9.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/36


SMERNICA KOMISIE 2006/15/ES

zo 7. februára 2006,

ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 98/24/ES (1) zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci, a najmä na jej článok 3 odsek 2,

so zreteľom na stanovisko Poradného výboru pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,

keďže:

(1)

Podľa smernice 98/24/ES má Komisia navrhnúť, aby sa európske ciele vo forme smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci (SNPHVP) s cieľom ochrany pracovníkov pred chemickými rizikami stanovili na úrovni Spoločenstva.

(2)

Komisii pri výkone tejto úlohy pomáha Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (VVNPHVP) zriadený rozhodnutím Komisie 95/320/ES (2).

(3)

Smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci sú nezáväzné hodnoty týkajúce sa ochrany zdravia, odvodené z najnovších dostupných vedeckých údajov a zohľadňujúce dostupnosť meracích techník. Stanovujú prahové hranice vystavenia, pod ktorými sa nepredpokladá škodlivý účinok danej látky. Sú potrebné na stanovenie a hodnotenie rizík zamestnávateľom v súlade s článkom 4 smernice 98/24/ES.

(4)

Pre akýkoľvek chemický faktor, pre ktorý sa na úrovni Spoločenstva majú stanoviť smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci, sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli vnútroštátnu smernú najvyššiu prípustnú hodnotu vystavenia pri práci, pričom majú zohľadniť najvyššiu prípustnú hodnotu Spoločenstva, ale môžu stanoviť jej charakter v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

(5)

Smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci by sa mali považovať za dôležitú súčasť celkového prístupu k zabezpečeniu ochrany zdravia pracovníkov na pracovisku pred rizikami, ktoré vyplývajú z nebezpečných chemikálií.

(6)

Výsledky hodnotení rizík a stratégie na zníženie rizík vypracované v rámci nariadenia Rady (EHS) 793/93 (3) o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok zabezpečujú zavedenie a kontrolu pre viacero látok OEL.

(7)

Prvý a druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci bol stanovený smernicami Komisie 91/322/EHS (4) a 96/94/ES (5) v rámci smernice Rady 80/1107/EHS z 27. novembra 1980 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom chemických, fyzikálnych a biologických faktorov (6).

(8)

Smernica 80/1107/EHS bola zrušená s účinnosťou od 5. mája 2001 smernicou 98/24/ES.

(9)

Smernica 98/24/ES ustanovila, že smernice 91/322/EHS a 96/94/ES zostanú v platnosti.

(10)

Smernica 96/94/ES bola zrušená s účinnosťou od 31. decembra 2001 smernicou Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa stanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia chemickým faktorom pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (7).

(11)

Podľa hodnotenia najnovších dostupných vedeckých údajov je vhodné preskúmať smerné najvyššie prístupné hodnoty vystavenia pri práci stanovené smernicou 91/322/EHS.

(12)

V súlade s článkom 3 smernice 98/24/ES výbor VVSNPHVP zhodnotil spolu 33 látok, ktoré sú uvedené v zozname prílohy k súčasnej smernici. Z týchto 33 látok bolo 17 už uvedených v zozname prílohy k smernici 91/322/EHS. Pre 4 z týchto látok odporúča výbor VVNPHVP stanoviť nové smerné najvyššie prípustné hodnoty a pre 13 látok odporúča zachovať prechádzajúce najvyššie prípustné hodnoty. Z tohto dôvodu by sa malo týchto 17 látok uvedených v zozname prílohy k súčasnej smernici vynechať z prílohy k smernici 91/322/EHS, zatiaľ čo ďalších 10 látok zostane v prílohe k smernici 91/322/EHS.

(13)

Desať látok by malo zostať v prílohe k smernici 91/322/EHS. Pre 9 z týchto látok výbor VVSNPHVP ešte neodporúčal smernú najvyššiu prípustnú hodnotu vystavenia pri práci, zatiaľ čo sa očakáva, že pre jednu zvyšnú látku budú v blízkej budúcnosti dostupné dodatočné vedecké údaje a predložia sa výboru VVSNPHVP na zváženie.

(14)

Po zhodnotení najnovších dostupných vedeckých údajov týkajúcich sa účinkov na zdravie pri práci a zohľadňujúc dostupnosť meracích techník v súlade s článkom 3 smernice 98/24/ES zoznam uvedený v prílohe k smernici rovnako zahŕňa 16 ďalších látok, pre ktoré výbor VVSNPHVP odporúčal smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci.

(15)

Jedna z týchto 16 látok, monochlórobenzén, bola zahrnutá v prílohe k smernici 2000/39/ES. Výbor VVSNPHVP preskúmal hodnoty SNPHVP v súlade s najnovšími vedeckými údajmi a odporučil stanoviť nové hodnoty SNPHVP. Preto by sa mala táto látka uvedená v prílohe k tejto smernici vynechať z prílohy k smernici 2000/39/ES.

(16)

Je takisto potrebné stanoviť smerné najvyššie prípustné hodnoty krátkodobého vystavenia pre určité látky, aby sa zohľadnili účinky krátkodobého vystavenia.

(17)

Pri niektorých látkach je potrebné zohľadniť aj možnosť prenikania cez pokožku, aby sa zabezpečila najvyššia možná úroveň ochrany.

(18)

Táto smernica predstavuje praktický krok smerom k dosiahnutiu sociálnej dimenzie vnútorného trhu.

(19)

Opatrenia ustanovené touto smernicou sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 17 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (8).

(20)

Smernica 91/322/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na implementáciu smernice 98/24/ES sa pre chemické faktory uvedené v prílohe týmto ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci.

Článok 2

Členské štáty stanovia vnútroštátne najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci pre chemické faktory uvedené v prílohe, pričom zohľadnia hodnoty platné v Spoločenstve.

Článok 3

V prílohe k smernici 91/322/EHS sa vynechávajú odkazy na nikotín, kyselinu mravčiu, metylalkohol, nitril kyseliny etánovej, nitrobenzén, rezorcinol, dietylamín, oxid uhličitý, kyselinu šťaveľovú, kyánamid, oxid fosforečný, sulfid fosforečný, bróm, chlorid fosforečný, pyretrum, bárium (rozpustné zlúčeniny bária), striebro (rozpustné zlúčeniny striebra) a ich smerné najvyššie prípustné hodnoty.

V prílohe k smernici 2000/39/ES sa vynecháva odkaz na látku chlórobenzén.

Článok 4

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 18 mesiacov po jej nadobudnutí účinnosti.

Členské štáty Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody takýchto ustanovení a tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. februára 2006

Za Komisiu

Vladimír ŠPIDLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 177, 5.7.1991, s. 22.

(5)  Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 86.

(6)  Ú. v. ES L 327, 3.12.1980, s. 8.

(7)  Ú. v. ES L 142, 16.6.2000, s. 47.

(8)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.


PRÍLOHA

SMERNÉ NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY VYSTAVENIA PRI PRÁCI

EINECS (1)

CAS (2)

Názov faktora

Najvyššie prípustné hodnoty

Záznam (3)

8 hodín (4)

Skratka (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotín

0,5

pokožka

200-579-1

64-18-6

Kyselina mravčia

9

5

200-659-6

67-56-1

Metylalkohol

260

200

pokožka

200-830-5

75-00-3

Chlóretán

268

100

200-835-2

75-05-8

Nitril kyseliny etánovej

70

40

pokožka

201-142-8

78-78-4

Izopentán

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzén

1

0,2

pokožka

203-585-2

108-46-3

Rezorcinol

45

10

pokožka

203-625-9

108-88-3

Toluén

192

50

384

100

pokožka

203-628-5

108-90-7

Monochlórbenzén

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentán

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietylamín

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-Hexán

72

20

203-806-2

110-82-7

Cyklohexán

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfolín

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metoxyetoxy)etanol

50,1

10

pokožka

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butoxyetoxy)etanol

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Oxid uhličitý

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-Aminoetanol

2,5

1

7,6

3

pokožka

205-634-3

144-62-7

Kyselina šťaveľová

1

206-992-3

420-04-2

Kyánamid

1

0,58

pokožka

207-343-7

463-82-1

Neopentán

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Oxid fosforečný

1

215-242-4

1314-80-3

Sulfid fosforečný

1

231-131-3

 

Striebro (rozpustné zlúčeniny striebra)

0,01

Bárium (rozpustné zlúčeniny bária)

0,5

Chróm, neorganické zlúčeniny chrómu (II) a neorganické zlúčeniny chrómu (III) (nerozpustné)

2

231-714-2

7697-37-2

Kyselina dusičná

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Bróm

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Chlór

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfín

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Pyretrum (vyčistený od citlivých laktónov)

1

233-060-3

10026-13-8

Chlorid fosforečný

1


(1)  EINECS: Európsky zoznam existujúcich chemických látok.

(2)  CAS: Registračné číslo určené službou pre chemické abstrakty.

(3)  Záznam o pokožke týkajúci sa najvyššej prípustnej hodnoty ohrozenia pri práci uvádza možnú výraznú absorpciu cez pokožku.

(4)  Merané alebo vypočítané vo vzťahu k osemhodinovému referenčnému času ako časovo vážený priemer.

(5)  Najvyššia prípustná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa týka pätnásťminútového intervalu, pokiaľ nie je uvedené inak.

(6)  mg/m3 – miligramy na meter kubický vzduchu pri 20 °C a 101,3 kPa.

(7)  ppm – objem vyjadrený v milióntinách z objemovej jednotky vzduchu (ml/m3).