13.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 353/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. júla 2005,

ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučitel'nú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP

(Prípad COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech)

[oznámené pod číslom K(2005) 2676]

(Iba nemecký text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2006/899/ES)

Dňa 13. júla 2005 Komisia prijala rozhodnutie v prípade fúzie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi, a najmä podľa článku 8 ods. 2 tohto nariadenia. Úplná verzia tohto rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, je dostupná v pôvodnom jazyku tohto prípadu a v pracovných jazykoch Komisie na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na adrese: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   STRUČNÉ ZHRNUTIE

(1)

Tento prípad sa týka prevzatia rakúskeho technologického koncernu VA Tech firmou Siemens.

(2)

Siemens je diverzifikovaná technologická skupina, ktorej činnosť sa zameriava na tieto kľúčové oblasti: informačná a komunikačná technika, automatizačná technika a pohony, energetická technika, doprava, pouličné osvetlenie a medicínska technika.

(3)

VA Tech so sídlom v Linzi je s približne 17 000 zamestnancami a ročným obratom vo výške 4,3 mld. eur najväčšou priemyselnou skupinou v Rakúsku. Má štyri hlavné oblasti činnosti: výroba, prenos a rozvod energie, výroba techniky pre metalurgiu, výroba elektrických zariadení a zariadení pre infraštruktúru.

(4)

Siemens predložil 10. decembra 2004 verejnú ponuku na prevzatie VA Tech so zámerom zvýšiť svoj existujúci podiel vo výške 16,45 % hlasovacích práv minimálne na 50 % plus jedna akcia. […] (1). Súhlas Komisie je jedinou podmienkou nadobudnutia platnosti ponuky.

(5)

Plánované nadobudnutie, ktorým Siemens získa výhradnú kontrolu nad VA Tech, predstavuje zlúčenie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia ES o fúziách.

(6)

Zúčastnené podniky majú v celosvetovom meradle obrat vyše 5 mld. eur (Siemens 74 mld. eur v obchodnom roku od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2003 a VA Tech 3,9 mld. eur v obchodnom roku 2003). Siemens a VA Tech dosahujú v rámci Spoločenstva celkový obrat vyše 250 mil. eur […] (1). Ani jeden z týchto podnikov nedosiahol viac ako dve tretiny svojho celkového obratu v rámci Spoločenstva v jednom a tom istom členskom štáte. Oznámené zlúčenie má preto dosah na celé Spoločenstvo.

(7)

Prieskum trhu, ktorý si Komisia dala urobiť, ukázal, že zámer bude mať za následok početné prepojenia na horizontálnej a vertikálnej úrovni v týchto oblastiach: výroba energie (pozri časť A.), prenos a rozvod energie (B.), technika pre koľajovú dopravu (C.), frekvenčné transformátory (D.), metalurgická technika a výroba elektrických zariadení (E.), nízkonapäťové rozvádzače (F.), technológia budov (G.), infraštruktúra a lanové dráhy (H.), iné služby v oblasti IT (I.).

(8)

Komisia dospela vo svojom rozhodnutí k záveru, že ak zúčastnené strany dodržia svoje prísľuby v oblasti (i) zariadenia pre vodné elektrárne a (ii) výroba mechanickej techniky pre metalurgiu, oznámené zlúčenie ani v jednej z týchto oblastí významne nenaruší hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu alebo v jeho značnej časti.

II.   PODROBNÉ ZHRNUTIE

A.   VÝROBA ENERGIE

A1.   ZARIADENIA PRE VODNÉ ELEKTRÁRNE

Významné trhy

(9)

Zariadenia pre vodné elektrárne obsahujú veľký počet samostatných komponentov ako sú vodné turbíny, generátory a rôzne mechanické a elektrické komponenty („mechanical (electrical) balance of plant“). Tieto komponenty si zákazníci často objednávajú osobitne, hlavne v Európe, kde je najväčšia časť dopytu spojená s náhradou alebo modernizáciou existujúcich vodných elektrární. Na strane dopytu sú tieto jednotlivé komponenty nezameniteľné. Po sérii zlúčení výrobcov mechanických a elektrických zariadení vodných elektrární budú Siemens/VA Tech a ich hlavní konkurenti dodávať celú paletu potrebných komponentov. Faktory na strane ponúkateľov vedú Komisiu k tomu, aby súhlasila so Siemensom v tom, že pre zariadenia pre vodné elektrárne existuje jeden vecne významný trh, ktorého výrobky sa od seba značne odlišujú.

(10)

Pokiaľ ide o geograficky významný trh, rozhodnutie uvádza, že v rôznych častiach sveta sú zastúpené rôzne skupiny konkurentov, ale vedúci európski ponúkatelia Siemens, VA Tech, Alstom a GE Hydro operujú na celom svete. Predovšetkým v Číne a ostatných častiach Ázie operuje celý rad čínskych, indických a japonských podnikov, ktoré európski zákazníci nepovažujú za dôveryhodné. Zákazníci v EHP týchto výrobcov buď nepoznajú, alebo ich hodnotia výrazne nižšie ako európskych ponúkateľov. Tieto podniky doteraz ešte nedostali žiadnu objednávku v EHP, a ani tam nepredkladali svoje ponuky (Siemens poukázal na dva úspešné projekty čínskych ponúkateľov v Albánsku v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch).

(11)

[…] (1) Na záver rozhodnutia sa poznamenáva, že podmienky ponuky a dopytu medzi EHP a ostatnými svetovými regiónmi sa značne odlišujú, a preto sa na EHP treba pozerať ako na geograficky významný trh.

Hodnotenie hospodárskej súťaže

(12)

Pre obdobie 2000 – 2004 uvádza Siemens spoločný podiel na trhu EHP s VA Tech vo výške [40 – 50] (1) % (Voith Siemens [20 – 30] (1) % (2), VA Tech [20 – 30] (1)). VA Tech uviedol [40 – 50] (1) %, Alstom hodnotí spoločný podiel Siemens/VA Tech na 61 %. Zákazníci hodnotia podiel na trhu prevažne rovnako, pričom jeden z malých konkurentov Andino sa domnieva, že Siemens/VA Tech majú na trhu EHP podiel 70 %. Z údajov o obrate za rovnaké päťročné obdobie, ktoré predložili hlavní konkurenti, vyplývajú tieto podiely na trhu (vrátane údajov o obrate, ktoré Siemens predložil v časti „ostatné“):

EHP 2000 – 2004

mil. eur

Podiel na trhu %

Siemens

318

[10 – 20] (1) %

VA Tech

 

[30 – 40] (1) %

Spolu

 

50 %

Alstom

 

[20 – 30] (1) %

GE Hydro

 

[0 – 10] (1) %

Ansaldo

 

[<1] (1) %

Andritz

 

[<1] (1) %

ostatné

473

[20 – 30] (1) %

celkom

 

100 %

Zdroj: Prieskum trhu na objednávku Komisie.

(13)

Siemens síce uvádza, že podiely na trhu na tomto trhu ponuky z roka na rok silno kolísajú […] (1), celý rad faktorov však vedie k záveru, že podiely na trhu nesú v sebe dôležité informácie o rozdelení síl na tomto trhu. K tomu treba pripočítať aj skutočnosť, že výberové konania týkajúce sa silno diferencovaných a na potrebu zákazníkov šitých výrobkov, sa konajú často, ale ich objem je nízky (iba […] (1) z […] (1) ponúk, ktoré predložil Siemens, malo objem viac ako […] (1). eur). Pri väčších objednávkach má uchádzač spočiatku neistotu o konkrétnej hodnote (t. j. rentabilite) zámeru. S poklesom počtu vierohodných uchádzačov však musí narásť hodnota najnižšej ponuky. Takto vzhľadom na vysoký spoločný podiel na trhu Siemens/VA Tech, pomerne nízky počet zostávajúcich konkurentov a odpadnutie dôležitého uchádzača narastá pravdepodobnosť, že zlúčením vznikne vedúce postavenie na trhu.

(14)

Z odpovedí na prieskum trhu […] (1) vychádza skupina štyroch vedúcich konkurentov (Siemens, VA Tech, Alstom a GE Hydro). Tieto podniky zákazníci považujú za dôveryhodných ponúkateľov veľkých zariadení pre vodné elektrárne. Všetci ostatní konkurenti majú oveľa nižšie hodnotenie alebo nedodávajú porovnateľné zariadenia, dokonca ani vtedy, ak ide o menšie objednávky. Rozhodnutie obsahuje zhrnutie hodnotenia rôznych výrobcov zariadení zo strany zákazníkov podľa množstva, aby sa podporil tento záver. […] (1).

(15)

Zo zoznamu ponúkateľov, ktoré predložil Siemens, […] (1) tiež vyplýva, že Siemens vo výberových konaniach naráža častejšie na VA Tech (v […] (1) % výberových konaní v hodnote viac ako […] (1) eur) […] (1) ako na Alstom [..] (1) alebo GE […] (1). V […] (1) konaniach boli Siemens a VA Tech jediní dvaja z veľkej štvorky, ktorí predložili ponuku. To, že tak často na seba narážajú, sa dá čiastočne vysvetliť aj tým, že GE Hydro sa len zriedka uchádza o objednávku mimo Škandinávie a Spojeného kráľovstva (GE Hydro vznikol prevzatím divízie vodných elektrární Kvaerner zo strany GE). Alstom sa častejšie zúčastňuje na výberových konaniach v rôznych častiach Európy, ale predsa je trocha častejšie zastúpený na Ibérijskom polostrove ako v iných regiónoch. Okrem toho sa častejšie uchádza o veľké ako o menšie projekty.

(16)

Veľa zákazníkov a konkurentov vo svojich pripomienkach v zmysle článku 11 uvádzalo, že prevzatie bude mať za následok zvýšenie cien, keď sa spoja dvaja príbuzní konkurenti na trhu, ktorý je už teraz značne koncentrovaný.

(17)

Siemens očividne súhlasí s tvrdením Komisie, že Siemens, VA Tech a Alstom sú v súčasnosti hlavní konkurenti vo výrobe zariadení pre vodné elektrárne v EHP. Vo svoj prospech uvádza prevažne dynamické argumenty.

(18)

Podľa toho by čínski a menší európski ponúkatelia boli schopní dodávať zariadenia schopné konkurencie, ak by sa Siemens/VA Tech pokúsili po zlúčení zdvihnúť ceny. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ktoré majú už dlhú tradíciu, doteraz zabránili, aby sa na trh dostali noví ponúkatelia a aby zákazníci prijali nové zdroje dodávok. Siemens však nedisponuje žiadnymi dôkazmi o plánoch ponúkateľov, ktorí zatiaľ aktívne nevystupujú na európskom trhu, zúčastniť sa na výberových konaniach v EHP. Okrem čínskych výrobcov Siemens menoval celý rad menších európskych výrobcov menších zariadení pre vodné elektrárne a dodávateľov malých komponentov, ktorých výrobky sa dajú o. i. použiť aj pre vodné elektrárne. Podiely na trhu týchto podnikov sú však nižšie ako 1 % a dodávajú výrobky, ktoré nie sú rovnocenné výrobkom Siemensu a VA Tech.

(19)

Rozhodnutie dospelo k záveru, že v prípade argumentov Siemensu ide o špekulácie, ktoré majú navodiť záver, že každý monopol v dlhodobom horizonte priťahuje nových uchádzačov. Pre vysoký podiel na trhu Siemens/VA Tech, pokles počtu dôveryhodných ponúkateľov zo 4 na 3, informácii o dodávateľoch, podľa ktorej Siemens/VA Tech vyrábajú veľmi ľahko zameniteľný tovar, a pre vysoký počet zákazníckych sťažností Komisia dospela k záveru, že zlúčenie by vytvorením ovládajúceho postavenia na trhu výrobkov pre vodné elektrárne viedlo k citeľnému narušenie fungujúcej hospodárskej súťaže.

A2.   ZARIADENIA VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ A ELEKTRÁRNÍ NA PEVNÉ PALIVO

(20)

V rámci zariadení pre kombinované elektrárne VA Tech dodáva elektrárne s plynovými a parnými turbínami ako systémový integrátor, ktorý používa komponenty, dodané prevažne tretími stranami, najmä plynové turbíny vyrobené v GE spoločne s turbogenerátormi vlastnej výroby. Na trhu objednávok na kľúč zostane po spojení viacero konkurentov, hlavne výrobcovia turbín Siemens, GE, Alstom a Mitsubishi, ale aj generálni dodávatelia ako Bechtel a výrobca bojlerov Foster& Wheeler. Podiel VA Tech na trhu EHP pre dodávky na kľúč je nižší ako 15 % […] (1). Prevzatím zanikne odbytový kanál pre turbíny a jeden dodávateľ generátorov pre jeho turbíny. S prihliadnutím na strategickú úlohu plynových turbín pre kombinované elektrárne a vedúce postavenie GE na trhu v tejto oblasti rozhodnutie dospelo k záveru, že GE bude schopný nahradiť VA Tech ako odbytový kanál pre svoje turbíny. GE má vlastné kapacity na výrobu generátorov. Pokiaľ ide o prevzatie, nevyjadril žiadne pochybnosti. V rozhodnutí sa preto neuvádzajú žiadne pochybnosti týkajúce sa hospodárskej súťaže v tejto oblasti.

B.   PRENOS A ROZVOD ENERGIE (T&D)

(21)

Tak ako zariadenia na výrobu energie, aj trh T&D obsahuje širokú paletu rozličných komponentov, ktoré sa zákazníkom (prevažne celoštátne činní prevádzkovatelia sietí a miestni/regionálni distribútori elektrického prúdu) dodávajú na určitej súbornej úrovni. Pokiaľ ide o horizontálne prelínanie medzi Siemensom a VA Tech, Siemens navrhuje, aby sa definovali významné trhy na úrovni skupín výrobkov, uvedených od a) po e).

a.

VYSOKONAPÄŤOVÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA (PRE PRENOSOVÉ SIETE S NAPÄTÍM MEDZI 52 A 800 KV)

(i)

Rozvádzače izolované vzduchom

(ii)

Rozvádzače izolované plynom

(iii)

Výkonové vypínače

(iv)

Odpojovače

(v)

Meracie transformátory

(vi)

Tlmivky

b.

TRANSFORMÁTORY

(i)

Výkonové transformátory

(ii)

Distribučné transformátory

c.

AUTOMATIZÁCIA ENERGETICKEJ TECHNIKY A INFORMAČNÉ SYSTÉMY

(i)

Riadiaca technika prevádzky siete

(ii)

Ochranné relé

d.

PROJEKTY NA KĽÚČ

(i)

Projekty HV

(ii)

Projekty MV

e.

T&D-SLUŽBY

(i)

Služby pre prevádzku zariadení

(ii)

Plánovanie sietí

(22)

Prieskum trhu naznačil, že na rozdiel od tvrdenia Siemensu by mohli aspoň niektoré z komponentov, uvedené ako I, II, … v každej časti, vytvárať na trhoch výrobkov samostatné geograficky významné trhy. Presná definícia tohto trhu výrobkov však pre toto rozhodnutie nie je potrebná, keďže ani jedna z možných definícií trhu nemôže byť podnetom pre pochybnosti o hospodárskej súťaži.

(23)

Pokiaľ ide o definovanie geograficky významného trhu, rozhodnutie dospelo k názoru, že v prípade T&D ide o trhy v rámci EHP. Technické normy už nie sú pre prevádzkovateľov združenej elektrizačnej sústavy prekážkou, aby nakupovali výrobky v zahraničí, najmä na trhu vysokého napätia, kde sú výrobky vo veľkej miere šité na mieru zákazníkovi. Veľkí ponúkatelia sa úspešne zúčastňujú výberových konaní na zariadenia T&D v celom EHP.

(24)

Prieskum trhu vo veľkej miere potvrdil nižšie uvedené údaje Siemensu o podieloch na trhu a hlavných konkurentoch na každom trhu. Výnimkou je trh vysokonapäťových projektov dodávaných na kľúč, kde žiadny iný účastník trhu nestanovil podiel Siemensu vo výške [50 – 60] (1) %. Trh projektov na kľúč však zahŕňa celú paletu výrobkov a komponentov, takže obraty pri službách na kľúč môžu účastníci prieskumu trhu priradiť inak, ako je to pri komponentoch, ktoré sú ich základom.

Výrobok

Siemens

VA Tech

Spolu

Hlavní konkurenti

a.

Vysokonapäťové elektrické zariadenia

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

Areva 18, ABB 15

(i)

Rozvádzače izolované vzduchom

[0-10] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

Areva 12; ABB 9, Cegelec 6, EFACEC 6

(ii)

Rozvádzače izolované plynom

[30-40] (3)

[10-20] (3)

[40-50] (3)

ABB 33, Areva 23

(iii)

Výkonové vypínače

[30-40] (3)

[0-10] (3)

[40-50] (3)

Areva 30, ABB 28

(iv)

Odpojovače

[30-40] (3)

[20-30] (3)

[30-40] (3)

Areva 21, HAPAM 14

(v)

Meracie transformátory

10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

Areva 20-25, ABB 10-15, Ritz 10-15, Arteche 10-15, Pfiffner 3-8

(vi)

Tlmivky

[20-30] (3)

[10-20] (3)

[40-50] (3)

Areva 22-27, ABB 17-22, Trafomec 5-10

b.

Transformátory

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

ABB 18-23, Areva 13-18, RWE Solutions 8-13, Schneider 4-7, Pauwels 4-7, iní

(i)

Výkonové transformátory

[10-20] (3)

[10-20] (3)

[20-30] (3)

ABB 20-25, Areva 15-20,RWE Solutions 7-14, Pauwels 2-5, EFACEC 2-5, iní

(ii)

Distribučné transformátory

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

ABB 12-17, Schneider 10-15, RWE Solutions 8-13, Areva 7-12, Pauwels 5-10, iní

c.

Automatizácia energetickej techniky a informačné systémy

 

 

 

 

(i)

Riadiaca technika prevádzky siete

[10-20] (3)

[10-20] (3)

[20-30] (3)

ABB 8-12, Areva 6-10, iní (o. i. rozličné softvérové firmy)

(ii)

Ochranné relé

[20-30] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

Areva 23-27, ABB 13-17, Schneider 4-8

d.

Projekty na kľúč

[20-30] (3)

[0-10] (3)

[30-40] (3)

ABB 18, Areva 14, Cegelec 9

(i)

Projekty HV

[50-60] (3)

[10-20] (3)

[70-80] (3)

ABB 21, Areva 9

(ii)

Projekty MV

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

ABB 17, Areva 16, Cegelec 12

e.

T&D-služby

Žiadne dotknuté trhy na báze EHP alebo vnútroštátnej báze.

(25)

Zatiaľ čo Siemens, VA Tech, Areva a ABB dodávajú širokú paletu komponentov T&D, menší konkurenti ako Cegelec, EFACEC, Ansaldo, HAPAM alebo Pauwels obsadzujú len menšie segmenty výrobkov.

(26)

Prevzatie bude mať za následok podiely na trhu viac ako [30 – 40] (1) % na viacerých možných trhoch T&D, a to pokiaľ ide o rozvádzače izolované plynom, výkonové vypínače a vysokonapäťové projekty na kľúč. Okrem toho by sa na týchto trhoch výrobkov počet dôveryhodných konkurentov znížil zo 4 na 3 (Siemens/VA Tech, Areva a ABB). Tieto tri trhy sú navzájom vertikálne prepojené, pretože hlavným komponentom veľkej časti vysokonapäťových projektov na kľúč sú rozvádzače izolované plynom. Výkonové vypínače sa zasa používajú ako komponenty rozvádzačov izolovaných plynom. Siemens, VA Tech, Areva a ABB vyvíjajú svoju činnosť na týchto troch vertikálnych úrovniach.

(27)

Na ostatných trhoch T&D sú spoločné podiely na trhu Siemens/VA Tech nižšie, okrem toho tu existujú ďalší konkurenti. Pokiaľ ide o tieto trhy, úvahy o narušení hospodárskej súťaže nie sú aktuálne.

(28)

Odpovede zákazníkov a konkurentov na prieskum trhu organizovaný Komisiou boli celkovo menej negatívne ako pri zariadeniach pre vodné elektrárne. Negatívne pripomienky boli skôr všeobecného charakteru a týkali sa skutočnosti, že zaniká konkurent na už beztak veľmi koncentrovanom trhu. Komisia sa preto pri prieskume zamerala na možné dôsledky poklesu počtu dôveryhodných ponúkateľov zo štyroch na troch na niektorých možných trhoch.

(29)

Na trhu projektov HV na kľúč sa prelínanie medzi Siemensom a VA Tech vyskytuje predovšetkým pri dodávkach na kľúč rozvádzačov izolovaných plynom (GIS). Sila trhu v prípade projektov HV na kľúč je takto viazaná na postavenie na trhu ponúkateľov základných komponentov rozvádzačov. Trh dodávok na kľúč je vo veľkej miere viazaný na projekty a vyznačuje sa silným kolísaním podielov na trhu. V päťročnom období 1999 až 2003 podiel na trhu na trhu Siemensu kolísal medzi [5 – 10] (1) % v roku 2000 a [50 – 60] (1) % v roku 2003, podiel VA Tech medzi [0 – 5] (1) v roku 1999 a [15 – 20] (1) % v roku 2002. Zostávajúce projekty dostali v každom z týchto rokov ABB a Areva. Jediný veľký projekt v roku môže významne zmeniť podiel na trhu ponúkateľa. Podobným spôsobom vzniklo silné postavenie na trhu v roku 2003 vo výške [50 – 60] (1) %. Rozhodnutie z toho vyvodzuje, že trh projektov HV na kľúč je ponukovým trhom s hospodárskou súťažou „pre trh“ a nie „na trhu“, kde podiely na trhu málo vypovedajú o schopnosti konkurenta získať budúce objednávky.

(30)

Pokiaľ ide o rozvádzače GIS, v EHP operujú tí istí konkurenti ako pri projektoch HV na kľúč, konkrétne Siemens, VA Tech, ABB a Areva. Podľa Siemensu sa spoločný podiel na trhu s VA Tech v roku 2003 pohyboval na úrovni [40 – 50] (1) % (Siemens [30 – 40] (1) %, VA Tech [10 – 15] (1) %). Spoločné podiely na trhu v období rokov 1999 až 2003 kolísali medzi [40 – 50] (1) % a [60 – 70] (1) %. Jednotlivé podiely na trhu však zaznamenali silnejšie výkyvy (Siemens [10 – 15] (1) %-[40 – 50] (1) % a VA Tech ([10 – 15] (1) %-[40 – 50] (1)). Rovnako ako na trhu dodávok na kľúč pripadli zostávajúce podiely na trhu EHP na ABB a Areva.

(31)

Bezpečnostné požiadavky na vysokonapäťové výrobky obmedzujú počet možných dodávateľov európskych spoločností distribuujúcich elektrickú energiu, pričom medzi štyrmi lídrami trhu existujú, zrejme, len malé rozdiely v produktoch v zariadeniach ponúkaných pre určité výberové konanie. Vzhľadom na tieto danosti (ponukový trh, malé rozdiely vo výrobkoch medzi lídrami trhu) môžu na trhoch rozvádzačov GIS/trhoch projektov HV na kľúč dosahovať konkurencieschopné výsledky aj traja dôveryhodní ponúkatelia.

(32)

Prieskum trhu sa zameral na zoznamy ponúkateľov projektov HV na kľúč, rozvádzačov GIS a výkonových vypínačov, ako aj údajov od roku 1999, ktoré predložili Siemens a jeho konkurenti. Z toho vyplýva, že najčastejším konkurentom Siemensu vo výberových konaniach bol ABB, za ním nasleduje Areva. VA Tech sa výberových konaní na rozvádzače GIS zúčastňoval menej často, a sotva tam vystupoval ako konkurent Siemensu. Vysvetlením pre zriedkavé stretnutia Siemensu a VA Tech vo výberových konaniach môže byť fakt, že európsky obchod VA Tech v oblasti rozvádzačov je daný prevzatím aktivít firmy Schneider v Grenobli, zameraných na vysoké napätie. Inštalačná základňa VA Tech sa takto sústreďuje na Francúzsko, zatiaľ čo tradičné geografické ťažisko Siemensu je v iných častiach Európy.

(33)

Odkedy sa Maďarsko stalo členom EÚ, Ganz-Transelektro predložil celý rad ponúk v EHP. Nedávno spolu so spoločnosťou Corus dostal objednávku na rozvádzače GIS v Holandsku. Toshiba-Mitsubishi (TM) a JAEPS, japonskí výrobcovia rozvádzačov GIS, obmedzili svoje aktivity v EHP na výberové konania v ostrovných štátoch Island a Cyprus.

(34)

Komisia navzájom porovnala ponuky z […] (1) výberových konaní, ktorých sa zúčastnili všetky štyri podniky, aby zistila, či niektorý z týchto podnikov často predložil najnižšiu alebo druhú najnižšiu ponuku. Nebolo to tak.

(35)

Ako sa uvádza v rozhodnutí, trh rozvádzačov GIS by mohol nájsť konkurenčne schopné riešenia aj s tromi dôveryhodnými ponúkateľmi, pokiaľ sa na zlúčení nepodieľa cenovo najlacnejší alebo druhý najlacnejší ponúkateľ alebo konkurenti, ktorí sú ľahko zameniteľní. Údaje o výberových konaniach takéto závery nepotvrdzujú.

(36)

V rozhodnutí sa skúma aj možnosť, či by zámer nemohol byť spojený aj s efektom koordinácie. Štruktúra trhov s rozvádzačmi, vysokonapäťovými projektami na kľúč a výkonovými vypínačmi (traja príbuzní konkurenti, nehomogénne výrobky, veľkoodberatelia) a zistený spôsob ponuky (všetci konkurenti sa úspešne zúčastňujú výberových konaní v celej Európe) naznačujú, že by účinný koordinačný mechanizmus na trhu s rozvádzačmi musel byť umelo vytvorený a ťažko realizovateľný.

(37)

Rozhodnutie dospelo k záveru, že neexistuje citeľná prekážka účinnej hospodárskej súťaže na trhu T&D pre žiadnu z možných definícií trhu výrobkov.

C.   ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

C1.   KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

(38)

Prevzatie VA Tech je spojené so zánikom VA Tech Elin EBG Traction (ETR) ako nezávislého ponúkateľa elektrických pohonov pre električky, metro a regionálne vlaky. ETR je aj dodávateľom integrovaných výrobcov koľajových vozidiel, ktorí najmä pre určité typy električiek a vlakov vytvárajú konzorciá s podnikmi Bombardier a Siemens.

(39)

Na základe starších rozhodnutí toto rozhodnutie skúma dôsledky tohto zámeru na báze trhu EHP pre elektrický pohon a národných trhov pre koľajové vozidlá samostatne pre jednotlivé druhy vozidiel, ako sú električky, vozidlá metra, regionálne vlaky a lokomotívy. Prekrývanie na trhu elektrických pohonov je zanedbateľné a nevyvoláva žiadne pochybnosti z hľadiska hospodárskej súťaže. Vzhľadom na pozíciu ETR a Siemensu v niektorých členských štátoch existujú však vertikálne dotknuté trhy.

(40)

Prieskum trhu ukázal, že na trhoch, ktorých sa zámer dotýka, t. j. električky v Španielsku, Poľsku, Rakúsku a v Českej republike, metro v Belgicku a regionálne vlaky v Nemecku a v Rakúsku, bude aj po realizácii zámeru pretrvávať dostatočná hospodárska súťaž. Aby sa zrušilo spojenie medzi ETR a Bombardier podľa rozhodnutia Komisie COMP/M.2139 Bombardier/Adtranz z 3. apríla 2001, navrhuje sa zároveň prijať rozhodnutie podľa článku 8 ods. 2, ktorým by sa zrušil prísľub podniku Bombardier v tom prípade, že by Siemens získal výhradnú kontrolu nad VA Tech. Tento prísľub Bombardiera zaväzuje ponúkať električky City-Runner typu „Linz“ len s pohonom ETR.

(41)

Neintegrované podniky nie sú izolované z týchto dôvodov: po prvé, aj naďalej zostane na trhu po jednom nezávislom konkurentovi špecializovanom na elektrický pohon pre električky (Kiepe) a metro (Mitsubishi). Po druhé, existuje možnosť, že neintegrovaní výrobcovia sa v priebehu dvoch až troch rokov spoja, ako sa to už stalo so Stadlerom, pokiaľ ide o električky a regionálne vlaky. Tretia možnosť je, ako sa to stalo už v minulosti, že sa spoja integrovaní a neintegrovaní výrobcovia. A napokon, aj v budúcnosti sa zachová dostatočná hospodárska súťaž na trhu koľajových vozidiel, aj keby neintegrovaní výrobcovia museli opustiť trh s koľajovými vozidlami s elektrickým pohonom. V rozhodnutí sa dospelo k záveru, že zámer nenesie v sebe žiadne významné prekážky pre účinnú hospodársku súťaž na trhu elektrických pohonov a trhu električiek, metra, regionálnych vlakov a lokomotív.

C2.   TRAKČNÉ VEDENIE

(42)

Rozhodnutím sa dospelo k záveru, že otázka, či existuje spoločný trh pre všetky druhy trakčných vedení, alebo menšie trhy výrobkov, ako napr. trakčné vedenia pre diaľkovú dopravu, môže ostať otvorená. Zlúčenie sa dotýka iba jedného vnútroštátneho trhu. V Nemecku mali Siemens a VA Tech spoločný podiel na trhu okolo [30 – 40] (1) % na celom trhu, nasledovaní podnikom Balfour Beatty s podobne vysokým podielom na trhu a piatimi menšími konkurentmi. Na základe prieskumu trhu Komisia dospela k záveru, že po zlúčení nenastanú žiadne významné prekážky pre účinnú hospodársku súťaž. To isté platí aj pre menší možný trh výrobkov trakčného vedenia pre diaľkovú dopravu, kde je možnosť prekrývania a kde existuje len jeden zákazník – nemecké železnice a aspoň štyria dôveryhodní konkurenti. Okrem toho sa ukázalo, že Siemens a VA Tech si navzájom len zriedka konkurovali. Ťažko tiež možno predpokladať tichú dohodu medzi fúzovaným podnikom a Balfour Beatty, pretože trh sa každoročne zmenšuje a VA Tech nie je nijaký samotár, po ktorého prevzatí by sa uľahčila koordinácia. Rozhodnutie dospelo k záveru, že neexistuje nijaká zjavná prekážka, ktorá by narúšala hospodársku súťaž na trhu trakčných vedení.

C3.   ZÁSOBOVANIE TRAKČNÝM PRÚDOM

(43)

Zásobovanie trakčným prúdom predstavuje napájanie siete trakčného vedenia prevádzkovateľa cez trakčné trafostanice (napájacie stanice). Rozhodnutie vyčleňuje dva trhy výrobkov, jeden spoločný pre trakčné trafostanice a druhý trh komponentov. Prekrývanie existuje na trhu údržby železničných elektrární v Nemecku. Zlúčenie sa dotýka dvoch vnútroštátnych trhov zásobovania trakčným prúdom. V Rakúsku Siemens a VA Tech mali spoločný podiel na trhu okolo [40 – 50] (1) %. Okrem Siemens/VA Tech sú ešte štyria medzinárodne činní dôveryhodní ponúkatelia, a to ABB, Areva, Balfour Beatty a SAG (RWE) s podielmi na trhu medzi 5 a 25 % a niekoľko menších ponúkateľov. Dopyt je vysoko koncentrovaný, viac ako 90 % dopytu pripadá na tomto pomerne malom trhu, kde sa realizujú výberové konania, na Österreichische Bundesbahnen a Wiener Linien. To zapríčiňuje značné výkyvy na trhu ponuky.

(44)

V Nemecku mali Siemens a VA Tech podobne vysoký podiel na trhu ako v Rakúsku. Konkurentmi sú ABB, Balfour Beatty, Elpro a Spitzke. VA Tech je takmer výhradne aktívny v segmente diaľkovej dopravy, kde je jediným zákazníkom Deutsche Bahn. Keďže ide o ponukový trh so silným zákazníkom v segmente, kde existuje prekrývanie, nedá sa pri trakčných trafostaniciach na zásobovanie železnice prúdom hovoriť o problémoch s hospodárskou súťažou. Pokiaľ ide o komponenty trafostaníc, Komisia poukázala na to, že fúzovaný podnik by v určitých komponentoch dosiahol monopolné postavenie, s potenciálom odstaviť konkurentov. Prieskum trhu však ukázal, že Siemens nemá v ponuke ani jeden z príslušných troch komponentov, dva z týchto komponentov ponúkajú aj iní konkurenti a pri jednom komponente, kde je VA Tech jediným ponúkateľom, sa Deutsche Bahn aktívne snažila o jeho skontrolovanie a následné schválenie zo strany regulačného úradu. Rozhodnutie dospelo k záveru, že na trhu zásobovania trakčným prúdom neexistuje významná prekážka, ktorá by narušila fungovanie hospodárskej súťaže. To isté platí aj pre údržbu železničných elektrární, kde VA Tech dodal len jednu z približne 20 elektrární, o ktorú sa aj sám dokáže najlepšie postarať, a pretože existujú viaceré osvedčené alternatívy k Siemensu a VA Tech.

C4.   ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIA

(45)

Tak Siemens ako aj VA Tech sú ponúkateľmi železničných priecestí. VA Tech operuje výhradne v Rakúsku, na Siemens sa možno pozerať ako na potenciálneho účastníka rakúskeho trhu. Jeden zákazník položil otázku, či po zlúčení Siemens stiahne výrobok VA Tech a nahradí ho svojou vlastnou ponukou. Prieskum trhu však ukázal, že výrobok VA Tech patrí jednému nemeckému podniku, ktorý má právo preniesť právo predaja na iný podnik. Tým sa na počte ponúkateľov na rakúskom trhu nič nemení.

D.   FREKVENČNÉ TRANSFORMÁTORY

(46)

Siemens i VA Tech sú ponúkateľmi frekvenčných transformátorov. Prieskum trhu potvrdil názor Siemensu, že EHP je geograficky významným trhom pre frekvenčné transformátory. V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím sa významný trh výrobkov delí od hranice 100 kW. Zostáva otvorené, či pri frekvenčných transformátoroch s výkonom nad 100 kW je potrebné ešte ďalšie delenie na transformátory chladené vodou a štvorkvadrantové transformátory, keďže tým by sa hodnotenie vplyvu na hospodársku súťaž nezmenilo.

(47)

Spoločný podiel na trhu Siemensu a VA Tech vo frekvenčných transformátoroch pod 100 kW je nižší ako [15 – 20] (1) %. Keďže VA Tech založil v roku 2004 spoločný podnik so Schneiderom a Toshibou (STI), musí sa pripočítať aj podiel na trhu STI. No aj v tomto prípade predstavuje spoločný podiel na trhu menej ako [30 – 40] (1) %. Dôležitými konkurentmi sú ABB a Danfoss s podielmi 10 – 20 %, Lenze, SEW Eurodrive, Vacon a Yaskawa/Omron, každý s 5 – 10 %. Na miestnej úrovni existuje veľa menších, ale dobre zastúpených podnikov. V transformátoroch nad 100 kW predstavuje spoločný podiel na trhu vrátane spoločného podniku STI pod [20 – 30] (1) %. Vo vodou chladených a štvorkvadrantových transformátoroch predstavuje spoločný podiel na trhu menej ako [20 – 30] (1) %. Komisia preto dospela k záveru, že ani v jednej z možných definícií trhu výrobkov nevznikajú žiadne pochybnosti o hospodárskej súťaži.

E.   VÝROBA TECHNIKY PRE METALURGIU A VÝROBA OSTATNEJ PRIEMYSELNEJ TECHNIKY

1.   VÝZNAMNÉ TRHY VÝROBKOV

a.   Základné rozdelenie

(48)

Výrobu priemyselných zariadení môžeme rozdeliť podľa odvetví (napr. metalurgia, chémia, papier, cement atď.). Tento prípad sa týka hlavne výroby metalurgickej techniky. Tu rozlišujeme hlavne výrobu mechanických a elektrických zariadení pre priemysel, ako aj údržbu zariadení a príslušné služby.

(49)

Pri výrobe mechanických priemyselných zariadení sa plánuje použitie strojov pre príslušné výrobné procesy, nákup strojového parku a jeho zabudovanie do výrobného zariadenia. V tejto oblasti je VA Tech činný ako ponúkateľ prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti VAI. Siemens tu ako ponúkateľ nevystupuje, v sektore metalurgie mu však patrí […] (1) podiel v SMS Demag, jednom z dvoch najbližších konkurentov VA Tech.

(50)

Výroba elektrických priemyselných zariadení obsahuje všeobecnú elektrifikáciu zariadení, dimenzovanie a montáž pohonov a vlastnú automatizáciu, ktorá sa v podstate skladá z elektrických kontrolných a regulačných systémov, ako aj z automatizácie procesov. Tak Siemens ako aj VA Tech sú ponúkateľmi v tejto oblasti, VA Tech cez svoje dcérske spoločnosti VAI (hutnícky sektor) a Elin EBG (v rozličných sektoroch).

(51)

K údržbe zariadení a službám sa počíta bežná údržba a poskytovanie služieb, nie však nová koncepcia častí zariadení. Siemens aj VA Tech sa zaoberajú údržbou a službami v oblasti metalurgie.

b.   Výroba mechanických častí metalurgických zariadení

(52)

Mechanickú časť priemyselných zariadení Siemens považuje za odvetvovo špecifickú, a preto vychádza z vlastného trhu výrobkov mechanických častí metalurgických zariadení. Nepridržiava sa však ďalšieho delenia podľa jednotlivých krokov výrobného procesu, ako to urobila Komisia vo svojom rozhodnutí SMS/Mannesman Demag (4), ale zastáva názor, že tu ide iba o segmenty väčšieho trhu mechanických zariadení pre metalurgiu.

(53)

Z výsledkov prieskumu trhu Komisia vyvodzuje záver, že delenie podľa jednotlivých krokov výrobného procesu tak, ako bolo realizované vo veci SMS/Mannesmann Demag pre výrobu mechanických priemyselných zariadení v odvetví železo a oceľ, je použiteľné i v tomto rozhodnutí. V tejto veci treba rozlišovať medzi trhmi výrobkov výroby surového železa, výroby ocele, zariadení na kontinuálne liatie, teplých valcovní, studených valcovní, valcovní tvarovanej ocele, pásových dopravníkov a lisovacej a kovacej techniky. Rozlišovať treba aj medzi metalurgickými zariadeniami na výrobu železa a ocele na jednej strane a výrobu neželezných kovov, predovšetkým hliníka a medi na strane druhej.

(54)

Presné vymedzenie trhu výrobkov v oblasti mechanických častí metalurgických zariadení však môže ostať otvorené.

c.   Výroba elektrických častí metalurgických zariadení

(55)

Elektrická časť metalurgických zariadení obsahuje stupeň 0-automatizáciu (elektrické napájanie a pohon), vlastnú automatizáciu (stupne 1 a 2) a novšiu oblasť IT-riešení pre logistiku zariadení/MES (stupeň 3).

Nejednotný trh

(56)

Siemens zastáva názor, že výroba elektrických častí priemyselných zariadení pre oblasť metalurgie nie je závislá od odvetví a netvorí samostatný trh.

(57)

Počas prieskumu trhu väčšina účastníkov trhu dala jasne najavo, že na výrobu elektrických zariadení v metalurgickom sektore je potrebné špeciálne know-how. Vo svojich výpovediach konkurenti zdôraznili najmä špecializáciu svojich inžinierov. Význam referenčných zoznamov, uvádzaný v odpovediach na prieskum trhu naznačuje, že väčšina zákazníkov vyžaduje od ponúkateľov zodpovedajúce skúsenosti v oblasti metalurgie. […] (1). Ďalším dôkazom rastúcej odvetvovej špecializácie je prenikanie podnikov ako Danieli, SMS Demag a VAI, bývalých špecialistov na mechanické zariadenia pre metalurgiu, do elektrickej oblasti metalurgie.

(58)

Zatiaľ čo výrobky stupňa 0 (elektrické zariadenia, pohony) nie sú špecificky metalurgické, o výrobkoch stupňov 1 a 2 (vlastná automatizácia) sa to nedá povedať. Dá sa to vysvetliť potrebou odvetvovo špecifických riešení (softvérové moduly), používaných na týchto úrovniach. Siemens a jeho konkurenti pracujú na vývoji takýchto riešení pre odvetvovo špecifické druhy výrobkov pre elektrické priemyselné zariadenia.

(59)

Z uvedených dôvodov by sa pri definovaní trhu výrobkov malo aspoň v odvetví metalurgie vychádzať z existencie vlastného trhu elektrických zariadení. Takýto trh je možné definovať buď ako spoločný trh elektrických zariadení pre metalurgiu vrátane možných čiastkových trhov alebo, v užšom zmysle, ako možný spoločný trh elektrických zariadení pre metalurgiu na stupňoch automatizácie 0 – 2 pre oblasť železa a ocele.

Možné samostatné trhy pre jednotlivé oblasti alebo kroky výrobných procesov

(60)

Niektorí účastníci trhu zastávajú názor, že trh výroby elektrických zariadení sa dá ešte ďalej deliť podľa jednotlivých krokov výrobných procesov metalurgickej výroby. Prieskum trhu priniesol v tomto smere niektoré dôkazy, ale otázka, či existujú samostatné elektrické trhy výrobkov pre tri hlavné kroky výrobných procesov v elektrických zariadeniach pre metalurgiu (kvapalná, teplá a studená fáza) a špeciálna oblasť valcovania dlhej ocele, môže zostať otvorená. Pre účely tohto rozhodnutia môže zostať otvorená aj otázka, či je potrebné ďalšie delenie podľa krokov výrobných procesov.

Samostatné čiastkové trhy pre automatizačné stupne 1 a 2?

(61)

V tomto rozhodnutí môže rovnako zostať otvorené, či treba uvažovať so samostatnými trhmi výrobkov pre stupeň 1 a 2 ako také, alebo s ich čiastkovými trhmi.

Samostatné trhy pre sektor železa a ocele a sektor hliníka, hlavne pre hliník valcovaný za tepla a za studena

(62)

Otázka, či treba uskutočniť delenie trhov výrobkov na železo, oceľ a hliník, môže takisto zostať otvorená.

Možný trh IT-riešení pre logistiku zariadení/MES/stupeň 3

(63)

Prieskum trhu nariadený Komisiou poukázal na vlastný rozvíjajúci sa trh výrobkov IT-riešení pre logistiku zariadení/MES/stupeň 3, ktorý je špecifický pre metalurgiu. Otázka, či je to samostatné odvetvie a či môže byť zaradené do elektrických metalurgických zariadení alebo ho odtiaľ treba vyčleniť, však tiež môže zostať otvorená.

d.   Údržba a služby

(64)

Siemens zastáva názor, že poskytovanie služieb pre metalurgické zariadenia je samostatným trhom. Prieskum Komisie potvrdil túto tendenciu. Presná definícia trhu v tejto oblasti však môže zostať otvorená.

e.   Elektrické priemyselné zariadenia v nemetalurgických odvetviach

(65)

V tomto rozhodnutí môže definícia odvetvovo špecifického trhu pre nemetalurgické elektrické priemyselné zariadenia zostať otvorená, pretože plánované zlúčenie, nezávisle od definície trhu výrobkov (spolu pre viaceré odvetvia alebo samostatné trhy pre každé odvetvie), nevyvoláva pochybnosti v súvislosti s hospodárskou súťažou.

f.   Závery o definícii trhu výrobkov pre metalurgické zariadenia a priemyselné zariadenia v iných odvetviach

(66)

V tomto rozhodnutí je v oblasti výroby mechanických metalurgických zariadení potrebné vychádzať z týchto trhov výrobkov:

spoločný trh pre mechanické metalurgické zariadenia buď obmedzený na železné kovy, alebo obsahujúci železné i neželezné kovy,

možné čiastkové trhy pre rôzne kroky výrobných procesov pri mechanických metalurgických zariadeniach.

(67)

V tomto rozhodnutí sa v oblasti výroby elektrických metalurgických zariadení vychádza z týchto trhov výrobkov:

spoločný trh pre elektrické metalurgické zariadenia vrátane všetkých možných ďalších čiastkových trhov,

možný (užšie chápaný) spoločný trh pre elektrické metalurgické zariadenia v automatizačných stupňoch 0 – 2 v oblastiach železo/oceľ,

možné čiastkové trhy elektrických metalurgických zariadení pre kvapalnú, teplú a studenú fázu a valcovanie konštrukčnej ocele (trhy orientované na výrobný proces) v oblastiach železo/oceľ, ako aj možné trhy podľa krokov výrobného procesu (alebo ďalšie členenie podľa automatizačných rovín) a možné čiastkové trhy v rovine 1 a 2,

trhy pre výrobu hliníka s teplým a studeným valcovaním a

možný trh IT-riešení pre logistiku zariadení/MES/rovina 3.

(68)

V tomto rozhodnutí sa okrem toho zohľadňuje minimálne jeden samostatný trh výrobkov údržby a služieb pre metalurgické zariadenia.

(69)

Definícia trhu výrobkov pre elektrické priemyselné zariadenia v iných odvetviach môže zostať otvorená.

2.   GEOGRAFICKY VÝZNAMNÉ TRHY

a.   Mechanické metalurgické zariadenia

(70)

Siemens zastáva názor, že v prípade trhu pre mechanické metalurgické zariadenia ide o svetový trh alebo prinajmenšom o trh v rámci EHP so silnou tendenciou stať sa celosvetovým.

(71)

V tomto rozhodnutí však nie je potrebné zisťovať geograficky významný trh, pretože zlúčenie, nezávisle od definície geografického trhu (trh EHP alebo väčší) vyvoláva pochybnosti v súvislosti s hospodárskou súťažou v oblasti mechanických metalurgických zariadení.

b.   Elektrické metalurgické zariadenia

(72)

Aj v prípade elektrických metalurgických zariadení Siemens hovorí o existencii svetového trhu.

(73)

Podľa výsledkov prieskumu trhu by geograficky významným trhom v zmysle tohto rozhodnutia bol minimálne EHP, rovnako však treba brať do úvahy aj možnosť existencie väčšieho trhu.

(74)

Toto platí pre všetky možné čiastkové trhy a trhy elektrických metalurgických zariadení vrátane možného trhu IT-riešení pre logistiku zariadení/MES/stupeň 3.

(75)

Siemens súhlasí s definíciou geografického trhu pre elektrické metalurgické zariadenia, ktorú prijala Komisia, len keď Komisia pripúšťa ochotu zvážiť možnosť presahu trhu za hranice EHP, nesúhlasí však s názorom, že určité ázijské regióny sa nedajú zahrnúť do významného trhu. Na príslušné čiastkové trhy majú vraj zahraniční ponúkatelia neobmedzený prístup.

(76)

Komisia sa však aj naďalej domnieva, že v určitých častiach sveta pretrvávajú rozdielne podmienky hospodárskej súťaže, ktoré sa nedajú zdôvodniť len historickými faktormi. V konkrétnych prípadoch však otázka, či existuje trh v rámci EHP, širší, alebo možno dokonca celosvetový trh, môže zostať nedoriešená.

c.   Údržba a služby

(77)

Siemens zastáva názor, že tento trh je možné definovať ako trh v rámci EHP. Väčšina účastníkov trhu ho však bude považovať za užší, pretože v tejto oblasti má veľký význam územná blízkosť k dodávateľom a, do určitej miery, aj spoločný jazyk. Celý rad zákazníkov by si nevybral dodávateľa z iného členského štátu ako je ten, kde majú svoje výrobné strediská, ani keby ceny služieb ich súčasného ponúkateľa stúpli o 5 až 10 %. To sa týka tak mechanickej, ako aj elektrickej časti.

(78)

Na účely tohto rozhodnutia nie je presná definícia trhu potrebná. V každom prípade však geograficky významný trh nie je menší ako vnútroštátny a väčší ako trh EHP.

d.   Výroba elektrických priemyselných zariadení pre iné odvetvia

(79)

Interná organizácia firmy VA Tech, kde výrobca metalurgickej techniky VAI má celosvetovú pôsobnosť a výrobca elektrických zariadení Elin EBG má ťažisko prevažne v Rakúsku, pričom má ešte aktivity aj vo výrobe priemyselných zariadení v strednej Európe, naznačuje, že trh, resp. trhy ostatných elektrických priemyselných zariadení sú geograficky vymedzené užšie ako trhy špecializovanej výroby elektrických zariadení pre metalurgiu. Tento názor potvrdil aj prieskum trhu, kde veľa priemyselných podnikov uvádzalo vo svojich odpovediach skôr vnútroštátne trhy alebo regionálne organizované významné trhy. Pre jednotlivé špecializované priemyselné výrobné procesy, ako napr. v chemickom a papierenskom priemysle, pripadá do úvahy ešte širší geografický trh. V prieskume trhu sa však neobjavila zmienka o geografickom trhu, ktorý by presahoval hranice EHP.

(80)

Otázka presného vymedzenia geograficky významného trhu však pre účely tohto rozhodnutia môže zostať otvorená. Významný trh, resp. významné trhy v tomto prípade nie sú menšie ako vnútroštátne trhy a nie väčšie, ako trh EHP.

3.   HODNOTENIE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

a.   Výroba mechanických zariadení pre metalurgiu

(81)

Na trhu výroby mechanických zariadení v rámci EHP alebo aj v celosvetovom rozsahu, či na čiastkových trhoch mechanických zariadení pre metalurgiu na výrobu železa a kontinuálne liatie zlúčenie spôsobí podstatné oslabenie hospodárskej súťaže medzi Siemens/VAI a jeho hlavným konkurentom SMS. Pre dominujúce postavenie Siemens/VAI na trhu to bude mať za následok citeľné sťaženie efektívnej hospodárskej súťaže na uvedených čiastkových trhoch.

(1)   Trhové podmienky

(82)

Na rozdiel od VA Tech podnik Siemens nemá aktivity v tejto oblasti. Siemens udáva podiel na trhu VA Tech v rozsahu menej ako [10 – 15] (1) % na všetkých možných čiastkových trhoch.

(83)

Účastníci trhu však hodnotili podiely na trhu VA Tech na možných trhoch výrobkov mechanických zariadení podstatne vyššie. Vo výrobe metalurgickej techniky sa hodnotili podiely na trhu VA Tech na svetovom trhu a trhu EHP približne rovnako vysoko ako podiely bývalého výhradného trhového lídra SMS-Demag (ďalej len SMS), za ktorým nasledoval Danieli, tretí a jediný ďalší kompletný ponúkateľ v rámci EHP. Na jednotlivých možných mechanických čiastkových trhoch sa VA Tech hodnotil ako jednoznačný líder trhu.

(84)

Údaje účastníkov trhu tiež naznačujú, že trh, resp. trhy mechanických zariadení pre metalurgický priemysel sa považujú za silno koncentrované.

(85)

SMS považuje VAI za svojho hlavného konkurenta vo väčšine svojich obchodných oblastí. Vlastné podiely na trhu a podiely na trhu VAI v mechanických zariadeniach pre metalurgiu udáva ako 24, resp. 20 %. Na jednotlivých trhoch orientovaných podľa krokov výrobných procesov sú spoločné podiely na trhu obidvoch vedúcich podnikov značne vyššie. Na trhu výroby ocele má VAI rovnaký podiel ako SMS (každý 33 %), zatiaľ čo na trhu kontinuálneho liatia je VAI ďaleko pred SMS (SMS: 23 %, VAI: 62 %). Vo verejných vyhláseniach VAI potvrdil svoje vedúce postavenie v kontinuálnom liatí i vysoké podiely na trhu.

(2)   Celkový trh výroby mechanickej techniky pre metalurgiu na výrobu železa a ocele alebo celkový trh vrátane neželezných kovov: značné narušenie hospodárskej súťaže

(86)

Prieskum trhu ukázal, že v dôsledku menšinového podielu Siemensu v SMS zlúčenie bude mať za následok značné oslabenie súčasnej hospodárskej súťaže medzi VAI a SMS. Vzhľadom na mimoriadnu silu VAI na tomto koncentrovanom trhu, veľmi tesné konkurenčné prepojenie medzi VAI a Siemensom, ako aj skutočnosť, že iní konkurenti nie sú schopní dostatočne obmedziť konkurenčný priestor Siemens/VAI, keď povolí konkurenčný tlak SMS na Siemens/VAI, zlúčenie bude v každom prípade znamenať citeľné narušenie účinnej hospodárskej súťaže v dôsledku nekoordinovaného správania a možno aj v dôsledku ovládnutia trhu zo strany Siemens/VAI.

(87)

VAI a SMS sú najbližšími konkurentmi na tomto trhu. Kvôli tomuto veľmi blízkemu postaveniu na poli hospodárskej súťaže by si zákazník, ktorý sa rozhodne v neprospech VA Tech v určitom metalurgickom projekte, vybral s najväčšou pravdepodobnosťou ako prvú alternatívu SMS. Tak to vyplýva z hodnotení, ktoré v rámci prieskumu trhu poskytli oslovení konkurenti a zákazníci.

(88)

Danieli sa vo všeobecnosti považuje za tretieho najsilnejšieho konkurenta, ale väčšinou so značným odstupom za SMS a VAI. Jeho silnou stránkou je predovšetkým valcovanie dlhých výrobkov, kde je lídrom trhu. Pokiaľ ide o jeho postavenie na trhu a hodnotenie zákazníkov, Danieli by bol sotva schopný zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na trhu mechanických metalurgických zariadení alebo ohroziť výhradné postavenie, ktoré môže VAI vďaka informačnej výhode zo spojenia Siemens/VAI nadobudnúť. Okrem toho na úspešné rokovanie v oblasti mechanických metalurgických zariadení zákazníci potrebujú aspoň tri ponuky.

(89)

Iní konkurenti nie sú schopní vyvinúť citeľnejší tlak. Väčší ponúkatelia, ktorých uviedol Siemens okrem troch lídrov trhu, sa v Európe takmer nevyskytujú, alebo sa tam nevyskytujú vôbec, a nemôžu teda predstavovať primeranú alternatívu pre európskych zákazníkov. A v prípade menších ponúkateľov je nepravdepodobné, že by mohli predložiť úspešné ponuky na veľké objednávky. Odhliadnuc od troch lídrov trhu je hospodárska súťaž veľmi rozdrobená, a preto nemôže vzdorovať trhovej sile troch vedúcich ponúkateľov.

(90)

Veľký ponúkateľ mechanických zariadení pre metalurgiu má veľký počet zákazníkov, na ktorých pripadá väčšina jeho dodávok, a preto jeho závislosť od jednotlivých zákazníkov nie je veľká.

(91)

Spojenie by značne oslabilo konkurenčný tlak SMS na Siemens/VAI. Okrem toho by Siemens vďaka svojmu 28 % podielu v SMS získal kontrolu nad VA Tech. Kvôli osobitostiam tohto prípadu (pozri nasledujúci bod: doterajšie uplatnenie opcie na predaj; normálne sa cena akcie stanoví k 31. 12. 2004) sa nedá s dostatočnou istotou predpokladať, že 28 % akciový podiel Siemensu v SMS (a finančný podiel na obchodnom výsledku SMS, ktorý je s tým zvyčajne spojený) bude dostatočným podnetom pre Siemens/VA Tech, aby zmiernil hospodársku súťaž so SMS. […] (1)

(92)

Siemens si uplatnil opciu na predaj, aby predal svoj podiel v SMS väčšinovému akcionárovi. Hodnota podielu, ktorý Siemens vlastní, je však sporná a na nemeckých súdoch sa začal zrejme veľmi dlhodobý spor. Kým nebude vyriešený a neuskutoční sa predaj 28 % podielu Siemensu […] (1).

(93)

[…] (1).

(94)

[…] (1).

(95)

[…] (1). Keďže 28 % akcií v SMS bude Siemens vlastniť aj naďalej, zlúčenie by značne oslabilo hospodársku súťaž medzi Siemens/VAI a SMS. Otázka, či informačná výhoda voči najsilnejšiemu konkurentovi SMS a väčšia trhová sila v porovnaní s firmou Danieli zabezpečia vedúce postavenie Siemens/VAI, môže zostať otvorená. V každom prípade by zlúčenie malo veľmi nepriaznivé dôsledky na hospodársku súťaž ako následok nekoordinovaného správania podniku. Z toho vyplýva značné narušenie efektivity hospodárskej súťaže na celkovom trhu mechanických zariadení pre metalurgiu.

(3)   Čiastkové trhy mechanických zariadení pre metalurgiu: vytvorenie ovládajúceho postavenia

(96)

Ešte väčšiu platnosť majú tieto závery pre možné čiastkové trhy mechanických zariadení pre jednotlivé kroky výrobných procesov na výrobu ocele a kontinuálne liatie. Pre ostatné čiastkové trhy mechanických zariadení pre metalurgiu sa nedá s istotou konštatovať, či zlúčenie povedie k citeľnému oslabeniu hospodárskej súťaže.

(97)

Na možnom trhu mechanických zariadení na výrobu ocele v rámci prieskumu trhu, organizovaného Komisiou, konkurenti i zákazníci najvyššie hodnotili VAI. Na druhom mieste sa umiestnil SMS. VAI a SMS majú vysoké podiely na tomto koncentrovanom trhu tak v EHP, ako aj v celosvetovom meradle. Ich príslušný podiel na svetovom trhu sa pohybuje medzi 30 a 40 %; ich podiely na trhu EHP sú s najväčšou pravdepodobnosťou ešte vyššie. Tieto vysoké podiely na trhu svedčia o už existujúcej veľkej koncentrácii trhu, čo ešte zvyšuje pravdepodobnosť nepriaznivých následkov pre zákazníkov. Platí to najmä pokiaľ ide o veľmi tesnú konkurenciu medzi obidvomi najsilnejšími ponúkateľmi, ktorá by oslabla po zlúčení v prospech vedúceho podniku. VAI a SMS sú najbližší konkurenti. Na treťom mieste je s veľkým odstupom Danieli, ktorý nie je takým závažným konkurentom. Zvyšná konkurencia je rozdrobená. Menší ponúkatelia nemôžu konkurovať veľkým vo veľkoprojektoch, resp. sú odkázaní na spoluprácu s nimi, prípadne sa špecializujú na jednotlivé medzery trhu.

(98)

Na možných trhoch mechanických zariadení na kontinuálne liatie zákazníci i konkurenti jednoznačne považujú VAI za lídra trhu tak v EHP, ako aj v celosvetovom meradle. VAI má s najväčšou pravdepodobnosťou tak v EHP, ako aj celosvetovo podiely na trhu vyššie ako 50 %. SMS na druhom mieste je aj najbližším konkurentom VAI. Na treťom mieste je s veľkým odstupom Danieli. Konkurencia je rozdrobená a nie je schopná ohroziť trhovú silu VAI.

(99)

Za týchto okolností by […] (1) viedlo k ovládajúcemu postaveniu Siemensu na možných trhoch mechanických zariadení na výrobu ocele a mechanických zariadení na kontinuálne liatie a tým aj k citeľnému zhoršeniu efektivity hospodárskej súťaže.

b.   Elektrické zariadenia pre metalurgiu

Trh elektrických zariadení pre metalurgiu (stupeň 0 – 2, železo/oceľ), možné čiastkové trhy podľa oblastí a krokov výrobných procesov

Štruktúra trhu a podiely na trhu

(100)

Z prieskumu trhu vyplynulo, že mnohí účastníci trhu považujú Siemens za najdôležitejšieho ponúkateľa elektrických zariadení pre metalurgiu v sektore výroby železa/ocele v EHP i v celosvetovom meradle. Platí to pre možný celkový trh a pre väčšinu čiastkových trhov okrem možného čiastkového trhu valcovania dlhých výrobkov, kde sa za lídra trhu považuje Danieli. V týchto oblastiach sa VAI považuje za silného konkurenta prevažne na druhom mieste, v oblasti kontinuálneho liatia dokonca za rovnako silného ako Siemens. Treba však zdôrazniť, že štyria ďalší konkurenti sa považujú za silných a dôveryhodných ponúkateľov. Ide hlavne o ABB, Alstom, SMS a Danieli, v niektorých oblastiach, hlavne na celosvetovej úrovni, je to Toshiba (resp. TMEIC-GE) a Sundwig-Andritz, Ingelectric a ASI Robicon.

Podiely na trhu

(101)

Podiely na trhu sa v tejto homogénnej a diferencovanej oblasti výrobkov a služieb dajú len ťažko určiť. Komisia disponuje niekoľkými odhadmi Siemensu, vypracovanými čiastočne pre účely konania a z menšej časti pred začiatkom konania. Existujú aj odhady, ktoré vypracoval VA Tech pred začiatkom konania a odhady, vypracované na žiadosť Komisie počas konania. Okrem toho Komisia dostala odhady SMS pre účely konania. Tieto odhady hodnotia podiely na trhu s veľkým rozptylom. Siemens vychádza vo svojich odhadoch zo spoločných podielov na trhu menej ako 20 %, zatiaľ čo údaje VAI sú oveľa vyššie, okolo 40 – 50 %. Najvyššie hodnoty sa pre niektoré čiastkové trhy podľa krokov výrobných procesov objavujú v hodnoteniach SMS.

(102)

Podľa názoru Komisie (a niektorých z uvedených konkurentov) ani jedno z týchto hodnotení nie je veľmi spoľahlivé.

(103)

Komisia vykonala analýzu sily najdôležitejších konkurentov v hlavnej časti zmieneného trhu, t.j. kde sú objednávky vyše 1 mil. eur, v rokoch 2002 – 2004. Komisia si zistila od konkurentov všetky objednávky, ktoré v danom časovom období dostali, a príslušné čísla spočítala. Výsledky prieskumu odrážajú relatívnu veľkosť podnikov, na ktoré sa vzťahoval. V neskoršom štádiu konania Siemens predložil ďalšie údaje o ostatných konkurentoch v kvapalnej fáze. Komisia tieto údaje preverila a zohľadnila tie, ktoré potvrdili zákazníci a/alebo konkurenti. Podľa názoru Komisie je tento prepočet blízky skutočným podielom na trhu. Na uvádzané podiely na trhu sa však treba pozerať ako na hornú hranicu, zatiaľ čo skutočné podiely na trhu sú s veľkou pravdepodobnosťou nižšie.

(104)

Tieto čísla ukazujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou zlúčením nevzniknú podiely na trhu nad 35 – 40 %. V každej fáze a kroku výrobného procesu zostanú na trhu minimálne štyria silní ponúkatelia, o ktorých možno predpokladať, že budú vyvíjať dostatočný konkurenčný tlak na zlúčené podniky.

Analýza verejných súťaží

(105)

V prípade významného trhu/významných trhov ide o ponukové trhy, kde sú podiely na trhu len orientačnou veličinou. Rozhodujúca je sila konkurenčného tlaku, ktorý proti sebe vyvíjajú podniky v ponukovom procese, pričom dôležitým ukazovateľom tejto sily sú dlhodobé podiely na trhu.

(106)

Analýza údajov o Siemense a VAI z verejných súťaží ukazuje, že za blízkych konkurentov na niektorých možných čiastkových trhoch (kontinuálne liatie, kvapalná fáza) sa dajú považovať maximálne Siemens a VAI, ale ani na týchto čiastkových trhoch nie sú najbližšími konkurentmi.

Dôsledky podielu Siemensu v SMS

(107)

Prísľuby týkajúce sa […] (1) podielu v SMS, ktoré Siemens urobil, aby sa odstránili pochybnosti o čistote hospodárskej súťaže v oblasti mechanických zariadení pre metalurgiu, odstraňujú podstatnú prekážku hospodárskej súťaže, ktorá by mohla vzniknúť na základe tohto podielu […] (1) prinajmenšom v oblasti elektrických zariadení pre metalurgiu (platí to aj pre všetky ostatné trhy elektrických zariadení pre metalurgiu).

Možné automatizačné trhy roviny 1 a 2

(108)

Prieskum trhu potvrdil, že softvérové riešenia roviny 1 a 2 konkurenti vnímajú ako ukazovatele trhovej sily s veľkou výpovednou schopnosťou.

(109)

[…] (1).Aj na týchto trhoch však zostane dostatočný počet silných konkurentov ako SMS, Danieli, ABB, Alstom a TMEIC-GE. Okrem toho existuje celý rad iných konkurentov, aktívnych predovšetkým v rovine 1, kde sú prístupové hranice nižšie ako v rovine 2, alebo v medzerách, ktoré v konkurencii so Siemens/VA Tech na trhu existujú. To potvrdzuje aj analýza trhovej sily softvérových modulov v rovine 1 a 2 v niektorých krokoch výrobných procesov. Údaje o jednotlivých konkurentoch neboli k dispozícii, bola však možnosť uvažovať najhorší prípad, že by sa potvrdilo pokračovanie prítomnosti silných konkurentov na možných trhoch.

Elektrické metalurgické zariadenia na výrobu hliníka teplým a studeným valcovaním

(110)

Možné trhy valcovacích liniek na výrobu hliníka sú v porovnaní s valcovňami ocele veľmi malé. Už len z tohto dôvodu by sa nasledujúca analýza trhov na valcovne ocele v prípade spoločných trhov na valcovacie zariadenia na výrobu ocele a hliníka veľmi nezmenila.

(111)

Veľká väčšina zákazníkov považuje dôsledky zlúčenia na trh s elektrickými metalurgickými zariadeniami na výrobu hliníka teplým a studeným valcovaním za bezproblémové. Je pravdou, že Siemens a VA Tech sa často považujú za vedúcich ponúkateľov. Ako úspešní ponúkatelia sa však uvádzajú aj iné podniky, ako ABB, TMEIC, Alstom, ASI Robicon a IAS.

(112)

Prístupová hranica v odvetví hliníka je citeľne nižšia pre ponúkateľov mechanických valcovacích zariadení a pre podniky, ktoré už ponúkajú automatizáciu roviny 1 a 2 v odvetví ocele. Aj vysoko koncentrovaný dopyt má určitú silu, čo by mohlo uľahčiť vstup nových ponúkateľov z týchto skupín na trh. V tejto súvislosti máme na mysli hlavne SMS.

IT-riešenia pre logistiku zariadení/MES/rovina 3

(113)

Na tomto pomerne mladom a už silno rastúcom trhu zámer nevzbudzuje žiadne obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Nevznikne teda nijaký veľký rozdiel, či zaradíme túto neveľkú oblasť do hodnotenia možného celkového trhu elektrických zariadení pre metalurgiu, alebo nie.

Závery týkajúce sa možného celkového trhu elektrických zariadení pre metalurgiu so zohľadnením všetkých uvedených a všetkých možných čiastkových trhov.

(114)

Na žiadnom čiastkovom trhu celkového trhu elektrických zariadení pre metalurgiu, a teda ani na možnom spoločnom trhu neexistuje obava z narušenia hospodárskej súťaže. Na žiadnom z možných trhov elektrických zariadení pre metalurgiu nevzniká otázka vytvorenia alebo posilnenia rozhodujúceho postavenia alebo iného citeľného narušenia hospodárskej súťaže. Ani z dodatočného zisťovania možných nehorizontálnych dôsledkov nevyplývajú žiadne dôsledky, ktoré by pôsobili negatívne na hospodársku súťaž na trhu elektrických zariadení pre metalurgiu.

c.   Údržba metalurgických zariadení a súvisiace služby

(115)

Činnosť Siemensu a VA Tech sa prelína aj na tomto trhu. Prieskum trhu však nevyjavil žiadne náznaky problémov s hospodárskou súťažou na trhu údržby metalurgických zariadení a súvisiacich služieb. Prístupové hranice na tomto trhu sú podstatne nižšie ako na trhoch elektrických a mechanických zariadení. V tejto oblasti pracuje tiež dodatočný počet lokálnych konkurentov. Okrem toho sú zákazníci výrobcov metalurgických zariadení schopní si tieto práce urobiť aj sami.

(116)

Preto by zlúčenie na tomto trhu nemalo za následok vytvorenie alebo posilnenie rozhodujúceho postavenia alebo iné citeľné narušenie fungujúcej hospodárskej súťaže.

d.   Výroba elektrických priemyselných zariadení v iných odvetviach

(117)

Nezávisle od definície trhu výrobkov elektrických nemetalurgických priemyselných zariadení plánované zlúčenie nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže.

e.   Závery týkajúce sa trhov výroby elektrických metalurgických zariadení, ako aj trhov/trhu elektrických priemyselných zariadení v nemetalurgických odvetviach

(118)

Z uvedených dôvodov oznámený zámer nebude mať na významných trhoch elektrických metalurgických zariadení alebo na trhu/trhoch priemyselných zariadení v nemetalurgických odvetviach za následok vytvorenie alebo posilnenie rozhodujúceho postavenia alebo iné citeľné narušenie hospodárskej súťaže.

F.   NÍZKONAPÄŤOVÉ ROZVÁDZAČE

(119)

Významný trh výrobkov nízkonapäťových rozvádzačov sa podľa zabudovaného odpojovača výkonu dá rozdeliť na tri čiastkové trhy ACB, MCB a MCCB. Okrem toho existuje samostatný trh pre ďalší komponent – prípojnicové rozvody. Ďalšími komponentmi sú riadenia programovateľné z pamäti („SPS“) a spotrebiteľské odbočky. Trhy komponentov a zmontovaných rozvádzačov sa v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami podrobili prieskumu podľa jednotlivých členských štátov, ale keďže navrhované zlúčenie nevyvoláva pochybnosti z hľadiska hospodárskej súťaže na úrovni EHP, môže táto otázka ostať otvorená.

(120)

Na základe toho by boli trhy nízkonapäťových rozvádzačov a niektorých komponentov v Rakúsku, iných komponentov v EHP a v niektorých členských štátoch plánovaným zámerom dotknuté horizontálne a/alebo vertikálne. VA Tech je výrobcom základných dosiek a komponenty, potrebné na montáž nízkonapäťových rozvádzačov nakupuje od tretích organizácií. Siemens vyrába tak základné dosky, ako aj všetky potrebné komponenty. Nezávisle od zvolenej definície trhu by spoločný podiel na trhu na žiadnom z horizontálne dotknutých trhov nepresiahol [30 – 40] (1) %, okrem toho existujú silní konkurenti na všetkých dotknutých trhoch, ktorí buď vyrábajú svoje vlastné komponenty, alebo disponujú svojím vlastným, nezávislým zdrojom komponentov, takže Siemens nemôže týchto konkurentov nijako vylúčiť. Na základe toho Komisia dospela k názoru, že neexistujú obavy z narušenia hospodárskej súťaže.

G.   TECHNIKA BUDOV A RIADIACE SYSTÉMY PRE ZARIADENIA

1.   VÝZNAMNÉ TRHY VÝROBKOV

G1.   Technika budov

(121)

Siemens aj VA Tech majú v predmete svojej činnosti aj techniku budov, ktorá sa podľa Siemensu dá rozdeliť na rovinu komponentov, systémovú rovinu a rovinu zariadení. Podľa Siemensu existujú síce trhy riadenia budov (pozri G.2), ostatné služby by sa však mali priradiť k príslušnému hlavnému trhu. Rovina komponentov a systémov by sa mala deliť podľa oblasti aplikácie. Na rovine komponentov by sa malo rozlišovať medzi elektrickou inštalačnou technikou, bezpečnostnou technikou, riadiacou technikou a HKLS (zariadenia vykurovania, vetrania, klimatizácie a chladenia, sanitárne), v systémovej rovine by sa malo rozlišovať medzi bezpečnostnou a riadiacou technikou. V rovine zariadení treba rozlíšiť elektrické a mechanické zariadenia. Na základe výsledkov prieskumu trhu by sa bezpečnostná technika mala deliť aspoň na (i) protipožiarnu ochranu a (ii) prístupovú ochranu/ochranu pred vlámaním. Otázka ďalšieho delenia môže v tomto rozhodnutí zostať otvorená.

(122)

V rovine zariadení je potrebné rozlišovať medzi elektrickými a mechanickými zariadeniami budov. Prieskum trhu ukázal, že by mohol existovať aj samostatný trh zastrešujúci všetky tieto oblasti, ktorý by sa zameriaval na inštalovanie elektrických a mechanických zariadení budov (5) z rúk jedného generálneho dodávateľa, zodpovedného za všetky výkony. Presné vymedzenie však môže ešte zostať otvorené.

G2.   Riadenie budov

(123)

Prieskum trhu ukázal, že tento trh sa dá rozdeliť na technické, obchodné a všeobecné riadenie budov. Presná definícia trhu výrobkov zatiaľ môže zostať otvorená.

2.   GEOGRAFICKY VÝZNAMNÉ TRHY

G1.   Technika budov

(124)

Podľa názoru Siemensu sú všetky trhy, uvedené v časti G (okrem komponentov techniky budov) prinajmenšom trhmi v rámci EHP. Prieskum trhu priniesol rad náznakov, že ide o vnútroštátne trhy. Otázka definície geografických trhov môže ešte zostať otvorená.

G2.   Riadenie budov

(125)

Rovnaké závery platia pre trh/trhy riadenia budov.

3.   HODNOTENIE Z HĽADISKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

G1.   Technika budov

(126)

V rovine komponentov môžu existovať len vertikálne dotknuté trhy, pretože VA Tech nie je na týchto trhoch zastúpený.

(127)

Prieskum trhu nepreukázal dostatok dôkazov na to, že Siemens bude po zlúčení schopný vylúčiť z trhu komponentov v Rakúsku svojich konkurentov v rovine komponentov. Na nadväzujúcich trhoch systémov a zariadení existuje dostatočná hospodárska súťaž. V bezprostredne nadväzujúcej systémovej rovine je okrem toho sčítanie podielov na trhu v dôsledku zlúčenia veľmi málo pravdepodobné. Na vlastných trhoch komponentov súperia so Siemensom veľké medzinárodné podniky (okrem iného ABB a Möller, resp. Honeywell, Johnson Controls a Sauter).

(128)

VA Tech podľa vlastných údajov nevyvíja aktivity v systémovej rovine. Svoje obraty v tejto oblasti priraďuje k výrobe zariadení. Horizontálne dôsledky zlúčenia v oblasti jednotlivých remeselných podnikov mimo Rakúska sú zanedbateľné. Ani v rámci Rakúska neexistujú významné trhy s prírastkom podielu na trhu vyše 10 %. Prítomný je dostatočný počet alternatívnych systémových ponúkateľov a integrátorov. Ani z vertikálneho hľadiska by zlúčenie nemalo za následok citeľné narušenie hospodárskej súťaže.

(129)

V rovine zariadení sa činnosť VA Tech a Siemensu výraznejšie prekrýva len v Rakúsku. Najvýraznejšie sa prejavuje postavenie bezprostredných konkurentov a príslušná trhová sila Siemensu a VA Tech na možnom čiastkovom trhu technologických generálnych dodávateľov. Zlúčenie by tu síce viedlo k poklesu počtu ponúkateľov v Rakúsku, no na rakúskom trhu by zostali zachovaní veľkí generálni ponúkatelia technických zariadení, ako RWE Solutions, MCE, holandská skupina Imtech (cez svoju nemeckú dcéru) a M+W Zander (Nemecko). Stredne veľkí ponúkatelia elektrických zariadení, ako napr. Klenk & Meder, Landsteiner a Bostelmann sú na tomto trhu zastúpení prostredníctvom konzorcií. Ak by sa stalo, že v jednotlivých prípadoch, napríklad pri veľkých projektoch, je z hľadiska zákazníkov málo uchádzačov o realizáciu projektu, potom by zákazníci podľa vlastného vyjadrenia neváhali rozdeliť verejnú súťaž na menšie časti (na jednotlivé systémy/remeselné podniky namiesto generálneho dodávateľa techniky). Zákazníci by si v takom prípade buď sami urobili plánovanie a integráciu, alebo by tým poverili inžiniersku konzultačnú kanceláriu. Hospodárska súťaž by sa tým citeľne nenarušila. To isté možno povedať aj o oblasti elektrických a mechanických zariadení budov.

G2.   Riadenie budov

(130)

Väčšina zákazníkov Siemensu a VA Tech v prieskume trhu uviedla, že druhá protistrana nie je vo výberových konaniach a rokovaniach uchádzačom s najlepšími vyhliadkami na úspech. V Rakúsku, ktoré je jediným možným trhom, ktorého sa to týka, je veľa iných väčších ponúkateľov, ktorých služby v oblasti technického riadenia budov sú zo zákazníckeho hľadiska porovnateľné s výkonmi VA Tech a Siemensu. Aj malé podniky, hlavne na regionálnej úrovni, vyvíjajú konkurenčný tlak na spomínaných väčších konkurentov. Zlúčenie by preto nemalo mať za následok citeľné narušenie fungujúcej hospodárskej súťaže.

H.   ZARIADENIA INFRAŠTRUKTÚRY A LANOVKOVÁ TECHNIKA

H1.   ZARIADENIA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

(131)

V oblasti dopravnej infraštruktúry by k určitému menšiemu prekrývaniu služieb medzi Siemensom a VA Tech mohlo dôjsť iba v Rakúsku – pri pouličnom osvetlení, cestnej svetelnej signalizácii, riadení parkovísk a pri kontrolných dopravných zariadeniach. Otázka vecne a geograficky významných trhov v týchto oblastiach môže zostať otvorená. Zákazníci si môžu vyberať z dostatočného množstva alternatív. Zlúčenie by preto nemalo mať za následok citeľné narušenie fungujúcej hospodárskej súťaže.

H2.   ZARIADENIA NA ÚPRAVU VODY

(132)

To isté platí aj pre úpravu vody.

H3.   ELEKTRICKÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE LANOVKY

(133)

To isté platí aj pre elektrické príslušenstvo lanoviek.

I.   OSTATNÉ IT-SLUŽBY

(134)

To isté platí aj pre elektrické príslušenstvo k ostatným IT-službám.

ZÁVER

(135)

Návrh týmto dospel k záveru, že oznámený zámer by mal za následok citeľné narušenie fungujúcej hospodárskej súťaže, najmä v dôsledku vytvorenia rozhodujúceho postavenia na trhoch (i) zariadení pre vodné elektrárne a (ii) mechanických zariadení pre metalurgiu.

J.   PRÍSĽUBY

(136)

V snahe odstrániť obavy z narušenia hospodárskej súťaže na trhoch (i) zariadení pre vodné elektrárne a (ii) mechanických zariadení pre metalurgiu zúčastnené strany predložili tieto prísľuby.

(137)

V oblasti zariadení pre vodné elektrárne realizovať predaj VA Tech Hydro, dcérskej spoločnosti VA Tech, kde sa sústreďuje činnosť podniku zameraná na výrobu zariadení pre vodné elektrárne a zariadení pre kombinované elektrárne. Posledná oblasť nevyvolala žiadne obavy z narušenia hospodárskej súťaže, ale jej prevažná časť je vo veľkej miere tak fyzicky ako aj finančne integrovaná do obchodu s vodnými elektrárňami. Testovanie trhu potvrdilo, že predaj VA Tech Hydro (čím by sa úplne odstránilo prekrývanie v hospodárskej súťaži u vodných elektrární) by vyriešil problémy s hospodárskou súťažou na tomto trhu.

(138)

V oblasti mechanických zariadení pre metalurgiu realizovať predaj 28 % podielu Siemensu spoločnosti SMS Demag, hlavnému konkurentovi VA Tech, aby sa odstránila hrozba citeľného narušenia fungujúcej hospodárskej súťaže. Siemens si už uplatnil opciu na predaj s platnosťou od 31. decembra 2004, aby mohol predať svoj podiel akcionárovi, ktorý kontroluje SMS Demag. Realizácia opcie však bola pre právny spor so SMS o ocenení akcií odsunutá na neurčito. Siemens preto vypracoval prísľub, ktorým odstránil obavy z narušenia hospodárskej súťaže pretrvávajúcim podielom […] (1) v SMS a hospodárskym záujmom na svojom budúcom konkurentovi. Podľa neho nahradí zástupcov Siemensu vo výbore akcionárov a v dozornej rade SMS poverený správca. Siemens nedostane žiadne citlivé strategické informácie týkajúce sa budúceho obchodného správania SMS. Správca bude Siemensu predkladať len informácie nevyhnutne potrebné na to, aby sa Siemens mohol obhajovať v súdnych sporoch a aby mohol predkladať svoje výročné správy. Prvý druh informácií sa týka len obdobia do 31. 12. 2004, ostatné informácie sa budú poskytovať nie na základe dohody akcionárov, ale bežných práv vyplývajúcich z menšinovej účasti. Okrem toho sa tým, že sa Siemens zriekne možnosti spätnej kúpy, stanoví hodnota podielu Siemensu k 31. decembru 2004, ako aj skutočnosťou, že Siemens nemôže počítať s dividendami, odstráni akákoľvek možnosť, že by Siemens mohol počítať s tým, že bude v budúcnosti profitovať zo ziskov SMS Demag. Takýto prísľub sa čo najviac približuje úplnému predaju podielu v SMS Demag do ukončenia právneho sporu. Kontrola trhu so zreteľom na záväzný prísľub v oblasti mechanických zariadení pre metalurgiu dopadla pozitívne.

(139)

Komisia vo svojom rozhodnutí dospela k záveru, že na základe prísľubov, ktoré prijali zúčastnené strany, oznámené zlúčenie nebude mať za následok vytvorenie rozhodujúceho postavenia na trhoch (i) zariadení pre vodné elektrárne a (ii) mechanických zariadení pre metalurgiu.

K.   ZÁVER

(140)

V rozhodnutí sa dospelo k záveru, že ak strany dodržia prijaté záväzky, plánované zlúčenie neohrozí hospodársku súťaž v rámci Spoločného trhu alebo jeho podstatnej časti. Komisia sa preto rozhodla vyhlásiť zlúčenie podľa článku 2 ods. 2 a článku 8 ods. 2 nariadenia ES o fúziách a článku 57 Dohody o EHP za zlučiteľné so spoločným trhom a Dohodou o EHP.

III.   PORADNÝ VÝBOR

(141)

Poradný výbor na kontrolu podnikových fúzií na svojom 133. zasadnutí 29. júna 2005 jednohlasne podporil návrh rozhodnutia Komisie schváliť zlúčenie s podmienkou dodržania nariadení uložených na základe prísľubov zúčastnených strán.

(142)

Podľa článku 19 ods. 7 nariadenia ES o fúziách Komisia uverejní stanovisko poradného výboru spolu s rozhodnutím so zreteľom na oprávnený záujem podnikov na zachovaní obchodného tajomstva. V danom prípade stanovisko poradného výboru neobsahuje žiadne obchodné tajomstvo.


(1)  Časti textu sú vynechané, aby nedošlo k uverejneniu dôverných informácií; tieto časti sú označené hranatými zátvorkami a hviezdičkou.

(2)  Voith Siemens je spoločný podnik, s ktorým Siemens pôsobí v oblasti vodných elektrární.

(3)  Nekontrolovaný podiel 40 %; 60 % predané v roku 2004 spoločnoti Southern States LLC (USA).

(4)  IV/M.1450 – SMS/Mannesmann Demag.

(5)  Činnosť zúčastnených strán v tejto oblasti sa zameriava hlavne na stavbu bytov, kancelárií, koncertných sál, múzeí, nemocníc a tunelov.