14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/48


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/176/ES o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS

[oznámené pod číslom K(2006) 6437]

(Text s významom pre EHP)

(2006/924/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na smernicu Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 å týkajúcu sa hlásenia nákaz zvierat v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 5,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2005/176/ES sa stanovuje písomná forma a kódy na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice 82/894/EHS (2).

(2)

Vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska je vhodné rozhodnutie 2005/176/ES upraviť.

(3)

V rozhodnutí č. 1/2001 Spoločného výboru ES–Faerské ostrovy z 31. januára 2001 ustanovujúcom implementáciu protokolu o veterinárnych záležitostiach, ktorým sa dopĺňa dohoda medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a dánskou vládou a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej (3), sa uvádza, že Faerské ostrovy sa majú zapojiť do Systému oznamovania chorôb zvierat (Animal Disease Notification System, ADNS).

(4)

Faerské ostrovy predložili Komisii zoznam regiónov, ktoré budú používať v systéme ADNS. Tieto regióny by sa preto mali doplniť do rozhodnutia 2005/176/ES.

(5)

Španielsko upravilo názvy a hranice svojich veterinárnych regiónov. Úprava regiónov v Španielsku ovplyvňuje systém ADNS stanovený v rozhodnutí 2005/176/ES. Súčasné regióny v systéme ADNS by sa preto mali nahradiť novými regiónmi.

(6)

Medzinárodný epizootický úrad (OIE) v máji 2005 na svojom valnom zhromaždení prijal zrevidovanú kapitolu o vtáčej chrípke, podľa ktorej je od 1. januára 2006 povinné oznamovať vysokopatogénnu, ako aj nízkopatogénnu vtáčiu chrípku OIE. Aby sa v systéme ADNS mohlo rozlíšiť oznamovanie vypuknutia vysokopatogénnej vtáčej chrípky od oznamovania vypuknutia nízkopatogénnej vtáčej chrípky, mali by sa týmto chorobám prideliť rozdielne kódy chorôb.

(7)

Okrem toho, s cieľom umožniť odlíšenie oznamovania vypuknutia vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov od oznamovania vypuknutia u domácej hydiny, by sa pre tieto odlišné prípady mali udeliť rozdielne kódy.

(8)

Rozhodnutie 2005/176/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

V záujme ochrany dôvernosti poskytnutých informácií by sa prílohy k tomuto rozhodnutiu nemali uverejniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/176/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Prílohy IV, V a X/11 sa nahrádzajú textom prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Text prílohy II k tomuto nariadeniu sa vkladá do prílohy X.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Zaradenie Bulharska a Rumunska od príloh IV a X k rozhodnutiu 2005/176/ES sa uplatňuje s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska a odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2004/216/ES (Ú. v. EÚ L 67, 5.3.2004, s. 27).

(2)  Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  Ú. v. ES L 46, 16.2.2001, s. 24. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 2/2005 (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2006, s. 46).