28.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/125


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. decembra 2006

o nezaradení dimeténamidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2006) 6895]

(Text s významom pre EHP)

(2006/1009/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov od oznámenia tejto smernice povoliť uvádzanie na trh prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky neuvedené v prílohe I k tejto smernici a ktoré sú už na trhu dva roky po jej oznámení, kým sa tieto látky postupne skúmajú v rámci pracovného programu.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania druhej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam obsahuje dimeténamid.

(3)

Účinky dimeténamidu na ľudské zdravie a životné prostredie boli posúdené v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001 na rad použití, ktoré navrhol oznamovateľ. Okrem toho sa v týchto nariadeniach určujú spravodajské členské štáty, ktoré musia Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 451/2000. Pre dimeténamid bolo spravodajským členským štátom Nemecko a všetky príslušné informácie boli predložené 16. októbra 2003.

(4)

Hodnotiaca správa bola preskúmaná spôsobom peer review členskými štátmi a EFSA a predložená Komisii 15. decembra 2005 vo forme záveru EFSA týkajúceho sa preskúmania spôsobom peer review účinnej látky dimeténamid z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (4). Túto správu preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a bola finalizovaná 23. mája 2006 vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa dimeténamidu.

(5)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistilo viacero problémov. Toto bol najmä prípad týkajúci sa osudu a správania sa tejto účinnej látky v životnom prostredí, ktoré by mohli spôsobiť kontamináciu podzemných vôd z dôvodu vzniku neidentifikovaných degradačných zlúčenín v pôde s možnými ročnými priemernými koncentráciami v pôdnom výluhu vyššími ako 0,1 μg/l. Okrem toho, posúdenie rizika spotrebiteľa sa nemohlo ukončiť z dôvodu nedostatku údajov o spomenutých produktoch rozkladu.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom preskúmania spôsobom peer review a k svojim zámerom ďalej podporovať alebo nepodporovať túto látku. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali. Napriek rozsiahlej diskusii zostali uvedené otázky nevyriešené a posúdeniami na základe informácií predložených a prehodnotených počas stretnutí odborníkov z EFSA sa neukázalo, že sa môže za navrhovaných podmienok použitia očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom dimeténamidu vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Dimeténamid by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Do predpísaného obdobia by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie odňatia existujúcich povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dimeténamid a na zabezpečenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať a že sa pre takéto výrobky nebudú udeľovať nové povolenia.

(9)

Akékoľvek obdobie odkladu na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a využívanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich dimeténamid, ktoré sú povolené v členských štátoch, by sa malo obmedziť na obdobie maximálne 12 mesiacov, aby sa tieto zásoby využívali maximálne jedno ďalšie vegetačné obdobie.

(10)

Toto rozhodnutie neovplyvňuje žiadne kroky, ktoré Komisia môže v neskoršej etape podniknúť v súvislosti s touto účinnou látkou v rámci smernice Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky (5).

(11)

Toto rozhodnutie neovplyvňuje predkladanie žiadostí, pokiaľ ide o dimeténamid, v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS v súvislosti s jeho možným zaradením do jej prílohy I.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Dimeténamid sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, že:

a)

povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dimeténamid sa odnímu do 22. júna 2007;

b)

od 28. decembra 2006 sa neudelia ani neobnovia žiadne povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dimeténamid na základe výnimky uvedenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Akékoľvek obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS bude čo najkratšie a uplynie najneskôr dňa 22. júna 2008.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/136/ES (Ú. v. EÚ L 349, 12.12.2006, s. 42).

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  Vedecká správa EFSA (2005) 53, 1–73, Záver preskúmania spôsobom peer review dimeténamidu z hľadiska posúdenia rizika pesticídov.

(5)  Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 850/2004 (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).