24.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/12


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1718/2006/ES

z 15. novembra 2006

o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok článok 150 ods. 4 a článok 157 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Európsky audiovizuálny sektor zohráva prvoradú úlohu pri budovaní európskeho občianstva, pretože v súčasnosti je jedným z hlavných vektorov šírenia spoločných a základných sociálnych a kultúrnych hodnôt Únie medzi Európanmi, a najmä mládežou. Cieľom podpory Spoločenstva je umožniť európskemu audiovizuálnemu sektoru podporovať dialóg medzi kultúrami, zvyšovať vzájomné povedomie medzi európskymi kultúrami a rozvíjať svoj politický, kultúrny, sociálny a ekonomický potenciál, ktorý tvorí skutočnú pridanú hodnotu pri premene európskeho občianstva na skutočnosť. Takáto podpora je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti, a najmä na zvýšenie podielu európskych inonárodných diel na európskom trhu.

(2)

Zároveň je potrebné podporovať aktívne občianstvo a zintenzívniť prácu na zabezpečovaní rešpektovania zásady ľudskej dôstojnosti, podpory rovnosti medzi mužmi a ženami a na boji proti všetkým formám sociálneho vylúčenia vrátane rasizmu a xenofóbie.

(3)

Všetky opatrenia prijaté na základe tohto programu by mali byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, a najmä s jej článkom 11 o slobode prejavu a pluralite médií.

(4)

Článok 22 uvedenej charty uvádza, že Únia rešpektuje kultúrnu a jazykovú rôznorodosť. Je preto potrebné venovať pozornosť osobitným potrebám menších členských štátov a krajinám, v ktorých sa nachádza jedna alebo viac jazykových oblastí.

(5)

Podpora Spoločenstva pre audiovizuálny sektor zohľadňuje článok 151 zmluvy.

(6)

Podpora Spoločenstva pre audiovizuálny sektor patrí zároveň do kontextu nového strategického cieľa, ktorý Únii stanovila Európska rada v Lisabone 23. a 24. marca 2000, t. j. podporovať odbornú prípravu, zamestnanosť, hospodársku reformu a sociálnu súdržnosť v rámci znalostnej ekonomiky. Európska rada vo svojich záveroch konštatovala, že „obsahové priemyselné odvetvia vytvárajú pridanú hodnotu tým, že využívajú kultúrnu rozmanitosť v Európe a organizujú ju formou vytvárania sietí“. Tento prístup potvrdili aj závery Európskej rady v Bruseli 20. a 21. marca 2003.

(7)

Podpora Spoločenstva pre audiovizuálny sektor sa opiera o značné skúsenosti získané vďaka programom MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie (4), ktorými sa od roku 1991 podporoval rozvoj európskeho audiovizuálneho priemyslu, ako sa jasne ukázalo pri hodnotení týchto programov.

(8)

Získané výsledky ukázali, že činnosť Spoločenstva by sa mala zamerať najmä na:

predprodukčnú audiovizuálnu fázu, na rozvoj európskych audiovizuálnych diel, ako aj na získavanie a zlepšovanie audiovizuálnych schopností, ktoré treba považovať za neoddeliteľnú súčasť procesu, ktorý predchádza produkciu audiovizuálnych diel,

poprodukčnú audiovizuálnu fázu, distribúciu, premietanie v kinách a reklamu európskych audiovizuálnych diel,

digitalizáciu, ktorá by mala byť rozhodujúcim prínosom pre posilnenie audiovizuálneho sektora a mala by predstavovať hlavný aspekt programu MEDIA 2007. Podpora digitálnych služieb a európskych katalógov predstavuje jednu z programových priorít s cieľom prekonať rozdrobenosť európskeho audiovizuálneho trhu.

(9)

Program Media by mal podporovať autorov (scenáristov a režisérov) v tvorivom procese a podporovať ich v rozvoji a osvojovaní si nových tvorivých techník, ktoré posilňujú inovačnú schopnosť európskeho audiovizuálneho sektora.

(10)

Pri premietaní filmov existuje viac platforiem digitalizácie v závislosti od rôzneho použitia, užívateľov a potrieb. Pilotné projekty programu MEDIA predstavujú testovaciu základňu budúcich rozvojových trendov v audiovizuálnom sektore.

(11)

Prípravné kroky pre iniciatívu Rast a audiovizuálny sektor: i2i Audiovisual, ktorá dopĺňa programy MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie, naznačili ďalšiu etapu vo vykonávaní politiky podpory Spoločenstva pre audiovizuálny sektor. Osobitne sa zameriavali na riešenie problémov prístupu k financovaniu malých a stredných podnikov (MSP) v tomto sektore. Hodnotenie iniciatívy Rast a audiovizuálny sektor: i2i Audiovisual potvrdilo, že splnilo potreby sektora, a potvrdilo potrebu pokračovať v činnosti Spoločenstva v tejto oblasti, ktorá by sa však mala presnejšie zameriavať na osobitné potreby sektora.

(12)

Európsky audiovizuálny sektor charakterizuje jeho významný potenciál rastu, inovácie a dynamiky, rozdrobenosť trhu v dôsledku kultúrnej a jazykovej rôznorodosti a následne veľký počet MSP a veľmi malých podnikov s chronickým nedostatkom kapitálu. Na účely vykonávania podpory Spoločenstva by sa mala vziať do úvahy osobitná povaha audiovizuálneho sektora a malo by sa zabezpečiť v rámci možností najmä striktné a čo najvýraznejšie zjednodušenie administratívnych a finančných postupov v závislosti od výšky podpory a prispôsobiť ich sledovaným cieľom, ako aj postupom a požiadavkám audiovizuálneho sektora.

(13)

V celej EÚ je jednou z hlavných prekážok hospodárskej súťaže takmer celkový nedostatok spoločností, ktoré sa špecializujú na poskytovanie pôžičiek na financovanie audiovizuálneho sektora.

(14)

Komisia a členské štáty by mali preskúmať svoju podporu pre audiovizuálny sektor, najmä výsledky prípravných krokov pre iniciatívu Rast a audiovizuálny sektor: i2i Audiovisual, a tak stanoviť, do akej miery môže budúca podpora zjednodušiť rozvoj špecializovaných ponúk pre MSP v oblasti poskytovania pôžičiek.

(15)

Mal by sa preskúmať systém financovania pôžičiek, ktorý bol rozvinutý v členských štátoch na podporu národných audiovizuálnych projektov a na mobilizovanie súkromných investícií, s cieľom zistiť, akým spôsobom by sa mohol tento kapitál sprístupniť inonárodným európskym projektom.

(16)

Väčšia transparentnosť a lepšie šírenie informácií o európskom audiovizuálnom trhu má vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti prevádzkovateľov, a najmä MSP, pôsobiacich v sektore. Na základe lepšieho pochopenia potenciálu priemyslu by sa mohla posilniť dôvera súkromných investorov. Zároveň sa tým vytvárajú lepšie podmienky vyhodnocovania a priebežného sledovania činnosti Spoločenstva. Účasť Európskej únie v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade by mala prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov.

(17)

V Spoločenstve 25 členských štátov sa spolupráca čím ďalej tým viac stáva strategickou odpoveďou na posilnenie konkurencieschopnosti európskeho filmového priemyslu. Je preto potrebné v rámci celej EÚ výraznejšie podporovať projekty sietí na všetkých úrovniach programu MEDIA – odborná príprava, rozvoj, distribúcia a propagácia. Toto sa predovšetkým vzťahuje na spoluprácu medzi zúčastnenými subjektmi z členských štátov, ktoré do Európskej únie vstúpili po 30. apríli 2004. Je potrebné zdôrazniť, že každá stratégia spolupráce medzi zúčastnenými subjektmi v audiovizuálnom sektore by mala byť v súlade s právom hospodárskej súťaže Spoločenstva.

(18)

Verejná podpora kín na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni je nevyhnutná na prekonanie štrukturálnych problémov v sektore a na umožnenie európskemu audiovizuálnemu priemyslu odpovedať na výzvy globalizácie.

(29)

Krajinám uchádzajúcim sa o vstup do Európskej únie a krajinám EZVO, ktoré sú členmi dohody o EHP, sa priznáva možnosť zúčastňovať sa na programoch Spoločenstva podľa dohôd uzavretých s týmito krajinami.

(20)

Spolupráca medzi programom MEDIA a Európskym podporným fondom pre film a audiovizuálnu koprodukciu (Eurimages) by sa mala posilniť, avšak bez toho, aby došlo k integrácii finančných a administratívnych vecí.

(21)

Európska rada v Solúne 19. a 20. júna 2003 prijala Program pre západný Balkán: Smerom k európskej integrácii, v ktorom sa uvádza, že programy Spoločenstva by mali byť otvorené pre krajiny v procese stabilizácie a pridružovania na základe rámcových dohôd, ktoré sa majú podpísať medzi Spoločenstvom a týmito krajinami.

(22)

Ostatné európske krajiny, ktoré sú stranami Dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii, sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho audiovizuálneho priestoru a mali by mať možnosť, ak si to želajú a s ohľadom na vplyv na ich rozpočet alebo priority pre audiovizuálny priemysel, zúčastňovať sa na tomto programe alebo využívať možnosti užšej spolupráce na základe doplnkových rozpočtových prostriedkov a osobitných podmienok v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v dojednaniach medzi dotknutými stranami.

(23)

Spolupráca s neeurópskymi tretími krajinami rozvinutá na základe vzájomných a vyvážených záujmov môže vytvoriť pridanú hodnotu pre európsky audiovizuálny priemysel v oblasti reklamy, prístupu na trh, distribúcie, šírenia a premietania európskych diel v týchto krajinách. Takáto spolupráca by sa mala rozvíjať na základe doplnkových rozpočtových prostriedkov a osobitných dojednaní, na ktorých sa dotknuté strany dohodnú.

(24)

Je potrebné prijať vhodné opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a získanie späť finančných prostriedkov, ktoré sa stratili, vyplatili alebo neoprávnene použili.

(25)

Toto rozhodnutie ustanovuje na celé obdobie trvania programu finančné krytie, ktoré predstavuje v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (5) základný odkaz pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu.

(26)

Mali by sa prijať opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tohto rozhodnutia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(27)

Dojednania na sledovanie a hodnotenie opatrení by mali zahŕňať podrobné výročné správy, ako aj osobitné, merateľné, dosiahnuteľné významné ciele a ukazovatele, ktoré sú časovo ohraničené.

(28)

Je potrebné prijať ustanovenia na zabezpečenie prechodu od programov MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie k programu zriadenému týmto rozhodnutím.

(29)

Keďže ciele tohto rozhodnutia nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

ROZHODLI TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ CIELE PROGRAMU A ROZPOČET

Článok 1

Ciele a priority programu

1.   Toto rozhodnutie zakladá program na podporu európskeho audiovizuálneho sektora, ďalej len „program“, na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Audiovizuálny sektor je hlavným nástrojom na šírenie a rozvoj európskych kultúrnych hodnôt a na vytváranie vysokokvalifikovaných pracovných miest v budúcnosti. Jeho tvorivosť predstavuje pozitívny prvok pre konkurencieschopnosť a kultúrnu príťažlivosť pre verejnosť. Cieľom programu je hospodársky posilniť audiovizuálny sektor, aby mohol účinnejšie plniť svoje kultúrne poslanie tým, že sa rozvinie na silné priemyselné odvetvie s diverzifikovaným obsahom a hodnotným a dostupným dedičstvom pre všetkých, a dodať váhu národnej podpore.

Všeobecné ciele programu sú:

a)

chrániť a posilniť kultúrnu a jazykovú rozdielnosť Európy a jej kinematografické a audiovizuálne dedičstvo a zabezpečiť, aby bolo dostupné pre verejnosť, ako aj podporovať dialóg medzi kultúrami;

b)

zvýšiť šírenie a počet divákov európskych audiovizuálnych diel v rámci Európskej únie a mimo nej, tiež prostredníctvom lepšej spolupráce medzi zúčastnenými subjektmi;

c)

posilniť konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho sektora v rámci otvoreného a konkurenčného európskeho trhu, ktorá je priaznivá pre zamestnanosť, a tiež podporovať vzťahy medzi odborníkmi z audiovizuálneho sektora.

3.

a)

predprodukčnú audiovizuálnu fázu: získavanie a zlepšovanie schopností v audiovizuálnej oblasti a rozvoj európskych audiovizuálnych diel;

b)

poprodukčnú audiovizuálnu fázu: distribúciu a propagáciu európskych audiovizuálnych diel;

c)

pilotné projekty, ktoré zabezpečia prispôsobenie programu vývojovým trendom trhu.

4.

a)

podporovať tvorivosť v audiovizuálnom sektore, ako aj poznanie a šírenie európskeho kinematografického a audiovizuálneho dedičstva;

b)

posilňovať štruktúru európskeho audiovizuálneho sektora, najmä MSP;

c)

v rámci európskeho audiovizuálneho trhu zmierňovať prejavy nerovnováhy medzi krajinami s vysokou výrobnou kapacitou v audiovizuálnej oblasti a krajinami alebo regiónmi s nízkou výrobnou kapacitou v audiovizuálnej oblasti a/alebo s obmedzeným geografickým priestorom a jazykovou oblasťou;

d)

sledovať a podporovať rozvojové trendy trhu s ohľadom na digitalizáciu vrátane podpory atraktívnych digitálnych katalógov európskych filmov na digitálnych platformách.

Článok 2

Finančné krytie

1.   Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie uvedené v článku 1 ods. 1 sa týmto stanovuje na 754 950 000 EUR. Indikatívne rozčlenenie tejto sumy podľa oblastí je uvedené v bode 1.4 kapitoly II prílohy.

2.   Ročné rozpočtové prostriedky povoľuje rozpočtový orgán v medziach finančného rámca.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ CIELE PREDPRODUKČNEJ AUDIOVIZUÁLNEJ FÁZY

Článok 3

Získavanie a zlepšovanie schopností v audiovizuálnej oblasti

1.

posilniť schopnosti európskych odborníkov z audiovizuálneho sektora v oblastiach rozvoja, produkcie, distribúcie/šírenia a propagácie s cieľom zvýšiť kvalitu a potenciál európskych audiovizuálnych diel. Program podporuje najmä opatrenie zamerané na:

a)

techniky písania scenárov s cieľom zvýšiť kvalitu audiovizuálnych diel a ich potenciálneho šírenia;

b)

hospodárske, finančné a obchodné riadenie produkcie, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel s cieľom umožniť prípravu európskych stratégií už od fázy vývoja;

c)

zavádzanie digitálnych technológií na účely produkcie, postprodukcie, distribúcie, marketingu a archivovania európskych audiovizuálnych programov už pred začatím produkcie.

Prijmú sa kroky na to, aby sa zabezpečila účasť odborníkov a školiteľov pochádzajúcich z iných krajín než z tých, v ktorých sa uskutočnili činnosti odbornej prípravy podporované podľa odseku 2 písm. a), b) a c);

2.

zlepšiť európsku dimenziu audiovizuálnej odbornej prípravy prostredníctvom:

a)

podpory vytvárania sietí medzi európskymi odborníkmi na vzdelávanie a ich mobility, najmä:

európskych filmových škôl,

vzdelávacích inštitúcií,

partnerov z odborného sektora;

b)

vzdelávania školiteľov;

c)

podpory filmových škôl;

d)

schválenia koordinovaných činností a propagácie organizácií podporovaných v rámci činností ustanovených v odseku 1;

3.

umožniť prostredníctvom osobitných štipendií odborníkom pochádzajúcim z členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii po 30. apríli 2004, aby sa zúčastňovali na vzdelávacích činnostiach, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Opatrenia ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe.

Článok 4

Rozvoj

1.

a)

podporovať rozvoj projektov produkcie určených pre európsky a medzinárodný trh, ktoré predložili nezávislé produkčné spoločnosti;

b)

podporovať vypracovanie plánov financovania pre spoločnosti a európske projekty produkcie, najmä na financovanie koprodukcií.

2.   Komisia prijme kroky na zabezpečenie komplementárnosti činností podporovaných v oblasti zlepšovania odborných schopností a cieľov uvedených v odseku 1.

3.   Opatrenia ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ CIELE POPRODUKČNEJ AUDIOVIZUÁLNEJ FÁZY

Článok 5

Distribúcia a šírenie

a)

posilniť sektor európskej distribúcie podporovaním distribútorov, aby investovali do koprodukcie, získavania a propagácie inonárodných európskych filmov a zavádzania koordinovaných marketingových stratégií;

b)

zlepšiť obeh inonárodných európskych filmov na európskom a medzinárodnom trhu stimulačnými opatreniami v prospech ich vývozu, distribúcie na akomkoľvek nosiči a premietania v kinách;

c)

podporovať nadnárodné šírenie európskych audiovizuálnych diel produkovaných nezávislými produkčnými spoločnosťami podnecovaním spolupráce medzi vysielateľmi na jednej strane a nezávislými producentmi a distribútormi na strane druhej;

d)

podporovať digitalizáciu európskych audiovizuálnych diel a rozvoj konkurenčného digitálneho trhu;

e)

podporovať kiná, aby využívali možnosti, ktoré im ponúka digitálna distribúcia.

Opatrenia uvedené v písmenách a) až e) sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe.

Článok 6

Propagácia

a)

zlepšiť šírenie európskych audiovizuálnych diel tým, že sa pre európsky audiovizuálny sektor zabezpečí prístup na európske a medzinárodné profesijné trhy;

b)

zlepšiť prístup európskej a medzinárodnej verejnosti k európskym audiovizuálnym dielam;

c)

podporovať spoločné akcie medzi národnými organizáciami na zabezpečenie propagácie filmov a audiovizuálnych programov;

d)

podporovať propagáciu európskeho kinematografického a audiovizuálneho dedičstva a zlepšovať prístup verejnosti k nemu na európskej a medzinárodnej úrovni.

Opatrenia uvedené v písmenách a) až d) sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe.

KAPITOLA IV

PILOTNÉ PROJEKTY

Článok 7

Pilotné projekty

1.   Program môže podporovať pilotné projekty s cieľom prispôsobiť ho vývojovým trendom trhu s dôrazom najmä na zavádzanie a využívanie informačných a komunikačných technológií.

2.   Na účely vykonávania odseku 1 Komisii poskytujú poradenstvo odborné poradné skupiny zložené z odborníkov určených členskými štátmi na návrh Komisie.

KAPITOLA V

DOJEDNANIA NA VYKONÁVANIE PROGRAMU A FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Ustanovenia týkajúce sa tretích krajín

1.

a)

štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP podľa ustanovení Dohody o EHP;

b)

krajiny pristupujúce do EÚ, ktoré využívajú jej predvstupovú stratégiu v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami a dojednaniami pre účasť týchto krajín na programoch Spoločenstva stanovených rámcovou dohodou a rozhodnutiami asociačných rád;

c)

krajiny západného Balkánu v súlade s dojednaniami s týmito krajinami o ich účasti na programoch Spoločenstva na základe rámcových dohôd, ktoré sa majú uzatvoriť.

2.   Na programe sa tiež môžu zúčastniť štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii a ktoré nie sú uvedené v odseku 1, za predpokladu, že získajú dodatočné rozpočtové prostriedky v súlade s podmienkami, na ktorých sa zúčastnené strany dohodnú.

3.   Na programe sa môžu zúčastniť európske tretie krajiny uvedené v odsekoch 1 a 2 pod podmienkou predchádzajúceho preskúmania zlučiteľnosti ich vnútroštátnych právnych predpisov s právnymi predpismi Spoločenstva vrátane článku 6 ods. 5 smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (7). Toto ustanovenie sa neuplatňuje na akcie uvedené v článku 3 tohto rozhodnutia.

4.   Program je tiež otvorený pre spoluprácu s inými tretími krajinami, ktoré s Európskou úniou uzavreli dohody o pridružení alebo dohody o spolupráci, ktoré obsahujú doložky týkajúce sa audiovizuálneho sektora, a na základe doplnkových rozpočtových prostriedkov a osobitných dojednaní, ktoré sa dohodnú. Krajiny západného Balkánu uvedené v odseku 1, ktoré nemajú záujem o plnú účasť na programe, môžu využívať spoluprácu v rámci programu za podmienok stanovených v tomto odseku.

Článok 9

Finančné ustanovenia

1.   Právnické a fyzické osoby môžu byť prijímateľmi programu.

Bez toho, aby boli dotknuté dohody a dohovory, ktorých zmluvnou stranou je Spoločenstvo, sú podniky, ktoré majú úžitok z programu buď v priamom vlastníctve členských štátov a/alebo štátnych príslušníkov členských štátov, alebo členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov majú v podnikoch väčšinový podiel a toto vlastníctvo alebo väčšinový podiel trvá.

2.   Komisia môže rozhodnúť so zreteľom na príjímateľov a druh akcie, či uvedených prijímateľov oslobodí od previerky odborných znalostí a kvalifikácie, ktoré sa požadujú pre úspešné dokončenie akcie alebo pracovného programu. Komisia tiež môže zohľadniť typ podporovanej činnosti, osobitný profil cieľových skupín z oblasti audiovizuálneho sektora a ciele programu.

3.   V závislosti od druhu akcie môže mať finančná podpora formu grantov alebo štipendií, alebo iných nástrojov, ktoré umožňuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8). V súvislosti s akciami alebo projektmi, ktoré sa realizujú v rámci programu, Komisia môže udeľovať ceny. Pre príspevky, ktoré neprekračujú čiastku uvedenú v článku 181 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (9), možno v závislosti od povahy činnosti povoliť uplatňovanie sadzieb na jednotlivé položky nákladov alebo paušálne financovanie.

4.   Komisia dodržiava zásadu proporcionality v súvislosti s administratívnymi a finančnými požiadavkami, ako sú napríklad kritériá oprávnenosti a finančná kapacita, s ohľadom na výšku poskytnutého grantu.

5.   Finančná podpora poskytnutá v rámci programu nesmie byť vyššia než 50 % konečných nákladov na podporovanú činnosť. V prípadoch, ktoré sú výslovne uvedené v prílohe, môže finančná podpora dosiahnuť sumu rovnajúcu sa 75 % konečných nákladov na podporovanú činnosť. Takáto podpora sa môže navyše poskytnúť len vtedy, ak sú postupy prideľovania transparentné a objektívne.

6.   Podľa osobitnej povahy spolufinancovaných činností a v súlade s článkom 112 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 Komisia môže považovať za oprávnené náklady tie náklady, ktoré sú priamo spojené s vykonávaním podporovanej činnosti, aj keď ich prijímateľ podpory sčasti vynaložil ešte pred výberovým konaním.

7.   V súlade s článkom 113 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a v spojení s článkom 172 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 finančná spoluúčasť sa môže poskytnúť v naturáliách v plnom rozsahu alebo sčasti, pokiaľ hodnota takejto spoluúčasti nepresiahne náklady, ktoré sa skutočne vynaložili a riadne zdokladovali, alebo náklady všeobecne uznávané na danom trhu. Do takýchto príspevkov sa môžu zarátať priestory pre odbornú prípravu alebo na účely propagácie.

8.   Všetky sumy, ktoré sa poskytli v rámci programov MEDIA (1991 – 2006), a sumy, ktoré sa pre vybrané projekty nevyužili, sa pridelia na potreby programu MEDIA 2007.

Článok 10

Vykonávanie tohto rozhodnutia

1.   Komisia zodpovedá za vykonávanie programu v súlade s ustanoveniami prílohy.

2.

a)

všeobecné usmernenia týkajúce sa všetkých opatrení opísaných v prílohe;

b)

obsah výziev na podávanie návrhov, definovanie kritérií a postupov výberu projektov;

c)

otázky týkajúce sa celoročného interného rozdelenia zdrojov programu vrátane rozdelenia na opatrenia v oblasti zlepšovania odborných schopností, rozvoja, distribúcie/šírenia a propagácie;

d)

postupy na kontrolu a hodnotenie akcií;

e)

každý návrh na pridelenie finančných prostriedkov Spoločenstva vo výške presahujúcej 200 000 EUR na prijímateľa a rok v prípade odbornej prípravy a propagácie, 200 000 EUR v prípade rozvoja a 300 000 EUR v prípade distribúcie;

f)

výber pilotných projektov ustanovených v článku 7.

3.   Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tohto rozhodnutia, týkajúce sa všetkých ostatných vecí, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3.

Článok 11

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3.   Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 12

Sieť MEDIA Desks

1.   Európska sieť MEDIA Desks pôsobí ako výkonný orgán pre šírenie informácií o programe na vnútroštátnej úrovni, najmä pre cezhraničné projekty, zviditeľňuje ho a podporuje jeho využívanie v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) a ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 podľa definície uvedenej v bode 2.2 kapitoly II prílohy.

2.   Podporuje sa spolupráca medzi MEDIA desks prostredníctvom sietí, najmä blízkych sietí, s cieľom uľahčiť výmenu a kontakty medzi odborníkmi, zvýšiť verejné povedomie o kľúčových udalostiach podporovaných z programu, ako aj o priznaných výhrach a udelených cenách.

3.

a)

majú dostatočný počet pracovníkov, ktorí majú zodpovedajúce odborné a jazykové schopnosti pre prácu v prostredí medzinárodnej spolupráce;

b)

majú zodpovedajúcu infraštruktúru, predovšetkým výpočtovú techniku a komunikačné prostriedky;

c)

pôsobia v administratívnom prostredí, ktoré im umožňuje plniť si zodpovedne úlohy a vyhýbať sa konfliktu záujmov.

Článok 13

Súlad a komplementárnosť

1.   Pri vykonávaní programu Komisia v úzkej spolupráci v členskými štátmi zabezpečí všeobecný súlad a komplementárnosť s ostatnými dôležitými politikami, programami a činnosťami Spoločenstva, ktoré sa týkajú oblastí odbornej prípravy a audiovizuálnej oblasti.

2.   Komisia tiež zabezpečí koordináciu medzi týmto programom a inými programami Spoločenstva v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, výskumu a informačnej spoločnosti.

3.   Komisia zabezpečí účinné prepojenie tohto programu s programami a akciami v oblasti odbornej prípravy a v audiovizuálnej oblasti, ktoré prebiehajú v rámci spolupráce Spoločenstva s nečlenskými krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä Radou Európy (Eurimages a Európsky audiovizuálny informačný úrad, ďalej len „úrad“).

Článok 14

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Komisia zabezpečí, aby akcie, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, podliehali účinnému predbežnému hodnoteniu, monitorovaniu a hodnoteniu ex post. Výsledky monitorovania a hodnotenia sa zohľadnia pri vykonávaní programu.

Komisia zabezpečuje pravidelné, externé a nezávislé hodnotenie programu. Na účely účinného hodnotenia programu môže Komisia zhromažďovať údaje s cieľom skúmať všetky činnosti, ktoré program podporuje. Toto hodnotenie by malo zohľadňovať postupy monitorovania a hodnotenia uvedené v článku 10 ods. 2 písm. d).

Tento postup monitorovania zahŕňa vypracúvanie správ uvedených v odseku 2 písm. a) a c) a vykonávanie osobitných činností.

2.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov:

a)

predbežnú hodnotiacu správu o výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania programu najneskôr do troch rokov od začatia programu;

b)

oznámenie o pokračovaní programu najneskôr do štyroch rokov od začatia programu;

c)

podrobnú hodnotiacu správu ex post do 31. decembra 2015, ktorá sa vzťahuje na vykonávanie a výsledky programu, o dokončení jeho vykonávania.

Prostredníctvom siete MEDIA Desks Komisia uverejní a distribuuje všetky významné štatistiky a analýzy.

3.   Správy vypracované podľa odseku 2 písm. a) a c) určia pridanú hodnotu programu.

Článok 15

Prechodné ustanovenia

Činnosti, ktoré sa vykonali pred 31. decembrom 2006 na základe rozhodnutia Rady 2000/821/ES (10) a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 163/2001/ES (11), sa naďalej riadia až do ich ukončenia podľa ustanovení týchto rozhodnutí.

Výbor stanovený podľa článku 8 rozhodnutia 2000/821/ES a článku 6 rozhodnutia č. 163/2001/ES sa nahrádza výborom stanoveným podľa článku 11 tohto rozhodnutia.

KAPITOLA VI

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO AUDIOVIZUÁLNEHO SEKTORA A ÚČASTI NA PRÁCI EURÓPSKEHO AUDIOVIZUÁLNEHO INFORMAČNÉHO ÚRADU

Článok 16

Informácie týkajúce sa Európskeho audiovizuálneho informačného úradu

Európska únia prispieva k väčšej transparentnosti a intenzívnejšiemu šíreniu informácií týkajúcich sa európskeho audiovizuálneho sektora.

Článok 17

Účasť v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade

Na účely uplatňovania článku 16 je Európska únia členom úradu počas celej dĺžky trvania programu.

Komisia zastupuje Európsku úniu v jej vzťahoch k úradu.

Článok 18

Príspevok k splneniu cieľov programu

a)

podporuje transparentnosť na trhu prostredníctvom lepšej porovnateľnosti údajov zhromaždených z rôznych krajín a zabezpečuje prístup operátorov k finančným a právnym štatistikám a informáciám, najmä o členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii po 30. apríli 2004, čím sa posilňuje konkurencieschopnosť a rozvoj európskeho audiovizuálneho sektora;

b)

umožňuje účinnejšie monitorovanie programu a uľahčuje jeho hodnotenie.

Článok 19

Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovanie a hodnotenie účasti Európskej únie na činnosti úradu sa vykonáva v rámci hodnotenia a monitorovania programu v súlade s článkom 14.

KAPITOLA VII

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

V Štrasburgu 15. novembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ C 164, 5.7.2005, s. 76.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 24. júla 2006 (Ú. v. EÚ C 251 E, 17.10.2006, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Programy založené:

rozhodnutím Rady 90/685/EHS z 21. decembra 1990 týkajúcim sa implementácie akčného programu na podporu rozvoja európskeho audiovizuálneho priemyslu (MEDIA) (1991 – 1995) (Ú. v. ES L 380, 31.12.1990, s. 37) (MEDIA I),

rozhodnutím Rady 95/563/ES z 10. júla 1995 o implementácii programu podporujúceho rozvoj a distribúciu európskych audiovizuálnych diel (MEDIA II – rozvoj a distribúcia) (1996 – 2000) (Ú. v. ES L 321, 30.12.1995, s. 25) a rozhodnutím Rady 95/564/ES z 22. decembra 1995 o implementácii programu ďalšieho vzdelávania odborníkov európskeho audiovizuálneho programového priemyslu (MEDIA II – vzdelávanie) (Ú. v. ES L 321, 30.12.1995, s. 33) (MEDIA II),

rozhodnutím Rady 2000/821/ES z 20. decembra 2000 týkajúcim sa vykonania programu na podporu rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel (MEDIA Plus – rozvoj, distribúcia a propagácia) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 82). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1) (MEDIA Plus), a

rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 163/2001/ES z 19. januára 2001 o implementácii programu ďalšieho vzdelávania odborníkov európskeho audiovizuálneho programového priemyslu (MEDIA – vzdelávanie) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 26, 27.1.2001, s. 1). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004 (MEDIA –vzdelávanie).

(5)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 13, 17.1.2001, s. 82.

(11)  Ú. v. ES L 26, 27.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA

KAPITOLA I

OPERAČNÉ CIELE A AKCIE, KTORÉ SA MAJÚ VYKONAŤ

1.   Získavanie a zlepšovanie schopností v audiovizuálnej oblasti

1.1.   Posilnenie schopností európskych odborníkov z audiovizuálneho sektora v oblastiach rozvoja, produkcie, distribúcie/šírenia a propagácie s cieľom zvýšiť kvalitu a potenciál európskych audiovizuálnych diel

1.1.1.   Techniky písania scenárov

Operačný cieľ:

umožniť skúseným scenáristom, aby zlepšili svoju schopnosť rozvíjať techniky založené na tradičných a interaktívnych metódach písania.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vypracúvanie, vykonávanie a aktualizáciu vzdelávacích modulov zameraných na určenie cieľového publika, úpravu a tvorba scenárov pre medzinárodné publikum a okrem iného na vzťahy medzi scenáristom, dramaturgom, režisérom, producentom a distribútorom,

podporovať diaľkové vzdelávanie a výmeny a partnerstvá, ktoré spájajú krajiny a regióny s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie a/alebo obmedzenou jazykovou oblasťou alebo geografickým priestorom.

1.1.2.   Hospodárske, finančné a obchodné riadenie produkcie, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel

Operačný cieľ:

rozvíjať schopnosť odborníkov, aby pochopili a integrovali európsky rozmer do oblasti rozvoja, produkcie, marketingu, distribúcie/šírenia a propagácie audiovizuálnych programov.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vypracúvanie, vykonávanie a aktualizáciu modulov vzdelávania v oblasti riadenia, ktoré budú zohľadňovať európsky rozmer,

podporovať diaľkové vzdelávanie a výmeny a partnerstvá, ktoré spájajú krajiny a regióny s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie a/alebo obmedzenou jazykovou oblasťou alebo geografickým priestorom.

1.1.3.   Zavádzanie digitálnych technológií pre produkciu, postprodukciu, distribúciu, marketing a archivovanie európskych audiovizuálnych programov

Operačný cieľ:

rozvíjať schopnosť odborníkov, aby využívali digitálne technológie najmä v oblasti produkcie, postprodukcie, distribúcie, marketingu, archivovania a multimédií.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vypracúvanie, vykonávanie a aktualizáciu modulov vzdelávania v oblasti digitálnych audiovizuálnych technológií,

podporovať diaľkové vzdelávanie a výmeny a partnerstvá, ktoré spájajú krajiny a regióny s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie a/alebo obmedzenou jazykovou oblasťou alebo geografickým priestorom.

1.2.   Posilniť európsky rozmer audiovizuálneho vzdelávania

1.2.1.   Podpora vytvárania sietí a mobility európskych vzdelávacích subjektov, najmä európskych filmových škôl, vzdelávacích inštitúcií, partnerov profesionálneho sektora

Operačný cieľ:

podporovať výmeny a spoluprácu medzi existujúcimi vzdelávacími inštitúciami a/alebo činnosťami.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporovať, aby príjímatelia programu zlepšovali koordináciu svojich vzdelávacích činností, najmä tých, ktorých súčasťou je ďalšia odborná príprava, aby sa vytvorila európska sieť, ktorá môže byť prijímateľom podpory Spoločenstva určenej najmä na spoluprácu zúčastnených subjektov vrátane televíznych vysielateľov.

1.2.2.   Odborná príprava pre školiteľov

Operačný cieľ:

zabezpečiť kompetentnosť školiteľov.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

prispievať k príprave školiteľov najmä diaľkovým vzdelávaním.

1.2.3.   Podpora filmových škôl

Operačný cieľ:

podporovať mobilitu študentov filmových škôl v Európe.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať štipendiá na podporu mobility viazané na vzdelávací projekt,

podporovať rozvoj nových talentov a odborníkov založením udeľovania ceny pre nové talenty.

1.2.4.   Zavádzanie opatrení na koordináciu a propagáciu organizáciami podporovanými podľa 1.2.1

Operačný cieľ:

podporovať koordináciu a propagáciu projektov podporených v rámci programu.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

prispievať k vykonávaniu cielených opatrení na koordináciu a propagáciu vzdelávacích činností podporovaných v rámci programu.

1.2.5.   Prostredníctvom osobitných štipendií umožňovať odborníkom pochádzajúcim z členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii po 30. apríli 2004, aby sa zúčastňovali na odbornej príprave ustanovenej v bode 1.1

Operačný cieľ:

zjednodušovať účasť odborníkov z členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii po 30. apríli 2004, na projektoch podporených v rámci programu.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

prispieť k zriadeniu mechanizmu udeľovania grantov.

2.   Rozvoj

2.1.   Podporovať rozvoj produkčných projektov určených pre európsky a medzinárodný trh, ktoré predložili nezávislé produkčné spoločnosti, najmä MSP

Operačné ciele:

podporovať vývoj európskych diel, ktoré patria k nasledujúcim žánrom: hraný film, animovaný film, dokumentárny film a multimediálna tvorba,

– podporovať spoločnosti, aby produkovali kvalitné diela s medzinárodným potenciálom,

podporovať spoločnosti, aby už od vývojovej fázy používali digitálne technológie v oblasti produkcie a distribúcie,

podporovať spoločnosti, aby už od vývojovej fázy vypracúvali stratégie pre medzinárodné premietanie alebo vysielanie, marketing a distribúciu,

umožniť MSP prístup k podpore vývoja a prispôsobiť opatrenia ich konkrétnym potrebám,

zvýšiť doplnkovosť s akciami podporovanými v rámci programu MEDIA s cieľom zlepšiť schopnosti odborníkov z audiovizuálneho sektora.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vývoj audiovizuálnych projektov alebo projektov katalógov,

podporovať digitalizáciu európskych audiovizuálnych diel už od vývojovej fázy.

2.2.   Podporovať vypracovanie plánov financovania pre európske produkčné spoločnosti a projekty vrátane koprodukčných projektov

Operačné ciele:

podporovať, aby produkčné spoločnosti vypracúvali plány financovania pre diela, ktoré patria k nasledujúcim žánrom: hraný film, animovaný film, dokumentárny film a multimediálna tvorba,

v nadväznosti na prípravné kroky pre iniciatívu Rast a audiovizuálny sektor: i2i Audiovisual podporovať hľadanie finančných partnerov na európskej úrovni s cieľom dosiahnuť synergický účinok verejných a súkromných investorov a podporovať vypracúvanie distribučných stratégií už od fázy produkcie.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

znášať nepriame náklady spojené so súkromným financovaním produkčných a koprodukčných projektov predložených MSP (napríklad finančné výdavky, náklady na poistenie alebo zaručenie dokončenia výroby),

podporovať prístup MSP, najmä nezávislých produkčných spoločností, k spoločnostiam, ktoré poskytujú finančné služby v oblasti vypracúvania investičných plánov pre vývoj a koprodukciu audiovizuálnych diel s potenciálom medzinárodnej distribúcie,

podnecovať finančných sprostredkovateľov, aby podporovali vývoj a koprodukciu audiovizuálnych diel s potenciálom medzinárodnej distribúcie,

podporovať spoluprácu medzi národnými agentúrami, ktoré pôsobia v audiovizuálnom sektore.

3.   Distribúcia a šírenie

Horizontálny operačný cieľ:

zvýšiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť distribuovaných európskych audiovizuálnych diel.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporovať dabing a titulky európskych audiovizuálnych diel na účely distribúcie a šírenia všetkými dostupnými kanálmi, najmä digitálnymi, v prospech producentov, distribútorov a vysielateľov.

3.1.   Posilniť sektor európskej distribúcie podnecovaním distribútorov, aby investovali do koprodukcie, nadobúdania a propagácie inonárodných európskych filmov a zavádzali koordinované marketingové stratégie

Operačný cieľ č. 1:

podporovať filmových distribútorov, aby investovali do koprodukcie, nadobúdania práv uvádzania diel na verejnosti a do propagácie inonárodných európskych filmov.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

zriadiť systém automatickej podpory európskych distribútorov v rozsahu, ktorý zodpovedá návštevnosti kín pri premietaní inonárodných európskych filmov v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na programe, pričom maximálna výška podpory na každý film sa obmedzí a upraví pre každú krajinu,

distribútori môžu takto vytvorenú podporu použiť iba na investície do:

koprodukcie inonárodných európskych filmov,

nadobúdania práv na uvádzanie inonárodných európskych filmov na verejnosti,

redakčných úprav (výroba kópií, dabing a titulky), propagácie a reklamy inonárodných európskych filmov.

Operačný cieľ č. 2:

podporovať spoluprácu medzi európskymi distribútormi s cieľom prijať na európskom trhu spoločné stratégie.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

zriadiť systém selektívnej pomoci pre distribúciu inonárodných európskych filmov určený pre zoskupenia európskych distribútorov a poskytnúť im priamu pomoc, pokiaľ ide o stále zoskupenia.

Operačný cieľ č. 3:

podporovať spoluprácu medzi distribútormi, producentmi a obchodnými zástupcami s cieľom vytvoriť medzinárodné marketingové stratégie pre európske filmy už od vývojovej fázy.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

zriadiť systém podpory pre tvorbu propagačných balíkov európskych filmových diel (vrátane kópie s titulkami, medzinárodnej zvukovej stopy – hudby a efektov – a propagačných materiálov).

Operačný cieľ č. 4:

podporiť prístup MSP k financovaniu na účely distribúcie a medzinárodného predaja inonárodných európskych diel.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporiť nepriame náklady (napríklad finančné výdavky a poistenie) spojené s distribúciou a/alebo medzinárodným predajom, ako napríklad nadobúdanie katalógov inonárodných európskych filmov, hľadanie nových trhov pre tieto filmy, zriaďovanie stálych zoskupení európskych distribútorov.

3.2.   Zlepšovať šírenie inonárodných európskych filmov na európskom a medzinárodnom trhu stimulačnými opatreniami na podporu ich vývozu, distribúcie na akomkoľvek nosiči a premietania v kinách

Operačný cieľ č. 1:

podporovať filmových distribútorov, aby investovali do vhodného uvádzania a propagácie inonárodných európskych filmov.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

zriadiť systém selektívnej podpory filmových distribútorov v oblasti propagácie a marketingu inonárodných európskych filmov. Kritériá výberu filmov môžu obsahovať ustanovenia, ktorých cieľom je rozlišovať projekty podľa ich pôvodu a veľkosti rozpočtu,

poskytovať osobitnú podporu filmom, ktoré majú význam pre rozvoj európskej kultúrnej a jazykovej rôznorodosti,

poskytovať pomoc pri vydávaní súborných inonárodných európskych diel počas daného obdobia.

Operačný cieľ č. 2:

podporovať premietanie inonárodných európskych filmov na európskom trhu najmä podporou koordinácie siete kín.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vlastníkov a prevádzkovateľov kín, aby počas určeného minimálneho obdobia zaraďovali do premiérových premietaní významný podiel inonárodných európskych filmov. Podpora, ktorá sa poskytne každému kinu, sa určí podľa jeho programu, pričom sa zohľadní počet vstupeniek na inonárodné európske filmy, ktoré sa predali počas referenčného obdobia,

prispievať k rozvoju vzdelávacích a informačných činností pre mladých návštevníkov kín,

podporovať vytvorenie a konsolidáciu siete vlastníkov európskych kín, ktorí vypracúvajú spoločné akcie tohto typu.

Operačný cieľ č. 3:

podporovať medzinárodný predaj a vývoz európskych filmov, najmä inonárodných európskych filmov v rámci Európy.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

zriadiť systém podpory európskych spoločností, ktoré vykonávajú medzinárodnú distribúciu kinematografických filmov (obchodní zástupcovia), ktorá zodpovedá ich výkonnosti na trhu počas daného obdobia. Táto podpora sa musí investovať do nadobudnutia nových inonárodných európskych filmov a ich propagácie na európskom a medzinárodnom trhu.

3.3.   Podporovať cezhraničné vysielanie európskych audiovizuálnych diel vytvorených nezávislými produkčnými spoločnosťami podporou spolupráce medzi vysielateľmi na jednej strane a nezávislými producentmi a distribútormi na strane druhej

Operačný cieľ č. 1:

podporovať vysielanie inonárodných európskych audiovizuálnych diel od nezávislých produkčných spoločností.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporovať nezávislých producentov, aby produkovali diela (hraný film, dokumentárna a animovaná tvorba), na ktorých sa podieľajú najmenej traja vysielatelia z viacerých členských štátov. Kritériá výberu prijímateľov podpory budú obsahovať ustanovenia, ktorých cieľom je rozlišovať projekty podľa veľkosti ich rozpočtu. Poskytovať osobitnú podporu filmom, ktoré majú význam pre obohatenie európskej kultúrnej a jazykovej rôznorodosti a audiovizuálneho dedičstva.

Operačný cieľ č. 2:

uľahčiť európskym nezávislým produkčným spoločnostiam prístup k financovaniu.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporovať nepriame náklady (napríklad finančné náklady, náklady na poistenie alebo zaručenie dokončenia výroby) spojené s produkciou diel (hraný film, dokumentárna a animovaná tvorba), na ktorých sa podieľajú najmenej traja vysielatelia z viacerých členských štátov, ktoré patria k rôznym jazykovým oblastiam.

Operačný cieľ č. 3:

podporovať medzinárodnú distribúciu európskych televíznych programov vytvorených nezávislými producentmi. Distribúcia takýchto programov si vyžaduje súhlas nezávislého producenta, ktorý musí získať primeraný podiel z výnosov z predaja.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

zriadiť systém podpory európskych spoločností vykonávajúcich medzinárodnú distribúciu audiovizuálnych diel (medzinárodní distribútori), ktorá zodpovedá ich výkonnosti na trhu počas daného obdobia. Medzinárodní distribútori musia takto vytvorenú podporu investovať do nadobudnutia nových európskych filmov a ich propagácie na európskom a medzinárodnom trhu.

3.4.   Podporovať digitalizáciu európskych audiovizuálnych diel

Operačný cieľ č. 1:

zlepšiť distribúciu inonárodných európskych diel na digitálnych nosičoch na súkromné účely (DVD) najmä podporou spolupráce vydavateľov pri tvorbe viacjazyčných matríc na európskej úrovni,

podporovať používanie digitálnych technológií pri vydávaní európskych diel (tvorba digitálnych matríc, ktoré budú môcť používať všetci európski distribútori),

podporovať najmä vydavateľov, aby investovali do vhodnej propagácie a distribúcie inonárodných európskych audiovizuálnych diel,

podporovať mnohojazyčnosť európskych diel (dabing, titulky a mnohojazyčná produkcia).

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

zriadiť systém automatickej podpory vydavateľov európskych filmových a audiovizuálnych diel na nosičoch určených na súkromné použitie (napríklad DVD, DVD-ROM), ktorá zodpovedá ich výkonnosti na trhu počas daného obdobia. Vydavatelia musia takto vytvorenú podporu investovať do vydávania a distribúcie inonárodných európskych diel na digitálnych nosičoch,

podporovať digitalizáciu obsahu na účely distribúcie.

Operačný cieľ č. 2:

podporovať ponuku inonárodných európskych diel distribuovaných online prostredníctvom pokročilých distribučných služieb a nových médií (internet, video na požiadanie, „pay-per-view“) a zároveň rozvíjať techniky na zabezpečenie diel dostupných online s cieľom bojovať proti pirátstvu,

podporovať prispôsobovanie európskeho priemyselného odvetvia audiovizuálnych programov vývoju digitálnej technológie, najmä pokiaľ ide o rozvinuté služby distribúcie online.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať európske spoločnosti (dodávateľov služieb online, tematické kanály atď.) prostredníctvom opatrení na digitalizáciu diel a tvorbu propagačných a reklamných materiálov na digitálnych nosičoch s cieľom vytvoriť súborné európske diela v digitálnom formáte určené na použitie prostredníctvom nových médií,

podporovať vznik digitálnych služieb, ktoré obsahujú európske katalógy.

3.5.   Podporovať kiná, ktoré premietajú významné percento neeurópskych diel, aby využívali možnosti, ktoré im ponúka digitálna distribúcia.

Operačné ciele:

podporovať kiná, aby investovali do digitálnych zariadení tým, že sa vlastníkom kín uľahčí prístup k úverom.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporovať nepriame náklady (napríklad finančné výdavky a poistenie) vynaložené vlastníkmi a prevádzkovateľmi kín pri investovaní do digitálnych zariadení.

4.   Propagácia

4.1.   Zlepšenie šírenia európskych audiovizuálnych diel zabezpečením prístupu k európskym a medzinárodným profesijným trhom pre európsky audiovizuálny sektor

Operačný cieľ č. 1:

zlepšiť podmienky prístupu odborníkov k obchodným podujatiam a profesijným audiovizuálnym trhom v Európe a mimo nej.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

poskytovanie technickej a finančnej pomoci pri podujatiach ako:

hlavné európske a medzinárodné kinematografické trhy,

hlavné európske a medzinárodné televízne trhy,

tematické trhy najmä pre animované filmy, dokumentárne filmy, multimédiá a nové technológie.

Operačný cieľ č. 2 a akcie, ktoré sa majú vykonať:

podnecovať a podporovať tvorbu európskych katalógov a zriaďovanie databáz európskych programových katalógov určených pre odborníkov.

Operačný cieľ č. 3:

podnecovať podporu propagácie už od fázy prípravy alebo produkcie.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať organizovanie fór pre rozvoj, financovanie, koprodukciu a distribúciu európskych alebo prevažne európskych diel a programov,

vypracúvať a realizovať marketingové a odbytové propagačné kampane pre európske filmové a audiovizuálne programy počas fázy produkcie.

4.2.   Zlepšiť prístup európskej a medzinárodnej verejnosti k európskym audiovizuálnym dielam

Operačné ciele a akcie, ktoré sa majú vykonať:

podnecovať a podporovať, aby väčšina alebo značná časť diel premietaných na audiovizuálnych festivaloch bola európskymi dielami,

uprednostňovať a podporovať festivaly, ktoré prispievajú k propagácii diel z členských štátov alebo regiónov s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie a diel mladých európskych tvorcov a ktoré zvyšujú kultúrnu a jazykovú rôznorodosť a dialóg medzi kultúrami,

– podnecovať a podporovať iniciatívy zamerané na audioviuálnu gramotnosť, ktoré sa organizujú v rámci festivalov a ktoré sú určené mladým ľuďom, najmä v úzkej spolupráci so školami a inými inštitúciami,

podnecovať a podporovať iniciatívy odborníkov, najmä vlastníkov kín, verejnoprávnych alebo komerčných televíznych kanálov, festivalov a kultúrnych inštitúcií, ktorých cieľom je v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Komisiou organizovať propagačné akcie určené pre širokú verejnosť v prospech európskej kinematografickej a audiovizuálnej tvorby,

podnecovať a podporovať organizovanie udalostí so širokým mediálnym pokrytím, napríklad udeľovanie cien a Dni európskeho filmu.

4.3.   Podporovať spoločné akcie národných organizácií pôsobiacich v oblasti propagácie filmov a audiovizuálnych programov

Operačný cieľ:

podporovať vytváranie sietí a koordináciu spoločných európskych akcií a projektov.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vytváranie európskych propagačných základní,

podporovať európske zoskupenia a organizácie zastrešujúce národné a/alebo regionálne propagačné organizácie na európskych a svetových trhoch,

podporovať prepájania festivalov, najmä výmenu pri zostavovaní programov a odborných znalostí,

podporovať zoskupovanie projektov sledujúcich rovnaké, podobné a/alebo navzájom sa dopĺňajúce ciele,

podporovať zriaďovanie sietí databáz a katalógov.

4.4.   Podporovať propagáciu európskeho filmového a audiovizuálneho dedičstva a prístup k nemu

Operačný cieľ a akcia, ktorá sa má vykonať:

podnecovať a podporovať organizovanie podujatí, najmä tých, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí, s cieľom propagovať európske filmové a audiovizuálne dedičstvo.

5.   Pilotné projekty

Operačný cieľ:

zabezpečovať prispôsobovanie programu vývojovým trendom trhu najmä v súvislosti so zavádzaním a používaním informačných a komunikačných technológií.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať pilotné projekty v oblastiach, ktoré pravdepodobne budú ovplyvnené zavedením a používaním nových informačných a komunikačných technológií,

v širokej miere šíriť výsledky pilotných projektov prostredníctvom konferencií alebo podujatí online a offline s cieľom podporovať šírenie osvedčených postupov.

KAPITOLA II

DOJEDNANIA PRE VYKONÁVANIE

1.   Podpora Spoločenstva

1.1.   Podiel príspevku Spoločenstva na nákladoch na podporované operácie

Finančný príspevok z programu MEDIA nesmie byť vyšší než 50 % nákladov na podporované operácie okrem nasledujúcich prípadov.

a)

v prípade činnosti odbornej prípravy v krajinách alebo regiónoch s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie a/alebo obmedzeným geografickým priestorom alebo jazykovou oblasťou;

b)

v prípade projektov predložených v rámci uchádzania sa o podporu na vývoj, distribúciu/šírenie a propagáciu, ktoré zvýrazňujú hodnotu európskej jazykovej a kultúrnej rôznorodosti;

c)

v prípade opatrení, ktoré patria k opatreniam opísaným v bode 3 kapitoly I tejto prílohy (distribúcia a šírenie), o ktorých sa určilo, že sú v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 2.

Finančný príspevok z programu MEDIA môže dosiahnuť až 75 % nákladov na podporované operácie v prípade vzdelávacích činností v členských štátoch, ktoré pristúpili do Európskej únie po 30. apríli 2004. Tomuto ustanoveniu sa bude venovať osobitná pozornosť pri hodnotení programu v polovici jeho vykonávania.

1.2.   Opatrenia na podporu Spoločenstva

Komisia zabezpečí dostupnosť programu a to, aby sa vykonával transparentne.

Podpora Spoločenstva je vo forme grantov alebo štipendií.

V oblasti vzdelávania musí byť každoročne a v najvyššej možnej miere pridelená primeraná suma dostupných rozpočtových prostriedkov na nové činnosti.

1.3.   Výber projektov

ustanoveniami tohto rozhodnutia a jeho prílohy,

ustanoveniami nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

1.4.   Rozdelenie zdrojov

Dostupné prostriedky sa rozdelia podľa nasledujúcich usmernení:

Získavanie a zlepšovanie schopností

približne 7 %

Rozvoj

najmenej 20 %

Distribúcia

najmenej 55 %

Propagácia

približne 9 %

Pilotné projekty

približne 4 %

Horizontálne náklady

najmenej 5 %

Tieto percentuálne podiely sú orientačné a výbor ustanovený v článku 11 ich môže zmeniť v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 2.

S cieľom zabezpečiť celkovú účinnosť a vhodné vykonávanie cieľov programu, ako je ustanovené v článku 1, akcie Spoločenstva by sa mali sústrediť na rozvoj akcií vykonávaných podľa predchádzajúcich programov citovaných v odôvodnení 7.

Všetky akcie by sa mali každoročne preskúmať v súlade s postupom ustanoveným v článku 10 ods. 2, čím sa umožní Spoločenstvu reagovať na potreby a rozvoj sektora.

S cieľom zabezpečiť všeobecné kultúrne a priemyselné ciele programu rozhodnutie o ročnom rozvrhnutí finančného krytia by malo byť založené na pokračujúcom monitorovaní účinnosti akcie v programe.

2.   Oznámenie

2.1.   Komisia

S cieľom uľahčiť vykonávanie programu Komisia môže organizovať semináre, sympóziá alebo zasadnutia a vykonávať akékoľvek vhodné informačné a propagačné opatrenia alebo opatrenia zamerané na šírenie najmä v súvislosti s monitorovaním a vyhodnocovaním programu. Takéto činnosti možno financovať prostredníctvom grantov alebo výziev na predkladanie ponúk do verejnej súťaže alebo ich môže organizovať a financovať priamo Komisia.

2.2.   MEDIA desks a MEDIA antennae

a)

informovania odborníkov z audiovizuálneho sektora o rôznych typoch pomoci, ktorá je k dispozícii v rámci politík Európskej únie;

b)

reklamy a propagácie programu;

c)

podpory čo možno najväčšej účasti odborníkov na činnostiach uskutočňovaných v rámci programu;

d)

pomoci odborníkom pri predkladaní ich projektov na základe výzvy na podávanie návrhov;

e)

podpory cezhraničnej spolupráce medzi profesionálmi, inštitúciami a sieťami;

f)

podpory Komisie pri zabezpečovaní prepojenia s rozličnými podpornými inštitúciami členských štátov s cieľom zabezpečiť doplnkovosť činností vykonávaných v rámci tohto programu k vnútroštátnym podporným opatreniam;

g)

sprístupňovania údajov o vnútroštátnych audiovizuálnych trhoch zainteresovaným stranám.

3.   Informácie o európskom audiovizuálnom trhu a účasti na činnosti úradu a prípadná spolupráca s Eurimages – podporným fondom Rady Európy

Program tvorí právny základ výdavkov potrebných na monitorovanie opatrení Spoločenstva v oblasti audiovizuálnej politiky.

Ustanovuje, že Európska únia sa naďalej zúčastňuje na činnosti úradu. Tým zjednodušuje prístup prevádzkovateľov k informáciám a ich šírenie v rámci sektora. Zároveň prispieva k väčšej transparentnosti procesu produkcie. Program by mohol navyše umožniť Európskej únii, aby preskúmala možnosti spolupráce s podporným fondom Eurimages (okrem spolupráce pri finančných a administratívnych záležitostiach) s cieľom podporovať konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho sektora na medzinárodnom trhu.

4.   Úlohy riadenia

Finančné prostriedky pridelené na program môžu pokrývať aj výdavky na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sú priamo potrebné na riadenie programu a realizáciu jeho cieľov, najmä na štúdie, zasadnutia, informačné a publikačné činnosti, ako aj výdavky spojené s počítačovými sieťami, určené na výmenu informácií, a akékoľvek iné výdavky na administratívnu a technickú pomoc, ktorú môže Komisia použiť pri riadení programu. Odborníkov zo skupín pre technické poradenstvo alebo pre iné hodnotiace alebo výberové postupy možno riadne odmeňovať.

Komisia pri vykonávaní programu zabezpečí súlad s cieľmi a prioritami ustanovenými v článku 1 a zabezpečí, aby účasť profesionálov na programe vyvážene odzrkadľovala európsku kultúrnu rozmanitosť.

5.   Kontroly a audity

Pre projekty vybrané v súlade s postupom opísaným v článku 9 sa zriadi systém náhodných auditov.

Každý prijímateľ grantu uchováva podporné dokumenty o vynaložených výdavkoch päť rokov od záverečnej platby, aby boli k dispozícii Komisii. Prijímateľ grantu zabezpečí, aby sa v prípade potreby sprístupnili Komisii aj podporné dokumenty, ktoré majú jeho partneri alebo členovia.

Komisia je oprávnená vykonať audit využívania grantu buď priamo prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo prostredníctvom akejkoľvek inej kvalifikovanej externej agentúry podľa vlastného výberu. Audity sa môžu vykonávať počas celého obdobia trvania zmluvy a počas piatich rokov odo dňa zaplatenia zostatku grantu. Výsledky týchto auditov môžu viesť k rozhodnutiu Komisie o vrátení finančných prostriedkov.

Zamestnanci Komisie a externé osoby splnomocnené Komisiou majú na účely riadneho výkonu auditu primeraný prístup najmä do kancelárií prijímateľa grantu, ako aj ku všetkým potrebným informáciám vrátane tých, čo sú v elektronickej podobe.

Dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom majú rovnaké práva ako Komisia, najmä právo prístupu.

Komisia je navyše oprávnená vykonávať v rámci tohto programu kontroly a previerky na mieste v súlade s nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (1). Európsky úrad pre boj proti podvodu vykoná v prípade potreby vyšetrovanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (2).


(1)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.