15.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/9


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1673/2006/ES

z 24. októbra 2006

o financovaní európskej normalizácie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95 a článok 157 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Európska normalizácia je dobrovoľná činnosť, ktorá sa vykonáva stranami a v ich mene, zainteresovanými na vytváraní noriem a ďalších normalizačných produktov pre ich potreby. Tieto normalizačné produkty vytvára Európsky výbor pre normalizáciu, Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy, organizácie uvedené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, pre služby v oblasti informačnej spoločnosti (3) (ďalej len „európske organizácie pre normalizáciu“).

(2)

Smernica 98/34/ES umožňuje Komisii, aby po konzultácii s výborom zriadeným uvedenou smernicou, predkladala európskym organizáciám pre normalizáciu žiadosti týkajúce sa normalizácie. Všeobecné usmernenia spolupráce medzi CEN, CENELEC a ETSI a Európskou komisiou a Európskym združením voľného obchodu z 28. marca 2003 (4) stanovujú partnerské vzťahy na jednej strane medzi európskymi organizáciami pre normalizáciu a na druhej strane Spoločenstvom a Európskym združením voľného obchodu, ktoré takisto prispieva k podpore európskej normalizácie.

(3)

Je potrebné, aby Spoločenstvo prispievalo k financovaniu európskej normalizácie, keďže európska normalizácia zohráva prospešnú úlohu pri podpore právnych predpisov a politík Spoločenstva. Na jednej strane prispieva európska normalizácia k fungovaniu a posilňovaniu vnútorného trhu práve vďaka smerniciam „nového prístupu“ v oblastiach zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia a spotrebiteľov a tiež k zabezpečeniu interoperability, napríklad v takej oblasti, akou je doprava. Na druhej strane európska normalizácia pomáha zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov tým, že uľahčuje najmä voľný pohyb tovaru a služieb, interoperabilitu sietí, komunikačných prostriedkov, technologický rozvoj a inováciu v činnostiach, akými sú napríklad informačné technológie. Preto je vhodné do tohto rozhodnutia zahrnúť aj financovanie činností európskej normalizácie v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, ktoré sú upravené najmä v rozhodnutí Rady 87/95/EHS z 22. decembra 1986 o normalizácii v oblasti informačnej technológie a telekomunikácií (5).

(4)

Toto rozhodnutie by malo poskytnúť explicitný, úplný a podrobný právny základ financovania všetkých činností európskej normalizácie zo strany Spoločenstva, potrebných na vykonanie jeho politík a právnych predpisov.

(5)

Je potrebné zabezpečiť, aby malé a stredné podniky, najmä malé podniky, mikropodniky a remeselné podniky mohli uplatňovať európske normy. Tieto normy by sa preto mali navrhovať a prispôsobovať tak, aby zohľadňovali charakteristické rysy a prostredie takýchto podnikov.

(6)

Cieľom financovania zo strany Spoločenstva by mala byť tvorba noriem alebo ďalších normalizačných produktov a uľahčenie ich používania v podnikoch prostredníctvom ich prekladov do rôznych úradných jazykov Spoločenstva, posilnenie súdržnosti európskeho systému normalizácie a zabezpečenie spravodlivého a transparentného prístupu k európskym normám pre všetkých účastníkov trhu v celej Európskej únii. Je to osobitne dôležité v prípadoch, keď používanie noriem umožňuje súlad s právnymi predpismi Spoločenstva.

(7)

Rozpočtové prostriedky pridelené na činnosti európskej normalizácie by mal každoročne stanoviť rozpočtový orgán v rámci limitov orientačného finančného krytia na obdobie príslušného finančného rámca a každoročne by mali podliehať rozhodnutiu Komisie, v ktorom sa ustanovia sumy a v prípade potreby i maximálna úroveň spolufinancovania podľa typu činnosti.

(8)

S ohľadom na veľmi širokú účasť európskej normalizácie na podpore politík a právnych predpisov Spoločenstva a rozličné typy normalizačných činností by sa mali stanoviť rôzne spôsoby financovania. Ide hlavne o granty bez výzvy na predloženie návrhov pre európske organizácie pre normalizáciu v súlade s ustanoveniami článku 110 ods. 1 druhého pododseku nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a článku 168 ods. 1 písm. d) nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 ustanovujúceho spôsoby vykonávania nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 (7).

(9)

To isté by sa ďalej malo vzťahovať na tie organizácie, ktoré, hoci nie sú v prílohe I smernice 98/34/ES uznané za európske organizácie pre normalizáciu, boli poverené v základnom akte a ich úlohou je vykonávanie prípravných prác na podporu európskej normalizácie v spolupráci s európskymi organizáciami pre normalizáciu.

(10)

Členské štáty sú vyzvané na to, aby zabezpečili riadne vnútroštátne financovanie normalizačných prác.

(11)

Keďže európske organizácie pre normalizáciu poskytujú priebežnú podporu činnostiam Spoločenstva, mali by mať k dispozícii účinné a výkonné ústredné sekretariáty. Komisia by preto mala mať možnosť poskytnúť týmto organizáciám sledujúcim cieľ všeobecného európskeho záujmu granty, ktoré v prípade prevádzkových grantov neuplatňujú princíp každoročného zníženia uvedený v článku 113 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Účinné fungovanie európskych organizácií pre normalizáciu si tiež vyžaduje, aby členovia týchto organizácií z jednotlivých krajín plnili svoje záväzky týkajúce sa finančných príspevkov európskemu systému normalizácie.

(12)

Financovanie normalizačných činností by malo byť schopné pokrývať aj prípravné alebo doplnkové činnosti v súvislosti s tvorbou noriem alebo ďalších normalizačných produktov. Ide najmä o práce, ktoré zahŕňajú výskum, vypracovanie prípravných dokumentov pre legislatívu, medzilaboratórne skúšky a validáciu alebo hodnotenie noriem. Navyše podpora normalizácie na európskej i medzinárodnej úrovni by mala v sebe zahŕňať aj realizáciu programov technickej pomoci a spolupráce s tretími krajinami. S cieľom zlepšiť prístup na trh a posilniť konkurencieschopnosť podnikov z Európskej únie, by sa malo prijať ustanovenie na poskytovanie grantov iným organizáciám na základe výzvy na predloženie návrhov, alebo v prípade potreby prostredníctvom verejného obstarávania.

(13)

Medzi Komisiou a európskymi organizáciami pre normalizáciu sa pravidelne uzatvárajú partnerské dohody, ktoré stanovujú administratívne a finančné pravidlá týkajúce sa financovania normalizačných činností v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách. Európsky parlament a Rada by mali byť informovaní o obsahu týchto dohôd.

(14)

S ohľadom na osobitnú povahu normalizačných prác a najmä na účasť rozličných zainteresovaných strán na procese normalizácie by sa malo uznať, že spolufinancovanie činností spätých s vytváraním európskych noriem alebo ďalších normalizačných produktov, ktoré sú predmetom grantov zo strany Spoločenstva, by mohlo byť možné prostredníctvom nefinančných príspevkov, napríklad prostredníctvom poskytovania odborníkov.

(15)

Na zabezpečenie účinného vykonávania tohto rozhodnutia by malo byť možné využívať potrebné odborné posudky, najmä v oblasti auditu a finančného riadenia, ako aj prostriedky administratívnej podpory schopné uľahčiť výkon tohto rozhodnutia a pravidelne hodnotiť významnosť činností, na ktoré sa poskytuje financovanie zo strany Spoločenstva, aby sa zabezpečila ich užitočnosť a vplyv.

(16)

S cieľom zabrániť podvodom a nezrovnalostiam a získať späť neoprávnene vyplatené finančné prostriedky by sa mali prijať vhodné opatrenia v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (8), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (9) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (10),

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá týkajúce sa príspevku Spoločenstva na financovanie európskej normalizácie s cieľom podpory vykonávania špecifických politík, opatrení, akcií a právnych predpisov Spoločenstva.

Článok 2

Organizácie oprávnené na financovanie zo strany Spoločenstva

Financovanie zo strany Spoločenstva sa môže poskytovať uznaným európskym organizáciám pre normalizáciu uvedeným v prílohe I smernice 98/34/ES na vykonávanie činností uvedených v článku 3 tohto rozhodnutia.

Financovanie zo strany Spoločenstva sa môže takisto poskytovať aj ďalším organizáciám na vykonávanie prípravných a doplnkových prác v súvislosti s európskou normalizáciou uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b), ako aj na programy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. f).

Článok 3

Normalizačné činnosti oprávnené na financovanie zo strany Spoločenstva

1.   Spoločenstvo môže financovať tieto činnosti európskej normalizácie:

a)

vytváranie a revíziu európskych noriem alebo všetkých ďalších normalizačných produktov, ktoré sú potrebné a vhodné na vykonávanie politík a právnych predpisov Spoločenstva;

b)

vykonávanie prípravných alebo doplnkových prác v súvislosti s európskou normalizáciou, ako sú štúdie, programy, hodnotenia, porovnávacie analýzy, výskumné práce, laboratórne práce, medzilaboratórne skúšky a činnosti týkajúce sa posudzovania zhody;

c)

činnosti ústredných sekretariátov európskych organizácií pre normalizáciu, ako je rozvoj politiky, koordinácia normalizačných činností, vykonávanie technických prác a informovanie zainteresovaných strán;

d)

overenie kvality a súladu európskych noriem alebo všetkých ďalších normalizačných produktov s príslušnými politikami a právnymi predpismi Spoločenstva;

e)

nevyhnutné preklady európskych noriem alebo všetkých ďalších európskych normalizačných produktov, ktoré sa používajú na podporu politík a právnych predpisov Spoločenstva, do úradných jazykov Spoločenstva iných ako sú pracovné jazyky európskych organizácií pre normalizáciu; vypracovanie dokumentov na vysvetlenie, výklad a zjednodušenie noriem, ako aj vypracovanie používateľských príručiek a osvedčených postupov;

f)

činnosti na realizáciu programov technickej pomoci, spolupráce s tretími krajinami a podporu a valorizáciu európskeho systému normalizácie a európskych noriem u zainteresovaných strán v Spoločenstve a na medzinárodnej úrovni.

2.   Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) sú oprávnené na financovanie zo strany Spoločenstva len vtedy, ak sa s výborom zriadeným podľa článku 5 smernice 98/34/ES konzultovalo o požiadavkách, ktoré sa majú predložiť európskym organizáciám pre normalizáciu.

Článok 4

Financovanie

Rozpočtové prostriedky pridelené na činnosti, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí, každoročne stanovuje rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca.

Článok 5

Spôsoby financovania

1.   Financovanie zo strany Spoločenstva sa poskytuje formou:

a)

grantov bez výzvy na predloženie návrhov európskym organizáciám pre normalizáciu na vykonávanie činností uvedených v článku 3 a organizáciám povereným v základnom akte v súlade s článkom 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách na vykonávanie prác uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) tohto rozhodnutia v spolupráci s európskymi organizáciami pre normalizáciu;

b)

grantov po výzve na predloženie návrhov alebo prostredníctvom verejného obstarávania iným organizáciám na vykonávanie normalizačných prác uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) alebo programov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. f) v spolupráci s európskymi organizáciami pre normalizáciu.

2.   Financovanie činností ústredných sekretariátov európskych organizácií pre normalizáciu uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c) sa môže poskytnúť buď na základe grantov na činnosti, alebo prevádzkových grantov. Prevádzkové granty sa v prípade predĺženia automaticky neznižujú.

3.   Komisia rozhodne o spôsoboch financovania uvedených v odsekoch 1 a 2, ako aj o výške sumy a v prípade potreby aj o maximálnych percentuálnych sadzbách financovania podľa typu činnosti. Rozhodnutia Komisie sa v tomto prípade zverejnia.

4.   Dohody o grantoch môžu povoliť paušálne pokrytie režijných nákladov príjemcov do výšky maximálne 30 % z celkových oprávnených priamych nákladov na činnosti s výnimkou prípadov, keď sú nepriame náklady príjemcu kryté prevádzkovým grantom, ktorý je financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

5.   Spolufinancovanie vo forme nefinančných príspevkov je prípustné. Oceňovanie nefinančných príspevkov sa vykonáva v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 2342/2002.

6.   Spoločné ciele spolupráce a administratívne a finančné podmienky týkajúce sa grantov udelených európskym organizáciám pre normalizáciu sú uvedené v partnerských rámcových dohodách, ktoré sa uzavreli medzi Komisiou a európskymi organizáciami pre normalizáciu v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a s nariadením (ES, Euratom) č. 2342/2002. Európsky parlament a Rada budú informované o uzatvorení týchto dohôd.

Článok 6

Riadenie a monitorovanie

1.   Rozpočtové prostriedky, ktoré určil rozpočtový orgán na financovanie normalizačných činností, môžu pokrývať aj administratívne výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit a hodnotenie, ktoré sú priamo nevyhnutné na dosiahnutie cieľov tohto rozhodnutia, a najmä štúdie, stretnutia, informačné a vydavateľské činnosti, výdavky spojené s počítačovými sieťami na výmenu informácií, ako aj všetky ostatné výdavky na administratívnu a technickú pomoc, ktorú môže Komisia použiť na normalizačné činnosti.

2.   Komisia vyhodnotí relevantnosť normalizačných činností, ktoré sú financované Spoločenstvom, so zreteľom na požiadavky politík a právnych predpisov Spoločenstva a aspoň každých päť rokov informuje Európsky parlament a Radu o výsledku takéhoto hodnotenia.

Článok 7

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva

1.   Komisia zabezpečí, aby pri vykonávaní činností financovaných podľa tohto rozhodnutia boli finančné záujmy Spoločenstva chránené pomocou uplatňovania preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam prostredníctvom vykonávania účinných kontrol a vymáhania neoprávnene vyplatených súm, a v prípade zistenia nezrovnalostí prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií v súlade s nariadeniami (ES, Euratom) č. 2988/95, (Euratom, ES) č. 2185/96 a (ES) č. 1073/1999.

2.   Pre činnosti Spoločenstva financované podľa tohto rozhodnutia sa pod pojmom nezrovnalosť uvedeným v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 rozumie akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva alebo akékoľvek porušenie zmluvného záväzku vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktoré ako neopodstatnená výdavková položka má alebo by mohlo mať negatívny vplyv na všeobecný rozpočet Európskej únie alebo na ňou spravované rozpočty.

3.   Akékoľvek dohody a zmluvy vyplývajúce z tohto rozhodnutia stanovia monitorovanie a finančnú kontrolu zo strany Komisie alebo jej splnomocneného zástupcu a audity zo strany Dvora audítorov, ktoré sa v prípade potreby môžu uskutočniť na mieste.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 24. októbra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 110, 9.5.2006, s. 14.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. mája 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. septembra 2006.

(3)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Ú. v. EÚ C 91, 16.4.2003, s. 7.

(5)  Ú. v. ES L 36, 7.2.1987, s. 31. Rozhodnutie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 3).

(8)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(10)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.