uložilo Rade zvážiť opatrenia stanovujúce pravidlá uchovávania prevádzkových údajov poskytovateľmi služieb.

(9)

Podľa článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) má každý právo na rešpektovanie svojho súkromia a korešpondencie. Orgány verejnej moci môžu brániť výkonu tohto práva iba v súlade so zákonom, a ak je to nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, okrem iného v záujme národnej a verejnej bezpečnosti s cieľom predísť porušovaniu verejného poriadku alebo predchádzať páchaniu trestných činov alebo na ochranu práv a slobôd občanov. Keďže uchovávanie údajov sa ukázalo ako potrebný a účinný vyšetrovací nástroj na presadzovanie práva v niekoľkých členských štátoch a najmä v závažných prípadoch, ako sú organizovaný zločin a terorizmus, je potrebné na určitý čas zabezpečiť orgánom činným v trestnom konaní dostupnosť uchovávaných údajov za podmienok stanovených v tejto smernici. Prijatie nástroja na uchovávanie údajov, ktorý je v súlade s požiadavkami článku 8 EDĽP, je preto nevyhnutným opatrením.

(10)

Rada 13. júla 2005 opätovne potvrdila vo vyhlásení odsudzujúcom teroristické útoky potrebu prijatia spoločných opatrení v oblasti uchovávania telekomunikačných údajov v najkratšom možnom čase.

(11)

Vzhľadom na to, že dôležitosť prevádzkových údajov a údajov o polohe pre vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov sa preukázala výskumom a cez praktické skúsenosti vo viacerých členských štátoch, je na európskej úrovni potrebné zabezpečiť, aby sa údaje vytvárané alebo spracúvané v priebehu poskytovania komunikačných služieb poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí po určitý čas uchovávali za podmienok stanovených v tejto smernici.

(12)

Článok 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES sa naďalej uplatňuje na údaje, vrátane údajov o neúspešných pokusoch o volanie, ktoré sa podľa tejto smernice nemusia osobitne uchovávať, a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a na účely uchovávania, vrátane súdnych účelov, ktoré sa líšia od účelov vymedzených v tejto smernici.

(13)

Táto smernica sa vzťahuje iba na údaje vytvorené alebo spracované v dôsledku komunikácie alebo komunikačnej služby a nevzťahuje sa na údaje, ktoré sú obsahom komunikovaných informácií. Údaje by sa mali uchovávať tak, aby sa predišlo ich opakovanému uchovávaniu. Údaje vytvorené alebo spracované pri poskytovaní príslušných komunikačných služieb sa vzťahujú na dostupné údaje. Najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov v súvislosti s internetovou elektronickou poštou a internetovým telefonovaním sa povinnosť uchovávať údaje môže vzťahovať iba na údaje z vlastných služieb poskytovateľov alebo poskytovateľov siete.

(14)

Technológie súvisiace s elektronickými komunikáciami sa rýchlo menia a vývoju môžu podliehať aj zákonné požiadavky príslušných orgánov. S cieľom získať poradenstvo a podporiť výmenu skúseností z najlepších postupov v týchto otázkach Komisia zamýšľa vytvoriť skupinu pozostávajúcu z orgánov členských štátov činných v trestnom konaní, združení priemyslu elektronických komunikácií, zástupcov Európskeho parlamentu, orgánov na ochranu údajov vrátane Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

(15)

Na údaje uchovávané v súlade s touto smernicou sa plne uplatňuje smernica 95/46/ES a smernica 2002/58/ES. Podľa článku 30 ods. 1 písm. c) smernice 95/46/ES je potrebná konzultácia s Pracovnou skupinou pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenou podľa článku 29 uvedenej smernice.

(16)

Povinnosti poskytovateľov služieb prijať opatrenia na zaistenie kvality údajov, ktoré vyplývajú z článku 6 smernice 95/46/ES, a ich povinné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti spracovania údajov, ktoré vyplývajú z článkov 16 a 17 uvedenej smernice, sa plne uplatňujú aj na údaje, ktoré sa uchovávajú podľa tejto smernice.

(17)

Je potrebné, aby členské štáty prijali legislatívne opatrenia, aby zabezpečili, že údaje uchovávané podľa tejto smernice sa poskytujú príslušným vnútroštátnym orgánom len v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a pri úplnom rešpektovaní základných práv dotknutých osôb.

(18)

V tejto súvislosti článok 24 smernice 95/46/ES ukladá členským štátom povinnosť stanoviť sankcie za porušenia ustanovení prijatých v súlade s uvedenou smernicou. Článok 15 ods. 2 smernice 2002/58/ES stanovuje tú istú požiadavku vo vzťahu k ustanoveniam vo vnútroštátnych predpisoch prijatých v súlade so smernicou 2002/58/ES. Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV z 24. februára 2005 o útokoch na informačné systémy (5) stanovuje, že úmyselný nezákonný prístup k informačným systémom a k údajom, ktoré sú v nich uchovávané, má byť postihnuteľný ako trestný čin.

(19)

Právo všetkých ľudí, ktorí boli poškodení v dôsledku protiprávneho spracovania alebo akéhokoľvek iného činu nezlučiteľného s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými podľa smernice 95/46/ES, na náhradu na základe článku 23 uvedenej smernice, platí aj vo vzťahu k protiprávnemu spracovaniu všetkých osobných údajov v súlade s touto smernicou.

(20)

Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z roku 2001 a Dohovor Rady Európy na ochranu fyzických osôb pri automatickom spracovaním osobných údajov z roku 1981 sa vzťahujú tiež na údaje uchovávané v zmysle tejto smernice.

(21)

Keďže ciele tejto smernice, a to zosúladenie povinnosti poskytovateľov uchovávať určité údaje a zabezpečiť dostupnosť týchto údajov na účel vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov, ako ich vymedzuje vnútroštátne právo každého členského štátu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jej rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade zo zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(22)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie. Táto smernica sa spolu so smernicou 2002/58/ES usiluje najmä o zabezpečenie úplného dodržiavania základných práv občanov na rešpektovanie súkromného života a komunikácie a na ochranu ich osobných údajov tak, ako je to upravené v článkoch 7 a 8 charty.

(23)

Vzhľadom na to, že povinnosti poskytovateľov elektronických komunikačných služieb by mali byť primerané, táto smernica požaduje, aby uchovávali len také údaje, ktoré sú vytvorené alebo spracované počas poskytovania ich komunikačných služieb. Ak sa také údaje nevytvárajú alebo ich poskytovatelia nespracovávajú, nie je ich povinnosťou uchovávať ich. Cieľom tejto smernice nie je zosúladiť technológiu uchovávania údajov, pretože jej výber je predmetom riešenia na vnútroštátnej úrovni.

(24)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (6) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(25)

Touto smernicou nie je dotknutá právomoc členských štátov prijímať legislatívne opatrenia týkajúce sa práva na prístup a používanie údajov nimi určenými vnútroštátnymi orgánmi. Otázky prístupu k údajom uchovávaným v súlade s touto smernicou vnútroštátnymi orgánmi na činnosti uvedené v prvej zarážke článku 3 ods. 2 smernice 95/46/ES nepatria do oblasti pôsobnosti práva Spoločenstva. Môžu však byť predmetom vnútroštátneho práva alebo opatrenia podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii. Takéto zákony či opatrenia musia plne rešpektovať základné práva, ako to vyplýva zo spoločných ústavných tradícií členských štátov a ako ich zaručuje EDĽP. Podľa článku 8 EDĽP, ako ho vykladá Európsky súd pre ľudské práva, zásahy štátnych orgánov do práv na súkromie musia spĺňať požiadavky nevyhnutnosti a primeranosti, preto musia slúžiť na vymedzené, jasne formulované a legitímne účely a musia byť vykonané primeraným a relevantným spôsobom, v miere, ktorá zodpovedá účelu zasahovania,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Cieľom tejto smernice je zosúladenie ustanovení členských štátov o povinnostiach poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí v súvislosti s uchovávaním určitých údajov, ktoré oni vytvárajú alebo spracovávajú, aby sa zabezpečila dostupnosť týchto údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov, ako to stanovuje vnútroštátne právo každého členského štátu.

2.   Táto smernica sa vzťahuje na prevádzkové údaje a údaje o polohe právnických a fyzických osôb a na súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo registrovaného užívateľa. Nevzťahuje sa na obsah elektronických komunikácií a informácie vyžiadané pri použití elektronickej komunikačnej siete.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú vymedzenia pojmov obsiahnuté v smernici 95/46/ES, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (7) a smernici 2002/58/ES.

2.   Na účely tejto smernice:

a)

údaje sú prevádzkové údaje a údaje o polohe, a súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo užívateľa;

b)

užívateľ je každá právnickú osobu alebo fyzická osoba, ktorá používa verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu na súkromné účely alebo obchodné účely bez toho, aby si túto službu predplatila;

c)

telefónna služba sú volania (vrátane telefónneho hovoru, hlasovej schránky, konferenčného hovoru a dátového prenosu), doplnkové služby (vrátane presmerovania volania a odovzdania volania) a posielanie správ a multimediálne služby (vrátane služby krátkych správ – SMS, rozšírených mediálnych služieb – EMS a multimediálnych služieb – MMS);

d)

pod užívateľským menom sa rozumie jedinečný identifikačný kód, ktorý je pridelený osobám, ak sa prihlásia alebo zaregistrujú ako užívateľ služieb internetového prístupu alebo služieb komunikácie cez internet;

e)

identifikačný znak bunky (Cell ID) znamená totožnosť bunky, z ktorej sa začalo alebo ukončilo telefónne volanie prostredníctvom mobilného telefónu;

f)

neúspešný pokus o volanie znamená komunikáciu, pri ktorej bolo telefónne volanie úspešne prepojené, ale nebolo prijaté alebo doň zasiahla správa siete.

Článok 3

Povinnosť uchovávať údaje

1.   Členské štáty odchylne od článkov 5, 6 a 9 smernice 2002/58/ES prijmú opatrenia, aby zabezpečili, že údaje uvedené v článku 5 tejto smernice sa uchovávajú v súlade s jej ustanoveniami, v rozsahu v akom sú vytvárané alebo spracúvané poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete v ich pôsobnosti v rámci procesu poskytovania príslušných komunikačných služieb.

2.   Povinnosť uchovávať údaje stanovená v odseku 1 zahŕňa uchovávanie údajov uvedených v článku 5 v súvislosti s neúspešnými pokusmi o volanie, ktoré poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete vytvárajú alebo spracovávajú a uchovávajú (ak ide o telefónne údaje) alebo ukladajú (ak ide o internetové údaje), v pôsobnosti dotknutého členského štátu a poskytovania týchto komunikačných služieb. Táto smernica nepožaduje uchovávanie údajov, ktoré sa týkajú nespojených volaní.

Článok 4

Prístup k údajom

Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré zaistia, že údaje uchovávané v súlade s touto smernicou sa poskytnú v mimoriadnych prípadoch príslušným vnútroštátnym orgánom a v súlade s vnútroštátnym právom. Postup, ktorý treba dodržať, a podmienky, ktoré treba splniť pre získanie prístupu k uchovávaným údajom v súlade s požiadavkami nevyhnutnosti a primeranosti, vymedzí každý členský štát vo svojom vnútroštátnom práve, pokiaľ príslušné ustanovenia práva Európskej únie alebo medzinárodného práva verejného, najmä EDĽP v zmysle výkladu Európskeho súdu pre ľudské práva, neustanovujú inak.

Článok 5

Kategórie uchovávaných údajov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa podľa tejto smernice uchovávali nasledovné kategórie údajov:

a)

údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:

1.

ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie:

i)

telefónne číslo volajúceho;

ii)

meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa;

2.

ak ide o internetový prístup, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:

i)

pridelené užívateľské meno;

ii)

užívateľské meno a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete;

iii)

meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorému bola v čase komunikácie pridelená IP adresa, užívateľské meno alebo telefónne číslo;

b)

údaje potrebné na zistenie a identifikáciu adresáta komunikácie:

1.

ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie:

i)

volené číslo (volané telefónne číslo) a v prípadoch, keď sú poskytnuté doplnkové služby, napríklad presmerovanie alebo predanie volania, číslo alebo čísla, na ktoré je volanie smerované;

ii)

meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa;

2.

ak ide o internetový prístup, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:

i)

užívateľské meno alebo telefónne číslo zamýšľaného príjemcu telefónneho volania;

ii)

meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorí sú zamýšľanými príjemcami komunikácie;

c)

údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie:

1.

ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie;

2.

ak ide o internetový prístup, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:

i)

dátum a čas prihlásenia a odhlásenia z internetového spojenia v určitom časovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ internetového prístupu, a užívateľské meno účastníka alebo registrovaného užívateľa;

ii)

dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej pošty alebo internetového telefónneho spojenia v určitom časovom pásme;

d)

údaje potrebné na určenie typu komunikácie:

1.

ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: používaná telefónna služba;

2.

ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová služba;

e)

údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia užívateľa alebo ich údajného zariadenia:

1.

ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete: číslo volajúceho a volaného;

2.

ak ide o mobilné telefónne spojenie:

i)

číslo volajúceho a volaného;

ii)

medzinárodná identita mobilného účastníka (IMSI) volajúcej strany;

iii)

medzinárodná identita mobilného zariadenia (IMEI) volajúcej strany;

iv)

IMSI volanej strany;

v)

IMEI volanej strany;

vi)

v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie karty a identifikačný znak bunky (Cell ID), z ktorej sa vykonala aktivácia;

3.

ak ide o internetový prístup, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:

i)

telefónne číslo volajúceho na „dial-up“ prístup;

ii)

DSL pripojenie alebo iný identifikátor koncového bodu pôvodcu komunikácie;

f)

údaje potrebné na určenie polohy mobilného komunikačného zariadenia:

1.

identifikačný znak bunky (Cell ID) pri začatí a ukončení komunikácie;

2.

údaje určujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich identifikačných znakov bunky (Cell ID) počas doby uchovávania údajov o komunikácii.

2.   V súlade s touto smernicou sa nesmú uchovávať žiadne údaje, ktoré odhaľujú obsah komunikácie.

Článok 6

Doba uchovávania

Členské štáty zabezpečia, aby sa kategórie údajov uvedené v článku 5 uchovávali po dobu nie menej ako šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa komunikácie.

Článok 7

Ochrana a bezpečnosť údajov

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prijaté podľa smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES, každý členský štát zabezpečí, aby poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí rešpektovali minimálne tieto zásady bezpečnosti údajov s ohľadom na údaje uchovávané v súlade s touto smernicou:

a)

uchovávané údaje majú rovnakú kvalitu a podliehajú rovnakému zabezpečeniu a ochrane ako tieto údaje na sieti;

b)

údaje podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, náhodnej strate alebo pozmeneniu, neoprávnenému alebo protiprávnemu uskladneniu, spracovaniu, prístupu alebo zverejneniu;

c)

údaje podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, že údaje môžu byť sprístupnené len osobitne oprávnenému personálu,

a

d)

na konci doby určenej na ich uchovávanie musia byť všetky údaje zničené s výnimkou tých, ktoré boli sprístupnené a zabezpečené.

Článok 8

Spôsob uchovávania údajov

Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje uvedené v článku 5 uchovávali v súlade s touto smernicou tak, aby sa mohli spolu s akýmikoľvek inými informáciami, ktoré s nimi súvisia a sú potrebné, postúpiť príslušným orgánom na požiadanie bez zbytočného odkladu.

Článok 9

Dozorný orgán

1.   Každý členský štát vymenuje jeden alebo viaceré orgány verejnej moci, ktoré budú zodpovedné za kontrolu plnenia ustanovení o bezpečnosti uchovávaných údajov prijatých členskými štátmi na jeho území podľa článku 7. Tieto orgány môžu byť totožné s orgánmi podľa článku 28 smernice 95/46/ES.

2.   Orgány uvedené v odseku 1 sú pri výkone kontroly uvedenej v tom odseku úplne nezávislé.

Článok 10

Štatistika

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa štatistiky o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí poskytli raz ročne Komisii. Tieto štatistiky obsahujú:

prípady v ktorých sa informácie príslušným orgánom poskytli v súlade s príslušným vnútroštátnym právom,

čas, ktorý uplynul odo dňa uchovania údajov ku dňu, keď príslušný orgán o postúpenie údajov požiadal,

prípady, v ktorých žiadosti o údaje nebolo možné vyhovieť.

2.   Tieto štatistiky nesmú obsahovať osobné údaje.

Článok 11

Zmena a doplnenie smernice 2002/58/ES

V článku 15 smernice 2002/58/ES sa dopĺňa tento odsek:

„1a.   Odsek 1 sa nevzťahuje na údaje, ktorých uchovávanie výslovne požaduje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí (8) na účely, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 1 uvedenej smernice.

Článok 12

Budúce opatrenia

1.   Členský štát, ktorý čelí zvláštnym okolnostiam vyžadujúcim na obmedzené obdobie predĺženie maximálnej doby uchovávania údajov podľa článku 6, môže prijať potrebné opatrenia. Členský štát bezodkladne upovedomí Komisiu a informuje ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijal podľa tohto článku s udaním dôvodov na ich prijatie.

2.   Do šiestich mesiacov od upovedomenia podľa odseku 1 Komisia schváli alebo zamietne dotknuté vnútroštátne opatrenia na základe overenia, či tieto opatrenia nepredstavujú prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia obchodu medzi členskými štátmi, alebo či nepredstavujú prekážku fungovania vnútorného trhu. Ak Komisia v uvedenej lehote nerozhodne, považujú sa vnútroštátne opatrenia za schválené.

3.   Ak sú vnútroštátne opatrenia, ktoré sú odchylné od ustanovení tejto smernice schválené podľa odseku 2, môže Komisia zvážiť, či nie je potrebné navrhnúť zmenu a doplnenie tejto smernice.

Článok 13

Opravné prostriedky, zodpovednosť a sankcie

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že vnútroštátne opatrenia, ktorými sa vykonáva kapitola III smernice 95/46/ES o súdnych opravných prostriedkoch, zodpovednosti a sankciách, sa plne vykonávajú s ohľadom na spracovanie údajov podľa tejto smernice.

2.   Každý členský štát prijme najmä potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že zámerný prístup k údajom uchovávaným v súlade s touto smernicou alebo ich prenos, ktorý nepovoľuje vnútroštátny právny predpis prijatý podľa tejto smernice, je postihnuteľný sankciami, vrátane administratívnych alebo trestnoprávnych sankcií, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 14

Hodnotenie

1.   Najneskôr do 15. septembra 2010 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie uplatňovania tejto smernice a jej účinkov na podnikateľské subjekty a spotrebiteľov, ktoré bude zohľadňovať ďalší vývoj technológií elektronickej komunikácie a štatistické prvky poskytnuté Komisii podľa článku 10, aby sa stanovilo, či je potrebné ustanovenia tejto smernice pozmeniť, najmä pokiaľ ide o zoznam údajov v článku 5 a doby uchovávania stanovené v článku 6. Výsledky hodnotenia sú verejne prístupné.

2.   Na tento účel Komisia zváži všetky pripomienky, ktoré jej poskytnú členské štáty alebo pracovná skupina zriadená podľa článku 29 smernice 95/46/ES.

Článok 15

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 15. septembra 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.   Do 15. marca 2009 môže každý členský štát odložiť uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty. Každý členský štát, ktorý má v úmysle použiť tento odsek, upovedomí o tejto skutočnosti prostredníctvom vyhlásenia Radu a Komisiu pri prijatí tejto smernice. Vyhlásenie sa uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 17

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 15. marca 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Stanovisko z 19. januára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. februára 2006.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

(5)  Ú. v. EÚ L 69, 16.3.2005, s. 67.

(6)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.

(8)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 54.“


Vyhlásenie Holandska

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

So zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES Holandsko využije možnosť odložiť uplatňovanie smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o obdobie, ktoré neprekročí 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.


Vyhlásenie Rakúska

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

Rakúsko vyhlasuje, že odloží uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o obdobie 18 mesiacov odo dňa uvedeného v článku 15 ods. 1.


Vyhlásenie Estónska

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

V súlade s článkom 15 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES Estónsko týmto oznamuje svoj zámer tento odsek využiť a odložiť uplatňovanie smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o 36 mesiacov odo dňa prijatia tejto smernice.


Vyhlásenie Spojeného Kráľovstva

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

Spojené kráľovstvo vyhlasuje v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, že odloží uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty.


Vyhlásenie Cyperskej republiky

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

Cyperská republika vyhlasuje, že odkladá uplatňovanie smernice, pokiaľ ide o uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty do dátumu stanoveného v článku 15 ods. 3.


Vyhlásenie Helénskej republiky

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

Grécko vyhlasuje, že v súlade s článkom 15 ods. 3 odloží uplatňovanie tejto smernice, pokiaľ ide o uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o 18 mesiacov od uplynutia obdobia stanoveného v článku 15 ods. 1.


Vyhlásenie Luxemburského veľkovojvodstva

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

V súlade s článkom 15 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES vláda Luxemburského veľkovojvodstva vyhlasuje, že má v úmysle využiť článok 15 ods. 3 smernice, aby mala možnosť odložiť uplatňovanie smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty.


Vyhlásenie Slovinska

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

Slovinsko sa pripája k skupine členských štátov, ktoré vo vyhlásení v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES uviedli, že si želajú odložiť uplatňovanie smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o 18 mesiacov.


Vyhlásenie Švédska

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

V súlade s článkom 15 ods. 3 si Švédsko želá mať možnosť odložiť uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty.


Vyhlásenie Litovskej republiky

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2002/58/ES

V súlade s článkom 15 ods. 3 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (ďalej len „smernica“) Litovská republika vyhlasuje, že keď bude smernica prijatá, odloží jej uplatňovanie na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o obdobie ustanovené v článku 15 ods. 3.


Vyhlásenie Lotyšskej republiky

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

Lotyšsko vyhlasuje v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, že odkladá uplatňovanie smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty do 15. marca 2009.


Vyhlásenie Českej republiky

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

V súlade s článkom 15 ods. 3 Česká republika vyhlasuje, že odkladá uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o 36 mesiacov odo dňa prijatia tejto smernice.


Vyhlásenie Belgicka

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

Belgicko vyhlasuje, že využíva možnosť v súlade s článkom 15 ods. 3 a odloží uplatňovanie tejto smernice o obdobie 36 mesiacov od jej prijatia na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty.


Vyhlásenie Poľskej republiky

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

Poľsko vyhlasuje, že využije možnosť ustanovenú v článku 15 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, ktorá spočíva v odklade uplatňovania smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o 18 mesiacov od lehoty uvedenej v článku 15 ods. 1.


Vyhlásenie Fínska

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

Fínsko vyhlasuje v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, že odloží uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty.


Vyhlásenie Nemecka

v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES

Nemecko si vyhradzuje právo odložiť uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o obdobie 18 mesiacov odo dňa uvedeného v článku 15 ods. 1 prvej vete.