13.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 353/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2005

týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o EHP proti spoločnostiam Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (predtým Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (predtým Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA a Repsol YPF SA

(Prípad COMP/F/C.38.443 – Gumárenské chemikálie)

[oznámené pod číslom K(2005) 5592]

(Iba znenie v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku je autentické.)

(Text s významom pre EHP)

(2006/902/ES)

1.   ZHRNUTIE PORUŠENIA PRÁVA

1.1.   Adresáti

(1)

Toto rozhodnutie je určené týmto spoločnostiam:

Flexsys N.V.,

Bayer AG,

Crompton Manufacturing Company, Inc. (predtým Uniroyal Chemical Company Inc.),

Crompton Europe Ltd,

Chemtura Corporation (predtým Crompton Corporation),

General Química SA,

Repsol Química SA,

Repsol YPF SA.

(2)

Adresáti rozhodnutia sa podieľali na jedinom, komplexnom a pokračujúcom porušovaní článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktoré spočívalo v stanovovaní cien a výmene informácií dôvernej povahy o určitých gumárenských chemikáliách (antioxidanty, antiozonanty a primárne urýchľovače) v EHP a na svetových trhoch.

1.2.   Odvetvie gumárenských chemikálií

(3)

Gumárenské chemikálie sú syntetické alebo organické chemikálie, ktoré zvyšujú produktivitu a kvalitu pri výrobe gumy a používajú sa najmä v automobilových pneumatikách. V roku 2001 sa trhová hodnota v EHP odhadovala na 200 miliónov EUR, čo zahŕňalo kategórie antiozonantov, antioxidantov a primárnych urýchľovačov, ktorých sa kartel týkal.

(4)

Najväčšími svetovými výrobcami gumárenských chemikálií sú spoločnosti Flexsys, Bayer a Chemtura (predtým Crompton), ktoré spolu predstavujú približne polovicu svetového trhu gumárenských chemikálií. Pôsobí tu tiež niekoľko významných menších konkurentov, ako napríklad General Química (Španielsko), Duslo (Slovensko), Istrochem (Slovensko), Noveon (USA) a Great Lakes (USA), ako aj množstvo menej dôležitých konkurentov najmä z Ázie.

(5)

Najväčšími odberateľmi gumárenských chemikálií sú celosvetovo pôsobiaci veľkí výrobcovia pneumatík Michelin (Francúzsko), Goodyear (USA), Bridgestone/Firestone (Japonsko), Continental (Nemecko) a Pirelli (Taliansko), ktorí spolu predstavujú asi 35 – 40 % celosvetovej spotreby.

(6)

Regionálny geografický rozsah trhu s gumárenskými chemikáliami nadobudol v polovici 90. rokov postupne globálny charakter. Táto skutočnosť zároveň ovplyvnila rozsah kartelu, takže po roku 1995 strany uzatvárali dohody väčšinou v súvislosti s celosvetovým zvýšením cien.

1.3.   Fungovanie kartelu

(7)

Hoci veľa skutočností naznačuje, že kolúzne aktivity v rámci priemyslu gumárenských chemikálií sa prinajmenšom príležitostne uskutočňovali už v 70. rokoch, Komisia má však dostatočne presvedčivé dôkazy o existencii kartelu až pre obdobie rokov 1996 – 2001, a to v prípade spoločností Flexsys, Bayer a Crompton (teraz Chemtura) (vrátane Crompton Europe a Uniroyal Chemical Company). Tieto spoločnosti sa dohodli na zvýšení cien niektorých gumárenských chemikálií (antioxidantov, antiozonantov a primárnych urýchľovačov) na trhoch EHP a na svetových trhoch prinajmenšom v rokoch 1996, 1998, 1999, 2000 a 2001. Spoločnosť General Química, ktorú treba považovať len za menšieho účastníka trhu, sa na týchto dohodách zúčastňovala v rokoch 1999 a 2000.

(8)

Koordinácia zvyšovania cien normálne postupovala podľa všeobecného vzoru, ktorý spočíval v udržiavaní kontaktov medzi konkurentmi v prípravnej fáze predchádzajúcej oznámeniu odberateľom, potom počas rokovaní s odberateľmi a nakoniec po uzavretí zmlúv kvôli monitorovaniu plnenia a úspešnosti na trhu. Počas kontaktov predchádzajúcich koordinovanej akcii hľadali strany podporu pre navrhované zvýšenie cien a rokovali o jeho výške, produktoch a území, na ktoré sa malo vzťahovať, ako aj o tom, kto začne a kedy sa zvýšenie ohlási. Vo fáze implementácie sa pozornosť sústredila na reakcie odberateľov na ohlásené zvýšenie cien a výmenu informácií o postojoch v rokovaniach o cenách s odberateľmi. Následné styky zvyčajne zahŕňali výmenu podrobných informácií o objemoch a cenách dohodnutých s určitými odberateľmi.

1.4.   Konanie

(9)

Vyšetrovanie v odvetví gumárenských chemikálií sa začalo na základe žiadosti o podmienečné odpustenie pokuty, ktorú podala spoločnosť Flexsys v apríli 2002 a ktorá bola schválená v júni 2002. Komisia potom v septembri 2002 vykonala inšpekcie v prevádzkach spoločností Bayer, Crompton Europe a General Química.

(10)

Po týchto inšpekciách Crompton (v súčasnosti Chemtura), Bayer a General Química požiadali o zhovievavosť, a to postupne 8. októbra 2002, 24. októbra 2002 a 7. júna 2004. Komisia v príhodnom čase informovala všetkých žiadateľov o svojom zámere znížiť pokuty.

(11)

Komisia 12. apríla 2005 prijala vyhlásenie o námietkach proti spoločnostiam Bayer, Crompton, Crompton Europe, Uniroyal Chemical Company, Flexsys, Akzo Nobel, Pharmacia (predtým Monsanto), General Química, Repsol Química, Repsol YPF, Duslo, Prezam, Vagus a Istrochem. Ústne vypočúvanie v tomto prípade sa uskutočnilo 18. júla 2005. Konanie bolo následne pozastavené vo vzťahu k spoločnostiam Akzo Nobel NV, Pharmacia Corporation, Duslo a.s., Prezam a.s., Vagus a.s. a Istrochem a.s.

1.5.   Pasíva

(12)

Hoci sa spoločnosti Repsol YPF SA a Repsol Química SA nezúčastňovali na predmetných opatreniach, aj tak sú považované za zodpovedné za správanie ich dcérskej spoločnosti General Química, ktorú majú vo výlučnom vlastníctve.

2.   POKUTY

2.1.   Základná výška

(13)

Základná výška pokuty sa určuje na základe závažnosti a dĺžky trvania porušovania práva.

2.1.1.   Závažnosť

(14)

Pri posudzovaní závažnosti porušenia práva Komisia zohľadňuje jeho povahu, reálny vplyv na trh, ak je možné ho odmerať, a veľkosť relevantného geografického trhu.

(15)

So zreteľom na povahu porušovania práva a jeho územný rozsah (porušovanie v tomto prípade spočívalo primárne v tajných dohodách členov kartelu o stanovení cien nielen v EHP a vo výmene dôverných informácií), musí sa toto porušovanie práva kvalifikovať ako veľmi závažné.

2.1.2.   Rozdielny prístup

(16)

V rámci kategórie veľmi závažných porušení umožňuje škála možných pokút uplatniť rozdielny prístup voči spoločnostiam, aby sa tak zohľadnila skutočná ekonomická sila vinníkov spôsobiť závažnú škodu v oblasti hospodárskej súťaže, ako aj stanoviť pokutu v takej výške, že bude mať dostatočne odradzujúci účinok.

(17)

Vychádzajúc zo skutočnosti, že vo všeobecnosti má územný rozsah kartelu aj trhu s gumárenskými chemikáliami v podstate celosvetový charakter, použili sme ako referenčné hodnoty pri výpočte pokút celosvetové trhové podiely za rok 2001, t. j. posledný rok trvania porušovania práva.

(18)

Spoločnosť Flexsys bola s trhovým podielom približne 20 – 30 % najväčším trhovým hospodárskym subjektom na svete. Preto sa zaraďuje do prvej kategórie. V druhej kategórii skončila spoločnosť Bayer s trhovým podielom 10 – 20 %. Do tretej kategórie bola zaradená spoločnosť Crompton s trhovým podielom 10 – 20 %. Napokon, spoločnosť General Química s trhovým podielom 0 – 10 % bola zaradená do štvrtej kategórie. Základná výška pokuty sa stanoví proporcionálne, aj keď nie z aritmetického hľadiska, so zreteľom na trhový podiel.

2.1.3.   Dostatočné odradenie

(19)

V rámci kategórie veľmi závažných porušení umožňuje rozsah možných pokút, so zreteľom na veľkosť každej spoločnosti, tiež stanoviť pokuty na úrovni, ktorá zabezpečí, aby mali dostatočne odradzujúci účinok. V roku 2004 dosiahli spoločnosti takýto celkový obrat: Bayer 29,7 mld. EUR, Crompton približne 2 mld. EUR, Flexsys približne 425 mil. EUR a Repsol YPF 41,7 mld. EUR. Preto sa Komisia domnieva, že je primerané vynásobiť pokutu pre spoločnosť Bayer koeficientom 2 a pre spoločnosť Repsol koeficientom 2,5.

2.1.4.   Zvýšenie za dĺžku trvania

(20)

Porušovanie práva zo strany spoločností Flexsys, Bayer a Uniroyal (vrátane Crompton Europe) trvalo šesť rokov, kým spoločnosť Crompton Corporation (teraz Chemtura) je zodpovedná za porušovanie, ktoré trvalo päť rokov a štyri mesiace. Všetky tieto spoločnosti sa dopustili dlhodobého porušovania práva, a preto sa základná výška pokuty v ich prípade zvýši o 10 % za každý celý rok porušovania.

(21)

Porušovanie práva zo strany spoločnosti General Química trvalo osem mesiacov. Keďže ide o porušovanie kratšie ako jeden rok, pokuta stanovená pre túto spoločnosť sa nezvýši.

2.2.   Poľahčujúce okolnosti

(22)

V prípade spoločnosti General Química je primerané znížiť pokutu o 50 % kvôli jej pasívnej a nepatrnej úlohe pri porušovaní práva v porovnaní s ostatnými účastníkmi kartelu.

2.3.   Uplatňovanie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002

2.3.1.   Oslobodenie

(23)

Spoločnosť Flexsys bola prvá, ktorá predložila dôkazy umožňujúce Komisii prijať rozhodnutie o uskutočnení vyšetrovania v súvislosti s údajným kartelom v priemysle gumárenských chemikálií. Flexsys počas celého správneho konania plne, nepretržite a promptne spolupracovala a poskytla Komisii všetky dostupné dôkazy týkajúce sa porušenia práva, pre ktoré existuje podozrenie. Spoločnosť Flexsys ukončila svoju účasť na porušovaní práva, pre ktoré existuje podozrenie, najneskôr v čase, keď predložila dôkazy podľa oznámenia o zhovievavosti, a nepodnikla žiadne kroky, ktoré by nútili tieto subjekty k účasti na tomto porušovaní. Na základe uvedených dôvodov možno spoločnosť Flexsys v plnej miere oslobodiť od pokuty.

(24)

Spoločnosť Crompton napadla oslobodenie spoločnosti Flexsys od pokuty, tvrdiac, okrem iného, že Flexsys nesplnila podmienky na oslobodenie tým, že nútila iné strany k účasti a pokračovala v porušovaní aj po podaní žiadosti o zhovievavosť. Po bližšom preskúmaní tvrdení spoločnosti Crompton sa Komisia domnieva, že neexistuje žiadny rozhodujúci dôkaz, ktorý by tieto tvrdenia podporil.

2.3.2.   Bod 23 písm. b), prvá zarážka (zníženie o 30 – 50 %)

(25)

Spoločnosť Crompton bola prvou spoločnosťou, ktorá splnila požiadavky bodu 21 oznámenia o zhovievavosti, keďže poskytla Komisii dôkazy, ktoré predstavovali významný prínos v porovnaní s tými, ktoré už Komisia mala. Na základe uvedeného možno podľa bodu 23 písm. b), prvá zarážka znížiť pokutu stanovenú pre túto spoločnosť o 30 – 50 %.

(26)

Vzhľadom na jej včasnú spoluprácu, kvalitu jej dôkazov a rozsiahlu a neustálu spoluprácu počas konania sa Komisia domnieva, že spoločnosti Crompton možno znížiť pokutu o maximálnu hodnotu 50 %.

2.3.3.   Bod 23 písm. b), druhá zarážka (zníženie o 20 – 30 %)

(27)

Bayer bol druhou spoločnosťou, ktorá splnila požiadavky bodu 21 oznámenia o zhovievavosti, keďže poskytla Komisii dôkazy, ktoré predstavovali významný prínos v porovnaní s tými, ktoré už Komisia mala. Na základe uvedeného možno podľa bodu 23 písm. b), druhá zarážka znížiť pokutu stanovenú pre túto spoločnosť o 20 – 30 %. Miera prínosu spoločnosti Bayer k prípadu je obmedzená a spoločnosť priznala porušovanie práva len za posledné štyri roky. Komisia sa preto domnieva, že spoločnosť Bayer je oprávnená na najnižšie možné zníženie v rámci príslušného pásma, t. j. zníženie vo výške 20 %.

2.3.4.   Bod 23 písm. b), tretia zarážka (zníženie až do 20 %)

(28)

General Química bola treťou spoločnosťou, ktorá splnila požiadavky bodu 21 oznámenia o zhovievavosti, keďže poskytla Komisii dôkazy, ktoré predstavovali významný prínos v porovnaní s tými, ktoré už Komisia mala. Na základe uvedeného možno podľa bodu 23 písm. b), tretia zarážka znížiť pokutu stanovenú pre túto spoločnosť až o 20 %. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť General Química splnila podmienku významného prínosu v relatívne neskorom štádiu konania, viac ako rok a pol po inšpekciách, ktoré v jej priestoroch vykonala Komisia, a že miera, do akej jej tvrdenie bolo významným prínosom, zostala obmedzená, dospela Komisia k záveru, že spoločnosti General Química (a Repsol) možno znížiť pokutu, ktorá by jej inak bola udelená, o 10 %.

2.3.5.   Záverečná poznámka o uplatňovaní oznámenia o zhovievavosti

(29)

V tomto prípade Komisia prísne varovala žiadateľov o zhovievavosť pred pokusmi znížiť jej schopnosť preukázať porušenie práva, keď súhrnne vzaté už disponuje obsiahlym súborom indícií a dôkazov, ktoré dokazujú existenciu kartelu. Komisia vychádzala z toho, že takýto prístup spochybňuje rozsah a nepretržitosť spolupráce žiadateľov o zhovievavosť.

3.   ROZHODNUTIE

(30)

Nasledujúce spoločnosti porušili článok 81 ods. 1 Zmluvy a článok 53 Dohody o EHP tým, že sa v uvedených obdobiach zúčastňovali na súbore dohôd a zosúladených postupov, ktoré spočívali v určovaní cien a výmene informácií dôvernej povahy v odvetví gumárenských chemikálií v EHP:

a)

Bayer AG od 1. januára 1996 do 31. decembra 2001,

b)

Crompton Manufacturing Company Inc. od 1. januára 1996 do 31. decembra 2001,

c)

Crompton Europe Ltd. od 1. januára 1996 do 31. decembra 2001,

d)

Chemtura Corporation od 21. augusta 1996 do 31. decembra 2001,

e)

Flexsys N.V. od 1. januára 1996 do 31. decembra 2001,

f)

General Química SA od 31. októbra 1999 do 30. júna 2000,

g)

Repsol Química SA od 31. októbra 1999 do 30. júna 2000,

h)

Repsol YPF SA od 31. októbra 1999 do 30. júna 2000.

(31)

Dané spoločnosti ihneď ukončia uvedené porušovanie práva, pokiaľ tak už neurobili. Zdržia sa zopakovania akéhokoľvek konania alebo správania opísaného vyššie a akéhokoľvek konania alebo správania s rovnakým alebo podobným cieľom alebo účinkom.

(32)

Za vyššie uvedené porušovanie práva boli týmto spoločnostiam uložené nasledujúce pokuty:

a)

Flexsys N.V.

0 EUR

b)

Crompton Manufacturing Company, Inc.,spoločne a nerozdielne s Crompton Europe Ltd.

13,6 mil. EUR,

z čoho so spoločnosťou Chemtura Corporation spoločne a nerozdielne

12,75 mil. EUR

c)

Bayer AG

58,88 mil. EUR

d)

General Química SA, spoločne a nerozdielne s Repsol Química SA a Repsol YPF SA

3,38 mil. EUR

Úplné znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť v autentických jazykoch prípadu a v pracovných jazykoch Komisie na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž http://ec.europa.eu/comm/competition/.