27.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/9


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY2006/12/ES

z 5. apríla 2006

o odpadoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme zrozumiteľnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Podstatným cieľom všetkých opatrení vzťahujúcich sa na odpadové hospodárstvo by mala byť ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia pred škodlivým účinkom spôsobovaným zberom, prepravou, úpravou, skladovaním a odstraňovaním odpadov.

(3)

Na zvýšenie účinnosti odpadového hospodárstva v Spoločenstve je potrebná jednotná terminológia a definícia odpadov.

(4)

Účinné a konzistentné nariadenie o zneškodňovaní a zhodnocovaní odpadov by sa malo s určitými výnimkami vzťahovať na hnuteľné veci, ktorých sa držiteľ zbavuje, chce sa zbaviť alebo je povinný sa zbaviť.

(5)

Zhodnocovanie odpadov a použitie zhodnocovaných materiálov ako prvotných surovín by sa malo podporiť s cieľom zachovať prírodné zdroje. Môže byť potrebné prijať osobitné pravidlá pre opätovne použiteľný odpad.

(6)

Na dosiahnutie vysokého stupňa ochrany životného prostredia by členské štáty mali okrem vykonávania zodpovedajúcej činnosti na zaistenie zneškodňovania a zhodnocovania odpadov prijať opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov najmä podporou čistých technológií a výrobkov, ktoré možno recyklovať a opätovne používať, a to s prihliadnutím na existujúce či potenciálne trhové možnosti zhodnoteného odpadu.

(7)

Rozdiel medzi právnymi predpismi členských štátov s ohľadom na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov môže naviac ovplyvniť kvalitu životného prostredia a riadne fungovanie vnútorného trhu.

(8)

Pre Spoločenstvo ako celok je dôležité, aby sa stalo sebestačným pri zneškodňovaní odpadov, a pre jednotlivé členské štáty je žiaduce, aby dosiahli takúto sebestačnosť.

(9)

Členské štáty by mali na dosiahnutie týchto cieľov vypracovať plány odpadového hospodárstva.

(10)

Mal by byť obmedzený pohyb odpadov a členské štáty môžu s týmto cieľom prijať potrebné opatrenia vo svojich plánoch odpadového hospodárstva.

(11)

Na zabezpečenie vysokého stupňa ochrany a účinnej kontroly je nutné vytvoriť systém udeľovania povolení na prevádzku a systém kontroly podnikov, ktoré vykonávajú zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov.

(12)

Za určitých podmienok a za predpokladu dodržiavania požiadaviek ochrany životného prostredia môžu byť určité zariadenia, ktoré spracúvajú ich odpady alebo uskutočňujú ich zhodnocovanie, oslobodené od požiadaviek na povolenie. Takéto zariadenia by mali byť registrované.

(13)

V záujme možnosti monitorovania odpadov od ich vzniku až po konečné zneškodnenie by predmetom povoľovania alebo registrácie a vhodnej kontroly mali byť aj ostatné podniky, ktoré sa zaoberajú odpadmi, ako sú zariadenia na zber odpadov, prepravcovia alebo obchodní sprostredkovatelia.

(14)

Tie časti nákladov nepokryté výnosmi zo zhodnocovania odpadov by mali byť uhradené v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“.

(15)

Mali by sa prijať opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(16)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III, časť B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Na účely tejto smernice:

a)

„odpad“ je akákoľvek látka alebo predmet v kategórii ustanovenej v prílohe I, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa zbaviť alebo je povinný sa zbaviť;

b)

„pôvodca“ odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká (prvotný pôvodca), alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak je ich výsledkom zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov;

c)

„držiteľ odpadu“ je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza;

d)

„nakladanie s odpadmi“ je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, vrátane dozoru nad týmito činnosťami a následnej starostlivosti o miesta zneškodňovania;

e)

„zneškodňovanie odpadov“ je akákoľvek z činností, ktoré sú uvedené v prílohe II A;

f)

„zhodnocovanie odpadov“ je akákoľvek z činností, ktoré sú uvedené v prílohe II B;

g)

„zber odpadov“ je zhromažďovanie, triedenie a/alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 ods. 3 zostavuje zoznam odpadov, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe I. Tento zoznam sa pravidelne preskúmava a v prípade potreby rovnakým postupom reviduje.

Článok 2

1.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

plynné odpady vypúšťané do atmosféry;

b)

odpady, na ktoré sa už vzťahuje iná právna úprava:

i)

rádioaktívny odpad;

ii)

odpad vznikajúci pri prieskume, ťažbe, úprave a skladovaní nerastných surovín a pri práci v kameňolomoch;

iii)

mŕtve telá zvierat a ďalší poľnohospodársky odpad: fekálie a iné prírodné látky používané v poľnohospodárstve, ktoré nie sú nebezpečné;

iv)

odpadové vody, s výnimkou odpadov v kvapalnej forme;

v)

vyradené výbušniny.

2.   Prostredníctvom osobitných smerníc sa môžu ustanoviť osobitné pravidlá pre zvláštne prípady alebo osobitné pravidlá pre nakladanie s určitými kategóriami odpadov, ktoré doplňujú túto smernicu.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú vhodné opatrenia:

a)

po prvé, na podporu predchádzania alebo obmedzenia vzniku odpadov a ich škodlivosti najmä:

i)

vývojom čistých technológií, pri ktorých používaní sa viac šetria prírodné zdroje;

ii)

technickým rozvojom a marketingom výrobkov navrhnutých tak, aby spôsobom svojej výroby, použitia či zneškodnenia neprispievali alebo čo najmenej prispievali k zvyšovaniu množstva alebo škodlivosti odpadov alebo nebezpečenstvu znečistenia;

iii)

vývojom vhodných metód konečného zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnocovanie;

b)

po druhé, na podporu:

i)

zhodnocovania odpadov prostredníctvom recyklácie, opätovného použitia alebo spätného získavania či akéhokoľvek iného procesu umožňujúceho získanie druhotných surovín, alebo

ii)

využitia odpadov ako zdroja energie.

2.   S výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (6), členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek opatreniach, ktoré majú v úmysle prijať na dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 1. Komisia informuje o týchto opatreniach ostatné členské štáty a výbor uvedený v článku 18 ods. 1.

Článok 4

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zaistenie toho, aby sa odpady zhodnocovali alebo zneškodňovali bez ohrozenia zdravia ľudí a bez použitia postupov alebo metód, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie, a najmä:

a)

bez ohrozovania vody, ovzdušia, pôdy, rastlín alebo živočíchov;

b)

bez obťažovania okolia hlukom alebo zápachom;

c)

bez nepriaznivého ovplyvňovania krajiny alebo miest osobitného záujmu.

2.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zákaz svojvoľného opúšťania, nepovoleného ukladania a nekontrolovaného zneškodňovania odpadov.

Článok 5

1.   Členské štáty prijmú tam, kde je to nevyhnutné alebo účelné, v spolupráci s ďalšími členskými štátmi vhodné opatrenia na vybudovanie jednotnej a primeranej siete zariadení na zneškodňovanie odpadov s využitím najlepšej dostupnej technológie, ktorá nevyžaduje nadmerné náklady. Táto sieť musí Spoločenstvu ako celku umožniť, aby sa stalo sebestačným pri zneškodňovaní odpadov, a členským štátom, aby sa k tomuto cieľu jednotlivo približovali, s rešpektovaním geografických podmienok alebo potreby zariadení špecializovaných pre určité druhy odpadov.

2.   Sieť uvedená v odseku 1 umožní, aby sa odpady zneškodňovali v niektorom z najbližších vhodných zariadení, s použitím čo najvhodnejších metód a technológií na zaistenie vysokého stupňa ochrany životného prostredia a verejného zdravia.

Článok 6

Členské štáty vytvoria alebo poveria príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za vykonávanie tejto smernice.

Článok 7

1.   Na dosiahnutie cieľov uvedených v článkoch 3, 4 a 5 vypracuje príslušný orgán alebo orgány uvedené v článku 6 čo najskôr jeden alebo niekoľko plánov odpadového hospodárstva. Tieto plány sa vzťahujú najmä na:

a)

druh, množstvo a pôvod odpadov, ktoré sa majú zhodnocovať alebo zneškodňovať;

b)

všeobecné technické požiadavky;

c)

všetky osobitné opatrenia týkajúce sa určitých odpadov;

d)

vhodné miesta alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

2.   Plány podľa odseku 1 môžu napríklad zahŕňať:

a)

fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené nakladať s odpadmi;

b)

odhad nákladov na činnosti zhodnocovania a zneškodňovania;

c)

vhodné opatrenia na podporu racionalizácie pri zbere, triedení a úprave odpadov.

3.   Tam, kde je to vhodné, členské štáty pri zostavovaní týchto plánov spolupracujú s ďalšími zainteresovanými členskými štátmi a s Komisiou. O tejto spolupráci informujú Komisiu.

4.   Členské štáty môžu prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa zabránilo pohybom odpadov, ktoré nie sú v súlade s ich plánmi odpadového hospodárstva. O všetkých takýchto opatreniach informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 8

Členské štáty vykonajú nevyhnutné opatrenia, aby bolo zaistené, že každý držiteľ odpadov:

a)

s nimi zaobchádza prostredníctvom súkromného alebo verejného zariadenia na zber odpadov alebo prostredníctvom podniku, ktorý vykonáva činnosti uvedené v prílohe II A alebo II B, alebo

b)

ich sám zhodnocuje alebo zneškodňuje v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Článok 9

1.   Na účely uplatňovania článkov 4, 5 a 7 každé zariadenie alebo podnik, ktorý vykonáva činnosti uvedené v prílohe II A, musí získať povolenie od príslušného orgánu uvedeného v článku 6.

Toto povolenie obsahuje:

a)

druh a množstvo odpadov;

b)

technické požiadavky;

c)

bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné prijať;

d)

miesto zneškodňovania;

e)

metódu úpravy.

2.   Povolenia sa môžu udeliť na určité obdobie, môžu byť obnoviteľné, viazané podmienkami alebo povinnosťami alebo, najmä ak je zamýšľaná metóda zneškodňovania z hľadiska ochrany životného prostredia neprijateľná, môžu byť zamietnuté.

Článok 10

Na účely uplatňovania článku 4 každé zariadenie alebo podnik, ktorý vykonáva činnosti uvedené v prílohe II B, musí získať povolenie.

Článok 11

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (7), môžu byť z povinnosti získať povolenie stanovenej v článkoch 9 alebo 10 vyňaté:

a)

zariadenia alebo podniky, ktoré zneškodňujú svoje vlastné odpady v mieste ich vzniku, a

b)

zariadenia alebo podniky, ktoré vykonávajú zhodnocovanie odpadov.

2.   Výnimka podľa odseku 1 sa môže uplatniť len vtedy:

a)

ak príslušné orgány prijali všeobecné pravidlá pre každý druh činnosti, v ktorých sú stanovené druhy a množstvo odpadov a podmienky, za ktorých môže byť príslušná činnosť oslobodená od povinnosti získať povolenie, a

b)

ak druhy alebo množstvo odpadov a metódy zneškodňovania alebo zhodnocovania spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4.

3.   Zariadenia alebo podniky uvedené v odseku 1 sú registrované príslušnými orgánmi.

4.   Členské štáty informujú Komisiu o všeobecných pravidlách, ktoré vytvoria a prijmú podľa odseku 2 písm. a).

Článok 12

Zariadenia alebo podniky, ktoré vykonávajú zber alebo prepravu odpadov ako predmet ich činnosti alebo ktoré zabezpečujú zneškodňovanie či zhodnocovanie odpadov v mene tretej osoby (obchodníci alebo sprostredkovatelia), musia byť registrované príslušnými orgánmi, ak sa na ne nevzťahuje povoľovacie konanie.

Článok 13

Zariadenia alebo podniky, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v článkoch 9 až 12, podliehajú pravidelným kontrolám príslušných orgánov.

Článok 14

1.   Všetky zariadenia a podniky uvedené v článku 9 a 10:

a)

vedú záznamy o množstve, povahe a pôvode odpadov, prípadne o ďalšom určení, frekvencii zberu, spôsobe prepravy a metóde úpravy, pokiaľ ide o odpady uvedené v prílohe I a činnosti uvedené v prílohe II A alebo II B;

b)

poskytujú tieto informácie na požiadanie príslušným orgánom uvedeným v článku 6.

2.   Členské štáty môžu požadovať, aby aj pôvodcovia odpadov dodržiavali ustanovenia odseku 1.

Článok 15

V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ náklady za zneškodňovanie znáša:

a)

držiteľ, pre ktorého nakladanie s odpadmi uskutočňuje zariadenie na zber odpadov, alebo podnik uvedený v článku 9 a/alebo

b)

predchádzajúci držitelia alebo výrobcovia výrobku, z ktorého odpady pochádzajú.

Článok 16

Členské štáty predkladajú Komisii každé tri roky informácie o vykonávaní tejto smernice, a to vo forme správy o sektore, ktorá zahrnie aj iné príslušné smernice Spoločenstva. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré zostaví Komisia podľa postupu uvedeného v článku 18 ods. 2. Dotazník alebo osnova sa zasiela členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa predkladá Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Komisia uverejní správu Spoločenstva o vykonávaní smernice do deviatich mesiacov od doručenia správy od členských štátov.

Článok 17

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh k tejto smernici vedecko-technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 3.

Článok 18

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 19

Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 20

Smernica 75/442/EHS sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 21

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 22

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 5. apríla 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 46.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. marca 2004 (Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 106) a rozhodnutie Rady z 30. januára 2006.

(3)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Pozri prílohu III, časť A.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica zmenená a doplnená smernicou 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).


PRÍLOHA I

KATEGÓRIE ODPADU

Q1

Odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je ďalej bližšie špecifikovaný

Q2

Výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti

Q3

Výrobky po záručnej lehote

Q4

Materiály rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené, včítane materiálov, zariadení a pod., ktoré boli v dôsledku nehody znečistené

Q5

Materiály znečistené alebo znehodnotené v dôsledku plánovaných činností (napr. rezíduá po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery atď.)

Q6

Nepoužiteľné súčiastky (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory atď.)

Q7)

Látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené rozpúšťadlá, vyčerpané temperovacie soli atď.)

Q8

Odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilačné zvyšky a pod.)

Q9

Odpad z procesov znižujúcich znečistenie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávačov, spotrebované filtre atď.)

Q10

Odpad z obrábania a tvárnenia (napr. triesky zo sústruženia, okuje z valcovania atď.)

Q11

Odpad z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy atď.)

Q12

Znehodnotené materiály (napr. oleje znečistené PCB atď.)

Q13

Akékoľvek materiály, látky či výrobky, ktorých používanie zakazujú právne predpisy

Q14

Výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá využitie (napr. vyradené predmety z poľnohospodárstva, domácností, kancelárií, obchodov a pod.)

Q15

Znečistené materiály, látky či výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných činností týkajúcich sa pôdy

Q16

Akékoľvek materiály, látky či výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v uvedených kategóriách.


PRÍLOHA II A

SPÔSOBY ZNEŠKODNENIA

Poznámka: V tejto prílohe sú vymenované spôsoby zneškodnenia tak, ako sú používané v praxi. V súlade s článkom 4 musia byť odpady zneškodnené bez ohrozenia zdravia ľudí, bez použitia postupov alebo metód, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.

D 1

Uloženie na alebo do pôdy (napr. skládka atď.)

D 2

Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia tekutých alebo kalových odpadov v pôde atď.)

D 3

Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložíšť atď.)

D 4

Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie tekutých alebo kalových odpadov do jám alebo odkalíšť)

D 5

Špeciálne vybudované skládky (napr. umiestnenie do susediacich oddelených buniek, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)

D 6

Vypustenie do vodných tokov a jazier okrem morí a oceánov

D 7

Vypustenie do morí a oceánov, vrátane uloženia na morské dno

D 8

Biologická úprava v tejto prílohe nešpecifikovaná, ktorej výsledkom sú konečné zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú uložené ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených pod označením D 1 až D 7 a D 9 až D 12

D 9

Fyzikálno-chemická úprava v tejto prílohe nešpecifikovaná, ktorej výsledkom sú konečné zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú uložené ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených pod označením D 1 až D 8 a D 10 až D 12 (napr. odparenie, sušenie, praženie atď.)

D 10

Spaľovanie na zemi

D 11

Spaľovanie na mori

D 12

Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)

D 13

Zmiešanie alebo miešanie pred zneškodnením pomocou niektorého zo spôsobov D 1 až D 12

D 14

Uloženie do ďalších obalov pred zneškodnením pomocou niektorého zo spôsobov D 1 až D 13

D 15

Skladovanie, až kým sa nerozhodne o niektorom zo zneškodnení uvedených v bodoch D 1 až D 14 (okrem dočasného uloženia na mieste vzniku, pokiaľ sa nerozhodne o zbere)


PRÍLOHA II B

SPÔSOBY ZHODNOCOVANIA

Poznámka: V tejto prílohe sú vymenované spôsoby zhodnocovania tak, ako sú používané v praxi. V súlade s článkom 4 musia byť odpady zhodnocované bez ohrozenia zdravia ľudí, bez použitia postupov alebo metód, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.

R 1

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

R 2

Spätné získavanie/regenerácia rozpúšťadiel

R 3

Recyklácia/spracovanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R 4

Recyklácia/spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

R 5

Recyklácia/spätné získavanie ostatných anorganických látok

R 6

Regenerácia kyselín a zásad

R 7

Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia

R 8

Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R 9

Prečíslovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R 10

Úprava pôdy na účel využitia v poľnohospodárstve alebo zlepšenia životného prostredia

R 11

Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach uvedených v bodoch R 1 až R 10

R 12

Úprava odpadov, ktoré sú zhodnocované spôsobmi uvedenými v bodoch R 1 až R 11

R 13

Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R 1 až R 12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)


PRÍLOHA III

ČASŤ A

ZRUŠENÁ SMERNICA V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

(v zmysle článku 20)

Smernica Rady 75/442/EHS (Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39)

 

Smernica Rady 91/156/EHS (Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32)

 

Smernica Rady 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48)

iba časť prílohy VI, ktorá sa týka odkazu na smernicu 75/442/EHS

Rozhodnutie Komisie 96/350/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)

iba príloha III bod 1

ČASŤ B

ZOZNAM LEHÔT NA TRANSPOZÍCIU DO VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA

(v zmysle článku 20)

smernica

lehota na transpozíciu

75/442/EHS

17. júl 1977

91/156/EHS

1. apríl 1993

91/692/EHS

1. január 1995


PRÍLOHA IV

TABUĽKA ZHODY

Smernica 75/442/EHS

Táto smernica

článok 1 úvodná veta

článok 1 ods. 1 úvodná veta

článok 1 písm. a) prvý pododsek

článok 1 ods. 1 písm. a)

článok 1 písm. a) druhý pododsek

článok 1 ods. 2

článok 1 písmená b) až g)

článok 1 ods. 1 písmená b) až g)

článok 2

článok 2

článok 3 ods. 1 úvodná veta

článok 3 ods. 1 úvodná veta

článok 3 ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 3 ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 3 ods. 1 písm. a) prvá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. a) bod i)

článok 3 ods. 1 písm. a) druhá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. a) bod ii)

článok 3 ods. 1 písm. a) tretia zarážka

článok 3 ods. 1 písm. a) bod iii)

článok 3 ods. 1 písm. b) úvodná veta

článok 3 ods. 1 písm. b) úvodná veta

článok 3 ods. 1 písm. b) prvá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. b) bod i)

článok 3 ods. 1 písm. b) druhá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. b) bod ii)

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 2

článok 4 prvý pododsek úvodná veta

článok 4 ods. 1 úvodná veta

článok 4 prvý pododsek prvá zarážka

článok 4 ods. 1 písm. a)

článok 4 prvý pododsek druhá zarážka

článok 4 ods. 1 písm. b)

článok 4 prvý pododsek tretia zarážka

článok 4 ods. 1 písm. c)

článok 4 druhý pododsek

článok 4 ods. 2

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 7 ods. 1 úvodná veta

článok 7 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. a)

článok 7 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. b)

článok 7 ods. 1 prvý pododsek tretia zarážka

článok 7 ods. 1 písm. c)

článok 7 ods. 1 prvý pododsek štvrtá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. d)

článok 7 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 7 ods. 2 úvodná veta

článok 7 ods. 1 druhý pododsek prvá zarážka

článok 7 ods. 2 písm. a)

článok 7 ods. 1 druhý pododsek druhá zarážka

článok 7 ods. 2 písm. b)

článok 7 ods. 1 druhý pododsek tretia zarážka

článok 7 ods. 2 písm. c)

článok 7 ods. 2

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 4

článok 8 úvodná veta

článok 8 úvodná veta

článok 8 prvá zarážka

článok 8 písm. a)

článok 8 druhá zarážka

článok 8 písm. b)

článok 9 ods. 1 prvý pododsek

článok 9 ods. 1 prvý pododsek

článok 9 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 9 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 9 ods. 1 druhý pododsek prvá zarážka

článok 9 ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 9 ods. 1 druhý pododsek druhá zarážka

článok 9 ods. 1 druhý pododsek písm. b)

článok 9 ods. 1 druhý pododsek tretia zarážka

článok 9 ods. 1 druhý pododsek písm. c)

článok 9 ods. 1 druhý pododsek štvrtá zarážka

článok 9 ods. 1 druhý pododsek písm. d)

článok 9 ods. 1 druhý pododsek piata zarážka

článok 9 ods. 1 druhý pododsek písm. e)

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 2

článok 10

článok 10

článok 11 ods. 1 prvý pododsek

článok 11 ods. 1

článok 11 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 11ods. 2 úvodná veta

článok 11 ods. 1 druhý pododsek prvá zarážka

článok 11ods. 2 písm. a)

článok 11 ods. 1 druhý pododsek druhá zarážka

článok 11 ods. 2 písm. b)

článok 11 ods. 2

článok 11 ods. 3

článok 11 ods. 3

článok 11 ods. 4

článok 12

článok 12

článok 13

článok 13

článok 14 prvý pododsek úvodná veta

článok 14 ods. 1 úvodná veta

článok 14 prvý pododsek prvá zarážka

článok 14 ods. 1 písm. a)

článok 14 prvý pododsek druhá zarážka

článok 14 ods. 1 písm. b)

článok 14 druhý pododsek

článok 14 ods. 2

článok 15 úvodná veta

článok 15 úvodná veta

článok 15 prvá zarážka

článok 15 písm. a)

článok 15 druhá zarážka

článok 15 písm. b)

článok 16 prvý odsek

článok 16 prvý odsek a článok 18 ods. 2

článok 16 druhý odsek

–––––

článok 16 tretí odsek

článok 16 druhý odsek

článok 17

článok 17

článok 18 odsek 1

článok 18 odsek 1

článok 18 odsek 2

článok 18 odsek 3

článok 18 odsek 3

článok 18 odsek 4

článok 19

–––––

článok 20

článok 19

–––––

článok 20

–––––

článok 21

článok 21

článok 22

príloha I

príloha I

príloha II A

príloha II A

príloha II B

príloha II B

–––––

príloha III

–––––

príloha IV