14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/56


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2006,

ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii

[oznámené pod číslom K(2006) 6569]

(2006/928/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jeho článok 37 a 38,

so zreteľom na stanoviská členských štátov,

keďže:

(1)

Európska únia je založená na právnom štáte, zásade spoločnej pre všetky členské štáty.

(2)

Oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a oblasť vnútorného trhu, ktoré boli vytvorené Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, sú založené na vzájomnej dôvere, že správne a súdne rozhodnutia a postupy všetkých členských štátov sú plne v súlade so zásadou právneho štátu.

(3)

To pre všetky členské štáty vytvára predpoklad existencie nestranného, nezávislého a efektívneho súdneho a správneho systému, ktorý je adekvátne vybavený inter alia na boj proti korupcii.

(4)

Rumunsko sa 1. januára 2007 stane členom Európskej únie. Komisia, berúc do úvahy značné úsilie ukončiť prípravy Rumunska na členstvo, identifikovala vo svojej správe z 26. septembra 2006 nedoriešené záležitosti, najmä mieru zodpovednosti a účinnosť súdneho systému a orgánov činných v trestnom konaní, kde je stále potrebný ďalší pokrok s cieľom zabezpečiť ich schopnosť implementovať a uplatňovať opatrenia prijaté na účely zriadenia vnútorného trhu a oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

(5)

Článkom 37 Aktu o pristúpení sa Komisia splnomocňuje na prijatie príslušných opatrení v prípade bezprostredného rizika, že Rumunsko spôsobí narušenie fungovania vnútorného trhu tým, že nesplní záväzky, ku ktorým sa zaviazalo. Článkom 38 Aktu o pristúpení sa Komisia splnomocňuje na prijatie príslušných opatrení v prípade bezprostredného rizika vážnych nedostatkov Rumunska v oblasti transpozície, stavu implementácie alebo uplatňovania aktov prijatých v súlade s hlavou VI Zmluvy o EÚ a hlavou IV Zmluvy o založení ES.

(6)

Nedoriešené záležitosti v oblasti miery zodpovednosti a účinnosť súdneho systému a orgánov činných v trestnom konaní si vyžadujú zriadenie mechanizmu na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii.

(7)

V prípade, že Rumunsko adekvátne tieto referenčné kritériá nesplní, Komisia môže uplatniť bezpečnostné opatrenia založené na článkoch 37 a 38 Aktu o pristúpení, vrátane pozastavenia povinnosti členských štátov uznávať a vykonávať rozsudky a súdne rozhodnutia Rumunska, ako napríklad európske zatykače, podľa podmienok ustanovených právom Spoločenstva.

(8)

Toto rozhodnutie nebráni prijatiu bezpečnostných opatrení kedykoľvek na základe článkov 36 až 38 Aktu o pristúpení, ak sú splnené podmienky pre takéto opatrenia.

(9)

Toto rozhodnutie by malo byť zmenené a doplnené v prípade, že Komisia vo svojom zhodnotení uvedie potrebu upraviť referenčné kritériá. Toto rozhodnutie by malo byť zrušené, ak sa dostatočne splnia všetky referenčné kritériá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rumunsko bude každoročne k 31. marcu a po prvýkrát k 31. marcu 2007 podávať Komisii správu o pokroku v plnení jednotlivých referenčných kritérií uvedených v prílohe.

Komisia môže kedykoľvek poskytnúť technickú pomoc prostredníctvom rôznych činností alebo zabezpečovať zber a výmenu informácií týkajúcich sa referenčných kritérií. Navyše môže Komisia na tento účel kedykoľvek zorganizovať odborné misie do Rumunska. V tejto súvislosti poskytnú rumunské orgány potrebnú podporu.

Článok 2

Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade svoje pripomienky a zistenia týkajúce sa správy Rumunska po prvýkrát v júni 2007.

Po tomto dátume bude Komisia podávať správy podľa potreby a minimálne jedenkrát za každých šesť mesiacov.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť iba za podmienky a dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené všetkým členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


PRÍLOHA

Referenčné kritériá pre Rumunsko uvedené v článku 1:

1.

Zabezpečiť transparentnejšie a účinnejšie súdne konanie, najmä rozšírením kapacít a kompetencií Vyššej sudcovskej rady. Podať správu o vplyve nového občianskeho súdneho poriadku a trestného poriadku a monitorovať ho.

2.

Zriadiť, ako bolo stanovené, bezpečnostný úrad, ktorý bude zodpovedať za overovanie majetku, nezrovnalostí a potenciálnych konfliktov záujmu, ako aj za vydávanie záväzných rozhodnutí, na základe ktorých bude možné prijať odrádzajúce sankcie.

3.

Stavať na dosiahnutom pokroku, pokračovať v profesionálnom, nezaujatom vyšetrovaní v prípadoch podozrenia z korupcie na najvyšších miestach.

4.

Prijať ďalšie opatrenia na prevenciu a boj proti korupcii, najmä v miestnej samospráve.